שמות רבה כח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שמות רבה · כח · >>

מפרשים: יפה תואר | מהרז"ו | מתנות כהונה | רד"ל | רש"י

פרשה כח[עריכה]

שמות רבה פרשה כח פיסקא: א ב ג ד ה ו

על פסוק: (שמות יט ג-כ א)


א.    [ עריכה ]
"וּמֹשֶׁה עָלָה אֶל הָאֱלֹהִים" הדא היא דכתיב (תהלים סח, יט): "עלית למרום שבית שבי" מהו עלית נתעלית נתגששת עם המלאכים של מעלה.

דבר אחר "עלית למרום" שלא שלטה בריה מלמעלן כשם ששלט משה. א"ר ברכיה הלוחות היו ארכן ששה טפחים כביכול היו ביד מי שאמר והיה העולם שני טפחים ובידו של משה שני טפחים ושני טפחים היו מפרישין בין יד ליד.

דבר אחר עלית למרום שבית שבי בנוהג שבעולם הנכנס למדינה נוטל דבר שאין עין בני המדינה עליו ומשה עלה למרום ונטל את התורה שהיו הכל נושאין עיניהם עליה הוי "עלית למרום שבית שבי". יכול מפני ששבה אותה נטלה חנם ת"ל "לקחת מתנות באדם" בלקיחה נתנה לו. יכול יהא חייב ליתן לו דמים ת"ל "מתנות" במתנה נתנה לו.

באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה עשה בו הקדוש ברוך הוא קלסטירין של פניו של משה דומה לאברהם אמר להם הקדוש ברוך הוא אי אתם מתביישין הימנו לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו אמר הקדוש ברוך הוא למשה לא נתנה לך תורה אלא בזכות אברהם שנאמר לקחת מתנות באדם ואין אדם האמור כאן אלא אברהם שנאמר (יהושע יד, טו): "האדם הגדול בענקים" הוי "ומשה עלה אל האלהים":

<< · שמות רבה · כח · ב · >>


ב.    [ עריכה ]
"וַיִּקְרָא אֵלָיו ה' מִן הָהָר לֵאמֹר" בזכות ההר ואין ההר אלא אבות שנאמר (מיכה ו, ב): "שמעו הרים את ריב ה'" ומשה עלה אל האלהים עלה בענן וירד בענן וזכות אבות עולה ויורדת עמו.

"כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב" אלו הנשים א"ל אמור להם ראשי דברים שהם יכולות לשמוע

"וְתַגֵּיד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל" אלו האנשים א"ל אמור להם דקדוקי דברים שהם יכולין לשמוע.
דבר אחר למה לנשים תחלה שהן מזדרזות במצות.
דבר אחר כדי שיהו מנהיגות את בניהן לתורה.
א"ר תחליפא דקיסרין אמר הקדוש ברוך הוא כשבראתי את העולם לא צויתי אלא לאדם הראשון ואחר כך נצטוית חוה ועברה וקלקלה את העולם עכשיו אם איני קורא לנשים תחלה הן מבטלות את התורה לכך נאמר כה תאמר לבית יעקב ורבי יוחנן אמר כה תאמר לבית יעקב אלו סנהדרין שנאמר (ישעיה ב, ה): "בית יעקב לכו ונלכה באור ה'"

"וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר" בטכסיס של מלכים נהג הקדוש ברוך הוא עם ישראל שנאמר (שיר ד, ח): "אתי מלבנון כלה" למה כך בזכות שאמרו נעשה ונשמע:


ג.    [ עריכה ]
"וַיָּשֶׁב מֹשֶׁה אֶת דִּבְרֵי הָעָם אֶל ה'" אותה שעה בקש הקדוש ברוך הוא ליתן להם את התורה ולדבר עמהם והיה משה עומד אמר הקדוש ברוך הוא מה אעשה מפני משה אמר רבי לוי משל למלך שבקש לעשות אופימשטאטא חוק מלכות חוץ מדעתו של אפרכוס שר אמר לו עשה דבר פלוני אמר לו כבר נעשית שוב אמר לו לך קרא לפלוני סינקליטקוס ויבא עמך עד שהוא הולך עשה המלך מה שביקש כך ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן עשר דברות היה משה עומד מצדו אמר הקדוש ברוך הוא אני גולה להם את הרקיע ואומר אנכי ה' אלהיך הם אומרים מי אמר הקדוש ברוך הוא או משה אלא ירד משה ואח"כ אני אומר אנכי ה' אלהיך כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם אמר לו כבר הקדשתים שנאמר כי אתה העדותה בנו לאמר וגו' אמר לו לך רד ועלית אתה ואהרן עמך עד שמשה יורד נגלה הקדוש ברוך הוא שנאמר וירד משה אל העם מיד וידבר אלהים:


