מצודות על חגי ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשביעי" - בחדש השביעי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא כמוהו כאין" - ר"ל אם יעריכו זה מול זה הלא הבית הזה דומה הבנין אל ההעדר

"ומה אתם" - ומה שאתם רואים אותו עתה בבנין זה

"את הבית הזה" - את בית המקדש הראשון לפי שהיה באותו מקום עצמו קראו הבית הזה

"בכבודו הראשון" - כפי מה שבנה אותו שלמה בעושר רב

"מי בכם" - מי הוא בכם הנשאר מאותם שגלו מירושלים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה חזק" - ר"ל הואיל וכן הוא עכ"ז לא ירפו ידיכם מהבנין בעבור זה והתחזקו ועשו את הבית כי אני אהיה אתכם להשפיע לכם טובה ע"י הבית הזה עם שאין לו ערך עם הבית הראשון מ"מ תבוא לכם הברכה על ידו ואותה אתם מבקשים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורוחי" - רוח הנבואה עדיין עומדת עתה בתוככם ולכן אל תיראו כי תצליחו ותבוא הברכה על ידו

"את הדבר" - מוסב על מלת ועשו הנזכר במקרא שלפניו ר"ל עשו התורה והמצוה אשר כרתי עליה עמכם ברית בצאתכם ממצרים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת הים ואת החרבה" - ר"ל הרבה גדודים יבואו עליהם ובדרך ים ובדרך יבשה והם יחריבוה

"ואני מרעיש" - ר"ל אביא חורבן על הבית כאלו כוכבי שמים ממסלותם ילחמו בהם ומלכי הארץ יתאספו לבוא עליהם

"מעט היא" - אבל מעט מן הזמן תתקיים

"כי כה" - אשר כה אמר ה' עוד אחת ר"ל מלבד הבית הנחרב עוד תבנה ותכונן בית אחד וזהו הבית השני 

מצודת ציון

"החרבה" - היבשה וכן אל החרבה (יהושע ד)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלאתי" - אז אמלא את הבית הזה כבוד כי יביאו כבוד העושר אל בית ה' אשר תעמוד באותו מקום עצמו שזה עומד ולכן קראו הבית הזה וכמ"ש למעלה אשר ראה הבית הזה בכבודו הראשון

"ובאו חמדת וגו'" - יביאו עמהם חמדת עשרם

"והרעשתי" - אבל אחר זה בזמן הגאולה ארעיש את העכו"ם לבוא על ירושלים למלחמה ועל חיל גוג יאמר 

מצודת ציון

"כבוד" - על העושר יאמר

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לי הכסף" - ובידי א"כ להביאם הנה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לתשיעי" - לחדש התשיעי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאמר" - מוסב למקרא שלאחריו לאמר הן ישא איש וגו' ר"ל אמור להם בשאלה הן ישא איש וגו'

"שאל נא" - שאל עתה את הכהנים דיני התורה אם לא שכחו בגלותם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמרו לא" - ובאמת טעו כי בקדש גם הרביעי טמא

"היקדש" - בשאלה אמר להם אם הרביעי נעשה מובדל וטמא

"ואל כל מאכל" - ר"ל או הנזיד נגע במאכל אחר

"ואל השמן" - ר"ל או הנזיד נגע בשמן אבל יין הוא משקה ואינו מטמא אחרים מן התורה אף אם היה ראשון לטומאה

"ואל הנזיד" - ר"ל הלחם נגע בנזיד ונעשה א"כ שלישי

"ואל היין" - ר"ל הנזיד נגע ביין ונעשה א"כ רביעי

"ונגע בכנפו" - עם כנפו שהוא ראשון לטומאה נגע אל הלחם ונעשה א"כ שני

"הן ישא" - הנה אם ישא איש בכנף בגדו בשר מובדל מפני הטומאה כשרץ ונבלה 

מצודת ציון

"ישא" - מלשון משא וסבל

"קדש" - ר"ל מובדל מפני הטומאה כי לשון קדש יאמר על דבר המובדל בין לטהרה בין לטומאה בין לאיסור כמ"ש פן תקדש המלאה (דברים כב)

"בכנף בגדו" - בשולי בגדו

"הנזיד" - התבשיל כמו ונזיד עדשים (בראשית כה)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמרו יטמא" - ידעו מזה שיש טומאה בשלישי

