תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ״ג–1992


ק״ת תשנ״ג, 192; תשע״א, 1343.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970, ובהסכמת שר החקלאות ושר הבריאות אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״א]
בתקנות אלה –
”בודק מעבדה מוסמך“ – עובד במעבדה מוסמכת, שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי תכשיר באויר במקום שבו עובדים בתכשיר;
”חומר הדברה“ – חומר או תערובת של חמרים כימיים המכילים חומר פעיל אחד או יותר, והמיועדים למטרות אלה:
(1)
שילוך עלים;
(2)
ביעור, דחיה או משיכה של נגעים, וכן ויסות גידולים או מניעתם;
”חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר“ – (נמחקה);
”חשיפה משוקללת מרבית מותרת“ – הרמה המשוקללת המרבית של תכשיר באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;
”מספר CAS“ – מספרו של חומר הדברה כמצויין בפנקס רישום השמות הכימיים של חמרים כימיים ונוסחתם שמוציאה לאור האגודה הכימית האמריקנית;
”מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות“ – מעבדה ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיך בהודעה ברשומות, לבצע בדיקות טוקסיקולוגיות ייחודיות הנדרשות בתקנות אלה;
”מעבדה מוסמכת“ – מעבדה שמפקח העבודה הראשי הסמיך בהודעה ברשומות לבצע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי תכשיר באויר במקום שבו עובדים בתכשיר;
”מעבדה רפואית“ – מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות רישוי עסקים (מעבדה רפואית [צ״ל: מעבדות רפואיות]), התשל״ז–1977;
”מפקח עבודה“, ”מפקח עבודה ראשי“, ”מפקח עבודה אזורי“ – כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954;
”מקום עבודה“ – מקום שבו עובדים בייצור או בהכנת תכשיר, או בהכנת תערובות, מילוי, אריזה, או דילול של תכשיר, לרבות יישום התכשיר באמצעות כלי טיס והשירותים הנלווים לכך, למעט מקום שבו עוסקים ביישום תכשיר מן הקרקע, ובהכנתו לפני יישומו מן הקרקע;
”עובד בתכשיר“ – אדם העוסק או מועסק במקום עבודה בעבודות הקשורות בתכשיר 30 שעות לפחות בחודש;
”רופא מורשה“ – רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך, אשר שר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;
”רמת הפעולה“ – Action Level (AL) – רמה של מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;
”שירות רפואי מוסמך“ – כל אחד מאלה:
(1)
לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;
(2)
(3)
מוסד רפואי, אשר שר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;
”תכשיר“ – כל חומר מקבוצת הזרחנים האורגניים או הקרבמטים, וכן תערובת של חומרים כאמור המשמשים לייצור או לשימוש כחמרי הדברה והכלולים בתוספת הראשונה.
חשיפה לתכשיר [תיקון: תשע״א]
(א)
ערכי החשיפה המשוקללת המרבית המותרת ורמת הפעולה במקום עבודה יהיו כאמור בתקנה 3(ב) לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע״א–2011 (להלן – תקנות הניטור).
(ב)
חישוב החשיפה המשוקללת ייעשה בשיטה הבאה:
חשיפה משוקללת = C1·T1 + C2·T2 ⋯ + Cn·TnT1 + T2 ⋯ + Tn (סה״כ משך הדגימה)
C – ריכוז התכשיר באויר, במ״ג למטר מעוקב אויר או בחלקים למיליון;
T – משך הדגימה בשעות או בדקות.
בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום עבודה [תיקון: תשע״א]
(א)
במקום עבודה, בו עובדים בתכשיר אשר לגביו נקבע בתקנות הניטור, תקן חשיפה, יערוך המעביד, על חשבונו, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה של ריכוז התכשיר באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדה מוסמך, בתכיפות של אחת ל־6 חודשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת; המעבדה המוסמכת תשמור את תוצאות הבדיקות הסביבתיות–תעסוקתיות למשך 50 שנים לפחות.
(ב)
המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה של ריכוזי התכשיר שנבדק באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה; הרישומים יישמרו למשך 20 שנים לפחות.
