חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס״א–2001


פרק א׳: נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט׳ בטבת התש״ז (1 בינואר 1947)

[תיקון: תשס״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ז]
(בוטל).
אי שלילת זכאות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים [תיקון: תשס״ז]
על אף האמור בהגדרה ”נכה“ שבסעיף 1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, לא תימנע ההכרה באדם כנכה לפי החוק האמור רק עקב שהותו על אדמת גרמניה ביום ט׳ בטבת התש״ז (1 בינואר 1947), ובלבד שלא קיבל ואינו מקבל בשל נכותו תגמול, קצבה או פיצוי אחר מאת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ולא קיבל ואינו מקבל תשלום לפי ההסכם שנחתם ביום י״ב בתשרי התשנ״ג (9 באוקטובר 1992), בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה ובידי ועדת התביעות החומריות של היהודים נגד גרמניה.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

פרק ב׳: הוראות שונות

חוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה, התשס״א–2001, לא יחול בתקופה שמיום ח׳ בניסן התשס״א (1 באפריל 2001) עד יום ט״ז בטבת התשס״ב (31 בדצמבר 2001).
[תיקון: תשס״ד]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ב, תשס״ג, תשס״ו]
הוראת מעבר לסעיף 15 [תיקון: תשס״ב, תשס״ג, תשס״ו]
(א)
על אף האמור בחוק התכנון והבניה (תיקון מס׳ 53), התשס״א–2000 (בסעיף זה – תיקון מס׳ 53), הוראות סעיף 19(ג) לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965 (בסעיף זה – התוספת השלישית), כנוסחו בסעיף 16 [צ״ל: בסעיף 15] לחוק זה, יחולו גם על השבחה במקרקעין שנוצרה לפני תחילתו של תיקון מס׳ 53, ובלבד שעד יום תחילתו של חוק זה לא קיבל בעל המקרקעין היתר בניה או לא העביר את המקרקעין או את החכירה לדורות בהם.
(ב)
הוראות סעיף 19(ג) לתוספת השלישית, כנוסחו בסעיף 16 [צ״ל: בסעיף 15] לחוק זה, לא יחולו על השבחה במקרקעין שנוצרה לפני תחילתו של חוק זה, ובלבד שבעל המקרקעין קיבל היתר בניה או העביר את המקרקעין או את החכירה לדורות בהם, מיום תחילתו של תיקון מס׳ 53 עד יום תחילתו של חוק זה.
(ג)
(בוטל).
[תיקון: תשס״ב, תשס״ד־2, תשס״ח]
(א)
(ב)
תחילתו של סעיף קטן (א)(1) ביום כ״ב בשבט התשס״א (15 בפברואר 2001).
(ג)
על אף הוראות סעיף 6ב לחוק הלוואות לדיור שכותרתו ”מענק מיוחד בשל רכישה או הרחבה של דירה בירושלים“, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, לא יהא אדם זכאי להטבות לפי הסעיף האמור בתקופה שמיום כ״ב בשבט התשס״א (15 בפברואר 2001) עד יום תחילתו של חוק זה.
(א)
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
(ב)
תחילתו של סעיף זה ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001).
(ג)
על אף הוראות סעיף 11ב לפקודת מס הכנסה, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, יחיד לא יהא זכאי לזיכוי ממס לפי הוראות הסעיף האמור בתקופה שמיום ו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001) עד יום תחילתו של חוק זה, ואם ניתן זיכוי כאמור – בטל הזיכוי.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ח׳ בניסן התשס״א (1 באפריל 2001), אלא אם כן נקבע אחרת בחוק זה.


נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן התשס״א (28 במרס 2001).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • סילבן שלום
  שר האוצר
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.