חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס״א–2001


ק״ת תשס״א, 634; תשע״א, 1344.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־20 לחוק עבודת נשים, תשי״ד–1954, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגון המעבידים שלדעתי הוא ארגון יציג ונוגע בדבר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אישה בגיל הפוריות“ – אישה שטרם מלאו לה 45 שנים;
”בית ספר“ – בית ספר שבו ניתן חינוך שיטתי ל־10 ילדים או יותר עד גיל 12 ועד בכלל;
”מוסד חינוכי“ – בית ספר, גן ילדים, מעון יום לילדים בגיל הרך;
”מוסד רפואי“ – בית חולים, מרפאה, מעבדה מיקרוביולוגית ותחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב);
”מעביד“ – לרבות מעסיק בפועל כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו–1996, ולרבות מוסדות המכשירים נשים לעבודה במוסד חינוכי או רפואי;
”עובדת“ – לרבות סטודנטית ומתמחה השוהות במוסד חינוכי או רפואי במסגרת לימודיהן.
עבודות מסוכנות בגיל הפוריות
אישה בגיל הפוריות העובדת או המועמדת לעבוד במוסד חינוכי או רפואי –
(1)
יידע אותה המעביד כי בשל אופי מקום עבודתה קיים סיכון מוגבר שתידבק באדמת (Rubella), וכי אם תחלה באדמת בזמן הריון הדבר עלול לסכן את התפתחות העובר, ויפנה אותה לתחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) המופעלת על ידי משרד הבריאות (להלן – טיפת חלב);
(2)
מצאה טיפת חלב כי אין בידי האישה אישור רפואי על קבלת חיסון נגד אדמת (להלן – החיסון) תמליץ לה על קבלת החיסון; החיסון יינתן בתחנות טיפת חלב שמפעיל משרד הבריאות;
(3)
אישה אשר חוסנה, כאמור בפסקה (2), תקבל מטיפת חלב אישור רפואי על קבלת החיסון; טיפת חלב תתעד מתן החיסון ומתן האישור הרפואי;
(4)
סירבה האישה לקבל את החיסון תחתום על טופס סירוב לקבלת חיסון לפי התוספת הראשונה, אשר יישמר בכרטיס הרפואי שלה בטיפת חלב למשך 26 שנים או עד הגיע האישה לגיל 53 שנים, לפי המאוחר.
עבודות אסורות לאישה בגיל הפוריות [תיקון: תשע״א]
לא תועבד אישה בגיל פוריות במקום עבודה שבו מייצרים אטרטינט (Etretinate), ובמקום עבודה שבו האוויר הסמוך לאזור נשימתה מכיל חומר המפורט בתוספת השניה בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע״א–2011 (להלן – תקנות הניטור).
חובת יידוע בדבר הריון
עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספות השלישית עד החמישית או העובדת בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל־38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות, תודיע למעבידה על היותה בהריון, בתוך 10 ימים מהיום שבו נודע לה על הריונה; העובדת תצרף להודעתה אישור רפואי בדבר הריונה.
הגבלות העבדה בתקופת הריון [תיקון: תשע״א]
נודע למעביד על הריונה של עובדת, לא יעבידה –
(1)
בהליך ייצור של חומרים המפורטים בתוספת השלישית;
(2)
בחשיפה לחומרים המפורטים בתוספת הרביעית או לחומרים המפורטים בתוספת החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הניטור;
הוראות פסקאות (1) ו־(2) לא יחולו על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים המפורטים בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים להזרקה;
(3)
בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל־38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.
היעדרות מעבודה בתקופת הריון
נאסרה עבודת אישה בהתאם להוראות תקנה 5, ולא נמצאה בעבורה עבודה חלופית מתאימה אצל מעבידה, יינתן בידה אישור רפואי כאמור בתקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), התשנ״א–1991.
חובת יידוע בתקופת הנקה [תיקון: תשע״א]
עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספת השניה או החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הניטור, או לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או הרביעית והיא מניקה, תודיע למעבידה על היותה מניקה.
הגבלות העסקה בתקופת הנקה [תיקון: תשע״א]
הודיעה העובדת למעביד, כאמור בתקנה 7 ומסרה לו הצהרה בכתב על היותה מניקה לפי הטופס שבתוספת השישית, לא תועבד בעבודה שבה היא חשופה לחומרים המפורטים בתוספת השניה או החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הניטור או לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או הרביעית; הוראה זו לא תחול על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים המפורטים בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים להזרקה; על המעביד למצוא בעבורה עבודה חלופית מתאימה במידת האפשר.
הצגת התקנות וחובת יידוע
מעביד המעסיק נשים בגיל הפוריות, באחד ממקומות העבודה המפורטים להלן, חייב להציג תקנות אלה במקום בולט לעין אשר לעובדות יש גישה חופשית אליו ולציין את גורמי הסיכון הקיימים באותו מקום עבודה:
(1)
מוסד חינוכי או רפואי;
(2)
מקום עבודה שבו מייצרים אטרטינט;
(3)
מקום עבודה שבו מייצרים או מכינים את אחד החומרים המפורטים בתוספת השניה עד החמישית;
(4)
מקום עבודה שבו קיים מקור חום העשוי להעלות חום גוף מעל 38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.
ביטול
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התש״ם–1979 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 2(4))