(ג)
דו״ח מתוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה ישלח המעביד מיד למפקח עבודה אזורי, ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים בתכשיר.
(ד)
המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות במקום העבודה המתייחסות לאותו מקום עבודה כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.
אמצעי גיהות סביבתיים
(א)
במקום עבודה, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:
(1)
להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה טובים ויעילים או לנקוט כל שיטה אחרת, בכל תחנות העבודה, באופן שריכוז התכשיר באויר יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד;
(2)
לדאוג לאיסוף ולסילוק מיידי של פסולת המכילה תכשיר מתחנות העבודה באופן שלא תגרום למטרד או נזק לבריאות העובד;
(3)
להתקין מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובד, אחת לבגדי עבודה ואחת לבגדים נקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר נאות; המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב, ככל האפשר, לאזור הכניסה של מקום העבודה;
(4)
להתקין מקלחות חירום ומיתקני שטיפת עיניים;
(5)
לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ושתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;
(6)
לאחסן תכשיר במקום עבודה על משטחים חלקים שלא יספחו או יספגו את התכשיר ויהיו קבועים בגובה של 25 ס״מ לפחות מן הרצפה, ובמרחק 25 ס״מ לפחות מהקירות;
(7)
לדאוג לכך שרצפת מקום העבודה תהיה מחומר מוצק ובלתי חדיר לרטיבות;
(8)
למנוע, ככל האפשר, שפיכת תכשיר על רצפת מקום העבודה, ובמקרה שנשפך תכשיר, לסלקו מיד על ידי שטיפה בחומרי ניטרול כגון: סיד, או סודה אש, אשר תימצא בקביעות במקום העבודה ובכמות מספקת, או באמצעים יעילים אחרים בהתאם לאמור בדף המידע האמור בתקנה 8(ב).
(ב)
מפקח עבודה אזורי יהיה רשאי לפטור את המעביד מהוראת תקנת משנה (א), כולה או מקצתה, בהתאם לשיקול דעתו; הפטור יינתן במכתב מנומק.
נוהלי חירום
במקום עבודה, על המעביד לדאוג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל אזעקה, עזרה ראשונה ודרכי מילוט לחילוץ ופינוי נפגעים; וכן להתקין נהלי חירום ולהדריך ולתרגל בהם את העובדים.
ציוד מגן אישי
(א)
בכל מקום עבודה, יספק המעביד לעובדיו ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, והעובד יהיה חייב להשתמש בו בהתאם לצורך.
(ב)
ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול בין השאר את הפריטים הבאים:
(1)
בגדי עבודה מתאימים, המיועדים אך ורק לעבודה, לרבות כפפות ומגפיים בלתי חדירים לתכשיר;
(2)
ציוד מגן אישי נוסף, לפי הצורך או כפי שיורה מפקח עבודה.
(ג)
המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנמסר לו וידריכו בכך.
(ד)
אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים כדי לשחרר את המעביד מן החובה לתקן תנאים סביבתיים במקום העבודה על פי תקנה 4.
(ה)
במצבים מיוחדים אשר בהם עלול עובד בתכשיר להיחשף לריכוזים של תכשיר הגבוהים מאלה שפורטו בתקנה 2, יספק המעביד לעובד גם מסכת נשימה מצוידת במסנן המתאים לתכשיר שעמו בא העובד במגע; המסנן יוחלף בחדש בתכיפות הנדרשת בידי היצרן או מפקח עבודה.
אמצעי גיהות אישיים
(א)
לא יאכל עובד בתכשיר, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדים בתכשיר, אלא במקומות המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד.
(ב)
בתום יום העבודה יסיר העובד בתכשיר את בגדי העבודה וישאירם במלתחות המיועדות להם במקום העבודה, וכן יתקלח לפני לבישת הבגדים הנקיים.
(ג)
המעביד ידאג לסידורי כביסה וניקוי יומיים של בגדי העבודה במרוכז במקום העבודה, או במקום אחר על פי אישורו של מפקח עבודה אזורי.
