חוק חינוך חינם לילדים חולים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק חינוך חינם לילדים חולים מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס״א–2001


הגדרות [תיקון: תשע״ז]
בחוק זה –
”בית חולים“ – מוסד רפואי הרשום כבית חולים לפי פקודת בריאות העם, 1940, אשר יש בו מחלקת ילדים, או מחלקת ילדים ונוער;
”הורים“ – כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949 (להלן – חוק לימוד חובה);
”חינוך“ – הוראה ולימוד;
”ילד“ – מי שזכאי לחינוך חינם לפי הוראות סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה, וכן ילד בעל צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ״ח–1988;
”ילד חולה“ – ילד השוהה בבית במשך תקופה העולה על 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא, וכן ילד החולה במחלה מתמשכת;
”ילד מאושפז“ – ילד המאושפז בבית חולים;
”מחלה מתמשכת“ – מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים או שהייה בבית לפי הוראת רופא, לתקופה העולה על ארבעה שבועות; לענין הגדרה זו יראו מספר תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או מאותו ליקוי בריאותי כתקופה אחת אפילו חל נתק בין התקופות ובלבד שכל נתק כאמור לא יעלה על ארבעה שבועות;
”הועדה“ – ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;
”השר“ – שר החינוך.
תכנית חינוך לילדים מאושפזים ולילדים חולים
(א)
השר, בהתייעצות עם הועדה, יקבע תכנית למתן חינוך לילדים מאושפזים ולילדים חולים (להלן – תכנית חינוך); תכנית החינוך תיקבע בהתחשב בצורכיהם של ילדים מאושפזים וילדים חולים, במגבלותיהם הרפואיות ובתכנית הלימודים שלהם בטרם מחלתם.
(ב)
החינוך על פי תכנית החינוך יינתן לילד חולה בביתו, בהסכמת הוריו המתגוררים עמו, ולילד מאושפז, בהסכמת הוריו, במסגרת חינוכית בבית החולים שבו הוא מאושפז, הכל כפי שיקבע השר בתכנית החינוך.
(ג)
החינוך על פי תכנית החינוך יכול שיינתן גם במהלך תקופות חופשה מהלימודים בחינוך הממלכתי כהגדרתו בחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953, הכל כפי שיקבע השר בתכנית החינוך.
מסגרת חינוכית בבית חולים
(א)
השר, באישור שר הבריאות יקבע הוראות בדבר הקמה והפעלה של מסגרת בבית חולים חינוכית בבית חולים (להלן – מסגרת חינוכית).
(ב)
מנהל בית חולים יאפשר הקמתה והפעלתה של מסגרת חינוכית לרבות באמצעות הקצאת מקום מתאים בבית החולים.
(ג)
נוהלי ההפעלה של מסגרת חינוכית ייקבעו על ידי השר באישור שר הבריאות ובלבד שבכל הנוגע להיבטים הבריאותיים ייקבעו הנהלים גם באישור מנהל בית החולים.
מימון
(א)
המדינה ורשות החינוך המקומית, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, יישאו בהוצאות חינוכו של ילד חולה בהתאם להוראות חוק זה באופן שהמימון יהיה באותו שיעור שבו הן נושאות בחינוך הילד במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה.
(ב)
המדינה תישא בהוצאות חינוכו של ילד מאושפז; השר באישור שר הבריאות ובהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות בדבר השתתפות בית חולים בהוצאות הפעלת המסגרת החינוכית.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״א, תשס״ב]
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה להתקין תקנות לביצועו, ואולם בענינים המצויים בתחום סמכותו של שר הבריאות, יותקנו התקנות על ידי השר, באישור שר הבריאות.
(ב)
תכנית חינוך ראשונה על פי סעיף 2 לחוק זה והוראות ראשונות על פי סעיף 3 לחוק זה ייקבעו עד יום כ״א בניסן התשס״ה (30 באפריל 2005).
שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
החלה בהדרגה [תיקון: תשס״א, תשס״ב]
חוק זה יוחל בהדרגה החל בשנת הלימודים תשס״ו על ילדים מאושפזים ועל ילדים חולים על פי קביעת השר ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשס״ח.


נתקבל בכנסת ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 ביונואר 2001).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • אהוד ברק
  שר החינוך
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.