לדלג לתוכן

מצודות על ירמיהו כא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויעלה" - ענין סלוק כמו העלות הענן (במדבר ט

מצודת דוד

"ויעלה" - ויסתלק מעלינו

"דרש נא" - עתה דרש בתפלה בעבורינו אל ה'

"ככל נפלאותיו" - כמו כל הנפלאות הרגיל לעשות מאז

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מסב" - מלשון סבוב

"את מלך" - אל מלך

"הצרים" - מלשון מצור

"ואספתי" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף אותם (שופטים יט

מצודת דוד

"ואספתי" - אני אכניס את הכשדים אל העיר ולא תוכלו למנעם

"הנני מסב" - אסבב מכם את כלי המלחמה לתתם אל מלך בבל וגו' ר"ל לא תצליחו עם כלי המלחמה כאלו הם לקוחים ממכם ונתונים בידם להלחם עמהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביד נטויה" - אחז במשל מגבור הנלחם ונוטה ידו מול האויב

"ונלחמתי" - ר"ל אגביר הכשדים עליכם כאלו אני נלחם עמכם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בדבר" - ר"ל ההכאה תהיה שימותו בדבר גדול

"את יושבי העיר" - וחוזר ומפרש ואת האדם ואת הבהמה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יחוס" - ענין חמלה כמו וחוסה עלי (נחמיה יג)וכפל הדבר במ"ש

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נותן" - ענין אמירה כמו ולא נתן תפלה (איוב א)

"את דרך" - את ענין 

מצודת דוד

"נותן לפניכם" - ר"ל מפרש אני לפניכם באיזה ענין תמצאו חיים ובאיזה ענין תשיג אתכם המיתה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונפל" - ענין השכנה ונטיה כמו אל הכשדים אתה נופל (לקמן לז)

"לשלל" - ענין ביזה 

מצודת דוד

"וחיה" - ישאר חי וירויח נפשו כאלו שללה לעצמו מיד ההורגים

"ונפל" - ישכון אל הכשדים להיות סר למשמעתם

"בחרב וגו'" - ר"ל באחד מאלה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמתי פני" - שמתי מחשבותי בעיר הזאת להרע לה וגו'

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולבית מלך יהודה" - מוסב על מלת תאמר האמור בתחילת הענין וכאומר ולבית וגו' תאמר שמעו וגו'

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דינו" - מלשון דין

"מעלליכם" - מעשיכם 

מצודת דוד

"מפני רוע מעלליכם" - מוסב על ובערה

"עושק" - הגזלן העושק את הזולת

"כאש חמתי" - ר"ל כמו האש כשיוצאת הולכת ושורפת מעצמה כן תבער בהם חמתי ולא ימצא מי יכבנה ר"ל אין מי ימחה בידי

"דינו לבוקר" - הוא ענין דרך זירוז

"גזול" - הנגזל

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צור" - סלע

"המישור" - מלשון ישר ושוה

"יחת" - ענין ירידה כמו חציך נחתו בי (תהלים לח)

"במעונותינו" - מלשון מעון ומדור כמו ה' מעון אתה היית (שם צ) 

מצודת דוד

"צור המישור" - היושבת על הצור אשר במישור

"מי יחת עלינו" - מי ירד עלינו למלחמה ומי וגו' כאומר הלא העיר בצורה וחזקה ומי יערב לבו לגשת אלינו למלחמה ומי יכבוש אותה

"הנני אליך" - הנה אני אליך להצר לך אתה ירושלים היושבת בתוך העמק כי סביב ירושלים בסמוך לה היה עמק והיא על ההר ממעל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין השגחה

"והצתי" - ענין הבערה כמו באש יצתו (ישעיהו לג)

"ואכלה" - ענין שריפה כמו מאכלת אש (שם ט) 

מצודת דוד

"ואכלה" - תשרף הכל

"ופקדתי" - אשגיח עליכם להשיב כגמול מעשיכם

"ביערה" - הם ערי יהודה