חובת הדרכה
(א)
המעביד ידאג להדרכת העובדים בתכשיר, לפחות אחת לשנה בהתאם לאמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ״ד–1984.
(ב)
יצרן של תכשיר חייב למסור ללקוחותיו דף מידע לגבי כל תכשיר שהוא מספק להם; דף המידע יכלול את ההרכב הכימי המלא של התכשיר, את הסיכונים הבטיחותיים והבריאותיים הכרוכים בעבודה עם התכשיר, ואת האמצעים לניטרול התכשיר במקרים מסוכנים לרבות שריפה, פיזור או דליפה.
חובת שילוט
המעביד ידאג לשילוט מתאים ובולט לעין בכל אולם, מקום עבודה או תחנת עבודה, שבהם עובדים בתכשיר, בנוסח הבא: ”זהירות! – אזור עבודה עם זרחנים אורגניים/קרבמטים – חובה לנקוט אמצעי בטיחות וגיהות מתאימים! העובדים חייבים לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות בידי שירות רפואי מוסמך!“.
סימון
(א)
כלי קיבול ואריזות של חמרי גלם, חמרי ביניים ומוצרים מוגמרים המכילים תכשיר יסומנו תוך ציון שם החומר והאזהרות המתאימות, לרבות הנוסח הבא: ”זרחנים אורגניים/קרבמטים – מגע בליעה או נשימה מסכנים את הבריאות!“.
(ב)
מוצרים מוגמרים המכילים תכשיר יסומנו כאמור או כנדרש לפי כל דין.
חובת בדיקות רפואיות
(א)
לא יועסק אדם בעבודה בתכשיר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך החודש שלפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד בתכשיר.
(ב)
לא יועסק עובד בעבודה בתכשיר, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד כעובד בתכשיר; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע אחת לשנה; לגבי עובדים בתכשיר העוסקים ביישום התכשיר באמצעות כלי טיס והשירותים הנלווים לכך, תבוצע הבדיקה השנתית חודש לפחות לפני תחילת עונת היישום.
(ג)
לא יועסק עובד בעבודה בתכשיר אלא אם כן עבר פעם ב־15 ימים לפחות, במשך זמן הייצור או עונת היישום, בדיקת מעקב של מעבדה טוקסיקולוגית.
(ד)
עובד בתכשיר שנעדר למעלה מחודשיים מעבודתו, בשל התערבות כירורגית או בשל מחלה ממושכת, לא יועבד בתכשיר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת, בידי רופא מורשה, שקבע את המשך התאמתו לעבוד כעובד בתכשיר.
(ה)
רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא, רשאים להורות על ביצוע הבדיקות הרפואיות כאמור, בתאריכים מוקדמים מן האמור בתקנת משנה (ב), וכן להחיל את ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד במקום עבודה שאינו עובד בתכשיר.
(ו)
לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד והעתק ממנה למפקח עבודה אזורי.
היקף הבדיקות הרפואיות
(א)
בדיקה רפואית ראשונית, חוזרת או נוספת תכלול את אלה לפחות:
(1)
אנמנזה רפואית כללית ותעסוקתית;
(2)
בדיקה קלינית כללית;
(3)
תמונת דם כללית;
(4)
בדיקת דם לתפקודי כבד;
(5)
בדיקת רמת הקריאטינין בדם;
(6)
בדיקת שתן כללית;
(7)
בדיקת אלקטרוקרדיוגרם (א.ק.ג.) – בבדיקה הראשונית בלבד;
(8)
בדיקת רמת הכולינאסטרזה בכדוריות הדם האדומות (true) (להלן – בדיקת הכולינאסטרזה); על בדיקה זו יש לחזור פעמיים במרווח של 3 ימים לפחות, ולוודא שהפרש הרמה בין שתי הבדיקות אינו עולה על 20%; יש לחזור פעם נוספת על הבדיקה אם הפרש הרמה בין שתי הבדיקות עולה על 20%;
(9)
כל בדיקה קלינית או בדיקת מעבדה אחרת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.
