חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק השאלת ספרי לימוד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק השאלת ספרי לימוד מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק השאלת ספרי לימוד, התשס״א–2000


הגדרות
בחוק זה –
”בית ספר“ – מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש״ט–1949 (להלן – חוק לימוד חובה);
”הועדה“ – ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;
”הורה“ – כהגדרתו בחוק לימוד חובה;
”ספרי לימוד“ – ספרי לימוד וחוברות עבודה שאושרו על פי דין;
”תכנית השאלת ספרי לימוד“ – השאלת ספרי לימוד לתלמידים בבית ספר במסגרת ארגונית, הכל כפי שקבע השר באישור הועדה;
”תלמיד“ – מי שלומד בבית ספר;
”השר“ – שר החינוך.
חובת השאלת ספרי לימוד [תיקון: תש״ע, תשע״ב, תשע״ד]
(א)
בכל בית ספר תפעל תכנית השאלת ספרי לימוד בהתאם להוראות חוק זה; ואולם המנהל הכללי של משרד החינוך או מי מטעמו רשאי להחליט כי בבית ספר מסוים לא תפעל תכנית כאמור אם מצא כי אין כדאיות כלכלית בהפעלת התכנית בבית הספר, בין השאר בשל השתתפות מועצה של תלמידים בה.
(ב)
מנהל בית ספר שלא פועלת בו תכנית השאלת ספרי לימוד יודיע להורי התלמידים על הפעלתה בשנת הלימודים שלאחר מכן זמן סביר לפני תחילת אותה שנת הלימודים.
(ג)
הורי תלמיד רשאים להודיע למנהל בית הספר כי אינם מעוניינים שהתלמיד ישתתף בתכנית השאלת ספרי לימוד.
(ד)
בתכנית השאלת ספרי לימוד הפועלת בבית ספר ישתתפו תלמידים שהוריהם לא מסרו הודעה לפי סעיף קטן (ג).
(ה)
השר יקבע הוראות לעניין סעיף זה, לרבות בדבר האופן והמועדים למסירת הודעות לפיו.
רכישת ספרי לימוד [תיקון: תש״ע, תשע״ד]
(א)
השר יעמיד לרשותו של כל בית ספר העומד להיכלל לראשונה בתכנית השאלת ספרי לימוד סכום חד־פעמי מתקציב משרדו לסיוע ברכישה הראשונית של ספרי הלימוד לפי אמות מידה כלכליות–חברתיות שעליהן יורה.
(א1)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), יעמיד השר, מתקציב משרדו, לרשות בית ספר שנכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, המבקש זאת, סכומים לסיוע נוסף, לפי אמות מידה ובמועדים שיקבע השר, לצורך החלפת מהדורות של ספרי לימוד ולצורך חידוש מלאי ספרי הלימוד בשל בלאי הנובע מהשימוש בהם.
(ב)
השר באישור הועדה וכפוף להוראות סעיפים קטנים (א) ו־(א1) יקבע אמות מידה לקביעת סכומי הסיוע לבתי הספר לרכישה הראשונית של ספרי הלימוד כאמור בסעיף קטן (א) ולסיוע נוסף כאמור בסעיף קטן (א1).
ספרי לימוד מאושרים
תכנית ההשאלה לפי חוק זה תכלול ספרי לימוד בלבד; אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מבית ספר שאין עליו חובה על פי דין ללמד בספרי לימוד מאושרים, להיכלל לתכנית השאלת ספרי לימוד.
דמי שאילה [תיקון: תש״ע]
(א)
השאלת ספרי לימוד כרוכה בתשלום שנתי שלא יעלה על דמי שאילה מרביים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב); הורי תלמיד, השואל ספרי לימוד בבית ספר שבו קיימת תכנית השאלת ספרי לימוד יישאו בדמי שאילה כאמור.
(ב)
השר באישור הועדה יקבע דמי שאילה מרביים לתלמיד לפי דרגת הכיתה שבה הוא לומד; קביעה לפי סעיף זה תפורסם בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965, בעיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות בעל תפוצה רחבה היוצא לאור בישראל בשפה הערבית, ברשת תקשורת המחשבים, ובהודעה שתומצא על ידי מנהל בית ספר לכל תלמיד.
(ג)
דמי השאילה המרביים לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו בידי השר במסגרת התשלומים הנקבעים לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה.
[תיקון: תש״ע, תשע״ד]
(בוטל).
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
תחילה [תיקון: תשס״א, תשס״ב, תשס״ג, תשס״ח, תש״ע]
תחילתו של חוק זה החל בשנת הלימודים התשע״א.
הוראת מעבר [תיקון: תשס״א, תשס״ב, תשס״ג, תשס״ח, תש״ע]
בית ספר שבאחת משנות הלימודים התשס״ג עד התש״ע היתה נהוגה בו תכנית להשאלת ספרי לימוד, יראוהו כמי שנכלל בתכנית להשאלת ספרי לימוד לפי הוראות חוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3(א).


נתקבל בכנסת ביום ט״ז בחשון התשס״א (14 בנובמבר 2000).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • אהוד ברק
  שר החינוך
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.