מצודות על ירמיהו מא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ירמיהו · מא · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בא ישמעאל" - מארץ בני עמון

"ורבי המלך" - המ"ם של מזרע משמשת בשתים כאומר ומרבי המלך ר"ל שגם היה משרי המלך וכאומר בעבור שהיה מזרע מלוכה ושר גדול לפני המלך לזה נתקנא בגדליה על שלקח הגדולה

מצודת ציון

"ורבי" - ענין שררה כמו וכל רבי מלך בבל (לעיל ל"ט)

"לחם" - כל סעודה קרויה ע"ש הלחם

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויכו" - כולם הכהו וישמעאל לבדו המיתו

"אשר הפקיד" - כמו על אשר הפקיד ר"ל הסבה היה על שהפקידו בארץ ונתקנא בו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את אנשי המלחמה" - כי יתר העם לקח בשבי כמ"ש בענין

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואיש לא ידע" - עדיין לא היה נודע הדבר

"ויהי ביום השני" - מוסב למקרא של אחריו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"להביא בית ה'" - יתכן שגם אחר החורבן הקריבו על המזבח וכמ"ש רז"ל שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית (מגילה י)

"מגולחי זקן וגו'" - דרך צער ואבל על חורבן ירושלים ובית המקדש וגלות יהודה

מצודת ציון

"מגלחי" - מלשון גלוח השער

"ומתגודדים" - ענין שריטת הבשר וכן ויתגדדו כמשפטם (מלכים א' יח)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בואו" - הסיבם מללכת לירושלים כי במצפה היה לו מקום נאות להרגם

"הולך הלוך ובכה" - מראה עצמו כבוכה על אבדן מולדתו למען לרמות אותם

מצודת ציון

"כפגוש" - ענין פגיעה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל תוך הבור" - שהיה שם

"הוא והאנשים" - הוא שחטם עם אנשיו

"וישחטם" - יתכן שהיתה כוונתו לבל יגולה על ידם מהר מהריגת גדליה לבל ירדפו אחריו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויחדל" - חדל מהם ולא המיתום

"כי יש לנו וגו'" - ונגיד לך שתקחם אתה

"נמצאו בם" - בהבאים משכם וגו'

מצודת ציון

"מטמונים" - אוצרות ע"ש שדרך לטמנם במחבואה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אותו" - את הבור הזה

"מפני בעשא" - לבל יוכל לבא שמה בהלחמו עמו

"הוא" - זהו הבור אשר עשה וגו'

"ביד גדליהו" - במקום גדליה במצפה

מצודת ציון

"ביד גדליהו" - במקום גדליה כמו יד אבשלום (שמואל ב יח)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישב" - לקח בשבי את העם הבאים מעצמם למצפה כמ"ש למעלה ואת העם אשר השאיר נבוזראדן והניחם עם גדליה

"וישבם" - לפי שארכו הדברים חזר ואמר וישבם

"וילך לעבור" - הלך עמהם לעבור אל בני עמון לשבת שמה

מצודת ציון

"וישב" - מלשון שבי

"הפקיד" - מלשון פקדון והנחה

"וישבם" - מלשון שבי

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישמע" - במקום שהיה כי לא היה אז במצפה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את כל האנשים" - אשר עמהם

"אל מים רבים" - על בריכת המים הרבים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל העם" - שהוליך בשבי

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויסובו" - העם הנשבה סבבו ושבו מישמעאל והלכו אל יוחנן

מצודת ציון

"ויסובו" - מלשון סבוב

"שבה" - מלשון שבי

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נמלט" - ברח ומלט נפשו עם שמנה אנשים

מצודת ציון

"נמלט" - ענין השמטה והצלה

"בשמנה" - הבי"ת היא במקום עם וכן הרק אך במשה דבר ה' (במדבר י"ב)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גברים וגו'" - מוסב על תחלת המקרא ויקח יוחנן וגו' אשר השיב מגבעון ברדפו אחר ישמעאל

"מן המצפה" - אשר שבה ישמעאל מן המצפה אחר שהכה את גדליה

מצודת ציון

"גברים" - אנשים

"וסריסים" - מין שררה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בגרות כמהם" - במקום אשר גר שם כמהם בן ברזילי הגלעדי המוזכר (בשמואל ב יט) שחזר עם דוד אחר שנהרג אבשלום

"ללכת" - בדרך המהלך לבוא למצרים

מצודת ציון

"בגרות" - מלשון גרות ומדור

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מפני הכשדים" - רצו ללכת שמה מפני הכשדים

"כי הכה וגו'" - וחששו פן יעלילו הכשדים לומר שזה היה בהסכמת כולם והריגת פקיד המלך תחשב למרידה