מצודות על איוב כז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על איוב · כז · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויוסף איוב" - בראותו כי אין מי יענה לו על אמריו הוסיף עוד להרים קול בדברי משל ואמר דבריו והמשל הוא נתיב לא ידעו עיט וגו' וכדומה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"חי אל" - הריני נשבע חי אל אשר הסיר משפט גמול מעשי במה שמסר הכל ביד מערכת השמים

"ושדי" - מוסב על חי לומר חי שדי אשר המר לנפשי והוא כפל ענין במ"ש

מצודת ציון

"חי אל" - ר"ל כמו שהאל הוא חי וכן חי ה' (מלכים א יז)

"המר" - מלשון מרירות

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי כל עוד" - אשר כל זמן שתהיה נשמתי בי ורוח חיים מאלוה יהיה באפי

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אם תדברנה" - מוסב למעלה לומר עונש שבועה יהיה עלי אשר כל ימי חיי אם תדברנה שפתי עולה להתלונן בחנם או אם לשוני ידבר רמיה להצדיק עלי את הדין מן השפה ולחוץ עם כי לבי לא כן יחשוב כאומר לא אצעק בחנם ולא אודה ברמיה

מצודת ציון

"יהגה" - ידבר כמו ולשוני תהגה (תהלים לה)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"חלילה לי" - חולין וגנאי הוא לי אם אומר ברמיה שאתם צדיקים בדבריכם והדין עמכם כי הן הרשעתי כי הואיל ולבבי לא כן יחשוב לא אדבר רמיה כי עד אמות לא אסיר תומתי ממני לדבר רמיה בפה ולא בלב

מצודת ציון

"תומתי" - מלשון תמימות

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בצדקתי" - כי הנה הצדק אשר עשיתי מעולם לא עשיתיו בדרך עראי כי החזקתי בה בחוזק רב ולא נתתי לה רפיון ומימי לא נטה לבבי ממנה

מצודת ציון

"יחרף" - ענין נטיה וכן שפחה נחרפת (ויקרא יט)שר"ל שנטה מן העבדות לחרות

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יהי כרשע" - מדת הרשע והעול רעים המה בעיני עד שאני מקלל אויבי והקם עלי לרעה שהוא יהיה רשע ועול כי כ"כ הדבר רע בעיני עד שתחשב לקללה

מצודת ציון

"כרשע כעול" - הכפי"ן באו לאמתת הדבר וכן בלילה יהיה כגנב (לעיל כד)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי מה תקות" - כאומר אף לדעתי שהכל מסור ביד מערכת השמים והיה כצדיק כרשע עכ"ז אין לבחור ברשע כי מה יהיה תקות רשע אשר יגזול אנשים כאשר יסיר אלוה את נפשו ממנו כי הצדיק יקוה אל תענוג הנפשי אבל הרשע אל מה יקוה

מצודת ציון

"חנף" - רשע המחניף ליצרו לעשות פתויו

"יבצע" - יגזול כמו בוצע בצע (חבקוק ב)

"ישל" - ענין הסרה ושליפה כמו של נעליך (שמות ג)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הצעקתו" - ואם לתקות תענוגי הגוף וכי כשיבוא עליו צרה ישמע אל צעקתו למלטו ממנה כאומר וכי בעבור רשעו ישדד ה' את המערכה אשר לא יעשה אף בעבור הצדיק ונקי

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אם על שדי יתענג" - וכי ישען על ה' לענגו בטובה וכי יבטח לקרוא לה' בעת הצורך כאומר הלא אף תפלת הצדיק אינה נשמעת אף כי רשע וחוטא

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אורה אתכם" - כאומר אין דברי להסית אנשים לבחור ברשע רק אני מלמד אתכם הנהגה אשר היא ביד האל ולא אחדל מלדבר מה אשר עם שדי לבל יתלו העול במקום בגמול הצדיק והרשע כי הכל בא מצד המערכה אבל עכ"ז מהראוי לבחור בצדק בעבור תענוג הנפשי

מצודת ציון

"אורה" - אלמד כמו יורה דעה (ישעיהו כח)

"אכחד" - אמנע

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הן אתם וגו'" - כאומר הלא גם אבדן הרשעים הוא מפורסם ומצוי עד שאתם כולכם ראיתם ובודאי לא אכחיש המוחש ולמה זה א"כ תדברו הבל בחנם לחשוב שבוחר אני ברשע

