מצודות על ירמיהו כ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ירמיהו · כ · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את ירמיהו" - מוסב על וישמע

"פקיד נגיד" - ממונה ושר היה בבית ה'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"העליון" - העומד בגובה ההר

"המהפכת" - הוא שם של בית הסוהר

"בשער בנימן" - כן נקרא שם השער

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא פשחור וגו'" - ר"ל לא נקרא שמך פשחור כי אם לאות שאסיפת גייסות יקיפו אותך מסביב כי פשחור הוא כמו פש סחור ופש הוא ענין רבוי כמו ופשו פרשיו (חבקוק א) וסחור הוא תרגומו של סביב  

מצודת ציון

"מגור" - ענין אסיפה וקבוץ כמו אוגר בקיץ (משלי י)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לך" - אותך אתן ולכל אוהביך

"ועיניך רואות" - כשיפלו בחרב

"והכם" - מהם יכה בחרב

"למגור" - לאסיפת הגייסות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתן" - על כי האריך והפסיק חזר ואמר אתן וכן דרך המקרא

"ואת כל יקרה" - כל הדברים היקרים הנמצאים בה  

מצודת ציון

"חוסן" - ענין חוזק ועל העושר יאמר שהוא החוזק וכן חוסן ויקר יקחו (יחזקאל כב)

"יגיעה" - גם הוא יאמר על העושר הבא ביגיעה ועמל

"ובזזום" - מלשון בזה ושלל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר נבאת" - כי פשחור אמר שהוא נביא וניבא בשקר

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הייתי לשחוק" - עתה הנה הייתי לשחוק וכולם מלעיגים עלי

"ואפת" - קבלתי הפתוי

"חזקתני" - חזקת אותי בדברים באמרך אל תירא מפניהם (לעיל א) והנה בזה יכולת לפתות אותי

"פתיתני" - אתה ה' פתית אותי ללכת בשליחותך  

מצודת ציון

"פתיתני" - מלשון פתוי והסתה

"ותוכל" - מלשון יכולת

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לחרפה" - המה מחרפים אותי כל הימים בעבור דבר הנבואה

"כי מדי אדבר" - מתי שאדבר דברי נבואה אני צועק על הרעה הנעשה לי ואקרא בקול החמס והשוד הבא לי בעבורה  

מצודת ציון

"מדי" - ענינו כמו מתי וכן מדי דברי בו (לקמן לא)

"חמס" - ענין הסרת היושר והוא מלשון נחמסו עקביך (לעיל יג)

"ושוד" - עושק הגוף

"ולקלס" - ענין לעג כמו וקלסה לכל הארצות (יחזקאל כב)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואמרתי" - פעמים רבות אמרתי בלבי לא אזכור בפניהם שם ה' על פי ולא אדבר עוד נבואה בשמו

"והיה בלבי" - אבל הנבואה היה בלבי כאש בוערת וכנוס בעצמותי

"ונלאיתי" - נעשיתי נלאה ועיף לסבול בי הנבואה ולא יכולתי להתאפק לבלי לאמרה  

מצודת ציון

"עצור" - כנוס ומאוסף כמו עצרת בוגדים (לעיל ט)

"ונלאתי" - ענין עייפות ויגיעה כמו העוה נלאו (שם)

"כלכל" - ענין הסבלה והחזקה כמו ומי מכלכל את יום בואו (מלאכי ג)

"ואוכל" - מלשון יכולת

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אולי יפותה" - באמרם אולי יפותה לדברינו ונוכלה לו שידבר דבר שיהיה בעבורו חייב מיתה ואז נקחה את נקמתינו ממנו

"כל אנוש" - כל איש ואיש אשר חשבתים שהם אוהבי וחפצי שלומי המה מצפים על תקלתי להיות צולע ופוסח והוא ענין מליצה

"כי שמעתי" - אע"פ ששמעתי דברי רבים אסיפת אויבים מסביב שאומרים אלו לאלו הגידו עליו עדות שקר ונגיד הדבר ההוא לפני המלך  

