מצודות על ירמיהו כא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ירמיהו · כא · >>

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעלה" - ויסתלק מעלינו

"דרש נא" - עתה דרש בתפלה בעבורינו אל ה'

"ככל נפלאותיו" - כמו כל הנפלאות הרגיל לעשות מאז 

מצודת ציון

"ויעלה" - ענין סלוק כמו העלות הענן (במדבר ט)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואספתי" - אני אכניס את הכשדים אל העיר ולא תוכלו למנעם

"הנני מסב" - אסבב מכם את כלי המלחמה לתתם אל מלך בבל וגו' ר"ל לא תצליחו עם כלי המלחמה כאלו הם לקוחים ממכם ונתונים בידם להלחם עמהם 

מצודת ציון

"מסב" - מלשון סבוב

"את מלך" - אל מלך

"הצרים" - מלשון מצור

"ואספתי" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף אותם (שופטים יט)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביד נטויה" - אחז במשל מגבור הנלחם ונוטה ידו מול האויב

"ונלחמתי" - ר"ל אגביר הכשדים עליכם כאלו אני נלחם עמכם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בדבר" - ר"ל ההכאה תהיה שימותו בדבר גדול

"את יושבי העיר" - וחוזר ומפרש ואת האדם ואת הבהמה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יחוס" - ענין חמלה כמו וחוסה עלי (נחמיה יג)וכפל הדבר במ"ש

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נותן לפניכם" - ר"ל מפרש אני לפניכם באיזה ענין תמצאו חיים ובאיזה ענין תשיג אתכם המיתה 

מצודת ציון

"נותן" - ענין אמירה כמו ולא נתן תפלה (איוב א)

"את דרך" - את ענין

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחיה" - ישאר חי וירויח נפשו כאלו שללה לעצמו מיד ההורגים

"ונפל" - ישכון אל הכשדים להיות סר למשמעתם

"בחרב וגו'" - ר"ל באחד מאלה 

מצודת ציון

"ונפל" - ענין השכנה ונטיה כמו אל הכשדים אתה נופל (לקמן לז)

"לשלל" - ענין ביזה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמתי פני" - שמתי מחשבותי בעיר הזאת להרע לה וגו'

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולבית מלך יהודה" - מוסב על מלת תאמר האמור בתחילת הענין וכאומר ולבית וגו' תאמר שמעו וגו'

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מפני רוע מעלליכם" - מוסב על ובערה

"עושק" - הגזלן העושק את הזולת

"כאש חמתי" - ר"ל כמו האש כשיוצאת הולכת ושורפת מעצמה כן תבער בהם חמתי ולא ימצא מי יכבנה ר"ל אין מי ימחה בידי

"דינו לבוקר" - הוא ענין דרך זירוז

"גזול" - הנגזל 

מצודת ציון

"דינו" - מלשון דין

"מעלליכם" - מעשיכם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צור המישור" - היושבת על הצור אשר במישור

"מי יחת עלינו" - מי ירד עלינו למלחמה ומי וגו' כאומר הלא העיר בצורה וחזקה ומי יערב לבו לגשת אלינו למלחמה ומי יכבוש אותה

"הנני אליך" - הנה אני אליך להצר לך אתה ירושלים היושבת בתוך העמק כי סביב ירושלים בסמוך לה היה עמק והיא על ההר ממעל 

מצודת ציון

"צור" - סלע

"המישור" - מלשון ישר ושוה

"יחת" - ענין ירידה כמו חציך נחתו בי (תהלים לח)

"במעונותינו" - מלשון מעון ומדור כמו ה' מעון אתה היית (שם צ)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואכלה" - תשרף הכל

"ופקדתי" - אשגיח עליכם להשיב כגמול מעשיכם

"ביערה" - הם ערי יהודה 

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין השגחה

"והצתי" - ענין הבערה כמו באש יצתו (ישעיהו לג)

"ואכלה" - ענין שריפה כמו מאכלת אש (שם ט)