חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1062; תשע״ח, 1080.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), וסעיף 95 לחוק המאבק בטרור, התשע״ז–2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולעניין פרק ד׳ – בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בצו זה –
”אזור“ – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון ורצועת עזה;
”אחראי למילוי חובות“ – האחראי למילוי חובות התאגיד לפי סעיף 8 לחוק;
”איש ציבור זר“ – תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה; לעניין זה, ”תפקיד ציבורי בכיר“ – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין־לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה; לעניין זה, ”בן משפחה“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”ביטוח חיים“ – כמשמעותו בפסקה 1א(1) להודעת ענפי ביטוח, למעט ביטוח חיים – סיכון בלבד;
”ביטוח חיים – סיכון בלבד“ – כמשמעותו בפסקה (2) להודעת ענפי ביטוח;
”בעל פוליסה“ – מי שמתקשר עם מבטח בחוזה ביטוח חיים;
”בעל שליטה“ – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק;
”גוף מוסדי“ – מבטח או חברה מנהלת של קופת גמל, לפי העניין;
”המינהל האזרחי“ – המינהל האזרחי שהקים מפקד כוחות צה״ל באזור יהודה והשומרון;
”הממונה“ – כהגדרתו בסעיף 11יג לחוק;
”הרשות המוסמכת“ – כהגדרתה בסעיף 29 לחוק;
”הרשימה“ – רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לגוף המוסדי בדרך שנקבעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור והגוף המוסדי לא קיבל הודעה על ביטולה;
”חוזה ביטוח חיים“ – חוזה ביטוח חיים שהוצא לפי קופת ביטוח שהמבוטח בה הוא עמית־עצמאי או חוזה ביטוח חיים שהוצא שלא לפי קופת ביטוח;
”חשבון“ – חשבון עמית־עצמאי בקופת גמל, למעט חשבון בקופת גמל להשקעה המיועד להפקדת כספים לפי תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד), התשע״ז–2016; לעניין קופת גמל מסלולית, יראו בכל המסלולים של הקופה כחשבון אחד;
”יחיד“ – מי שאינו תאגיד, או שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ;
”מבוטח“ – מי שחייו בוטחו בחוזה ביטוח חיים;
”מבטח“, ”יועץ פנסיוני“, ”סוכן ביטוח“ – כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח;
”מוטב למקרה חיים“ – מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח, בחיי המבוטח;
”מוטב למקרה מוות“ –
(1)
לגבי ביטוח חיים – מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בשל פטירת המבוטח;
(2)
לגבי קופת גמל – מי שזכאי לקבל את הכספים המגיעים לעמית מהקופה לאחר פטירתו;
”מוטב שנקבע לפי זיקה“ – מוטב למקרה חיים או מוטב למקרה מוות שנקבע בלא נקיבת שמו בהתאם לסעיף 44(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ״א–1981;
”מוטב קרוב“ – מוטב למקרה חיים או מוטב למקרה מוות שהוא בן זוג, ילד או נכד של המבוטח או העמית, לפי העניין ושאינו מוטב שנקבע לפי זיקה;
”מוסד ציבורי“ – משרדי הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות, וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק;
”מיופה כוח“ – מי שמבוטח, בעל פוליסה, מוטב למקרה חיים או מוטב למקרה מוות ייפה את כוחו לעשות בשבילו פעולות במסגרת חוזה ביטוח חיים או מי שעמית ייפה את כוחו לפעול בחשבונו בקופת גמל, ובלבד שהוא רשום בגוף המוסדי כמי שרשאי לפעול במסגרת חוזה הביטוח או בחשבונו של העמית, ולמעט סוכן ביטוח ויועץ פנסיוני;
”מספר זהות“ –
(1)
ביחיד שהוא תושב – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;
(2)
ביחיד שהוא תושב חוץ – מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; וליחיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(7) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך; היה היחיד תושב אזור, מספר הזהות יכול שיהיה גם מספר זהותו בכרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי;
(3)
בתאגיד הרשום בישראל – מספר הרישום במרשם המתאים;
(4)
בתאגיד שאינו רשום בישראל – מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו – מספר הרישום שיקצה לו הגוף המוסדי; ובתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(7) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך;
(5)
במוסד ציבורי ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – מספר הרישום שיקצה לו הגוף המוסדי;
”מען“ –
(1)
ביחיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(1), (2), (6) ו־(7), או מקום מגוריו, כפי שמסר, הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתושב חוץ – גם את שם המדינה;
(2)
בתאגיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 4(א)(3), (4) ו־(7), או מקום ניהול עסקיו בישראל, ואם אינו מנהל עסקים בישראל – מקום מרכז עסקיו מחוץ לישראל, וכל אלה – כפי שמסר; המען יכלול את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד שאינו רשום בישראל – גם את שם המדינה;
(3)
במוסד ציבורי ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – המען שמסר הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – גם את שם המדינה;
”מקבל שירות“ –
(1)
לגבי ביטוח חיים – בעל פוליסה, מבוטח, מי שכרת את חוזה ביטוח החיים בשבילם, מיופה כוח, מוטב למקרה חיים או לאחר פטירת המבוטח – מוטב למקרה מוות, או עושה פעולה כאמור בסעיף 3(ז);