"ויאמר חגיי" - הוסיף לנסותם אם יודעים הם עכ"פ שהשלישי טמא ואמר אם טמא נפש יגע בכל אלה ר"ל אם סדר הנגיעות האלה יהיה ע"י טומאת מת שהוא אבי אבות הטומאה ונעשה הכנף אב הטומאה והלחם ראשון והנזיד שני והיין וגו' שלישי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשר יקריבו שם" - ומעתה אשר יקריבו שם במזבח נחשב לטמא אם לא יתנו לב ללמוד ולדעת

"וכן כל מעשה ידיהם" - כמו שטעו בזה כן טועים הם בכל מעשה ידיהם

"לפני" - ר"ל בדברי התורה הנתונה מאתי

"וכן הגוי הזה" - כפל הדבר במ"ש

"כן העם הזה" - על הכהנים אמר כמתרעם הנה כן העם הזה כמו שאתם רואים שאינם יודעים את התורה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מטרם שום" - עד לא הושם אבן הבנין על אבן יסוד ההיכל לבנות הכותל כי היסוד בנוי בימי כורש כמ"ש בעזרא ז'

"מן היום הזה ומעלה" - ר"ל מלפניה

"שימו נא" - ר"ל עכ"ז הבינו ההפרש שבין אחר התחלת הבנין ובין קודם ההתחלה ושימו נא וגו'

"ועתה" - ר"ל אם כי עדיין אין קרבנם לרצון הואיל ואינם יודעים משפטי טומאה וטהרה וא"כ בנין הבית הוא הכנה לבד להקריב בה כשילמדו כי אז תהיה לרצון

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לחשוף" - ר"ל בחשבו שימצא לשאוב חמשים מדות מן היין היורד מן הפורה ולא מצא כ"א עשרים

"מהיותם" - ר"ל הבינו מה שהייתם בא כ"א אל ערמה אחת בחשבו שימצא בה עשרים מדות ולא מצא בה כ"א עשרה כי נשתלחה בה המארה 

מצודת ציון

"ערמת" - כן יקרא כרי תבואה כמו בקצה הערמה (רות ג)

"היקב" - הוא הבור שהיין יורד שם מן הגת

"לחשוף" - ענין שאיבה כמו ולחשוף מים מגבא (ישעיהו ל)

"פורה" - כן יקרא הגת וכן פורה דרכתי לבדי (שם סג)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואין אתכם אלי" - ר"ל ואין אני רואה אתכם שבים אלי

"הכיתי אתכם וגו'" - וחוזר ומפרש את כל מעשה ידיכם התבואות שזרעתם אותם הכיתי בשדפון ובירקון 

מצודת ציון

"בשדפון" - ענין לקות הזרע עד לא נגמר הבשול

"ובירקון" - היא הכספת פני התבואה ונהפך לירקון

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומעלה" - ר"ל ולהלאה

"למן היום" - ר"ל שהוא מן היום אשר בנו היסוד של ההיכל משם והלאה שימו לבבכם מה נעשה בימים האלה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מן היום" - אבל מיום התחלת הבניין אשלח ברכה

"לא נשא" - פרי

"ועד הגפן וגו'" - ואפילו הגפן וגו'

"העוד הזרע במגורה" - וכי יש עוד מה מן הזרע במגורה הלא הכל הוצאתם לזריעה כי מעט היה 

מצודת ציון

"במגורה" - כן יקרא אוצר התבואה וכן נהרסו ממגורות (יואל א)

"ועד" - ענינו כמו אפילו וכן ועד כפר הפרזי (שמואל א ו)

"נשא" - ענין גדול והצמחה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שנית" - באותו יום עצמו בכ"ד לחדש הט'

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אני מרעיש" - ר"ל הבית הזה לא תקום לעד כי אני מרעיש את השמים כאלו כוכבי שמים ממסלתם ילחמו בהם ומלכי הארץ יתאספו לבא עליהם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירדו" - בעמקי השאול

"איש בחרב אחיו" - מהומת ה' תבוא בהם ויהיו נהרגים איש בחרב אחיו כמ"ש קראתי וגו' חרב איש באחיו (יחזקאל לח)

"והפכתי" - ר"ל אבל בסוף אקח מהם נקם ואהפוך כסא כל הממלכות ואשמיד חוזק הממלכות 

מצודת ציון

"והשמדתי" - ענין כליון

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בך בחרתי" - בזרע היוצא ממך בחרתי להיות הוא מלך המשיח

"אקחך זרובבל" - ר"ל אקח איש מזרעך ועל המשיח יאמר

"ושמתיך כחותם" - כמו שאין חותם הטבעת זז מיד האדם כן לא תסור אהבתי ממנו 

מצודת ציון

"כחותם" - טבעת העשוי לחתום בו אגרות