תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע״א–2011


ק״ת תשע״א, 1318, 1362.


בתוקף סמכות שר התעשייה המסחר והתעסוקה לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970 (להלן – הפקודה), בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, בהסכמת שר הבריאות לעניין זרחנים אורגניים וקרבמטים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א לחוק־יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, ולעניין תקנה 9 בהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות וגיהות, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות“ – פעולות המבוצעות בידי בודק מעבדה מוסמך, לשם מדידת רמת החשיפה המשוקללת, רמת החשיפה לזמן קצר ותקרת החשיפה במקום העבודה, וכוללות סקר מקדים מעודכן וניטור סביבתי של גורמים מזיקים שנערך בהתאם לממצאיו;
”בדיקות טוקסיקולוגיות–ביולוגיות“ – בדיקות של סימנים ביולוגיים בגוף האדם והשוואתם למדדים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית;
”בודק מעבדה מוסמך“ – עובד מעבדה מוסמכת, בעל הסמכה תקפה ממפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות במקומות עבודה;
”גורמים מזיקים“ – גורמים כימיים ופיזיקליים מזיקים, הנמצאים במקום העבודה, ואשר העובדים עלולים להיחשף אליהם בזמן העבודה והם רשומים בספר, בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה;
”גורמים מזיקים טעוני ניטור“ – גורמים מזיקים המפורטים בתוספת הראשונה, שלגביהם מתחייב ביצוע בדיקה סביבתית תעסוקתית לפי תקנה 4;
”הספר“ – Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices – ACGIH, כתוקפו מזמן לזמן לפי עדכונו השנתי, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי אגף הפיקוח על העבודה בירושלים, תל אביב, באר שבע וחיפה, וכן במרכז למידע של המוסד לבטיחות וגיהות בתל אביב, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, שכתובתו WWW.MOITAL.GOV.IL; הנוסח התקף האחרון שאליו יש הפניה כאמור, הוא הנוסח המחייב;
”חשיפה משוקללת מרבית מותרת“ – Threshold Limit Value – Time Weighted Average (TLV-TWA)‎ – הרמה המשוקללת המרבית של גורמים מזיקים באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;
”חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר“ – Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit (TLV-STEL)‎ – הרמה המרבית של גורמים מזיקים באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ־4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה ובמרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל־8 שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;
”מדדים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית“ – Biological Exposure Indices (BEI)‎ – רמות של סימנים ביולוגיים בגוף האדם, לרבות בדם, בפלסמה, בשתן ובאוויר הנשיפה, המהוות סף אזהרה ביולוגי לגבי חשיפת העובד לגורמים כימיים ופיזיקליים;
”מנה גבולית“, ”קרינה“ או ”קרינה מייננת“ – כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ״ג–1992;
”מנת קרינה משוקללת“ – מכפלת מנת קרינה לאיבר או לרקמה במקדם השקלול לאותו איבר או רקמה, כמפורט בחלק ב׳ בתוספת השנייה;
”מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות–ביולוגיות“ – מעבדה שהסמיך שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהסכמת שר הבריאות, באופן כללי או מיוחד, בהודעה ברשומות, לביצוע בדיקות טוקסיקולוגיות ביולוגיות בעובדים החשופים או העומדים להיות חשופים לגורמים מזיקים;
”מעבדה מוסמכת“ – מעבדה בעלת הסמכה תקפה ממפקח העבודה הראשי, לבצע בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות במקומות עבודה;
”מעבדת אגף הפיקוח“ – מעבדה מוסמכת ארצית לגיהות תעסוקתית של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה;