טופס סירוב לקבלת חיסון נגד אדמת (Rubella)

אני החתומה מטה מצהירה בזה כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . הסביר/ה לי ד״ר/אחות מוסמכת . . . . . . . . . . . . . . . כי בשל אופי מקום עבודתי קיים סיכון מוגבר שאידבק באדמת וכי אם אחלה במחלה האמורה בזמן הריון, הדבר עלול לסכן את התפתחות העובר ולגרום לו למומים מולדים כגון ליקויי ראיה, ליקויי שמיעה, פגיעה במערכת העצבים המרכזית ופגיעה בלב.
קיבלתי הסברים כמפורט לעיל ואינני מעוניינת לקבל חיסון נגד אדמת.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם ומשפחה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מס׳ זהות
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה
שם נותן ההסבר . . . . . . . . . . . . . . .
חתימת נותן ההסבר . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תשע״א]

תוספת שניה

(תקנות 3, 7, 8, 9)

עופרת ונגזרותיה (Lead and Derivatives)
קדמיום ונגזרותיו (Cadmium and Derivatives)
כספית אורגנית ונגזרותיה (Organic Mercury and Derivatives)
[תיקון: תשע״א]

תוספת שלישית

(תקנות 4, 5, 7, 8 ו־9)

ארסן (זרניך) ונגזרותיו האנאורגניות (Arsenic and Inorganic Derivatives);
בנזן (Benzene);
וורפרין (Warfarin);
תלידומיד (Thalidomide):
דיאתיל סטילבסטרול (Diethylstilbestrol);
תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים, לרבות:
(1)
אנתרציקלינים (Anthracyclines);
(2)
אפיפודופילוטוקסינים (Epipodophyllotoxins);
(3)
וינקא–אלקלואידים (Vinca Alkaloids);
(4)
אנטימטבוליטים כגון: פלואורואוראציל (Fluorouracil);
תיוגואנין (Thioguanine);
מתוטרקסאט (Methotrexate);
(5)
אלקילטורים כגון: מכלוראתאמין (Mechlorethamine);
ציקלופוספאמיד (Cyclophosphamide);
אתיל ניטרוזו אוריאה (Ethylnitrosourea);
ביפנילים פוליכלוריניים (Polychlorinated Biphenils);
רטינואידים לרבות איזורטינואידים (Retinoids-Isoretinoids).

תוספת רביעית

(תקנות 4, 5, 7, 8 ו־9)

ארסן (זרניך) ונגזרותיו האנאורגניות (Arsenic and Inorganic Derivatives);
בנזן (Benzene);
תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים בצורתם הנוזלית, לרבות:
(1)
אנתרציקלינים (Anthracyclines);
(2)
אפיפודופילוטוקסינים (Epipodophyllotoxins);
(3)
וינקא–אלקלואידים (Vinca Alkaloids);
(4)
אנטימטבוליטים כגון: פלואורואוראציל (Fluorouracil);
תיוגואנין (Thioguanine);
מתוטרקסאט (Methotrexate);
(5)
אלקילטורים כגון: מכלוראתאמין (Mechlorethamine);
ציקלופוספאמיד (Cyclophosphamide);
אתיל ניטרוזו אוריאה (Ethylnitrosourea);
ביפנילים פוליכלוריניים (Polychlorinated Biphenils).
[תיקון: תשע״א]

תוספת חמישית

(תקנות 4, 5, 7, 8 ו־9)

אתילן אוקסיד Ethylene-Oxide
ויניל–כלוריד Vinyl Chloride

תוספת שישית

(תקנה 8)

הצהרה

אני החתומה מטה מצהירה בזה כדלקמן:
(א)
אני עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספת השניה או החמישית לתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות) התשס״א–2001 (להלן – התקנות), בריכוזים העולים על אלה הנקובים בהן, או לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או הרביעית לתקנות (להלן – החומרים);
(ב)
ילדתי ביום . . . . . . . . . . . . . . . ואני מניקה את ילדי; אני מתחייבת להודיע למעבידי אם אפסיק להיניק את ילדי.
(ג)
ידוע לי שכל עוד אני מניקה אסורה עבודתי עם החומרים בהתאם לתקנות.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם ומשפחה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מס׳ זהות
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה


ד׳ באדר התשס״א (27 בפברואר 2001)
  • רענן כהן
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.