חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע״ז–2017


הגדרות
בחוק זה –
”התליית רישיון“ – התליית רישיון לתקופה קצובה, לרבות בדרך של הפסקה זמנית של רישום בפנקס בעלי מקצוע מוסדר, השעיה מעיסוק במקצוע מוסדר וכיוצא באלה;
”חיקוק מסדיר“ – חיקוק מהחיקוקים המפורטים בתוספת;
”מקצוע מוסדר“ – מקצוע המוסדר לפי חיקוק מסדיר;
”רישיון“ – רישיון לעסוק במקצוע מוסדר, לרבות רישום בפנקס בעלי המקצוע המוסדר, הרשאה לשמש בעל מקצוע מוסדר וכיוצא באלה.
סמכות נשיא המדינה להקל באמצעי משמעת
(א)
הוטל על בעל מקצוע מוסדר, בתום הליך משמעתי בהתאם להוראות החיקוק המסדיר, אמצעי משמעת של התליית רישיון, רשאי נשיא המדינה לבקשת בעל המקצוע המוסדר, לקצר את תקופת תוקפה של התליית הרישיון כאמור או להמיר את אמצעי המשמעת כאמור באמצעי משמעת אחר הקבוע בחיקוק המסדיר; לעניין זה, ”התליית רישיון“ – לרבות הפעלה של אמצעי משמעת של התליית רישיון על תנאי שהוטל על בעל המקצוע המוסדר בהליך משמעתי קודם.
(ב)
הוטל על בעל מקצוע מוסדר, בתום הליך משמעתי בהתאם להוראות החיקוק המסדיר, אמצעי משמעת של ביטול רישיון, ונקבעה בחיקוק המסדיר הוראה המתנה את הליכי חידוש הרישיון לאחר הטלת אמצעי משמעת כאמור בחלוף תקופה מסוימת, רשאי נשיא המדינה לבקשת בעל המקצוע המוסדר, לקצר את התקופה האמורה.
בקשה לנשיא המדינה ובחינתה
(א)
בקשה לנשיא המדינה לפי סעיף 2 תוגש רק בהתקיים שניים אלה:
(1)
חלפו עשרה חודשים לפחות מיום כניסתם לתוקף של התליית הרישיון או של ביטול הרישיון, לפי העניין;
(2)
ההחלטה בהליך המשמעתי שבה הותלה הרישיון או בוטל הרישיון, הפכה סופית.
(ב)
לצורך בחינת בקשה להקלה כאמור בסעיף קטן (א) תובא לפני נשיא המדינה, חוות דעת מאת מי שהוסמך לכך בידי השר הממונה על ביצוע החיקוק המסדיר מבין גורמי המקצוע הממלאים תפקיד בהליכי הרישוי או השיפוט המשמעתי במסגרת החיקוק המסדיר, ולעניין אמצעי משמעת שהוטל על עורך דין לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א–1961 – מאת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין; חוות דעת כאמור תובא לפני הנשיא בתוך פרק זמן סביר בנסיבות העניין ולא יאוחר מ־30 ימים מיום שנתבקשה.
תיקון התוספת
שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת.
ביצוע ותקנות
(א)
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
תקנות לפי חוק זה טעונות אישור של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
תחילה
תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו.
תחולה
הוראות סעיפים 1 עד 3 ו־5 יחולו גם על אמצעי משמעת של התליית רישיון או של ביטול רישיון שהוטלו לפני יום תחילתו של חוק זה.

תוספת

(סעיף 1, להגדרה ”חיקוק מסדיר“)


התקבל בכנסת ביום כ״ה בסיוון התשע״ז (19 ביוני 2017).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • איילת שקד
  שרת המשפטים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.