ירושלמי ברכות דף כה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ירושלמי ברכות · דף כה א · >>

הדף במהדורת ירושלמי מאיר צורת הדף באתר היברובוקס


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה | עין משפט


א"ר חנינא בראשונה היו משפחות עומדות ואבלים עוברין משרבה תחרות בציפורין התקין ר"י בן חלפתא שיהו המשפחות עוברות והאבלים עומדים א"ר שמעון דתוספתא חזרו הדברים ליושנן:

נשים ועבדים וקטנים פטורין מק"ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובבה"מ:

גמרא[עריכה]

"נשים"- מניין? (דברים, יא) ו"למדתם אותם את בניכם" - את בניכם, ולא את בנותיכם. "עבדים"- מניין? שנאמר: (דברים, ו) "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד"; את שאין לו אדון אלא הקב"ה, יצא העבד- שיש לו אדון אחר. "קטנים"- מניין? (שמות, יג) "למען תהיה תורת ה' בפיך" בשעה שהוא תדיר בה.

"וחייבין בתפילה" - כדי שיהא כל אחד ואחד מבקש רחמים על עצמו.

"ובמזוזה"- דכתיב: (דברים, ו) "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך".

"וברכת המזון" - דכתיב: (דברים, ח) "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך". תמן תנינן: (משנה, קידושין א, ז) "כל מצות עשה שהזמן גרמא- אנשים חייבים והנשים פטורות. וכל מ"ע שלא הזמן גרמא - אחד אנשים ואחד נשים חייבין." אי זהו מצות עשה שהזמן גרמא? כגון סוכה לולב שופר ותפילין ואי זו היא מצות עשה שאין הזמן גרמא? כגון אבידה ושילוח הקן מעקה וציצית. ר' שמעון פוטר את הנשים ממצות ציצית, שהיא מצות עשה שהזמן גרמא

 

עין משפט

מתוך: ירושלמי עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ג (עריכה)

30 ג_ל מיי' פ"ד מהל' קריאת שמע הלכה א' , טור ושו"ע או"ח סי' ע' סעיף א' , טור ושו"ע או"ח סי' ע' סעיף ב' , סמ"ג עשין י"ח :

31 ג_לא מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ג , טור ושו"ע או"ח סי' ל"ח סעיף ג' , סמ"ג עשין כב :

32 ג_לב מיי' פ"א מהל' תפילה הלכה ב' , טור ושו"ע או"ח סי' ק"ו סעיף א' , סמ"ג עשין יט :

33 ג_לג מיי' פ"ה מהל' תפילין הלכה י' , טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"א סעיף ג' , סמ"ג עשין כג :

34 ג_לד מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה א' , טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ו סעיף א' , טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ו סעיף ב' , סמ"ג עשין כז :

35 ג_לה מיי' פי"ב מהל' עבודה זרה הלכה ג' סמ"ג לאוין נז :

36 ג_לו מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ט' , טור ושו"ע או"ח סי' י"ז סעיף ב' , סמ"ג עשין כו :

מתוך: ירושלמי עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ג (עריכה)

30 ג_ל מיי' פ"ד מהל' קריאת שמע הלכה א' , טור ושו"ע או"ח סי' ע' סעיף א' , טור ושו"ע או"ח סי' ע' סעיף ב' , סמ"ג עשין י"ח :

31 ג_לא מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ג , טור ושו"ע או"ח סי' ל"ח סעיף ג' , סמ"ג עשין כב :

32 ג_לב מיי' פ"א מהל' תפילה הלכה ב' , טור ושו"ע או"ח סי' ק"ו סעיף א' , סמ"ג עשין יט :

33 ג_לג מיי' פ"ה מהל' תפילין הלכה י' , טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"א סעיף ג' , סמ"ג עשין כג :

34 ג_לד מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה א' , טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ו סעיף א' , טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ו סעיף ב' , סמ"ג עשין כז :

35 ג_לה מיי' פי"ב מהל' עבודה זרה הלכה ג' סמ"ג לאוין נז :

36 ג_לו מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ט' , טור ושו"ע או"ח סי' י"ז סעיף ב' , סמ"ג עשין כו :