רש"ש על המשנה/בבא קמא/ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רש"ש על המשנה מסכת בבא קמא פרק ז

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת בבא קמא · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

ב[עריכה]

במשנה גנב משל אביו וטבח ומכר ואח"כ מת אביו כו' משלם תשלומי דו"ה. נ"פ דאם אין לאביו בנים זולתו אין לו ליתן כלום ומתניתין ביש לו בנים אחרים ג"כ דאז נותן להם חלקם וחלקו מעכב לעצמו וכן משמע קצת (לקמן ע"א ב') והא הכא כיון דמת אביו כמו שקדם והודה לא' מהן דמי כו' וע"ש ברש"י ר"ד ע"ב בד"ה ומ"ש ול"ד להא (דלקמן ס"ד ק"ח) במשנה דנותן לבניו כו' דהתם בנשבע דבעי למיעבד השבה מעלייתא ובפרט לדעת הרמב"ם שם דאם אין הגזילה קיימת עושה עמהם חשבון וזה דלא כדמשמע מהתוי"ט לקמן במ"ד ד"ה משלם דמדמן אהדדי: שם בתור"ע אות נ"ז ממילא הקדש זו הוא הקדש בד"ה כו' ודבריו לקוחים המה מהתוס' (לקמן ע"ט) ד"ה גנב ע"ש. ולע"ד משכחת לה דאקדשיה לדמי קרבן וכמו בע"מ מעיקרא עי' (לקמן ע"ו ב') רש"י ד"ה וכל העומד ליפדות כו':


ד[עריכה]

בתור"ע אות ס"א הוכיח דבקנס אם ע"א מעיד והוא מודה מיקרי מודה בקנס דאל"כ הוי מחוייב שבועה כו' והוא חשוד כו'. ונלע"ד לפמש"כ התוספות לעיל ברפ"ה ד"ה דאפי' ועוי"ל דלמ"ד פ"נ קנסא כו' וכפי שפי' שם המהרש"א כוונת דבריהם (ועמש"כ שם) ה"נ י"ל אע"ג דבמודה חייב מ"מ בכפר פטור מלישבע וגם אישתמיטתיה הירושלמי שהביאוהו הרא"ש והר"ן בר"פ שבועת הדיינים דמקשה על כללא דכ"מ ששנים מחייבים ממון ע"א מחייבו שבועה והרי מחייבין אותו קנס כו' ע"ש הרי דפסיקא ליה דאין עד אחד מחייב שבועה בקנס:


ז[עריכה]

בתוי"ט ד"ה נשבים פי' הר"ב פחים כך תרגם יונתן כו' [נ"ב יונתן לא תרגם כתובים. ובתרגום שלפנינו מתורגם אישתזבית מפחי תקליא והערוך כתב: נשבין פי' רשתות הנצל כצבי מיד (משלי ו' ה') דתתפצי היך טביא מן נשבא ע"כ וכן הוא בתרגום שלפנינו וכ"ת צנים פחים (שם כ"ב ה') נישבא ופוחי מהגרמ"ש]: