מצודות על הושע יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על הושע · יג · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כדבר אפרים" - ירבעם הבא מאפרים כשדבר ברעדה דברים קשים להוכיח את שלמה כמ"ש במלכים א' י"א עי"ז זכה להתרומם בישראל למלוך עליהם וכאשר חטא בבעל נטרד מן העולם 

מצודת ציון

"רתת" - ענין רעד כי יאחזמו רעד (שמות טו)תירגם אונקלוס אחדינון רתיתא

"נשא" - ענין הרמה

"ויאשם" - מלשון אשמה ורשע

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להם וגו'" - על העגלים היו אומרים מי שמנשק אותם שכרו הרבה מאד כאלו היה זובח לו בן אדם שהוא אצלם הגדולה שבעבודות ולכן עשה כ"א בביתו שיהא מצוי לו לנשקו בכל עת

"מעשה חרשים כלה" - כל מעשה המסכה היה מעשה חרשים להדמות להעגלים של ירבעם

"ועתה" - בני הדור הזה הוסיפו לחטוא ולא הספיק להם עגלי הזהב שעשה ירבעם כי עוד עשו לעצמם כ"א בביתו עשה מסכה מכספם כדמות העצבים שעשה ירבעם 

מצודת ציון

"מסכה" - פסל הנעשה ביציקת המתכת וכן אלהי מסכה (שמות לד)

"כתבונם" - כמו כתבניתם והוא ענין דמות כמו תבנית זכר (דברים ד)

"עצבים" - כן יקראו העכו"ם

"חרשים" - אומנים

"ישקון" - מלשון נשיקה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכן" — לזאת יהיו כלים מהר, כענן בוקר שהולך לו מהרה וכטל המשכים ללכת בזרוח השמש, כי אז נפסק בשעה אחת.

"כמוץ" — כמו מוץ התבואה הפורח מן הגורן ע"י רוח סערה, וכמו העשן הממהר לעלות דרך ארובה. 

מצודת ציון

"כמוץ" — הוא פסולת התבואה\ כמו (תהלים א ד): "כי אם כמוץ".

"יסוער" — מלשון רוח סערה.

"מגרן" — הוא מקום התבואה.

"מארובה" — כן יקרא החלון אשר ממעל בתקרת הבית, כמו (בראשית ז יא): "וארובות השמים" .

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואנכי" - ר"ל ראויים הם לכליון כי הלא אנכי ה' אלהיך מעת הוצאתיך מארץ מצרים כי אז קבלתם אותי לאלוה ומהראוי שלא תדע אלהים זולתי הואיל ואין מושיע בלתי 

מצודת ציון

"זולתי בלתי" - ענינם אחד כמו בלעדי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בארץ תלאובת" - כפל הדבר במ"ש

"אני ידעתיך" - נתתי לבי לדעת צרכך במדבר ולהזמין לך וכאומר הואיל ומתחלה ועד סוף השגחתי עליך ופנית לעבודת כוכבים לכן ראוי אתה לכליון 

מצודת ציון

"תלאובות" - ענין צמאון ואין לו דמיון ויתכן שהוא כמו תל אובת ר"ל תל שתואבים בו לכל דבר כי לא ימצא שם מה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמרעיתם" - כאשר באו אל מקום מרעיתם היא א"י נשבעו שם בטובה וכאשר נשבעו רם לבבם ולכן שכחו בי 

מצודת ציון

"כמרעיתם" - מלשון מרעה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כנמר" - כמו הנמר הצופה ומביט בדרך למצוא טרף כן אראה אני להסתכל בדרך מהלכם להכשילם ולאבדם

"ואהי" - לכן אהיה למולם כשחל הטורף טרף 

מצודת ציון

"ואהי" - כמו ואהיה

"שחל" - שם משמות האריה

"כנמר" - שם חיה

"אשור" - ענין הבטה וראיה כמו אשורנו ולא קרוב (במדבר כד)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חית השדה" - הכ"ף של כלביא משמשת בשתים ור"ל אהיה כחית השדה אשר תבקעם כלומר הרגילים לבקעות