(2)
לגבי קופת גמל – עמית, מי שפתח את החשבון בשביל העמית, מיופה כוח, או לאחר פטירת העמית – מוטב למקרה מוות או עושה פעולה כאמור בסעיף 3(ז);
(3)
לגבי הלוואה שניתנה במסגרת עסקי הגוף המוסדי שאינה הלוואה לעמית או למבוטח – לווה כאמור בסעיף 12 ולצורך סעיף זה בלבד;
”משיכה של תשלומים שלא כדין“ – כמשמעותה בסעיף 87 לפקודת מס הכנסה;
”נהנה“ – כהגדרתו בסעיף 7(א)(1) לחוק, ולמעט מוטב למקרה חיים או מוטב למקרה מוות, ואם היה הנהנה תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים; לעניין זה לא יראו כנהנה מעסיק שנזקפת לטובתו הטבת מס לפי פקודת מס הכנסה בשל חוזה ביטוח החיים או בשל קופת הגמל;
”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח או חוק קופות גמל, לפי העניין;
”עורך דין“ – בעל רישיון לעריכת דין בישראל ולעניין תאגיד שאינו רשום בישראל, גם עורך דין בעל רישיון במדינת ההתאגדות של התאגיד, ובלבד שהמדינה או הטריטוריה שבה מואגד התאגיד אינה מנויה בתוספת הראשונה; היתה מדינת ההתאגדות אחת המדינות החברות בארגון לשיתוף כלכלי ופיתוח (להלן – OECD), גם עורך דין בעל רישיון לעריכת דין באחת המדינות החברות בארגון ה־OECD;
”פעולה“ – פעולה בודדת, זולת אם נקבע אחרת בצו זה;
”פקודת מס הכנסה“ – פקודת מס הכנסה;
”צדדים לפעולה“ – מי שהוא אחד הצדדים לפעולה המבוצעת באמצעות הגוף המוסדי, לרבות עושה פעולה לפי סעיף 3(ז);
”קופת גמל“ – קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח, קרן חדשה כללית, קופת גמל להשקעה, קופת גמל לחיסכון או קרן השתלמות;
”שם“ – כל אחד מאלה:
(1)
ביחיד – שם משפחה ושם פרטי, הרשומים במסמך הזיהוי כאמור בסעיף 4;
(2)
בתאגיד – שמו הרשום, ואם התאגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו – שמו כפי שמסר;
(3)
בתאגיד שהוקם בחיקוק – השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין בחוץ לארץ;
(4)
במוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק – שמו כפי שמסר;
”תאגיד“ – כל אחד מאלה:
(1)
חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותומאנית, עמותה או מפלגה, הרשומה בישראל;
(2)
גוף הרשום כתאגיד מחוץ לישראל;
(3)
גוף שהתאגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד;
”תושב“ – כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין;
”תושב אזור“ – מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור;
”תושב חוץ“ – מי שאינו תושב;
”חברה מנהלת“, ”קופת ביטוח“, ”קופת גמל להשקעה“, ”קופת גמל לחיסכון“, ”קופת גמל לתגמולים“, ”קופת גמל מסלולית“, ”קרן חדשה כללית“, ”קרן השתלמות“, ”עמית“, ”עמית–עצמאי“ – כהגדרתם בחוק קופות גמל.

פרק ב׳: חובות זיהוי

הכרת הלקוח
(א)
לא יתקשר גוף מוסדי בחוזה ביטוח חיים ולא יפתח חשבון בלא שזיהה את מי שמבקש להיות העמית או המבוטח ובלא שביצע לגביו הליך של הכרת הלקוח, לפי מידת הסיכון שלו להלבנת הון ולמימון טרור. גוף מוסדי יערוך רישום של פרטי הליך הכרת הלקוח; לעניין זה, ”הכרת הלקוח“ – בין השאר, בירור מקור הכספים, עיסוקו, מטרת כריתת החוזה או פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו; לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל, וכן בירור אם הוא, המוטב למקרה חיים, המוטב למקרה מוות או הנהנה הוא איש ציבור זר; לגבי מי שהוא בעל עסק – גם סוג עסקיו.
(ב)
לא יתקשר גוף מוסדי בחוזה ביטוח חיים ולא יפתח חשבון שהמבוטח או העמית בו או הנהנה, לפי העניין, הוא איש ציבור זר, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה בגוף המוסדי; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של המבוטח או העמית להלבנת הון ולמימון טרור; התברר במהלך ההתקשרות כי המבוטח או העמית או הנהנה הוא איש ציבור זר, לא יעשה הגוף המוסדי פעולה בחוזה ביטוח חיים או בחשבון, למעט פעולה שהיא משיכה של כספים או העברת כספים לגוף מוסדי אחר, עד לקבלת אישור כאמור להמשך ההתקשרות.
(ג)
ליישום סעיף זה, יפעל גוף מוסדי לפי הוראות הממונה מכוח סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח או לפי סעיף 39(ב) לחוק קופות גמל, לפי העניין.
(ד)
בירור היותו של אדם איש ציבור זר, יכול שייעשה לפי טופס שיקבע הממונה.
רישום פרטי הזיהוי
(א)
לא יתקשר גוף מוסדי בחוזה ביטוח חיים, לא יפתח חשבון ולא יעשה פעולה מכוח חוזה ביטוח חיים או בחשבון –
(1)
בלא שירשום או שיהיו בידיו לגבי העמית, לגבי מי שפתח את החשבון בשבילו, לגבי בעל הפוליסה, לגבי המבוטח, לגבי מי שכרת את חוזה הביטוח בשבילם, לגבי מיופה הכוח ולגבי המוטב למקרה חיים שאינו מוטב שנקבע לפי זיקה או אינו מוטב קרוב, לפי העניין, את פרטי הזיהוי המפורטים להלן:
(א)
שם;
(ב)
מספר זהות;
(ג)
ביחיד – תאריך לידה ומין; ובתאגיד – תאריך התאגדות;
(ד)
מען;
(2)
בלא שיאמת את פרטי הזיהוי כמפורט בסעיף 4 או שהיו בידיו פרטי הזיהוי מאומתים כאמור.
(ב)
לא יתקשר מבטח בחוזה ביטוח חיים ולא יעשה פעולה מכוח חוזה ביטוח חיים, בלא שירשום לגבי מוטב למקרה חיים שהוא מוטב קרוב, ככל שמונה, את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1); לא יוסיף מבטח בחוזה ביטוח חיים מוטב למקרה חיים שהוא מוטב קרוב, בלא שירשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1).