(ב)
בדיקת המעקב של מעבדה־טוקסיקולוגית כאמור בתקנה 11(ג) תכלול בדיקת רמת הכולינאסטרזה.
(ג)
בדיקות המעבדה יבוצעו במעבדה רפואית, למעט בדיקת הכולינאסטרזה שתבוצע במעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות.
חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות [תיקון: תשע״א]
(א)
שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו וכן פרטים אלה:
(1)
תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית;
(2)
שם המעביד ומקום המפעל;
(3)
תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה בדיקה רפואית;
(4)
ממצאי הבדיקות הקליניות ובדיקות המעבדה;
(5)
תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך לעבוד בתכשיר;
(6)
המועד לבדיקה רפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;
(7)
שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.
(ב)
השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות 30 שנים לפחות לאחר שהפסיק העובד בתכשיר את עבודתו בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים.
פנקס בריאות
(א)
שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השניה ויאשרו אותם בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק והאבחנות שנקבעו לגביו.
(ב)
שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של העובד בתכשיר, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד בתכשיר אצלו; הפסיק העובד בתכשיר לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.
(ג)
רופא מורשה יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע.
חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות
(א)
הבדיקות הרפואיות בהתאם לתקנה 11 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.
(ב)
עובד בתכשיר חייב להתייצב בשירות הרפואי המוסמך לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בימים ובמועדים שנקבעו לו.
(ג)
הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.
אי־התאמה לעבוד בתכשיר [תיקון: תשע״א]
(א)
יראו אדם כמי שאינו מתאים להיות עובד בתכשיר אם נמצא אצלו אחד מאלה:
(1)
הרעלת זרחנים אורגניים או קרבמטים;
(2)
ירידה ברמת הכולינאסטרזה בבדיקת מעקב לשיעור הנקוב בתוספת השלישית לתקנות הניטור או נמוך ממנו;
(3)
תפקודי כבד לא תקינים;
(4)
מחלת דם ממושכת;
(5)
נער שטרם מלאו לו 18 שנים;
(6)
אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.
(ב)
לא יחזור עובד בתכשיר לעבודתו, לאחר הרחקתו הזמנית ממקום העבודה בשל ירידה ברמת הכולינאסטרזה, אלא אם כן נמצא בבדיקת מעקב של מעבדה טוקסיקולוגית, שרמת הכולינאסטרזה חזרה ל־85% בטייסים ול־75% בעובדים אחרים, בהשוואה לממוצע שנמצא בבדיקה הרפואית הראשונית או בבדיקה הרפואית החוזרת.
הודעה למפקח על אי־התאמת העובד
(א)
קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי־התאמה של אדם להיות עובד בתכשיר או להמשיך לעבוד כעובד בתכשיר, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח העבודה האזורי, תוך עשרה ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים אלה: שם העובד, מספר הזהות שלו, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו בתכשיר, תוצאות הבדיקה הרפואית ומסקנותיו של הרופא המורשה הבודק.
(ב)
קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) מאת השירות הרפואי המוסמך –
(1)
ישלח למעביד בדואר רשום התראה ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק ההתראה יישלח למוסד לביטוח לאומי, לשירות הרפואי המוסמך שבדק את העובד ולנציגות העובדים המייצגת את העובד;
(2)
יבדוק את הנסיבות שגרמו לחשיפת יתר לתכשיר ולאי־התאמת העובד להמשיך לעבוד בתכשיר, וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.
(ג)
לא יחזור עובד כאמור לעבודה כעובד בתכשיר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד בתכשיר.
איסור העבדה אחר קבלת התראה
מעביד שקיבל התראה לגבי אי־התאמת העובד להמשיך לעבוד כעובד בתכשיר, יחדל מיד להעבידו כעובד בתכשיר ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.
חובת הודעה על עבודה בתכשיר
לא יתחילו במקום עבודה לעבוד בתכשיר, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה בכתב, שלושה חדשים מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.