מצודת ציון

"דבת" - ענין אמירה ועל פי רוב יאמר על האמירה הרעה כמו דבת הארץ (במדבר יג)

"מגור" - ענין אסיפה

"שומרי" - ענין תקוה וצפוי כמו ואביו שמר את הדבר (בראשית לו)

"צלעי" - ענין חגר ופסח ויאמר על המכשול והתקלה וכן ובצלעי שמחו (תהלים לה)

"יפותה" - מלשון פתוי והסתה

"ונוכלה" - מלשון יכולת

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וה' אותי" - הנה עכ"ז היה ה' עמי לעזרה כגבור חזק על כן כשלו רודפי ולא יוכלו לי לעשות עמי רעה

"בושו מאד" - נתביישו מאד כי לא הצליחו בעצתם וכלימת עולם תהיה זאת להם ולא תשכח  

מצודת ציון

"אותי" - עמי וכן ואדבר אותך (יחזקאל ב)

"עריץ" - חזק כמו אל נערץ (תהלים פט)

"השכילו" - ענין הצלחה על כי המצליח נדמה בעיני הבריות שעושה מעשיו בהשכל וכן ויהי דוד לכל דרכיו משכיל (שמואל א יח)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אליך" - לבד אליך אני מגלה הריב שיש להם עמדי ולא גליתי למי לבקש ממנו עזר

"וה' צבאות" - ואתה ה' צבאות הבוחן את הצדיק לדעת מעשיו ורואה מחשבות כליות ולב בטוח אני אשר בעיני אראה נקמתך מהם  

מצודת ציון

"בוחן" - מלשון הבחנה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שירו לה'" - ומעתה אתם אנשי הצדק שירו לה' והללו אותו אשר הציל מיד המרעים את נפש האביון ועל נפש עצמו אמר  

מצודת ציון

"מרעים" - רשעים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר ילדתני אמי" - זה יום הלידה המיוחס לבד לאם

"יולדתי בו" - הוא יום ההריון המיוחס גם לאב וכמ"ש לאביך זה ילדך (משלי כג)

"ארור היום" - ממרירות לב על כי רבים קמו עליו קלל ירמיהו יום מולדתו כפי המורגל בפי קשי המזל

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמח שמחהו" - אמר בתמיה וכי למפרע היתה שמחה

"ארור האיש וגו'" - הואיל ולמפרע לא היתה הבשורה טובה בודאי לא היה המבשר איש טוב כי דרך איש טוב לבשר טובה כמ"ש איש טוב זה ואל בשורה טובה יבוא (שמואל ב יח)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושמע" - המבשר הזה ישמע מאוהביו זעקת צרה ותרועת יללה

"ולא נחם" - משגזר עליהם הפיכה לא חשב מחשבה אחרת לבטל הגזירה

"והיה האיש ההוא" - זה המבשר

"כערים וגו'" - הם סדום וחברותיה  

מצודת ציון

"נחם" - ענין הפוך מחשבה

"ותרועה" - ענין זעקת יללה כמו נפשו ירעה לו (ישעיהו טו)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר לא מותתני מרחם" - ר"ל לזה אני מקלל יום הלידה והמבשר כי למה מי שבידו להמית לא המית אותי עודי ברחם והיה לי אם כן אמי לקבר לפי שעה ורחמה היה לי הריון עד עולם עד המיתה  

מצודת ציון

"מרחם" - הוא מקום הולד

"הרת" - מלי הריון

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לראות עמל ויגון" - התולדה הזאת היתה לרעתי לראות עמל ויגון והנה ימי כלים בבושת כי כל הימים מביישים אותי הקמים עלי

"למה זה מרחם יצאתי" - ר"ל למה יצאתי מעצמי כדרך הנולד חי  

מצודת ציון

"עמל" - ענין יגיעה

"ויכלו" - מלשון כליון