לדלג לתוכן

רש"י על משלי יט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם בלא דעת נפש לא טוב" - אין טוב לאדם שהוא בלא תורה

"ואץ ברגלים חוטא" - החוטא רופס ודש העונות בעקביו ואומר קל הוא זה אעבור עליו ורבותינו פירשו גם בלא דעת בכופה את אשתו לתשמיש המטה בעל כרחה

"ואץ ברגלים חוטא" - זה הבועל ושונה ד"א זה המהלך על גבי עשבים בשבת

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אולת אדם תסלף דרכו" - בעונו בא לו הרע כי באולתו תסלף דרכו ועבר עבירות ונפרעין ממנו ובבוא לו הצרה זועף לבו על הקב"ה וממהר אחר מדת הדין כגון אחי יוסף שאמרו מה זאת עשה אלהים לנו (בראשית מב)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הון יוסיף רעים רבים" - אוהבים רבים ויש לפותרו במי שלמד תורה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רבים יחלו פני נדיב וכל הרע" - הכל נעשים רעים "לאיש מתן" - יש לפותרו בנותני צדקה ויש לפותרו במרביצי תורה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל אחי רש" - קרוביו

"אף כי מרעהו רחקו" - וכל שכן מרעיו ושושביניו ואוהביו

"מרדף אמרים לא המה" - אומר פלוני ופלוני קרובי ופלוני ופלוני מרעי והכל דברי הבל ויש לפותרו במי שהוא רש בתורה ובמעשים טובים

"מרדף אמרים לא המה" - מחזר להורות הלכה ולאו בידו והמדרש פותרו ביוסף שהיה מוציא על אחיו דבה ואמר לאביו שהן חשודין על אבר מן החי לכך שנאוהו ונקרא רש לפי שהיה מוציא דבת שקר עליהם

"ומחזר אחר אמרים לא המה" - לו קרינן ומרדף אמרים להנאתו ולענין יוסף לו המה כי עליו חזרו דבתו הוא היה אומר שהיו אוכלים אבר מן החי והכתוב מעיד עליהם אפילו בשעת הקלקלה היו שוחטין שעיר עזים שנאמר וישחטו שעיר עזים (שם לו) הוא אמר שהיו מזלזלין בבני השפחות לכך לעבד נמכר יוסף הוא אמר שהיו נותנים עיניהם בבנות הארץ אמר הקב"ה חייך שאני מגרה בך את הדוב לכך ותשא אשת אדוניו וגו' (שם לט) (בב"ר)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא נאוה לכסיל תענוג, אף כי לעבד" - קל וחומר הוא, שאין נאה שעבד "ימשול בנדיבים".

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שכל אדם האריך אפו" - כמו להאריך אם עשה כן שכל הוא לו "ותפארתו" - הוא שיעבור על מדותיו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נהם ככפיר זעף מלך" - הקב"ה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ודלף טורד" - דלף גשמים היורד בבית ומטריח וטורד ליושבי הבית, כך "מדיני אשה" רעה.

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עצלה תפיל תרדמה" - העצלות מביאה לידו שינה זו היא המליצה אבל המשל על המתעצל בתלמודו סוף ששואלין דבר חכמה ממנו והוא נרדם "ונפש רמיה תרעב" - סוף שיהא עני וכן הרמאי בתלמודו לעשות תורתו חבילות סוף שהוא ישכח

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שומר מצוה שומר נפשו בוזה דרכיו ימות" - שאינו נותן לבו לשקלן

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלוה ה' חונן דל וגמולו ישלם לו" - כשיחלה ויטה למות צדקתו מליצה עליו לפני מדת הדין לומר העני היתה נפשו מפרכסת לצאת ברעב וזה פרנסה והחזירה לגופה אף אני אחזיר לו נפשו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך" - אל תכהו מכת מות

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גדל חמה נשא עונש וגו'" - אם תעביר על חמתך ותציל את שונאך אם ראית רעה באה לו עוד תוסיף ימים וטובה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תאות אדם חסדו" - עיקר שהבריות מתאוים לאדם בעבור חסדו "וטוב רש מאיש כזב" - ואם איש כזב הוא ומבטיח ואינו עושה טוב איש רש ממנו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושבע ילין" - הירא את השם שלא יפחד בשום רעה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טמן עצל ידו בצלחת" - ביורה חמה שכשיעברוה מן האור ופינוה רקנית מחמם ידו בתוכה ודומה לו בשלו בסירות ובדודים ובצלחות (דברי הימים ב לה) ומשום רבינו יצחק הלוי שמעתי בצלחת מלשון תרגום ויבקע וצלח בשעת הצנה והגליד על שם שהקור והגליד מבקעין וצולחים הידים ואני שמעתי בצלחת קרע החלוק שקורין פאנדאדור"י בלע"ז כלומר טומנה בחיקו (סא"א)

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לץ תכה ופתי יערים" - על מכות פרעה ומלחמת עמלק החכים יתרו ונתגייר

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משדד אב יבריח אם" - מבריח אם "בן מביש ומחפיר" - דרכיו ע"י שראתה שרה את בן הגר המצרית משחק לעבודת גלולים וגילוי עריות גרם זה שנשתלחה אמו וירע הדבר מאד בעיני אברהם (בראשית כא)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חדל בני לשמוע וגו'" - מקרא קצר הוא וזהו פירושו חדל בני לשגות מאמרי דעת בשביל לשמוע מוסר חדל לשגות כמו מלשגות וכן וחדל לעשות הפסח (במדבר ט) וכן כי חדל לספור (בראשית מא)

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד בליעל יליץ משפט" - יעיד לאדם מליצת משפטי יסורין ומיתה "ופי רשעים יבלע און" - האון יבלעהו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכונו ללצים" - הקב"ה זימן לו שפטים של צרעת לזה הלץ המספר בלשון הרע