"ואוכלם שם" - במקום שאמצאם אוכלם כלביא

"סגור לבם" - לפי שהמשילו לדוב אמר לשון הנופל בו שקורע עד הלב הסגור תחת החזה

"אפגשם" - אפגוש בהם להרע להם כדוב השכול מבניו שדרכו להזיק את כל מי שיפגוש 

מצודת ציון

"אפגשם" - ענין פגישה

"כדוב" - שם חיה

"שכול" - מי שבניו מתים קרוי שכול כמו ואני כאשר שכולתי שכלתי (בראשית מג)

"כלביא" - שם משמות האריה

"תבקעם" - מלשון בקיעה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שחתך ישראל" - אתה ישראל חבלת בעצמך כי בי תלוי עזרך ולמה לא פנית אלי 

מצודת ציון

"בעזרך" - הבי"ת נוספת וכן ומצנפת בד יצנוף (ויקרא י)ותרגם אונקלוס ומצנפתא

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושופטיך" - גם שופטיך איפוא הם אשר שאלת בימי שמואל הנביא ליתן לך מלך ושרים מה תועלת בהם אם אינך פונה אלי

"אהי" - ר"ל אני אהיה עומד ומתקיים לעד אבל מלכך שהעמדתי לך אפוא הוא וכי יושיעך בכל עריך שבא האויב עליהן 

מצודת ציון

"אהי" - אהיה בהוייתי ומתקיים ודוגמתו ויהי ריב ומדון ישא (חבקוק א)

"אפוא" - איה פה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואקח" - וכ"כ לקחתיו מן העולם בעברתי כי שאול המלך הראשון מת במלחמה בקצרות שנים

"אתן וגו'" - ר"ל כמו מה שנתתי לך מלך היה באפי כי היה רע בעיני ה' על ששאלו להם מלך כמ"ש בשמואל א' 

מצודת ציון

"בעברתי" - מלשון עברה וזעם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צרור" - אל תחשבו ששכחתי עון אפרים כי צרור הוא בקשר מעולה וחטאתו צפונה אצלי לשמרם עד שתתמלא הסאה 

מצודת ציון

"צרור" - ענין קשירה כמו צרור כספו (בראשית מב)

"צפונה" - ענין הטמנה כמו וצפון לצדיק (משלי יג)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא בן לא חכם" - לראות את הנולד אשר תגיע העת אשר לא יוכל עמוד כשישב על המשבר להוליד בנים ר"ל בעת הגמול כאשר תתמלא הסאה ולפי שהמשילו לאשה יולדת אמר לשון הנופל בה

"חבלי יולדה" - מכאובות יבואו עליו כחבלי יולדה 

מצודת ציון

"חבלי" - כן יקראו מכאובי היולדת וכן תזעק בחבליה (ישעיהו כו)

"במשבר" - הוא מקום מושב היולדת כשכורעת ללדת וכן כי באו בנים עד משבר (שם לז)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נחם יסתר מעיני" - ר"ל עד הנה נחמתי על הרעה אבל מאז יהיה התנחומין נסתר מעיני כי לא אנחם עוד

"מיד שאול אפדם" - הנה מעולם פדיתים מן השאול וגאלתים מן המות אבל כשתתמלא הסאה אהיה אני מדבר עליך דברי מות אהיה אני מכריחך לרדת שאולה 

מצודת ציון

"קטבך" - ענין כריתה וכן מקטב ישוד צהרים (תהלים צא)

"נחם" - מלשון תנחומין

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יבוא קדים" - עתה משחטא בעגלי הזהב יבוא רוח קדים רוח חזק הבא מה' העולה מן המדבר שאין שם דבר לעכב חוזק נשיבת הרוח והרוח הזה ייבש המקור ויחרב המעין ועל שאמר דבריו במשל יפרש לומר הוא ר"ל הרוח הזה והוא אשור ישלול האוצר של כל כלי

"כי הוא" - כי מתחלה היה אפרים מגדל פרי בין האחים ר"ל שהיה גדול וחשוב בין האחים כמ"ש ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו (בראשית מח

מצודת ציון

"יפריא" - מלשון פרי

"ויבוש" - מלשון יבשות

"מקורו" - הוא המעיין

"ויחרב" - מלשון חורב ויובש

"ישסה" - ענין בזה ושלל כמו ומשנאינו שסו למו (שם מד)