חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס״ח–2008


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לבטל חוקים ולקבוע הוראות נוספות במטרה להשיג את יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008.

פרק ב׳: רשויות מקומיות

הנוסח שולב בפקודת העיריות.
הוראות סעיפים 146ב עד 146ד לפקודת העיריות, כנוסחם בסעיף 2 לחוק זה, והוראות סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יעמדו בתוקפן במשך שנה מיום תחילתו של חוק זה, ואולם הוראות הסעיפים האמורים ימשיכו לחול על הוראה בדבר הפסקת מילוי תפקיד והוראה בדבר מילוי תפקיד, שנתן שר הפנים, בתקופת תוקפם של אותם סעיפים, למשך התקופה הקבועה בסעיף 146ב(ב) לפקודת העיריות, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה; בסעיף זה, ”הוראה בדבר הפסקת מילוי תפקיד“ ו”הוראה בדבר מילוי תפקיד“ – כהגדרתן בסעיף 146ב(ב) לפקודת העיריות, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.

פרק ג׳: בריאות

סעיף 3(ג) לחוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס״ז–2007, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יחול על מי שטרם שולם לו פיצוי חד־פעמי לפי הוראות החוק האמור והגיש תביעה לקבלת הפיצוי האמור לאחר יום כ״ט בכסלו התשס״ח (9 בדצמבר 2007).
תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי – הוראות מעבר
על תכנית לשירותים נוספים, כמשמעותה בסעיף 10 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, שאישר שר הבריאות לפי הוראת הסעיף האמור לפני המועד הקובע (להלן – התכנית), יחולו הוראות אלה:
(1)
בתכנית הכוללת שירותים לעניין בחירת רופא מנתח כאמור בסעיף 10(ב)(3) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כנוסחו בסעיף 7(1) לחוק זה, יהיו הוראות התכנית לגבי שירותים אלו בטלות החל ביום כ״ד באדר א׳ התשס״ח (1 במרס 2008); בתכנית הכוללת שירותים כאמור בסעיף 10(ב)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כנוסחו בסעיף 7(2) לחוק זה, יהיו הוראות התכנית לגבי שירותים אלו בטלות החל ביום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008);
(2)
על אף הוראות פסקה (1), עמית שהצטרף לתכנית לפני אחד מן המועדים הנקובים בפסקה (1), לפי העניין, יהיה זכאי לטיפול בהתאם לתכנית שהיתה תקפה ערב המועד הקובע, כמפורט להלן, לפי העניין:
(א)
לעניין שירותים כאמור בסעיף 10(ב)(3) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, יהיה העמית זכאי לבחירת רופא מנתח בלא תשלום השתתפות עצמית בהתאם לתנאי התכנית כתוקפה ערב המועד הקובע, אם הצטרף לתכנית לפני יום כ״ד באדר א׳ התשס״ח (1 במרס 2008) וקביעת התור לניתוח נעשתה לפני יום כ״ה באדר ב׳ התשס״ח (1 באפריל 2008);
(ב)
לעניין שירותים כאמור בסעיף 10(ב)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, יהיה העמית זכאי לתרופה בהתאם לתנאי התכנית כתוקפה ערב המועד הקובע, לתקופת הזכאות הנוספת לתרופות; נרשמה לעמית תרופה שהוא זכאי לה על פי התכנית כתוקפה ערב המועד הקובע, לפני יום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008) או בתקופת הזכאות הנוספת לתרופות, יהיה העמית זכאי להמשך הטיפול באותה תרופה שנרשמה לו כאמור, גם לאחר תום תקופת הזכאות הנוספת לתרופות, בהתאם לתנאי התכנית כתוקפה ערב המועד הקובע;
(3)
לעניין זה –
”המועד הקובע“ – י״ד בטבת התשס״ח (23 בדצמבר 2007);
”תקופת הזכאות הנוספת לתרופות“ – התקופה המתחילה עם תום תקופת האכשרה של העמית לעניין הזכאות לאותה תרופה לפי תנאי התכנית כתוקפה ערב המועד הקובע, או ביום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008), לפי המאוחר, והמסתיימת באחד ממועדים אלה, לפי העניין:
(1)
לעמית שהצטרף לתכנית לאחר המועד הקובע – ביום כ״ה באדר ב׳ התשס״ח (1 באפריל 2008);
(2)
לעמית שהצטרף לתכנית לפני המועד הקובע ולא נקבעה לגביו תקופת אכשרה – ביום י״ד בטבת התש״ע (31 בדצמבר 2009), ואולם בתום 15 חודשים ממועד הצטרפותו של העמית לתכנית, לא יהיה העמית זכאי אלא לתרופות שהיו כלולות בתכנית כתוקפה בתום 15 החודשים כאמור;
(3)
לעמית שהצטרף לתכנית לפני המועד הקובע ונקבעה לגביו תקופת אכשרה – בתום פרק זמן שתחילתו במועד הצטרפותו לתכנית או ממועד זכאותו לשירותים כאמור בסעיף 10(ב)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, לפי המאוחר, ואורכו כפל תקופת האכשרה, ובלבד שסך תקופת הזכאות לא יפחת מ־15 חודשים ולא יעלה על 24 חודשים.

פרק ד׳: ביטוח לאומי

תיקון חוק הביטוח הלאומי – תחילה ותחולה
(א)
תחילתו של סעיף 28ב לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 10(1) לחוק זה, ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007).
(ב)
סעיף 32 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 10(2) לחוק זה, יחול על הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי, החל ביום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010).
(ג)
סעיפים 97(ד), 170, 274א ו־351 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 10(4) עד (7) לחוק זה, יחולו על גמלאות ודמי ביטוח המשתלמים בעד יום תחילתו של חוק זה ואילך.

פרק ה׳: ייעוץ פנסיוני בביטוח

פרק ו׳: שונות

חוק מס מעסיקים, התשל״ה–1975 (להלן – חוק מס מעסיקים) – בטל.
ביטול חוק מס מעסיקים כאמור בסעיף 14 לחוק זה, וביטול פרק שמיני 2 בחוק לעידוד השקעות הון, כאמור בסעיף 15(2) לחוק זה, יחולו על הכנסת עבודה המשתלמת בעד חודש ינואר 2008 ואילך.
על אף הוראות סעיף 7(ב) ו־(ג) לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד–1994, בתקציב המדינה לשנת הכספים 2008 יתוקצב לקרן לסיוע נוסף הסכום המחושב לפי הסעיף האמור בניכוי 50 מיליון שקלים חדשים.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008), אלא אם כן נקבע בו אחרת.


התקבל בכנסת ביום י״ח בטבת התשס״ח (27 בדצמבר 2007).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • רוני בר־און
  שר האוצר
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.