שולחן ערוך הלכות הלואה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הלכות הלואה[עריכה]

סימן לט - כותבין שטר ללוה בלא מלוה ועל איזה הודאה כותבין טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן מ - דין המחייב עצמו לחבירו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן מא - דין מי שנמחק או אבד שטר חובו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן מב - שכותבין השטר בכל לשון ודין אם אין המטבע מפורש בו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן מג - שצריך לכתוב זמן בשטר וכל דיני האיחור והקדימה בפרטות טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן מד - דין חזרת השטר בשטה אחרונה וכיצד מקיימים המחק והתלוי טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן מה - שהעדים צריכים לקרות מקודם השטר ודין שטר הבא על הנייר ועדיו על המחק טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן מו - העדים שאמרו קטנים או פסולים היינו או שטר אמנה היה, וכל דין קיום שטרות טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן מז - מי שטען אמנה הוא או פרוע טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן מח - שכותבין טופסי שטרות טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן מט - שיכירו העדים שם הלוה והמלוה, ודין טעות השמות והסכום טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן נ - שטר שכתוב בו לויתי ממך מנה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן נא - שטר שאין בו אלא עד אחד, או אחד מהם פסול טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן נב - שטר שיש בו רבית או קרוע טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן נג - שלא לשנות השטר טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן נד - דין אסמכתא, ואם כותבים שובר, וכיצד כותבים אותו (ודין פרעון ע"י שובר) טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן נה - דין מי שפרע מקצת חובו והשליש שטרו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן נו - דין שלישות טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן נז - דין שטר פרוע טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן נח - מי שהוציא שטר חוב על חבירו, וטענות סטראי טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן נט - שטר מקויים והלוה טוען פרוע והמלוה אומר איני יודע טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן ס - דין שעבוד מטלטלי אגב מקרקעי, ודין שעבוד דבר שלא בא לעולם טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן סא - כמה דינים מענין שטרות טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן סב - דין אשה הנושאת ונותנת בתוך הבית טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן סג - מי שהועד עליו שמחזר אחר זיוף טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן סד - נפקד שרצה לעכב בחובו שטרות הפקדון טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן סה - דין שטרות שנמצאו, ודין שובר שנמצא ביד שליש טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן סו - דין מכירת שטרות ואונאתן טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן סז - דין שמיטה ופרוזבול טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן סח - דין שטרות העשויות בערכאות עובדי כוכבים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן סט - דין הוציא עליו כתב ידו מקויים או בלתי מקויים, ודין טענת פרעתי ומודה מקצת טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן ע - דין מלוה על פה, ואם אמר ליה אל תפרעני אלא בעדים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן עא - לוה שהאמין למלוה בעל פה, למה מועיל נאמנות טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן עב - המלוה על המשכון, והרבה דיני משכונות טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן עג - כמה זמן סתם הלואה, וכמה פרטי דיני הלואה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן עד - באיזה מקום ניתנה מלוה לפרוע, וסדר הפרעון טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

הלכות טוען ונטען[עריכה]

סימן עה - אם המלוה והלוה צריכין לברר הטענות טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן עו - אחד שלוה משנים בעל פה מזה ק' ומזה ר' וכל אחר תובע ר' טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן עז - דין ב' שלוו מאחד, ודין שותפין שלוה אחד לבדו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן עח - הטוען שפרע תוך הזמן טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן עט - דין האומר לא לויתי, והחילוק שבין צא תן לו או חייב אתה ליתן לו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן פ - באיזו ענין טוען וחוזר וטוען טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן פא - אם הודה מעצמו, מתי יכול לומר משטה אני בך טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן פב - דין שטר שאינו מקויים, או מקויים שהלוה טוען אמנה או פרוע או רבית, ודין תנאי השטר והשבועה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן פג - דין מלוה שהודה בשטר שהוא מזויף טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן פד - הפוגם או פוחת שטרו, או עד אחד מעיד שהוא פרוע טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן פה - הוציא שטר חוב עליו והלה טוען שמכר לו שדהו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן פו - ראובן נושה בשמעון ושמעון בלוי, מוציאין מלוי ונותנין לראובן טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן פז - דיני שבועת היסת ושבועה דאורייתא טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן פח - דיני כפירה והודאה, ושתהא ממין הטענה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן פט - שהשכיר נשבע ונוטל טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן צ - הנזקין נשבעין ונוטלין, כגון הנגזל והנחבל, ודין המביא כלים מבית בעל הבית והוא אומר שאולים הם טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן צא - חנוני נשבע ונוטל, ודין פנקסים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן צב - דין החשוד על השבועה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן צג - דין שבועת ספק ושבועת השותפין טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן צד - דין גלגול שבועה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן צה - איזו שבועה נשבעין על קרקעות, ודין הקדש בזמן הזה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן צו - חרש שוטה וקטן איזו שבועה נשבעים, וגם אשת איש טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