”מפקח עבודה“, ”מפקח העבודה הראשי“ ו”מפקח עבודה אזורי“ – כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954;
”מקום עבודה“ – מקום עבודה כלשהו, לרבות מפעל;
”מתכות קשות“ או ”מתק״ש“ – תערובת מוקשית של קרבידים, לרבות של טונגסטן, טיטניום, טנטלום, וונדיום ושל מתכות, לרבות ניקל וקובלט;
”נוזלי קירור“ – נוזלים המשמשים לקירור בעת עיבוד מתכות;
”סקר מקדים“ – סקר שיטתי הנערך במקום העבודה לצורך זיהוי, הערכה ותיעוד של גורמים מזיקים, הכולל אפיון של סביבת העבודה ומתבצע באמצעות תצפיות ואיסוף מידע איכותי וכמותי בעמדות עבודה ובחללי עבודה, וממצאיו משמשים בסיס לקביעת היקף הניטור הסביבתי–תעסוקתי;
”עובד בגורמים מזיקים טעוני ניטור“ – עובד החשוף לאחד או יותר מן הגורמים המזיקים טעוני הניטור, בחשיפה העולה על רמת הפעולה, בעבודה חלקית או מלאה, במשך שלושים ימים בשנה לפחות;
”ערכי חשיפה מותרים“ – החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, החשיפה המרבית המותרת, תקרת החשיפה המותרת;
”רמת הפעולה“ – Action Level – (AL)‎ – רמה של מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת או, אם לא נקבע ערך לחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, מחצית תקרת החשיפה המותרת של הגורמים המזיקים הנקובים בתוספת הראשונה ובחלק א׳ בתוספת השנייה;
”שירות רפואי מוסמך“ – כל אחד מאלה:
(1)
לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;
(2)
(3)
מוסד רפואי ששר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לבדיקות מסוימות לעניין תקנות הבטיחות בעבודה;
”תקנות ייחודיות“ – תקנות הבטיחות בעבודה המפורטות בתוספת הרביעית;
”תקרת חשיפה מותרת“ – Threshold Limit Value – Ceiling (TLV-C)‎ – הרמה המרבית של גורמים מזיקים באזור עבודתו של העובד אשר מעליה אסורות חריגות כלשהן בכל פרק זמן שהוא במשך יום העבודה.
הורדת הסיכון לחשיפה לגורמים מזיקים
במקום עבודה שבו נעשה שימוש בגורם מזיק, יפעל המעביד להורדת הסיכון לחשיפה לגורם זה ככל האפשר, לרבות נקיטת אמצעים אלה, לפי הוראות כל דין וכללי המקצוע:
(1)
יתקין ויקיים אמצעי אוורור, יניקה, ניקוז ופליטה מתאימים ויעילים, או כל שיטה אחרת להורדת ריכוז הגורם המזיק, ובצורה שלא תזיק לבריאות עובד או לבריאות הציבור;
(2)
יתקין, ככל הנדרש על פי כללי המקצוע, מנדפים מתאימים ויעילים שבהם יתבצעו פעולות בגורם מזיק ויתחזקם כראוי;
(3)
ידאג לאיסוף וסילוק מיידי של פסולת המכילה גורם מזיק מתחנות העבודה, באופן שלא יגרום למטרד או לנזק לבריאות העובד;
(4)
ידאג לכך שכל עובד בגורם מזיק ישתמש בבגדי עבודה מתאימים להגנה מפני חשיפה;
(5)
יקבע מקומות מיוחדים לאכילה ולשתייה, לעישון ולמנוחת העובדים;
(6)
ידאג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל דרכי מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים, וככל הנדרש על פי כללי המקצוע, מקלחות לשטיפת הגוף והעיניים.
ערכי חשיפה מותרים בגורמים מזיקים
(א)
המעביד ינקוט את כל הפעולות הסבירות כדי –
(1)
שלא לחרוג מערכי החשיפה המותרים;
(2)
שלא יועבד עובד בחשיפה לגורם מזיק, מעבר לערכי החשיפה המותרים;
(3)
שלא ייחשף עובד בקרינה מייננת לרמה העולה על המנה הגבולית, כנקוב בחלק ב׳ של התוספת השנייה, וסכום מנות הקרינה המשוקללות לא יעלה על המנה הגבולית כנקוב באותה תוספת, ובכפוף להגבלות הנוספות שבאותה תוספת.
(ב)
החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, החשיפה המרבית המותרת, תקרת החשיפה המותרת והמדדים הביולוגיים לחשיפה תעסוקתית יהיו לפי הספר.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), הערכים שנקבעו בתוספת השנייה לגבי גורמים מזיקים ובתוספת השלישית לגבי מדדים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית, יבואו במקום הערכים שבספר, ולגבי גורמים או חומרים שאין לגביהם ערכים בספר – נוסף עליהם.
עריכת בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות בגורמים מזיקים טעוני ניטור