(ג)
לא יתקשר גוף מוסדי בחוזה ביטוח חיים, לא יפתח חשבון ולא יעשה פעולה –
(1)
מכוח חוזה ביטוח חיים או בחשבון, בלא שירשום לגבי נהנה את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1)(א) ו־(ב); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי הגוף המוסדי מספר זהותו של הנהנה, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1)(ג) ו־(ד) וכן את מדינת האזרחות או ההתאגדות, לפי העניין; האמור בפסקה זו לא יחול אם מצא הגוף המוסדי, בעת התקשרות בחוזה ביטוח חיים או בעת פתיחת חשבון או בעת עשיית הפעולה, שמדובר בחוזה ביטוח חיים או בחשבון לטובת נהנה, שלפי הצהרת המבקש להתקשר בחוזה ביטוח חיים או לפתוח חשבון לא ניתן לדעת את זהותו, ופורטה הסיבה לכך שזהות הנהנה טרם ידועה; במקרה כאמור, יפנה הגוף המוסדי את תשומת לבו של המבקש להתקשר בחוזה ביטוח חיים או לפתוח חשבון או עושה הפעולה, בכתב, לחובתו למסור לגוף המוסדי את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו; בפסקה זו, ”פעולה“ – לרבות הוספת נהנה;
(2)
אם מקבל שירות בחוזה ביטוח חיים או בחשבון הוא תאגיד בלא שירשום לגבי בעלי השליטה שבו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1)(א) ו־(ב); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי גוף מוסדי מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1)(ג) ו־(ד) וכן את מדינת האזרחות; בפסקה זו, ”פעולה“ – לרבות הוספת מקבל שירות שהוא תאגיד.
(ד)
לא יוסיף גוף מוסדי לחוזה ביטוח חיים מיופה כוח ומוטב למקרה חיים שאינו מוטב שנקבע לפי זיקה או אינו מוטב קרוב ולא יוסיף לחשבון מיופה כוח, בלא שירשום לגביהם את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1) ויאמתם כמפורט בסעיף 4.
(ה)
לא יעשה גוף מוסדי פעולה מכוח חוזה ביטוח חיים על פי הוראה שנתן מוטב למקרה חיים שנקבע לפי זיקה או מוטב למקרה חיים שהוא מוטב קרוב, בלא שירשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1) ויאמתם כמפורט בסעיף 4.
(ו)
לא יעשה גוף מוסדי פעולה מכוח חוזה ביטוח חיים או בחשבון לאחר פטירתו של המבוטח או העמית על פי הוראה שנתן מוטב למקרה מוות, בלא שירשום לגביו את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1) ויאמתם כמפורט בסעיף 4.
(ז)
(1)
לא יעשה גוף מוסדי פעולה מכוח חוזה ביטוח חיים או בחשבון, בלא שירשום את פרטי הזיהוי של עושה הפעולה כאמור בסעיף קטן (א)(1) ויאמתם כמפורט בסעיף 4, ולגבי פעולה שהיא העברה בנקאית או הפקדה המתבצעת בתאגיד בנקאי – בלא שירשום לגבי עושה הפעולה את פרטי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א)(1) אם היו ידועים לו.
(2)
היתה הפעולה כאמור העברה אלקטרונית, שאינה העברה בנקאית, מהגוף המוסדי אל מחוץ לישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, יירשמו נוסף על פרטי המעביר לפי פסקה (א)(1) גם את שם הנעבר ומספר חשבונו.
(3)
לעניין פעולה כאמור בסעיף קטן זה יראו את החתום על הוראת הביצוע כעושה הפעולה.
(4)
בסעיף קטן זה, ”פעולה“ – פעולה במזומנים, שסכומה 10,000 שקלים חדשים או יותר, או פעולה אחרת שסכומה 50,000 שקלים חדשים או יותר או פעולה החייבת בדיווח לפי סעיף 10, לגבי פעולות של מקבל שירות שהוא עושה פעולה מזדמן שאינו מנוי כמקבל שירות לפי סעיפים קטנים (א) עד (ו).
(ח)
לא יעשה גוף מוסדי פעולה מכוח חוזה ביטוח חיים על פי הוראה שנתן מוטב למקרה חיים שהוא תאגיד, ולא יעשה פעולה מכוח חוזה ביטוח חיים או חשבון, לפי העניין, לאחר פטירתו של המבוטח או העמית על פי הוראה שנתן מוטב למקרה מוות שהוא תאגיד, בלא שירשום לגבי בעלי השליטה שבו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1)(א) ו־(ב); רישום הפרטים ייעשה על פי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי גוף מוסדי מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1)(ג) ו־(ד) וכן את מדינת האזרחות.