הלכות גביית מלוה[עריכה]

סימן צז - להלוות לעני ושלא לנגשו, ושלא לחבול כלי אוכל נפש ואלמנה, והשבת העבוט, ודין הסידור טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן צח - סדר גביית החוב, והמבקש זמן לפסול שטר, ואם לא בא בזמנו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן צט - כיצד משביעין ללוה אם יש לו ומחרימים מי שיודע לו נכסים ואם הוא כשר או רמאי ואם נתן שלו במתנה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן ק - המבקש זמן לפרעון, כמה זמן נותנים לו, ואם לא בא בזמנו, והמסרב צווי בית דין טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קא - מגבין לבעל חוב מעות או מטלטלין, ואם תלה מעותיו בעובדי כוכבים, ואם יש עליו חובות לעובדי כוכבים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קב - מאיזה קרקע מגבין החוב לבעל החוב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קג - שמין קרקע של לוה, ואם טעו בשומא, ושומא הדרה לעולם טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קד - דין ב"ח מאוחר שקדם וגבה מקרקעי או מטלטלי, ומלוה ע"פ מוקדמת קודמת למלוה בשטר טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קה - דין התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, ונפקד שתפס הפקדון בשביל הבעל חוב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קו - דין הבא ליפרע שלא בפני בעל חובו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

הלכות גביית חוב מהיתומים[עריכה]

סימן קז - כופין את היתומים לפרוע חוב אביהם טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קח - באיזה ענין נפרע מלוה מיורשים, ואיזה שבועה אדם מוריש לבניו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קט - מכריזין על נכסי יתומים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קי - אין נזקקין לנכסי קטן טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים[עריכה]

סימן קיא - דין מלוה בשטר גובה ממשעבדי, והמלוה על פה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קיב - אין בע"ח טורף מהמשועבדים ממה שקנה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קיג - אין בעל חוב טורף ממטלטלים המשועבדים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קיד - דין בעל חוב עם הלוקח אם יכול לדחותו אצל הלוה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קטו - דין הפירות והשבח בטורף מלוקח ויתומים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קטז - כיצד כותבין לו הטירפא טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

הלכות אפותיקי[עריכה]

סימן קיז - דין העושה שדהו או עבדו אפותיקי טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קיח - הכותב ללוקח שני דין ודברים אין לי עמך טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קיט - המוכר כל שדותיו, ולוה שהתנה שיגבה מן העידית טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קכ - הזורק חובו סתם, או בתורת גיטין, וזרקו ונאבד טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

הלכות העושה שליח לגבות חובו[עריכה]

סימן קכא - השולח חובו על ידי שליח טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

הלכות הרשאה[עריכה]

סימן קכב - אם מת המלוה או שביטל השליחות או ההרשאה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קכג - הרשאה, על מה נכתבת וכיצד נכתבת טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קכד - נתבע, אם יכול לעשות מורשה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קכה - השולח חובו או פקדונו על ידי שליח טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קכו - הפורע חובו במעמד שלשתן טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קכז - דין איש שלוה מאשתו וגרשה, או עבדו ושחררו, והלוה מן עובד כוכבים שנתגייר טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קכח - דין הפורע חוב של חבירו או שמשכנו בשביל חבירו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

הלכות ערב[עריכה]

סימן קכט - דין הערב בשטר ועל פה, ומתי נפרעין מן הערב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קל - דין ערב שפרע למלוה כיצד נפרע מן הלוה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קלא - מי שחזר בו אחר שנתרצה להיות ערב טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן קלב - עבד ואשה וקטן שערבו, ושנים שנעשו ערבים בשביל אחד, ואחד בשביל שנים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש