לדלג לתוכן

רש"י על תהלים עח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במשל פי" - הם דברי תורה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא נכחד מבניהם" - וגם אנו לא נכחד מבניהם של אבותינו מלהודיעם מה שספרו לנו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כסלם" - תוחלתם וכן אם שמתי זהב כסלי (איוב לא)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בני אפרים" - שיצאו ממצרים בזרוע לפני הקץ ובטחו בגבורתם ובחציהם וסופם הפכו לנוס ביום קרב כמפורש בדברי הימים והרגום אנשי גת הנולדים בארץ "רומי" - משליכין וזורקין כמו רמה בים (שמות טו)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נגד אבותם עשה פלא" - אחרי כן כשהגיע הקץ אף הם ויוסיפו לחטוא לו כמו שמסיים והולך "נגד אבותם" - אברהם יצחק ויעקב באו על הים והראם הקב"ה היאך הוא גואל את בניהם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמו נד" - תל גבוה כדמתרגמינן נצבו כמו נד (שם) קמו כשור

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יבקע צורים" - והכית בצור וגו' (שם יז) "וישק כתהומות רבה" - אף כשהיו הולכים בתוך הים שמימיו מלוחים המתיק להם מעיינות בתוך התהום

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויורד כנהרות מים" - שהיו נוזלין מן הבאר והנשיאים היו עושין שרטוט במשענותם והמים נמשכים אחריהם לכל חניית שבט ושבט כענין שנאמר במחוקק במשענותם כמו שמפורש בארבעים ותשע מדות

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למרות" - להקניט כמו ממרים הייתם (דברים ט)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאר" - בשר

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואש נשקה ביעקב" - כמו ובערו והשיקו (יחזקאל לט) שהוא ל' היסק ותבערה כדכתיב ותבער בם אש ה'

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחם אבירים" - לחמם של מלאכים ד"א אבירים איברים שהיה נבלע בכל האברים ולא היו צריכים לנקביהם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יסע קדים" - ורוח נסע מאת ה' ויגז שלוים (במדבר י"א)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאר" - בשר

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא זרו מתאותם" - לא נעשו זרים מתאותם כי כל תאותם השיגו "עוד אכלם בפיהם" - ואף ה' חרה בעם דבר אחר לא זרו מתאותם לא נתרחקו מתאותם עד שבאת להם הפורענות

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובחורי ישראל" - נבחרים שבהם והאספסוף הם הזקנים שנאמר בהם אספה לי (שם)

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם הרגום ודרשוהו וגו'" - אף היא לא באמת אלא בפתוי בפה וכזבו בלשונם

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולבם" - לא כפיהם נכון ואף עפ"כ והוא רחום להם ומכפר עונם תמיד ולא השחיתם

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמה" - פעמים ימרוהו תמיד במדבר

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התוו" - לשון סימן כמו והתוית תו (יחזקאל ט') וסימן הוא לשון מופת ונסיון בקשו ממנו אות וסימן היש ה' בקרבנו אם אין (שמות י"ז)

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותשחיתם" - שומטין את ביציהם

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחנמל" - שם ארבה ומדרשו בא חן ומל היה מולל את ירק העץ והעשב ואוכלו

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויסגר לברד בעירם" - כשהתחיל הברד לירד המצרי מבריח צאנו לבית והברד נעשה למולו כמין כותל והמצרי שוחטו ונותנו על כתיפו להוליכו לבית ולאוכלו והעוף בא ונוטלו הימנו וזה ומקניהם לרשפים לעופות כמו ובני רשף יגביהו עוף (איוב ה') זה מדרשו ולפי פשוטו לרשפים רשפי אש כדכתיב (שמות ט') ואש מתלקחת בתוך הברד

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יפלס נתיב לאפו" - אע"פ שבאף נשתלחו המכות לא שמשו אלא שליחותם מה שנצטוו להמית המיתו ולא הכל בנתיבותם הלכו בפירושים אחרים מצאתי כן יפלס נתיב לאפו כשהכה כל בכור במצרים הורה דרך למשחית באף לבוא אל בתי מצרים ולא לבתי בני ישראל "וחיתם" - גופם

פסוק נה

לפירוש "פסוק נה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויגרש מפניהם" - ז' אומות "באהליהם" - של עכו"ם

פסוק נו

לפירוש "פסוק נו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וינסו וימרו" - בימי השופטים

פסוק נז

לפירוש "פסוק נז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כקשת רמיה" - שאינה זורקת חץ למקום שהמורה חפץ

פסוק סא

לפירוש "פסוק סא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתן לשבי עוזו" - מסר הארון והלוחות ביד פלשתים

פסוק סג

לפירוש "פסוק סג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחוריו אכלה אש" - עברתו

"לא הוללו" - לא נכללו לאפריון וחופה שמתו הבחורים במלחמה

"הוללו" - לשון הלולא בארמית ורבותינו דרשוהו על נדב ואביהוא ואין לבי מתיישב לפרשו כן שהרי כבר התחיל במשכן שילה

פסוק סד

לפירוש "פסוק סד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כהניו בחרב נפלו" - חפני ופנחס "ואלמנותיו לא תבכינה" - אף אלמנתו לא ניתנה לבכותו שאף היא מתה ביום השמועה כמו שנאמר (שמואל א ד') ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה

פסוק סה

לפירוש "פסוק סה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתרונן" - מתעורר ומתגבר בדבור להקיץ מיינו מתרונן לשון רנה הוא

פסוק סו

לפירוש "פסוק סו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויך צריו אחור" - מכות אחורים בעפולים ובטחורים והוא חרפת גדוף להם עולמית

פסוק סז

לפירוש "פסוק סז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימאס באהל יוסף" - הוא שילה שהוא בחלקו של יוסף

פסוק סט

לפירוש "פסוק סט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבן כמו רמים מקדשו וגו'" - כמו שמים וארץ שנאמרו בהם שתי ידים שנאמר אף ידי יסדה ארץ וימינו טפחה שמים (ישעיהו מ"ה) אף בית המקדש בשתי ידים שנאמר (שמות טו) כוננו ידיך ד"א כמו רמים מקדשו כארץ יסדה מה שמים וארץ אין להם חליפין אף מקדש אין לו חליפין להשרות שם שכינה

פסוק ע

לפירוש "פסוק ע" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממכלאות צאן" - דירי צאן כמו (סוף חבקוק) גזר ממכלה צאן

פסוק עא

לפירוש "פסוק עא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מאחר עלות הביאו" - שהיה רועה לאביו הצאן המניקות שהיה רחמני ומוציא הגדיים תחלה ומאכילן ראשי עשבים העליונים שהם רכים ומוציא התיישים אחריהם ואוכלין אמצע העשבים ואחר כך מוציא הזקנות ואוכלות השרשים אמר הקב"ה ראוי הוא זה להיות רועה את עמי