רש"י על תהלים עח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · עח · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במשל פי" - הם דברי תורה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא נכחד מבניהם" - וגם אנו לא נכחד מבניהם של אבותינו מלהודיעם מה שספרו לנו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כסלם" - תוחלתם וכן אם שמתי זהב כסלי (איוב לא)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בני אפרים" - שיצאו ממצרים בזרוע לפני הקץ ובטחו בגבורתם ובחציהם וסופם הפכו לנוס ביום קרב כמפורש בדברי הימים והרגום אנשי גת הנולדים בארץ

"רומי" - משליכין וזורקין כמו רמה בים (שמות טו)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נגד אבותם עשה פלא" - אחרי כן כשהגיע הקץ אף הם ויוסיפו לחטוא לו כמו שמסיים והולך

"נגד אבותם" - אברהם יצחק ויעקב באו על הים והראם הקב"ה היאך הוא גואל את בניהם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמו נד" - תל גבוה כדמתרגמינן נצבו כמו נד (שם) קמו כשור

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יבקע צורים" - והכית בצור וגו' (שם יז)

"וישק כתהומות רבה" - אף כשהיו הולכים בתוך הים שמימיו מלוחים המתיק להם מעיינות בתוך התהום

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויורד כנהרות מים" - שהיו נוזלין מן הבאר והנשיאים היו עושין שרטוט במשענותם והמים נמשכים אחריהם לכל חניית שבט ושבט כענין שנאמר במחוקק במשענותם כמו שמפורש בארבעים ותשע מדות

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למרות" - להקניט כמו ממרים הייתם (דברים ט)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאר" - בשר

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואש נשקה ביעקב" - כמו ובערו והשיקו (יחזקאל לט) שהוא ל' היסק ותבערה כדכתיב ותבער בם אש ה'

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לחם אבירים" - לחמם של מלאכים ד"א אבירים איברים שהיה נבלע בכל האברים ולא היו צריכים לנקביהם

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יסע קדים" - ורוח נסע מאת ה' ויגז שלוים (במדבר י"א)

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאר" - בשר

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא זרו מתאותם" - לא נעשו זרים מתאותם כי כל תאותם השיגו

"עוד אכלם בפיהם" - ואף ה' חרה בעם דבר אחר לא זרו מתאותם לא נתרחקו מתאותם עד שבאת להם הפורענות

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובחורי ישראל" - נבחרים שבהם והאספסוף הם הזקנים שנאמר בהם אספה לי (שם)

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם הרגום ודרשוהו וגו'" - אף היא לא באמת אלא בפתוי בפה וכזבו בלשונם

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולבם" - לא כפיהם נכון ואף עפ"כ והוא רחום להם ומכפר עונם תמיד ולא השחיתם

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמה" - פעמים ימרוהו תמיד במדבר

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התוו" - לשון סימן כמו והתוית תו (יחזקאל ט') וסימן הוא לשון מופת ונסיון בקשו ממנו אות וסימן היש ה' בקרבנו אם אין (שמות י"ז)

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותשחיתם" - שומטין את ביציהם

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחנמל" - שם ארבה ומדרשו בא חן ומל היה מולל את ירק העץ והעשב ואוכלו

פסוק מח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויסגר לברד בעירם" - כשהתחיל הברד לירד המצרי מבריח צאנו לבית והברד נעשה למולו כמין כותל והמצרי שוחטו ונותנו על כתיפו להוליכו לבית ולאוכלו והעוף בא ונוטלו הימנו וזה ומקניהם לרשפים לעופות כמו ובני רשף יגביהו עוף (איוב ה') זה מדרשו ולפי פשוטו לרשפים רשפי אש כדכתיב (שמות ט') ואש מתלקחת בתוך הברד

פסוק נ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יפלס נתיב לאפו" - אע"פ שבאף נשתלחו המכות לא שמשו אלא שליחותם מה שנצטוו להמית המיתו ולא הכל בנתיבותם הלכו בפירושים אחרים מצאתי כן יפלס נתיב לאפו כשהכה כל בכור במצרים הורה דרך למשחית באף לבוא אל בתי מצרים ולא לבתי בני ישראל

"וחיתם" - גופם

פסוק נה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויגרש מפניהם" - ז' אומות

"באהליהם" - של עכו"ם

פסוק נו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וינסו וימרו" - בימי השופטים

פסוק נז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כקשת רמיה" - שאינה זורקת חץ למקום שהמורה חפץ

פסוק סא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתן לשבי עוזו" - מסר הארון והלוחות ביד פלשתים

פסוק סג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחוריו אכלה אש" - עברתו

"לא הוללו" - לא נכללו לאפריון וחופה שמתו הבחורים במלחמה

"הוללו" - לשון הלולא בארמית ורבותינו דרשוהו על נדב ואביהוא ואין לבי מתיישב לפרשו כן שהרי כבר התחיל במשכן שילה

פסוק סד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כהניו בחרב נפלו" - חפני ופנחס

"ואלמנותיו לא תבכינה" - אף אלמנתו לא ניתנה לבכותו שאף היא מתה ביום השמועה כמו שנאמר (שמואל א ד') ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה

פסוק סה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מתרונן" - מתעורר ומתגבר בדבור להקיץ מיינו מתרונן לשון רנה הוא

פסוק סו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויך צריו אחור" - מכות אחורים בעפולים ובטחורים והוא חרפת גדוף להם עולמית

פסוק סז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימאס באהל יוסף" - הוא שילה שהוא בחלקו של יוסף

פסוק סט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבן כמו רמים מקדשו וגו'" - כמו שמים וארץ שנאמרו בהם שתי ידים שנאמר אף ידי יסדה ארץ וימינו טפחה שמים (ישעיהו מ"ה) אף בית המקדש בשתי ידים שנאמר (שמות טו) כוננו ידיך ד"א כמו רמים מקדשו כארץ יסדה מה שמים וארץ אין להם חליפין אף מקדש אין לו חליפין להשרות שם שכינה

פסוק ע (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ממכלאות צאן" - דירי צאן כמו (סוף חבקוק) גזר ממכלה צאן

פסוק עא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מאחר עלות הביאו" - שהיה רועה לאביו הצאן המניקות שהיה רחמני ומוציא הגדיים תחלה ומאכילן ראשי עשבים העליונים שהם רכים ומוציא התיישים אחריהם ואוכלין אמצע העשבים ואחר כך מוציא הזקנות ואוכלות השרשים אמר הקב"ה ראוי הוא זה להיות רועה את עמי