ד.    [ עריכה ]
"אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמֹר" שהוא עושה את הכל בבת אחת ממית ומחיה בבת אחת מכה ורופא בבת אחת אשה על המשבר יורדי הים והולכי מדברות וחבושי בבית האסורין אחד במזרח ואחד במערב ואחד בצפון ואחד בדרום שומע כולן בבת אחת וכה"א (ישעיה מה, ז) יוצר אור ובורא חשך עפר כמו כן נהפך לאדם חזר נהפך לעפר שנאמר (עמוס ה, ח) והופך לבקר צלמות מהו לבקר כתחלתו בתחלתו מהו אומר (שמות ז, כ) ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם חזר ונהפך הדם למים בשר חי נהפך למת חזר המת ונהפך לחי המטה נהפך לנחש חזר הנחש ונהפך למטה הים נהפך ליבשה חזרה היבשה ונהפכה לים וכה"א (עמוס ט, ו) הקורא למי הים וגו' וכן דבור זכור את יום השבת לקדשו ואומר (במדבר כח, ט) וביום השבת שני כבשים בני שנה דבור (ויקרא יח, טז) ערות אשת אחיך לא תגלה (דברים כה, ה) כי ישבו אחים יחדו וכלן אמרו בבת אחת הוי וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר:


ה.    [ עריכה ]
בא וראה שאין מדותיו של הקדוש ברוך הוא כמדת בשר ודם מלך בשר ודם אינו יכול להיות עושה מלחמה ולהיות סופר ומלמד תינוקות והקדוש ברוך הוא איננו כן אתמול בים כעושה מלחמה שנאמר (שמות טו, ג) ה' איש מלחמה ואומר (איוב כו, יב) בכחו רגע הים והיום במתן תורה ירד ללמד תורה לבניו. וכה"א (שם לו כב) הן אל ישגיב בכחו מי כמוהו מורה הוי וידבר אלהים את כל הדברים האלה:


ו.    [ עריכה ]
דבר אחר "וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמֹר" אמר רבי יצחק מה שהנביאים עתידים להתנבאות בכל דור ודור קבלו מהר סיני שכן משה אומר להם לישראל (דברים כט, יד) כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום. עמנו עומד היום אין כתיב כאן אלא עמנו היום אלו הנשמות העתידות להבראות שאין בהם ממש שלא נאמרה בהם עמידה שאע"פ שלא היו באותה שעה כל אחד ואחד קבל את שלו וכה"א (מלאכי א, א) משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי בימי מלאכי לא נאמר אלא ביד מלאכי שכבר היתה הנבואה בידו מהר סיני ועד אותה שעה לא נתנה לו רשות להתנבאות וכן ישעיה אמר (ישעיה מח, טז) מעת היותה שם אני אמר ישעיה מיום שנתנה תורה בסיני שם הייתי וקבלתי את הנבואה הזאת אלא ועתה אלהים שלחני ורוחו עד עכשיו לא ניתן לו רשות להתנבאות ולא כל הנביאים בלבד קבלו מסיני נבואתן אלא אף החכמים העומדים בכל דור ודור כל אחד ואחד קבל את שלו מסיני. וכה"א (דברים ה, יט) את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם קול גדול ולא יסף רבי יוחנן אמר קול אחד נחלק לשבעה קולות והם נחלקים לשבעים לשון. רבי שמעון בן לקיש אמר שממנו נתנבאו כל הנביאים שעמדו רבנן אמרי שלא היה לו בת קול אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מהו (תהלים כט, ד) קול ה' בכח אפשר לומר כן והלא מלאך אחד אין כל בריה יכולים לעמוד בקולו שנאמר (דניאל י, ו) וגויתו כתרשיש וקול דבריו כקול המון והקדוש ברוך הוא שכתוב בו (ירמיהו כג, כד) הלא את השמים ואת הארץ אני מלא צריך לדבר בכח אלא קול ה' בכח בכח כל הקולות ועל דעתיה דרבי יוחנן הדא קרא מסייע ליה שנאמר (תהלים סח, יב) ה' יתן אומר המבשרות צבא רב:

קישורים חיצוניים

מדרש מעוצב, באתר דעת.