אימות פרטים ודרישת מסמכים
(א)
גוף מוסדי יקבל לידיו מסמכים של מקבל השירות בפעולות כאמור בסעיפים 3(א), (ד) עד (ז) ויאמת את פרטי הזיהוי שלו ביום ביצוע הפעולה או בתוך 30 ימים מיום כריתת חוזה ביטוח החיים או פתיחת החשבון, והכול לפי העניין, ובלבד שאימות פרטי הזיהוי כאמור ייעשה לפני תשלום תגמולי ביטוח, משיכה מחשבון או מתן הלוואה לעמית או למבוטח, והכול כמפורט להלן:
(1)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1)(א) עד (ג) של יחיד שהוא תושב – על פי תעודת זהות או העתק מאושר שלה, שהעתק מצולם של אחד מהם – בנוגע לפרטי הזיהוי האמורים – יישמר אצל הגוף המוסדי; הגוף המוסדי יאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם האוכלוסין, ישווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים וישמור תיעוד של בדיקה זו; לעניין פסקה זו יראו כתעודת זהות גם תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה ודרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי״ב–1952, באחד מתנאים אלה:
(א)
אם הזיהוי נעשה מחוץ לישראל;
(ב)
אם שוכנע האחראי למילוי חובות שהיחיד חדל להתגורר בישראל באופן קבוע;
נעשה האימות באמצעות דרכון ישראלי, ישווה הגוף המוסדי את פרטי הזיהוי שבדרכון הישראלי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות;
(2)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1)(א) עד (ג), של יחיד שהוא תושב חוץ – על פי דרכון חוץ או תעודת מסע או על פי העתק מאושר של מסמך זיהוי כאמור; הגוף המוסדי ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובהעדרו – עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה; העתקים מצולמים של מסמכי הזיהוי – ככל הנוגע לפרטי הזיהוי – יישמרו אצל הגוף המוסדי; היה היחיד תושב האזור, רשאי הגוף המוסדי לרשום את פרטי הזיהוי גם על פי כרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי, שהעתק מצולם שלו – ככל הנוגע לפרטי הזיהוי האמורים – יישמר אצל הגוף המוסדי; הגוף המוסדי ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף כאמור לעניין תושב חוץ או יאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם המינהל האזרחי, ישווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האמור וישמור תיעוד של בדיקה זו;
(3)
לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1)(א) עד (ג) של תאגיד הרשום בישראל – על פי תעודת הרישום או על פי העתק מאושר שלה, נסח עדכני של פרטי התאגיד מרשם החברות או אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו, מספר זהותו ותאריך ההתאגדות שלו; הגוף המוסדי יקבל לידיו וישמור את המסמכים האמורים או העתקים מצולמים שלהם, וכן מסמכים אלה:
(א)
העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד לכרות חוזה ביטוח חיים או לפתוח חשבון אצל הגוף המוסדי, או אישור של עורך דין שהחלטה כאמור התקבלה כדין;
(ב)
העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד על מי שמורשה מטעמו לפעול בחוזה ביטוח החיים או החשבון, או אישור של עורך דין על מי שמורשה מטעם התאגיד לפעול בחוזה ביטוח החיים או החשבון;
(4)
לעניין רישום פרטי הזיהוי של תאגיד כאמור בסעיף 3(א)(1)(א) עד (ד) בתאגיד שאינו רשום בישראל – על פי מסמך המעיד על רישומו או על פי העתק מאושר ממסמך כאמור, ככל שפרטים אלה מופיעים במסמך; חסר במסמך אחד הפרטים כאמור – על פי אישור של עורך דין; הגוף המוסדי יקבל לידיו מסמך המעיד על רישומו של התאגיד ואישור כמפורט בפסקאות (3)(א) ו־(ב); בתאגיד שהתאגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו – הגוף המוסדי יקבל לידיו אישור של עורך דין על כך שלא קיים רישום במדינת ההתאגדות; הגוף המוסדי ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(5)
לעניין רישום השם של מוסד ציבורי ושל תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ – על פי הצהרת מקבל השירות, ובתאגיד שהוקם בחיקוק – על פי העתק שיקבל הגוף המוסדי מן החיקוק שמכוחו הוקם התאגיד או אישור של עורך דין שיקבל הגוף המוסדי על קיומו של החיקוק; הגוף המוסדי ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;
(6)
בקטין שטרם מלאו לו 16 שנים – על פי מסמך זיהוי של אפוטרופוס; היה הקטין תושב חוץ, על פי דרכון או העתק מאושר שלו;
(7)
נעשו פעולות לפתיחת חשבון או לכריתת חוזה ביטוח חיים מחוץ לישראל, רשאי הגוף המוסדי על אף האמור בפסקאות (2) ו־(4), לרשום את פרטי הזיהוי לפי מסמכי הזיהוי המקובלים באותה מדינה שנעשה בה הזיהוי, ובלבד שבמדינה זו קיימת חקיקה המחייבת זיהוי לקוחות; הגוף המוסדי ישמור בידיו עותקים מצולמים של מסמכי הזיהוי.
(ב)
בסעיף זה –
”העתק מאושר“ – העתק מתאים למקור המאומת בידי אחד מאלה:
(1)
הרשות שהנפיקה את מסמך המקור;
(2)
עורך דין; ובלבד שלעניין תאגיד שאינו רשום בישראל יהיה עורך דין שאינו בעל רישיון לעריכת דין בישראל גם נוטריון;
(3)
פקיד של הגוף המוסדי, לרבות סוכן ביטוח הפועל מטעם הגוף המוסדי לעניין אותו חוזה ביטוח החיים או החשבון, שבפניו הוצג המסמך המקורי;
(4)
רשות שצוינה כאמור בסעיף 6 לאמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות כהגדרתה בתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), התשל״ז–1977;
(5)
נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי מחוץ לישראל.
(ג)
גוף מוסדי ינקוט אמצעים סבירים לאימות פרטי הזיהוי של נהנה ובעל שליטה, לפי העניין, כאמור בסעיפים 3(ג) ו־(ח), בהתחשב בסיכון הקיים להלבנת הון ולמימון טרור, תוך שימוש במידע הנוגע לעניין או בנתונים שהתקבלו ממקור מהימן המניחים את דעתו; לצורך כך, רשאי הגוף המוסדי לאמת את פרטי הזיהוי כאמור עם מרשם האוכלוסין.