(א)
במקום עבודה, שבו נעשה שימוש בגורם מזיק טעון ניטור, יערוך המעביד בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות, שבאמצעותן ייקבע אם יש במקום העבודה עובד בגורמים מזיקים טעוני ניטור.
(ב)
בדיקות כאמור ייערכו בתוך 60 ימים מכל אחד ממועדים מאלה:
(1)
מיום שהוכנס לשימוש במקום העבודה גורם מזיק טעון ניטור;
(2)
מיום שחל בו שינוי מהותי בתהליך עבודה עם גורם מזיק טעון ניטור;
(3)
מיום שחל בו אירוע המשפיע או עלול להשפיע על רמות החשיפה לגורמים מזיקים טעוני ניטור במקום העבודה.
(ג)
נמצא בבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות כאמור כי במקום העבודה עובד בגורמים מזיקים טעוני ניטור, יערוך המעביד בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות חוזרות בתכיפות של אחת לשנה לפחות.
(ד)
נמצא בבדיקות כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) כי במקום העבודה אין עובד בגורמים מזיקים טעוני ניטור, יערוך המעביד בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות חוזרות בתכיפות של אחת לשנתיים לפחות.
בדיקות מעבדה מוסמכת לגבי גורמים מזיקים
(א)
בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות יבוצעו אך ורק בידי בודק מעבדה מוסמך ובמעבדה מוסמכת, במכשירים מכוילים ובשיטות מקובלות, לרבות תכניות לבקרת איכות שאישר מפקח העבודה הראשי.
(ב)
תוצאות הבדיקות יירשמו במעבדה המוסמכת ויישמרו 50 שנה; המעבדה המוסמכת תשלח מיד את תוצאות הבדיקות למעביד ולמעבדת אגף הפיקוח.
(ג)
מעבדת אגף הפיקוח תעביר העתק מתוצאות הבדיקות הסביבתיות–תעסוקתיות לשירות רפואי מוסמך, וכן לעובדי מקום העבודה שבו בוצעו הבדיקות, לפי פניותיהם.
(ד)
המעביד ישמור את תוצאות הבדיקות הסביבתיות–תעסוקתיות במשך 20 שנה ויפרסם לידיעת העובדים במקום העבודה, בתוך 3 ימים ממועד קבלת תוצאות הבדיקות, את התוצאות המתייחסות לאותו מקום עבודה; בצמוד לתוצאות הבדיקות יפורסמו ערכי החשיפה המותרים.
מועדים שונים לביצוע בדיקות סביבתיות
מפקח עבודה אזורי רשאי להורות על ביצוע בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות או על ביצוע בדיקות בתכיפות שונה או במועדים שונים מהאמור בתקנה 4 או בתקנות הייחודיות, הכל בכפוף לקריטריונים שעליהם יורה מפקח העבודה הראשי בנוהל.
בדיקות רפואיות לעובדים בגורמים מזיקים
(א)
נדרשות על פי כל דין או על פי דרישת מפקח עבודה שהוא רופא, בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים בגורמים מזיקים, לא ייערכו בדיקות אלה אלא בידי שירות רפואי שהוסמך לבצען; הפניה לבדיקות טוקסיקולוגיות–ביולוגיות תיעשה על ידי השירות הרפואי המוסמך.
(ב)
בדיקות טוקסיקולוגיות–ביולוגיות יבוצעו אך ורק במעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות–ביולוגיות; תוצאות הבדיקות יימסרו לשירות הרפואי המוסמך אשר ביקש אותן וכן למפקח עבודה שהוא רופא, ויישמרו במעבדה למשך 50 שנים לפחות.
(ג)
המעביד יפעל לפי הוראות השירות הרפואי המוסמך או הוראות מפקח עבודה, ככל שתוצאות הבדיקות מחייבות זאת.
שמירת דינים
הוראות תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין, ולא לגרוע מהן.
ביטול
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ״א–1990 – בטלות.
תחילה
(א)
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום עבודה או במפעל, העוסקים בייצור ופירוק מצברים, תהיה תחילתו של הפריט עופרת בתוספת השלישית, שנתיים מיום פרסום התקנות, ובלבד שרמת העופרת בדם של העובדים לא תעלה על ‎30 µg/100 mL לנשים ועל ‎45 µg/100 mL לשאר העובדים.
הוראת מעבר
במפעל או במקום עבודה שבו נעשה שימוש בגורמים מזיקים טעוני ניטור ביום התחילה או לפניו, ולא נערכו בו בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות לגורמים אלה בשנה שקדמה ליום התחילה, ייערכו בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות לפי תקנה 2(א) בתוך 60 ימים מיום התחילה.

