רש"י על איוב לח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על איוב · לח · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מן הסערה" - מנה שערות שלך ואשיבך דברים כנגדן מן הסערה שחרפתני אשר בסערה ישופני (לעיל ט) ממנה אשיב לך כאשר תשמע בסוף הענין מי פלג לשטף תעלה גומא לכל שער ד"א בסערה הכהו בסערה רפאהו כדמפרש בספרי

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחשיך עצה" - עצה חשיכה וסכלה ד"א מי זה מחשיך עצה בלי דעת אמר הקב"ה מי זה הוא מחשיך עצה מקלקל במילים וברוב דברים שכתבתי איש תם וישר בתחילת הספר כדי לחול שמי עליו והוא בא והחשיך וקילקל מה שיעצתי ברוב דבריו ואיוב ענהו מי זה מעלים עצה (לקמן מב) אילו הייתי יודע עצתך לא הייתי מרבה בדברים והקב"ה השיבו והלא אברהם לא היה יודע ועמד בעשר כך מצאתי

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אזר נא כגבר חלציך" - רמז לו שיתעורר מן חלייו ויסוריו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איפה" - אי פה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ממדיה" - מדותיה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ירה אבן פנתה" - באמצע הים ומשם נשתת כל העולם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברן יחד" - מתחלה כוכבי אור

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בדלתים ים" - חול גבול לו

"בגיחו" - בהמשכתו יוצא מן התהום כמו גוחי מבטן מושכי

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשומי ענן" - סביבות ים אוקיינוס שהוא היקף העולם ועננים סובבים לו כלבוש

"חתולתו" - תכריכו כמו והחתל לא חתלת (יחזקאל טז)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואשבור" - עשיתי לו שברים סביב לעכבו בתוכם והם לו חוק אשר לא יעברם כמו וירדפם לפני השער עד השברים (יהושע ז) והם תועלות סביב לעיר

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המימיך" - מיום שנולדת

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאחוז בכנפות הארץ" - ועוד המימיך צוית לאחוז בכנפי הארץ כאדם שאוחז בכנפי הטלי' ומנערה כן אני עתיד לאחוז בכנפותיה ולנער את הרשעים וכן הוא אומר וה' יטה את ידו וכשל עוזר (ישעיהו לא) כאדם האוחז בידו דבר ומטה ידו והוא נופל

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תתהפך" - בציורין

"כחומר חותם" - מטבע צורת האדם במותן ובתחיית המתים יחיו ויעמדו בלבושיהם

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימנע" - אז מרשעים אורם וכן הוא אומר וזרוע רמה תשבר

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נבכי ים" - מסגרי ים כמו נבוכים הם בארץ (שמות יד)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שערי מות" - זה גיהנם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ידעת" - כל זאת

"כי אז תוולד" - כשבראתים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר חשכתי" - הצנעתי

"לעת צר" - לחמשת מלכים בגבעון

"ליום קרב" - מלחמת גוג ומגוג

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחלק אור" - תימור של חמה מפציע לכאן ולכאן כקרני איל

"קדים" - שמש המזרח

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי פלג לשטף תעלה" - בערביא קורין לשערה שיטפא כל שעיר ושיער שבראש פלגתי לו תעלה גומא לינק ממנה שאילו שנים יונקות מגומא אחת מחשיכות מאור עיניו של אדם והם לא נתחלפו לי בין איוב לאויב נתחלף לי וזהו מן הסערה ד"א לשטף טיפת גשם שוטף פילגתי לכל טיפה גומא בעבים שאילו יורדות ב' טפות מגומא אחת מטשטשות את הארץ ונעשי' טיט

"ודרך לחזיז קולות" - מי פלג כל קול וקול יש לו שביל ואם שנים הולכים בשביל אחד אין הבריות סובלות את הקול

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שואה" - ארץ שהיא חשיכה ברעב

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אגלי טל" - גלי טל והאל"ף יתירה כמו ואחותי באזניכם (לעיל יג) אל"ף יתירה בראש התיבה להיותו שם דבר וכן אבחת חרב (יחזקאל כח) כמו ניבוח חרב צעקת חרב ל"א אגלי כמו אגני טל כמין אגנות פלגים שהטל נתון בהם למ"ד מתחלף בנו"ן וכן בספר נחמיה נשכה כמו לשכה (נחמיה יג)

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כפור" - גריס"א

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאבן מים יתחבאו" - ע"י הקרח שמגליד טיפה שעל פניהם

"ופני תהום יתלכדו" - בו ויתאחזו כאחד

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעדנות כימה" - קישור כימ' שלא תצא כל קורותיו ויחריב את העולם בצינה

"או מושכות כסיל תפתח" - להוציא חמה להפיג צינתה של כימה

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מזרות" - כל שאר מזלות

"ועיש" - כוכב גדול שבכימה והרבה כוכבים קבועים בו ונטל שני כוכבים ממנה לפתוח ארובות המבול ונבקעו במזל טלה ועתיד הקב"ה להחזירם לה תנחומא

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משטרו" - שטירת המזלות הממונים להביא על הארץ קור וחום קיץ וחורף

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התרים לעב קולך" - לצוות עליו להתקשר בחשכת מים להיות שפעת מים מתכסך והוא קדירת העבים כמו או חשך לא תראה (לעיל כב)

"או שפעת מים" - על פיך יכסך מן השמים

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמרו לך" - במקום שנשתלחו שם הננו עשינו שליחותך שאין צריכין לחזור למקומן ולהשיב שלוחן שהשכינה בכל מקום

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בטוחות" - אלו הכליות

"לשכוי" - זה תרנגול לשון חכמים וי"א זה הלב שהוא שוכה וצופה ומחשב את הנולדות

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יספר" - ידבר ויזהיר תפקיד'

"ונבלי" - עשויין כנודות והגשמים כנוסים בו שם כמו נבל יין

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בצקת עפר" - ביום שיצקתי עפר

"למוצק" - ליסוד עולם באמצעיתו

"ורגבים ידובקו" - סביבותיו לצדדין עד כי נתמלא ארכו ורחבו

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישוחו" - עומדים צפופים

"למו ארב" - לארוב כן דרך האורבים לשוח ולכוף עצמן כדי שלא יכירו בהם

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יתעו לבלי אכל" - שאביהם שונאם הקב"ה מזמן להם יתושין נבראים מצואתן ונכנסין לתוך פיהם