הצהרה על נהנה, על בעל שליטה ועל אחר
(א)
בעת התקשרות בחוזה ביטוח חיים או בעת פתיחת חשבון או בעת הוספת מקבל שירות לחוזה ביטוח חיים או לחשבון, לפי העניין, ידרוש הגוף המוסדי מבעל הפוליסה, מהמבוטח או מהעמית, לפי העניין, הצהרה אם הוא פועל בשביל עצמו או בשביל נהנה; הצהיר בעל הפוליסה או המבוטח או העמית, לפי העניין, כי הוא פועל בשביל נהנה – תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 3(ג)(1) לגבי כל אחד מהנהנים; היה הנהנה בלתי ידוע כאמור בסעיף 3(ג)(1) יצהיר על כך בעל הפוליסה, המבוטח או העמית לפי העניין; בעת התקשרות בחוזה ביטוח חיים, במקרה שבו בעל הפוליסה הוא תאגיד, ידרוש המבטח הצהרה מן התאגיד על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(ג)(2) לגבי בעל שליטה בתאגיד.
(ב)
כתנאי לביצוע פעולה שחייבת בדיווח לפי סעיף 10 בחוזה ביטוח חיים, וכתנאי לביצוע פעולה שחייבת בדיווח לפי סעיף 10, בחשבון לאחר פטירתו של העמית, על פי הוראה שנתן מוטב למקרה חיים, או מוטב למקרה מוות, לפי העניין, ידרוש הגוף המוסדי ממוטב כאמור, הצהרה אם הוא פועל בשביל עצמו או בשביל נהנה; הצהיר מוטב כאמור כי הוא פועל בשביל נהנה – תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 3(א)(1)(א) ו־(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים; לא היה בידי הגוף המוסדי מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף 3(א)(1)(ג) ו־(ד) וכן את מדינת האזרחות.
(ג)
כתנאי לביצוע פעולה שחייבת בדיווח לפי סעיף 10 בחוזה ביטוח חיים, וכתנאי לביצוע פעולה שחייבת בדיווח לפי סעיף 10 בחשבון לאחר פטירתו של העמית, על פי הוראה שנתן מוטב למקרה חיים, או מוטב למקרה מוות, לפי העניין, ידרוש הגוף המוסדי ממוטב כאמור, שהוא תאגיד, הצהרה מן התאגיד או אישור של עורך דין על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(ח) לגבי בעל שליטה בתאגיד.
(ד)
הצהרה כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה לפי הטופס שבתוספת השנייה; הצהרות כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג) ייעשו לפי הטופס שבתוספת השלישית.
(ה)
גוף מוסדי יבדוק את סבירות ההצהרה, כאמור בסעיפים (א) ו־(ג), על פניה.
שמירת מסמכי הזיהוי
גוף מוסדי ישמור על מסמכי הזיהוי לתקופה של שבע שנים לפחות מתום השנה שבה הסתיימה חבותו על פי חוזה ביטוח החיים או אחרי שייסגר החשבון, לפי העניין, או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לעשות כן על ידי הממונה במקרים מסוימים שבהם מסמכי הזיהוי נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק; שמירת מסמכי הזיהוי, יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות (העתקים צילומיים), התש״ל–1969; לעניין זה, ”מסמכי זיהוי“ – כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות, לרבות הצהרה שניתנה לפי צו זה ומסמכים עיקריים ששימשו את הגוף המוסדי להכרת העמית או המבוטח לפי סעיף 2.
הוראות בנסיבות מיוחדות
על אף האמור בפרק זה, רשאי הממונה, בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת, להורות במקרה מסוים על דרכי זיהוי, דרכי אימות פרטים ודרישת מסמכים חלופיות.
שיקולים לעניין הליכי זיהוי חלופיים
בחוזה ביטוח חיים או בחשבון שבו התעורר חשש להלבנת הון או למימון טרור, ישקול הגוף המוסדי, לפי מידת הסיכון להלבנת הון או למימון טרור, ביטול הקלות, ככל שניתנו לפי סעיף 7.

פרק ג׳: חובות בקרה ודיווח

בקרה שוטפת
גוף מוסדי יקיים בקרה שוטפת אחר פעולות מקבל שירות בחוזה ביטוח חיים או בחשבון, לפי העניין, לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק; בלי לפגוע בכלליות האמור, גוף מוסדי יקיים –
(1)
בקרה בהתייחס לתהליך של הכרת המבוטח או העמית שביצע, לפי מידת הסיכון של המבוטח או העמית להלבנת הון ולמימון טרור, ויעדכן את רישומיו לפי זה; התעורר ספק ביחס לזהות המבוטח או העמית או לאמיתות מסמכי הזיהוי שנמסרו לגוף המוסדי, יבצע הגוף המוסדי הליך הכרת הלקוח פעם נוספת;
(2)
בקרה כי הפעולות תואמות את אופי חוזה ביטוח החיים או החשבון לפי היכרותו עם המבוטח או העמית;
(3)
בקרה על פעילות בחוזה ביטוח חיים או בחשבון הנעשית מול רשימת מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;
(4)
בקרה מוגברת על הפעילות שנעשית בחוזה ביטוח חיים או בחשבון שמקבל השירות בו הוא איש ציבור זר;
(5)
בקרה מוגברת על פעילות שיש בה סיכון גבוה להלבנת הון או למימון טרור.
דיווח לפי גודל וסוג פעולה בחשבון או בחוזה ביטוח [תיקון: תשע״ח]
(א)
סוכן ביטוח ידווח לגוף המוסדי שהוא צד לחוזה ביטוח החיים או שהוא מנהל קופת הגמל שבה מתנהל החשבון, על פעולה של תשלום דמי ביטוח לפי חוזה ביטוח החיים או של הפקדה בחשבון, לפי העניין, במזומנים או בהמחאות נוסעים, אם סכום הפעולה כאמור שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות.
