תולדות תנאים ואמוראים/א/ר' אליעזר בן יעקב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושר' אליעזר בן יעקב[עריכה]

(תנא דמשנה).

בדברי ימי התנא הזה באה ערבוביא גדולה יען שמצינו אותו עוד בזמן הבית כמדות פ"א מ"ב שיספר כמו עד ראיה שפ"א מצאו את אחי אמו (שהיה כהן בב"מהק) ישן ושרפו את כסותו, וביבמות מט: אמר שמעון בן עזאי (שהיה תלמיד חבר דר"ע כב"ב קנח.) מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה משנת ר"א בן יעקב קב ונקי. מזה אנו רואין בבירור שהיה תנא קדמון, וכן הרמ"בם בהקדמתו מונה אותו בדור שראו החורבן, ומצינו אותו שהיה מתלמידיו האחרונים דר"ע כב"ר פ"סא-ג, וכן מצינו אותו תמיד בין תלמידי דר"ע עם ר"מ ור' יהודה כשהש"ר פ"ב-ה, ובירושלמי חגיגה פ"ג ה"א, וכן ספרי חקת ס"ח, וכן חולק עם ר"א חסמא פא"פ כפסחים לב: וכן אמר בשם ר' פנחס בן יאיר כמד' תהלים ספל"ב.

ולכן א"א לומר בשום אופן שהוא שם דתנא אחד ואך האריך ימים, ובע"כ צריכין אנו לומר ששנים היו, ר"א בן יעקב הראשון היה באמת עוד בזמן הבית ועליו אמר שמעון ב"ע משנת רא"בי קב ונקי, ועליו אמרו יומא טו. מאן תני (מסכת) מדות רא"בי ויען שהיה בזמן הבית לכן היה זוכר עוד את ב"המק וכל מה שקיבל מאחי אמו שהיה עובד במקדש.

וזה שמצינו שאמר שקלים פ"ו מ"ג ומדות פ"ב מ"ו למה נקרא שמו שער המים, ושם פ"א מ"ט אם אירע קרי לכהן, במסיבה ההולכת תחת החיל היה יוצא, ושם פ"ב מ"ה מערבית דרומית שכחתי מה היתה משמשת, והן שם פ"ב מ"ו מעלה היתה וגבוה אמה, ושם ספ"ה אמר לשכת העץ שכחתי מה היתה משמשת, וביומא לח. אמר שערי נקנור נחושת קלוניתא היתה, ושם סט: היכן קורין בו ארא"בי בהר הבית, ובסוכה נד. אמר ג' תקיעות ע"ג המזבח, ובזבחים מח. יכול יהא פסח טעון צפון, ושם נט. צפונה שיהא צפון פנוי מכלום, ושם סא. מה ת"ל ג' פעמים אבנים, ומנחות קז. הרי עלי נחושת לא יפחות מצינורא.

ובמנחות פ"ט מ"ג אמר אפילו מנחה של ס' סאין, ושם פ"ה מ"ו אלו טעונין תנופה כדברי רא"בי, בכורות פ"ג מ"א בהמה גסה ששפעה וכו', ערכין ספ"ב אין עולין למנין ואין עומדין על הדוכן, כריתות רפ"ב גר מחוסר כפרה עד שיזרוק עליו הדם.

וכן פסחים לט: ר' אלעאי אומר משום ר' אליעזר - וכשבאתי לפני רא"בי הודה לדברי, וכן סוטה פ"ט מ"ד שחולקין ר"א ור"ע ורא"בי בענין מדידת החלל, וכן כלאים פ"ו מ"ב מחלוקת רא"בי ור' אליעזר, ובכלים פ"ז מ"ג חולק עם ר' ישמעאל, ובסוטה ג. שר' ישמעאל סובר כרא"בי, ובטהרות ספ"ג ראב"י מטהר בכלב מובא בתוספתא שם ר' אילעאי אומר כן בשמו ובתוספתא שבת פ"יד העיד ר' יוסי משום רא"בי וכן הוא שבת קכה..

וב"ב י: וע"ז יז: אומר רא"בי לא יתן אדם פרוטה לארנקי של צדקה אא"כ ממונה עליה (ת"ח) כר' חנינא בן תרדיון, ולדעת הרמ"בם היה ג"כ בדור החורבן, ובשבת קנ: אומר ר"א בן אנטיגנוס בשמו וככל אלו נוכל לידע בבירור שהמה שייכים לר"א בן יעקב הראשון. אבל,