מצודת ציון

"חזיתם" - ראיתם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"זה חלק" - ר"ל זה חלק הרשע האמור למטה אשר ראיתם הלא גם היא שמורה עם אל להביא עליו באמצעות המערכה כאשר שמורה להביא על הצדיק ועם כי הרשע מעותד לאבדן הנפש בעולם הנצחי עכ"ז עודו בחייו מקרה אחד לו ולצדיק כי לא ינצל גם הוא מסבות המערכה

"ונחלת" - זהו האמור למטה היא נחלת עריצים המתחזקים לקחת לא להם אשר יקחו משדי באמצעות המערכה כאשר יקחו הצדיקים והוא כפל ענין במ"ש

מצודת ציון

"עריצים" - חזקים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אם ירבו" - אף אם ירבו בני הרשע לפעמים לא ישמח בהם כי יהיו נתונים אל החרב ואף אם יתרבו צאצאיו הם בני בנים הנה לפעמים לא ישבעו לחם

מצודת ציון

"למו חרב" - אל חרב וכן למו פי (לקמן מ)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שרידיו" - הנשארים מחרב הנה לפעמים יקברו גם הם בעת בוא עליו המות ולזה לא תבכינה אלמנותיו עליהם לבל ישבר לבו וכמ"ש רז"ל חולה שמת לו מת אין בוכין לפניו שלא ישבר לבו

מצודת ציון

"שרידיו" - הנשארים מהם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אם יצבור" - אף אם יצבור כסף רב כעפר ויכין מלבוש מרובה כחומר

מצודת ציון

"יצבור" - ענין כרי וגל כמו ויצבור עפר (חבקוק א)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יכין" - לפעמים הוא לבד המכין אבל הכל בא ליד הצדיק וילבש הוא וכספו בא ליד הנקי ויחלק לאשר ישר בעיניו וכאומר הואיל ופעם יקרה שהצדיק יצלח יותר מהרשע א"כ למה יבחר מי בדרך הרשע

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בנה כעש ביתו" - ר"ל פעמים יהרס ביתו בקלות כבית העש וכסוכה אשר עשה שומר הכרם לשבת בו

מצודת ציון

"כעש" - מין תולעת

"נוצר" - שומר

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עשיר ישכב" - לפעמים כאשר ישכב חולה על מטתו יהיה עדיין עשיר ולא ימות בעשרו עוד עיניו פקוחים ולא מת לשחת ואבד העושר ואין לו כי מעת נפל למטה נשבר חזקו ויבוזו כל אשר לו

מצודת ציון

"יאסף" - ימות כמו יאסף אהרן (במדבר כ)

"פקח" - פתח כמו פוקח עורים (תהלים קמו)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"תשיגהו" - לפעמים תשיג אותו בהלות תכופות זה אחר זה כשטף מים אשר לא יפסק

"לילה" - מרוב הבהלה לא ישב בביתו עד אור היום כי בעוד לילה ינוס לנפשו כאלו רוח סופה גנבו בלילה מתוך הבית

מצודת ציון

"בלהות" - בהלות

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ישאהו" - וכאלו רוח הקדים ישאהו למרחוק והולך הוא במקום שהוא שם ולא ישוב עוד לביתו

"וישערהו" - כאלו רוח סערה יעקרו ממקומו וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"וישערהו" - רוח סערה יעקרו וכן כמוץ יסוער מגורן (הושע יג)

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וישלך" - זה שבידו להשליך הוא ישלך עליו הרבה מן הצרות ולא יחמול עליו וכל עשרו וטובו יברח מידו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ישפוק" - מי אשר ידעו לפנים יכה כפיו זה בזה על מפלתו כדרך הרואה באבדן דבר גדול

"וישרוק" - על שברו ישרוק כ"א מאנשי מקומו אשר ראו בהצלחתו וגם השריקה הוא מדרך הרואה באבדן דבר חשוב וחוזר הוא על ראשית אמריו לומר אם אמנם שגם הרשע מעותד למקרי הזמן כמו הצדיק למה יבחר מי ברשע הלא נוסף עליו הצדיק כי יתענג בתענוג הנפשי ולא כן הרשע

מצודת ציון

"ישפוק" - כמו יספוק בסמ"ך והוא ענין הכאה כמו ויספוק את כפיו (במדבר כד)

"עלימו כפימו" - עליו כפיו

"וישרוק" - הוא השמעת קול לקבוץ השפתים וכן ישום וישרוק (ירמיהו יט)