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

גורמים מזיקים טעוני ניטור המחייבים בדיקה סביבתית תעסוקתית בהתאם לתקנה 4

אבץ אוקסיד
ZINC OXIDE
אבק של עצים (אבק בר שאיפה לריאות)
WOOD DUSTS (Inhalable)
אבק קמח (אבק בר שאיפה לריאות)
FLOUR DUST (Inhalable
איזופלוראן (גז הרדמה)
ISOFLURANE (Anaesthetic Gas)
אמוניה
AMMONIA
אנפלוראן (גז הרדמה)
ENFLURANE (Anaesthetic Gas)
אפיכלורהידרין
EPICHLORHYDRIN
אקרילו–ניטריל
ACRYLONITRILE
אתילן אוקסיד
ETHYLENE OXIDE
אתילן דיברומיד
ETHYLENE DIBROMIDE
בוטיל אצטט
BUTYL ACETATE
בנזואיל פראוקסיד
BENZOYL PEROXIDE
גלוטראלדהיד
GLUTARALDEHYDE
גליקול אתרים
GLYCOL ETHERS
4,1־דיאוקסן
1,4-DIOXANE
דימתיל פורמאמיד
DIMETHYLFORMAMIDE
הידרזין
HYDRAZINE
הלותן (גז הרדמה)
HALOTHANE (Anaesthetic Gas)
n־הקסאן
n-HEXANE
חומצה גופרתית
SULFURIC ACID
כותנה גולמית ומעובדת
COTTON DUST (Raw and Processed)
כלור
CHLORINE
כלורופורם
CHLOROFORM
מנגן
MANGANESE
מתיל איזובוטיל קטון
METHYL ISOBUTYL KETONE
מתיל אקרילאט
METHYL ACRYLATE
מתיל אתיל קטון
METHYL ETHYL KETONE
מתיל מתאקרילאט
METHYL METHACRYLATE
מתילן כלוריד
METHYLENE CHLORIDE
נוזלי קירור
METALWORKING FLUIDS
ניטרוס אוקסיד (גז הרדמה)
NITROUS OXIDE (Anaesthetic Gas)
סבופלוראן (גז הרדמה)
SEVOFLURANE (Anaesthetic Gas)
סיבים מינרליים
MINERAL FIBERS
פורמאלדהיד
FORMALDEHYDE
פחמן שחור
CARBON BLACK
פחמן טטראכלורי
CARBON TETRACHLORIDE
פנול
PHENOL
קולופוניום
COLOPHONY
קרוסין
KEROSENE

תוספת שנייה

(תקנה 1, 3)

חלק א׳

ערכים של חשיפה תעסוקתית מותרת לגורמים מזיקים שהתקיים בהם אחד מאלה:
(1)
פורטו בתקנות הייחודיות ומסומנים בכוכבית;
(2)
אין לגביהם תקנה ייחודית, ואינם מופיעים בספר;
(3)
אין לגביהם תקנה ייחודית, הם מופיעים בספר אך נקבעו להם ערכי חשיפה תעסוקתית מותרת לפי תקנה 3(ג), השונים מהקבוע בספר.
הגורם המזיקחשיפה משוקללת מרבית מותרתחשיפה מרבית מותרת לזמן קצרתקרת חשיפה מותרתרמת הפעולההערות
אבק של עצים – אבק בר שאיפה
WOOD DUSTS (inhalable)
1 מיליגרם למטר מעוקב (להלן – מ״ג/מ״ק)  0.5 מ״ג/מ״ק 
איזופלוראן (גז הרדמה)
ISOFLURANE (anaesthetic gas)
2 חלקים למיליון (להלן – חל״מ)6 חל״מ 1 חל״מ 
איזוציאנאטים(*)
ISOCYANATES
0.005 חל״מ0.02 חל״מ 0.0025 חל״מ 
אנפלוראן (גז הרדמה)
ENFLURANE (anaesthetic gas)
2 חל״מ6 חל״מ 1 חל״מ 
ארסן (זרניך) (As)(*)
ARSENIC (as As)
     