(ב)
גוף מוסדי ידווח לרשות המוסמכת על פעולות ועל מקרים כמפורט להלן:
(1)
פעולה של תשלום דמי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים או של הפקדה בחשבון שדווחה לו לפי סעיף קטן (א);
(2)
פעולה של תשלום דמי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים או של הפקדה בחשבון, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות; ואם הסכום הועבר לגוף המוסדי ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה, ידווח הגוף מוסדי על פעולה כאמור אם היא בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;
(3)
סך כל דמי הביטוח ששולמו לגוף המוסדי מתחילת השנה, לפי כל חוזי ביטוח החיים של המבוטח אצל הגוף המוסדי או סך כל ההפקדות המצטברות מתחילת השנה בכל חשבונות העמית בקופת הגמל, לפי העניין, עלה על סכום שווה ערך ל־250,000 שקלים חדשים;
(4)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון, לפי חוזה ביטוח חיים או של משיכה מחשבון, לפי העניין, בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות, המועבר לפי הוראה שניתנה לגוף המוסדי אל מחוץ לישראל; ואם הועברו למדינה או לטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה, ידווח הגוף מוסדי על פעולה כאמור אם היא בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;
(5)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון, לפי חוזה ביטוח חיים או של משיכה מחשבון, לפי העניין, במזומנים או בשיק שניתן להסבה, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות;
(6)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים בידי מוטב למקרה חיים או של משיכה מחשבון בידי עמית, לפי העניין בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות, אם החשבון לזיכוי שנמסר לגוף המוסדי אינו על שם המוטב למקרה חיים או העמית, לפי העניין;
(7)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים בידי מוטב למקרה חיים שאינו המבוטח ואינו מוטב קרוב, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות;
(8)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים בידי מוטב למקרה חיים שהוא מוטב קרוב, בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות;
(9)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון לפי חוזה ביטוח חיים או של משיכה מחשבון, לפי העניין בידי מוטב למקרה מוות, בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות;
(10)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון לפי חוזה ביטוח חיים או של משיכה מחשבון, לפי העניין שלא דווחה לפי פסקאות (4) עד (9), בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות;
(11)
סך כל תגמולי הביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון ששולמו במצטבר מתחילת השנה או סך כל המשיכות המצטברות מתחילת השנה, לפי העניין, למעט אם שולמו בפעולה בודדת, מכוח כל חוזי ביטוח החיים של מבוטח אצל הגוף המוסדי או מכל חשבונות עמית בקופת גמל שמנהל הגוף המוסדי, לפי העניין, עלה על סכום של 1,000,000 שקלים חדשים;
(12)
קבלת הלוואות בידי עמית או מבוטח בחשבון או בחוזה ביטוח חיים, לפי העניין, שסכומן המצטבר בשנה אחת שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות.
(ב)
גוף מוסדי ידווח לרשות המוסמכת על פעולות ועל מקרים כמפורט להלן:
(1)
פעולה של תשלום דמי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים או של הפקדה בחשבון שדווחה לו לפי סעיף קטן (א);
(2)
פעולה של תשלום דמי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים או של הפקדה בחשבון, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות; ואם הסכום הועבר לגוף המוסדי ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה, ידווח הגוף מוסדי על פעולה כאמור אם היא בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;
(3)
סך כל דמי הביטוח ששולמו לגוף המוסדי מתחילת השנה, לפי כל חוזי ביטוח החיים של המבוטח אצל הגוף המוסדי או סך כל ההפקדות המצטברות מתחילת השנה בכל חשבונות העמית בקופת הגמל, לפי העניין, עלה על סכום שווה ערך ל־250,000 שקלים חדשים;
(4)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון, לפי חוזה ביטוח חיים או של משיכה מחשבון, לפי העניין, בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות, המועבר לפי הוראה שניתנה לגוף המוסדי אל מחוץ לישראל; ואם הועברו למדינה או לטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה, ידווח הגוף מוסדי על פעולה כאמור אם היא בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות;
(5)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון, לפי חוזה ביטוח חיים או של משיכה מחשבון, לפי העניין, במזומנים או בשיק שניתן להסבה, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות;
(6)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים בידי מוטב למקרה חיים או של משיכה מחשבון בידי עמית, לפי העניין בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות, אם החשבון לזיכוי שנמסר לגוף המוסדי אינו על שם המוטב למקרה חיים או העמית, לפי העניין;
(7)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים בידי מוטב למקרה חיים שאינו המבוטח ואינו מוטב קרוב, בסכום שווה ערך ל־50,000 שקלים חדשים לפחות;
(8)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח חיים בידי מוטב למקרה חיים שהוא מוטב קרוב, בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות;
(9)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון לפי חוזה ביטוח חיים או של משיכה מחשבון, לפי העניין בידי מוטב למקרה מוות, בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות;
(10)
פעולה של קבלת תגמולי ביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון לפי חוזה ביטוח חיים או של משיכה מחשבון, לפי העניין שלא דווחה לפי פסקאות (4) עד (9), בסכום שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות;
(11)
סך כל תגמולי הביטוח שמקורם בהפרשות לחיסכון ששולמו במצטבר מתחילת השנה או סך כל המשיכות המצטברות מתחילת השנה, לפי העניין, למעט אם שולמו בפעולה בודדת, מכוח כל חוזי ביטוח החיים של מבוטח אצל הגוף המוסדי או מכל חשבונות עמית בקופת גמל שמנהל הגוף המוסדי, לפי העניין, עלה על סכום של 1,000,000 שקלים חדשים;
(12)
קבלת הלוואות בידי עמית או מבוטח שסכומן המצטבר בשנה אחת שווה ערך ל־1,000,000 שקלים חדשים לפחות.
דיווחים נוספים על פעולה בחשבון או בחוזה ביטוח
(א)
גוף מוסדי וסוכן ביטוח ידווחו לרשות המוסמכת על פעולה מכוח חוזה ביטוח חיים או מכוח חוזה ביטוח חיים – סיכון בלבד או בחשבון, לפי העניין, שלאור המידע המצוי ברשותם, נחזית כבלתי רגילה; לעניין זה, ”פעולה“ – לרבות ניסיון לביצוע פעולה.