הוראת מעבר
במקום עבודה שעבדו בו בתכשיר לפני תחילתן של תקנות אלה, תימשך העבודה על אף האמור בתקנה 19, אולם המעביד ישלח הודעה על כך למפקח העבודה האזורי, תוך חודש ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.

תוספת ראשונה

(תקנה 1 - הגדרת ”תכשיר“)

רשימת החומרים מקבוצת הזרחנים האורגניים (OP) והקרבמטים (CARB)

השם הגנרי
(Generic Name)
מס׳ Cas
(Cas No.)
הקבוצה הכימית
(Chem Group)
Acephate30560-19-1OP
Aldicarb00116-06-3CARB
Aldoxycarb01646-88-4CARB
Allyxycarb06392-46-7CARB
Amidithion00919-76-6OP
Aminocarb02032-59-9CARB
Amiton00078-53-5OP
Asulam03337-71-1CARB
Azinophos-Ethyl02642-71-9OP
Azinophos-Methyl00086-50-0OP
Azothoate05834-96-8OP
Barban00101-27-9CARB
Bendiocarb22781-23-3CARB
Benomyl17804-35-2CARB
Bomyl00122-10-1OP
BPMC03766-81-2CARB
Bromophos02104-96-3OP
Bromophos-Ethyl04824-78-6OP
Bufencarb08065-36-9CARB
Butacarb02655-19-8CARB
Butonate00126-22-7OP
Carbanolate00671-04-5CARB
Carbaryl00065-25-2CARB
Carbendazim10605-21-7CARB
Carbetamide16118-49-3CARB
Carbofuran01563-66-2CARB
Carbophenothion00786-19-6OP
Carbosulfan55285-14-8CARB
Chlorbufam01967-16-4CARB
Chlorfenvinphos02701-86-2OP
Chlormephos24934-91-6OP
Chlorpropham00101-21-3CARB
Chlorpyriphos02921-88-2OP
Chlorpyriphos-Methyl05598-13-0OP
Chlorthiophos21923-23-9OP
Cloethocarb51487-69-5CARB
Coumaphos00056-72-4OP
Crotoxyphos07700-17-6OP
Crufomate00299-86-5OP
Cyanophenfos13067-93-1OP
Cyanophos02636-26-2OP
Cythioate00115-93-5OP
Demeton08065-48-3OP
Demeton-S-Methyl00919-86-8OP
Dep00078-48-8OP
Desmedipham13684-56-6CARB
Diazinon00333-41-5OP
Dichlofenthion00097-17-6OP
Dichlormate62046-37-1CARB
Dichlorvos00062-73-7OP
Dichrotophos00141-66-2OP
Dimethoate00060-51-5OP
Dimetilan00644-64-4CARB
Dioxacarb06988-21-2CARB
Dioxathion00078-34-2OP
Disulfoton00298-04-4OP
EPBP03792-59-4OP
EPN02104-64-5OP
Ethiofencarb29973-13-5CARB
Ethion22756-17-8OP
Ethoprop13194-48-4OP
Etrimfos38260-54-7OP
Etrofol03942-54-9CARB
Fenamiphos22224-92-6OP
Fenchlorphos00299-84-3OP
Fenitrothion00122-12-5OP
Fenophosphon00327-98-0OP
Fensulphothion04824-78-6OP
Fenthion00055-38-9OP
Folex00150-50-5OP
Fonofos00944-22-9OP
Formetanate22259-30-9CARB
Formothion02540-82-1OP
Fosthietan21548-32-3OP
Heptenophos23560-59-0OP
Idofenphos18181-70-9OP
Isofenphos25311-71-1OP
Isoprocarb02631-40-5CARB
Isoxathion18854-01-8OP
Karbutilate04849-23-5CARB
Leptophos21609-90-5OP
Malathion00121-75-5OP
Mecarbam02595-54-2OP
Menazon00078-57-9OP
Mephosfolan00950-10-7OP
Methamidophos10265-92-6OP
Methiocarb02032-65-7CARB
Methomyl16752-77-5CARB
Metidathion00950-37-8OP
Metolcarb01129-41-5CARB
Mevinphos07786-34-7OP
Mexacarbate00315-18-4CARB
Monocrotophos02157-98-4OP