1.
תרכובות אורגניות
organic compounds
0.200 מ״ג/מ״ק  0.100 מ״ג/מ״ק
2.
תרכובות אנאורגניות
inorganic compounds
0.010 מ״ג/מ״ק  0.005 מ״ג/מ״ק
3.
ארסין (AsH3)(*)
ARSINE
0.05 מ״ג/מ״ק
או 0.02 חל״מ
  0.025 מ״ג/מ״ק
או 0.01 חל״מ
אתילן אוקסיד
ETHYLENE OXIDE
1 חל״מ  0.5 חל״מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת לעובדת בגיל הפוריות ולנשים בתקופות של הריון או הנקה, תהיה 0.75 חל״מ
אתילן די־ברומיד
ETHYLENE DIBROMIDE
1 חל״מ3 חל״מ 0.5 חל״מ 
בנזן (בנזול)(*)
BENZENE (BENZOL)
0.5 חל״מ2.5 חל״מ 0.25 חל״מ 
בריליום (Be)(*) מתכת + תרכובות בריליום (כבריליום)
BERYLLIUM and compounds (as Be)
0.0002 מ״ג/מ״ק  0.0001 מ״ג/מ״ק 
האלותן (גז הרדמה)
HALOTHANE (anaesthetic gas)
5 חל״מ10 חל״מ 2.5 חל״מ 
ויניל–כלוריד(*)
VINYL CHLORIDE
1 חל״מ  0.5 חל״מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת לעובדת בגיל הפוריות ולנשים בתקופות של היריון או הנקה, תהיה 0.75 חל״מ
זרחנים אורגניים וקרבמטים(*)
ORGANOPHOSPHATES and CARBAMATES
על פי המתפרסם בספר    
חומצה גופרתית (ככלל חומצה)
SULFURIC ACID
0.3 מ״ג/מ״ק  0.15 מ״ג/מ״ק 
טולואן (טולואול) (C6H5CH3)(*)
TOLUENE
50 חל״מ  25 חל״מ 
טונגסטן (W)(*)
TUNGSTEN
     
א.
מתכת + תרכובות בלתי מסיסות (כטונגסטן)
metal and insoluble compounds (as W soluble)
5.000 מ״ג/מ״ק  2.500 מ״ג/מ״ק
ב.
תרכובות מסיסות (כטונגסטן)
compounds (as W)
1.000 מ״ג/מ״ק  0.500 מ״ג/מ״ק
1,1,1-טריכלורו–אתאן (CCl3-CH3)(*)
1,1,1-TRICHLOROETHANE Methyl Chloroform
200 חל״מ350 חל״מ 100 חל״מ 
טריכלורו–אתילן (CCl2=CHCl)(*)
TRICHLOROETHYLENE
50 חל״מ100 חל״מ 25 חל״מ 
כותנה גולמית ומעובדת
COTTON DUST, raw and processed
0.5 מ״ג/מ״ק  0.25 מ״ג/מ״ק 
כספית (Hg)(*)    החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לעובדת בגיל הפוריות ולנשים בתקופות של היריון או הנקה, תהיה 0.005 מ״ג/מ״ק
א.
כספית אורגנית (ככספית)
MERCURY ORGANIC (as Hg)
    
1.
תרכובות אלקיל
alkyl compounds
0.010 מ״ג/מ״ק0.030 מ״ג/מ״ק 0.005 מ״ג/מ״ק
2.
תרכובות אריל
aryl compounds
0.100 מ״ג/מ״ק  0.050 מ״ג/מ״ק
ב.
כספית מתכתית ואנאורגנית (ככספית)
MERCURY elemental and forms (as Hg) inorganic
0.025 מ״ג/מ״ק  0.0125 מ״ג/מ״ק 
כרום (Cr)(*)
CHROMIUM
     
1.
תרכובות אנאורגניות של כרום (ככרום):
inorganic compounds (as Cr)
    
א.
מתכת + תרכובות של כרום
III metal and Cr III compounds
0.500 מ״ג/מ״ק  0.250 מ״ג/מ״ק
ב.
תרכובות של כרום VI מסיסות במים
water-soluble Cr VI compounds
0.050 מ״ג/מ״ק  0.025 מ״ג/מ״ק
ג.
תרכובות של כרום VI בלתי מסיסות
insoluble Cr VI compounds
0.010 מ״ג/מ״ק  0.005 מ״ג/מ״ק
2.
צינק כרומאטים (ככרום) (ZnCrO4)
ZINC CHROMATES (as Cr)
0.010 מ״ג/מ״ק  0.005 מ״ג/מ״ק
3.
כרומאט העופרת (ככרום) (PbCrO4)
LEAD CHROMATE (as Cr)
0.012 מ״ג/מ״ק  0.006 מ״ג/מ״ק
4.
סטרונציום כרומאט (ככרום) (SrCrO4)
STRONTIUM CHROMATE (as Cr)
0.00050 מ״ג/מ״ק  0.00025 מ״ג/מ״ק
5.
קלציום כרומאט (ככרום) (CaCrO4)
CALCIUM CHROMATE (as Cr)
0.0010 מ״ג/מ״ק  0.0005 מ״ג/מ״ק
נוזלי קירור
METALWORKING FLUIDS
0.5 מ״ג/מ״ק  0.25 מ״ג/מ״ק 
ניקל (Ni)(*) (בר שאיפה)
NICKEL (inhalable)
     