(ב)
בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), יכול שיראו פעולה מן הפעולות המפורטות בתוספת הרביעית כפעולה בלתי רגילה.
(ג)
אין בדיווח על פעולה לפי סעיף 10 כדי לפטור מחובות הדיווח לפי סעיף זה.
(ד)
גוף מוסדי ידווח לרשות המוסמכת על פעולה של מקבל השירות שעליה דיווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6(א)(1) לחוק או לפי סעיף 33(א) לחוק המאבק בטרור.
דיווח בקשר להלוואה
(א)
גוף מוסדי ידווח לרשות המוסמכת על כל הלוואה שנתן ללווה, לרבות ניסיון לקבלת הלוואה, שלאור המידע המצוי ברשותו נחזית בעיניו כבלתי רגילה; לעניין זה, ”הלוואה“ – כל אחת מאלה:
(1)
הלוואה שניתנת על ידי הגוף המוסדי לעמית או למבוטח בחשבון או חוזה ביטוח חיים;
(2)
הלוואה שניתנה במסגרת עסקי הגוף המוסדי שאינה הלוואה לעמית או למבוטח.
(ב)
בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), יכול שיראו פעולה מן הפעולות המפורטות בתוספת הרביעית כפעולה בלתי רגילה.
(ג)
גוף מוסדי ידווח לרשות המוסמכת על פעולה של לווה כאמור בסעיף קטן (א) שעליה דיווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6(א)(1) לחוק או לפי סעיף 33(א) לחוק המאבק בטרור.
פרטי הדיווח
(א)
דיווח לפי סעיפים 10 ו־11 יכלול פרטים אלה:
(1)
לגבי חוזה ביטוח חיים או חשבון המדווח לפי העניין –
(א)
מספר הפוליסה או החשבון;
(ב)
תאריך תחילת הביטוח או פתיחת החשבון;
(ג)
תאריך תום תקופת הביטוח;
(ד)
ערך יתרת החיסכון בחוזה הביטוח או סכום החיסכון בחשבון נכון למועד השערוך האחרון; מידע לפי פסקת משנה זאת ימולא רק בדיווח על ידי גוף מוסדי;
(ה)
בדיווח לפי סעיף 10(ב)(4) עד (11) לגבי חוזה ביטוח חיים – האירוע המזכה לפי הפירוט שבתוספת החמישית;
(ו)
מועד משיכת כספים מהחשבון או קבלת תגמולי ביטוח, בציון אם מדובר במשיכה של תשלומים כדין או במשיכה של תשלומים שלא כדין;
(ז)
כתובת למשלוח דואר;
(2)
לגבי הפעולה או המקרה המדווחים –
(א)
שם הגוף המוסדי, סוג קופת הגמל או חוזה ביטוח החיים, לפי העניין, שם סוכן הביטוח, מספר הזהות שלהם ומענם ולגבי חשבון – גם שם קופת הגמל, מספר אישור מס הכנסה שלה;
(ב)
תאריך ביצוע הפעולה, כפי שנרשם בספרי הגוף המוסדי, בדיווח לפי סעיף 10(ב)(2) עד (12) או 11, או כפי שנרשם בספרי סוכן הביטוח, בדיווח לפי סעיף 10(א), (ב)(1) או 11;
(ג)
סכום הפעולה במונחי מטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ, יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל הידוע ביום רישום הפעולה;
(ד)
סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה והסכום באותו מטבע, עד שני סוגי מטבעות;
(ה)
מספר סידורי של הדיווח;
(ו)
בדיווח לפי סעיף 11 – סיבת הדיווח לרבות תיאור הפעולה שבשלה הוגש הדיווח על כל נסיבותיה; לדיווח יצורפו אסמכתאות לביצוע פעולה;
(ז)
בדיווח לפי סעיף 10(ב)(2) עד (4) ו־(6) עד (12) – גם מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון במוסדות הפיננסיים המעורבים בפעולה, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים וככל שהם קיימים; בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה – גם שם הבעלים בחשבון של הצד האחר לפעולה ומספר זהותו, אם נמסרו;
(ח)
פרטי תיק בית המשפט או תיק הוצאה לפועל, לפי העניין, בפעולה של קבלת תגמולי ביטוח או משיכה מחשבון שהיא מימוש שעבוד או עיקול;
(3)
לגבי בעל הפוליסה, המבוטח, העמית, מיופה הכוח, המוטב למקרה חיים, המוטב למקרה מוות – אם הוא מוטב בלתי חוזר או אם נפטר המבוטח, בעל שליטה ועושה פעולה שאינו אחד מהם –
(א)
שם;
(ב)
מספר זהות;
(ג)
מען;
(ד)
מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים;
(ה)
ביחיד – תאריך לידה ובתאגיד – תאריך התאגדות;
(ו)
ביחיד – מין;
(ז)
מעמד (תושב, תושב חוץ, תאגיד הרשום בישראל, תאגיד שאינו רשום בישראל);
(4)
לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים – הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ג) ו־(ח), לפי העניין.
(ב)
דיווח לפי סעיף 11 בנוגע לחוזה ביטוח חיים – סיכון בלבד, יכלול את הפרטים הנדרשים בסעיף קטן (א) בשינויים המחויבים, אם היו מצויים בידי המבטח או סוכן הביטוח, לפי העניין.