Morphothion00144-41-2OP
MPMC02425-10-7CARB
MTMC01129-41-5CARB
Naled00300-76-5OP
Omethoate01113-02-6OP
Oxamyl23135-22-0CARB
Oxydemeton-Methyl00301-12-2OP
Parathion00056-38-2OP
Parathion-Methyl00298-00-0OP
Phencapton02275-14-1OP
Phenmedipham13684-63-4CARB
Phenthoate02597-03-2OP
Phorate00298-02-2OP
Phosalone02310-17-0OP
Phosfolan00947-02-4OP
Phosmet00732-11-6OP
Phosphamidon13171-21-6OP
Phosvel21609-90-5OP
Phoxim14816-18-3OP
Pirimicarb23103-98-2CARB
Profenofos41198-08-7OP
Promacyl34264-24-9CARB
Promecarb02631-37-0CARB
Propetamphos31218-83-4OP
Propham00122-42-9CARB
Propoxur00114-26-1CARB
Propyl Thiopyrophosphate03224-90-4OP
Prothiofos34643-46-4OP
Prothoate02275-18-5OP
Pyrazophos13457-18-6OP
Pyridaphenthion00119-12-0OP
Pyrimiphos-Ethyl23505-41-1OP
Pyrimiphos-Methyl29232-93-7OP
Quinalphos13593-03-8OP
Shradan00151-26-9OP
Sulfotep03689-24-5OP
Sulprofos35400-43-2OP
Swep01918-18-9CARB
Temephos03383-96-8OP
TEPP00107-49-3OP
Terbucarb01918-11-2CARB
Terbufos13071-79-9OP
Tetrachlorvinphos00961-11-5OP
Thiodicarb59669-26-0CARB
Thiofanax39196-18-4CARB
Thiometon00640-15-3OP
Thionazin00297-97-2OP
Thiophanate Ethyl23564-06-9CARB
Thiophanate Methyl23564-06-8CARB
Triamiphos01031-47-6OP
Triazophos24017-47-8OP
Trichloefon00052-68-8OP
Trichlorfon00052-68-6OP
Trichlornat00327-98-0OP
Trifenofos38524-82-2OP
Trimethacarb02686-99-9CARB
Vamidothion02275-23-2OP
XMC02655-14-3CARB
Xylylcarb02425-10-7CARB

תוספת שניה

(תקנה 14)

פרטי רישום בפנקס בריאות

מדור לזיהוי העובד (רישום בידי השירות הרפואי המוסמך):
(א)
שם משפחה ושם פרטי;
(ב)
שם האב;
(ג)
מספר הזהות;
(ד)
תאריך הלידה;
(ה)
שם השירות הרפואי המוסמך שהנפיק את הפנקס;
(ו)
תאריך הנפקת הפנקס.
מדור המעבידים (לרישום בידי כל מעביד):
(א)
שם המעביד ומקום המפעל;
(ב)
תיאור עבודת העובד – ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה ארעית – תיאור עבודה זו וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור;
(ג)
תאריך סיום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקת משנה (ב);
(ד)
חתימת המעסיק והחותמת שלו.
מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום בידי השירות הרפואי המוסמך):
(א)
תאריך כל בדיקה ומטרתה, תוך ציון אם היא בדיקה ראשונית או חוזרת;
(ב)
האם נתגלה מימצא רפואי במבחנים ובבדיקות שנערכו;
(ג)
האם נתגלתה מחלת מקצוע או השפעה אחרת על בריאות העובד;
(ד)
אישור השירות הרפואי שהעובד מתאים להתחיל או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, או שאינו מתאים לכך;
(ה)
קביעת מועד לבדיקה החוזרת הבאה, לרבות מועד מוקדם מהרגיל;
(ו)
שם השירות הרפואי המוסמך;
(ז)
שם הרופא המורשה הבודק וחתימתו.


כ״ט באלול התשנ״ב (27 בספטמבר 1992)
  • יצחק רבין
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.