1.
מתכת (כניקל)
elemental
1.500 מ״ג/מ״ק  0.750 מ״ג/מ״ק
2.
תרכובות אנאורגניות מסיסות של ניקל (כניקל)
soluble inorganic compounds (as Ni)
0.100 מ״ג/מ״ק  0.050 מ״ג/מ״ק
3.
תרכובות אנאורגניות בלתי מסיסות של ניקל (כניקל)
insoluble inorganic compounds (as Ni)
0.200 מ״ג/מ״ק  0.100 מ״ג/מ״ק
4.
ניקל קרבוניל (כניקל) (Ni(CO)4)
NICKEL CARBONYL (as Ni)
0.05 חל״מ  0.025 חל״מ
סבופלוראן (גז הרדמה)
SEVOFLURANE (anaesthetic gas)
  2 חל״מ (לשעה)1 חל״מ 
סטירן (ויניל–בנזן) (C6H5CH=CH2)(*)
STYRENE
20 חל״מ40 חל״מ 10 חל״מ 
סיבים מינרליים
MINERAL FIBERS
1 סיב/סמ״ק  0.5 סיב/סמ״ק 
עופרת (Pb)(*)     
א.
עופרת מתכתית ואנאורגנית (כעופרת)
LEAD and inorganic compounds (as Pb)
0.050 מ״ג/מ״ק  0.025 מ״ג/מ״ק
ב.
עופרת טטרה מתיל או טטרה אתיל (כעופרת)
TETRAMETHYL LEAD or TETRAETHYL LEAD (as Pb)
0.050 מ״ג/מ״ק  0.025 מ״ג/מ״ק
פורמלדהיד (CH2O)
(FORMALDEHYDE)
0.2 חל״מ 0.3 חל״מ0.1 חל״מ 
PERCHLOROETHYLENE Tetrachloroethene
25 חל״מ100 חל״מ 12.5 חל״מ 
קדמיום (Cd)(*)
מתכת + תרכובות (אבק כללי מרחף) (כקדמיום)
CADMIUM and compounds (as Cd)
0.010 מ״ג/מ״ק  0.005 מ״ג/מ״קהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת לעובדת בגיל הפוריות ולנשים בתקופות של היריון או הנקה, תהיה 0.005 מ״ג/מ״ק
קובלט (Co)(*)
COBALT
     
1.
מתכת + תרכובות אנאורגניות של קובלט (כקובלט)
metal and inorganic compounds (as Co)
0.020 מ״ג/מ״ק  0.010 מ״ג/מ״ק
2.
קובלט קרבוניל + קובלט הידרוקרבוניל (כקובלט)
COBALT CARBONYL and COBALT HYDROCARBONYL (as Co)
0.100 מ״ג/מ״ק  0.050 מ״ג/מ״ק
קולופוניום
COLOPHONY
0.05 מ״ג/מ״ק0.15 מ״ג/מ״ק 0.025 מ״ג/מ״ק 
קסילן (קסילול) + קסילנים (C6H5(CH3)2)(*)
XYLENE
100 חל״מ150 חל״מ 50 חל״מ 

חלק ב׳
קרינה מייננת(*)

מנה גבולית מקדם השקלול לרקמות ולאיברים השונים והגבלות נוספות חישוב סכום מנות הקרינה המשוקללות ייעשה בידי צירוף המכפלות של מנות הקרינה שלהן נחשף כל איבר או רקמה במקדם השקלול לאותם איבר או רקמה, כלהלן:
 האיבר/הרקמהמנה גבולית
(ב־מיליסיברט)
מקדם השקלולהגבלות נוספות
א. כל עובד מגיל 18 ומעלה (פרט לעובדת בהיריון)1. כל הגוף או המנה האפקטיבית501א. לא יותר מ־100 מיליסיברט ב־5 שנים עוקבות.
2. עדשת עין1500 
3. גפיים (ידיים ורגליים)5000 
4. בלוטות המין2500.2 
5. מח העצם (האדום)4000.12 
6. דופן המעי הגס4000.12 
7. ריאות4000.12 
8. קיבה4000.12 
9. שלפוחית השתן5000.05 
10. שדיים5000.05 
11. כבד5000.05 
12. ושט5000.05 
13. בלוטת המגן5000.05 
14. עור5000.01 
15. פני העצם5000.01 
16. שאר האיברים (לכל איבר)5000.05בקבוצה זו נכללים: בלוטות יותרת הכליה, מוח, קנה נשימה, מעיים דקים, כליה, שריר, לבלב, טחול, בלוטת יותרת המוח ורחם
ב. עובדת בהיריון1. כל הגוף או המנה האפקטיבית11מתייחס רק לתקופת ההיריון הנותרת לאחר ההודעה בדבר היותה בהיריון
עדשת העין1500
גפיים (ידיים ורגליים)5000

תוספת שלישית

(תקנה 3(ג), 10(ב))

ערכים של מדדים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית לגורמים מזיקים שהתקיים בהם אחד מאלה:
(1)
פורטו בתקנות ייחודיות;
(2)
אין לגביהם תקנה ייחודית, ואינם מופיעים בספר;
(3)
אין לגביהם תקנה ייחודית, הם מופיעים בספר אך נקבעו להם ערכי מדדים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית מותרת לפי תקנה 3(ג), השונים מהקבוע בספר.
[תיקון: תשע״א]
הגורם המזיקהחומר או המטאבוליט הנבדקבדםבשתןבאוויר הנשיפההערות
ארסן אנאורגני
Inorganic ARSENIC
ארסן אנאורגני ומטבוליטים מתיליים (Methylated) 35 מיקרוגרם לליטר (להלן – µg/L)  
בנזן (בנזול)
BENZENE (BENZOL)
חומצה טרנס–טרנס מוקונית 0.5 מיליגרם לגרם קריאטינין (להלן – mg/G Creatinine)  
זרחנים אורגנים וקרבמטים
ORGANOPHOSPHATES and CARBAMATES
כולינאסטרזה (בתאי דם אדומים)1. 80% מהרמה הבסיסית האישית  בטייסים
2. 70% מהרמה הבסיסית האישית  בעובדים אחרים
טולואן (טולואול)
TOLUENE
חומצה היפורית 1.6 גרם לגרם קריאטינין (להלן – g/G Creatinine)  
1,1,1 טריכלורו–אתאן (מתיל כלורופורם)
1,1,1-TRICHLOROETHANE
חומצה טריכלורו–אצטית 10 מיליגרם לליטר (להלן – mg/L)  
טריכלורו–אתאנול‎1 mg/L‎30 mg/L  
טריכלורו–אתילן
TRICHLOROETHYLENE
חומצה טריכלורו–אצטית ‎100 mg/G Creatinine  
טריכלורו־אתאנול‎4 mg/L   
כספית
MERCURY
כספית אנאורגנית כללית1.5 מיקרוגרם ל־100 מיליליטר (להלן – µg/100 mL)35 מיקרוגרם לגרם קריאטינין (להלן – µg / 100 mL)  
כרום (VI) נדפים מסיסים במים
CHROMIUM (Water-soluble Cr (VI) fumes)
כרום כללי ‎25 µg/L  
ניקל
NICKEL
ניקל ‎15 µg/L  
סטירן (ויניל–בנזן)
STYRENE
חומצה מנדלית + חומצה פנילגליוקסילית ‎400 mg/G Creatinine  
עופרת
LEAD
עופרת‎30 µg / 100 mL   
פרכלורואתילן (טטראכלורו–אתילן)
PERCHLOROETHYLENE
חומצה טריכלורו–אצטית ‎3.5 mg/L  
קדמיום ותרכובות אנאורגניות
CADMIUM and Inorganic compounds
קדמיום‎5 µg/L‎5 µg/G Creatinine  
קובלט
COBALT
קובלט‎1 µg/L‎15 µg/L  
קסילן (קסילול) וקסילנים
XYLENE
חומצה מתיל היפורית ‎1.5 g/G Creatinine  

תוספת רביעית

(תקנה 1)

תקנות ייחודיות:


כ״ז בסיוון התשע״א (29 ביוני 2011)
  • שלום שמחון
    שר התעשייה המסחר והתעסוקה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.