(ג)
דיווח לפי סעיף 12(א)(1) ו־(2), לפי העניין, יכלול פרטים אלה, ולגבי דיווח לפי סעיף 12(א)(2), ככל שפרטים אלה קיימים בידי הגוף המוסדי:
(1)
לגבי הפעולה המדווחת –
(א)
שם הגוף המוסדי ומענו, סוג קופת הגמל או חוזה ביטוח החיים, לפי העניין; בהלוואה מכספי קופת גמל – גם שם קופת הגמל ומספר אישור מס הכנסה שלה;
(ב)
תאריך מתן ההלוואה;
(ג)
תאריך תום ההלוואה;
(ד)
מספר תשלומים לפירעון ההלוואה;
(ה)
תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם בספרי הגוף המוסדי;
(ו)
סכום הפעולה במונחי מטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ, יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה;
(ז)
סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה והסכום באותו מטבע, עד שני סוגי מטבעות;
(ח)
סיבת הדיווח לרבות תיאור הפעולה שבשלה הוגש הדיווח על כל נסיבותיה. לדיווח יצורפו אסמכתאות לביצוע פעולה;
(ט)
מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון במוסדות הפיננסיים המעורבים בפעולה, שם המוסד הפיננסי האחר ומענו אם ידוע;
(י)
המספר הסידורי שהקצה הגוף המוסדי להלוואה;
(2)
לגבי עושה הפעולה – הפרטים הנדרשים בסעיף קטן (א)(3) ו־(4).
איסור גילוי ועיון [תיקון: תשע״ח]
גוף מוסדי או סוכן ביטוח לא יגלה את עובדת גיבושו, קיומו, אי־קיומו, או תוכנו של דיווח לפי סעיפים 11 ו־12, וכן לא יגלה את עובדת קיומו של דיווח משלים כמשמעותו בסעיף 31(ג) לחוק, עובדת קיומה של בקשה לדיווח כאמור או את תוכנו של אחד מאלה, וכן לא יאפשר מתן עיון במסמכים המעידים על כל אחד מאלה; על אף האמור, גוף מוסדי או סוכן ביטוח יגלה מידע או יאפשר מתן עיון כאמור, למי שהוסמך לכך לצורך מילוי תפקידו בגוף המוסדי או בסוכן הביטוח, לפי העניין, לממונה או למי שהוא הסמיכו לכך, לרשות המוסמכת, או לפי צו של בית משפט.

פרק ד׳: בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה

חובת בדיקה אל מול הרשימה
גוף מוסדי יבדוק אל מול הרשימה –
(1)
אם מצויים בה שם או מספר זהות של בעל פוליסה, מבוטח, עמית, מיופה כוח, מוטב למקרה חיים, מוטב למקרה מוות שהוא מוטב בלתי חוזר או מוטב למקרה מוות שפרטיו מצויים במאגר המידע הממוחשב שהוקם לפי סעיף 17(א), נהנה ובעל שליטה (להלן יחד – מקבל שירות לבדיקה), בכל חוזי ביטוח החיים או החשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תבוצע לכל הפחות בסופו של כל רבעון;
(2)
אם שמו של עושה פעולה כאמור בסעיף 3(ז) מצוי בה;
(3)
אם שמותיהם של צדדים לפעולה בחוזה ביטוח חיים או בחשבון, למעט אלה המנויים בפסקה (1), מצויים ברשימה; בפסקה זו, ”פעולה“ – העברת כספים מישראל למדינה או לטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה או העברת כספים לישראל ממדינה או טריטוריה כאמור, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג או שמשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור.

פרק ה׳: שונות

קביעת מדיניות
גוף מוסדי יקבע מדיניות, כלים וניהול סיכונים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור לצורך מילוי חובותיו לעניין צו זה, לרבות בעניין זיהוי, הכרת הלקוח, דיווח וניהול רישומים.
ניהול רישומים ושמירתם
(א)
גוף מוסדי יקיים מאגר מידע ממוחשב של כל חוזי ביטוח החיים והחשבונות בקופות הגמל שבניהולו, שיכלול את פרטי הזיהוי הנדרשים לפי צו זה של בעלי הפוליסות, המבוטחים, העמיתים, המוטבים למקרה חיים, מיופי הכוח, הנהנים, עושי פעולה לפי סעיף 3(ז) ובעלי השליטה, וכן אם היו ידועים לגוף המוסדי פרטי הזיהוי של המוטבים למקרה מוות, אף אם טרם נדרש לרשמם לפי צו זה.
(ב)
גוף מוסדי ישמור באורח נגיש פרטי פעולה כספית שבוצעה מכוח חוזה ביטוח חיים או חשבון, לרבות מסמך ההוראה לביצוע פעולה והתכתבות עסקית הנלווית לה בין הגוף המוסדי לבין מקבל השירות למשך שבע שנים מתום השנה שבה הסתיימה חבותו על פי חוזה ביטוח חיים או שבה נסגר החשבון, הכול לפי העניין; לא היה בידי הגוף המוסדי מסמך הוראה כאמור, ישמור הגוף המוסדי את הרשומה הממוכנת המעידה על הוראה לביצוע פעולה; שמירת המסמכים יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות (העתקים צילומיים), התש״ל–1969.
(ג)
גוף מוסדי או סוכן ביטוח ישמור על כל מסמך הוראה בקשר לביצוע פעולה שעליה דיווח לרשות המוסמכת ואת הדיווח עצמו, לתקופה של שבע שנים לפחות מיום ביצוע הפעולה; לא היה בידי הגוף המוסדי או בידי סוכן הביטוח מסמך הוראה כאמור, ישמור הגוף המוסדי את הרשומה הממוכנת המעידה על הוראה לביצוע פעולה.
(ד)
גוף מוסדי ישמור תיעוד בכתב של הליך הבקרה כאמור בסעיף 9 ושל ממצאיה, לתקופה של שבע שנים ממועד ביצוע הבדיקה או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לעשות כן על ידי הממונה במקרים מסוימים שבהם המסמכים נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק.
(ה)
על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), גוף מוסדי או סוכן ביטוח, לפי העניין, ישמור את המסמכים האמורים שם אף מעבר לתקופה של שבע שנים אם הממונה דרש לעשות כן, וזאת במקרים מסוימים שבהם המסמכים האמורים נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק וחוק המאבק בטרור.
מסירת מסמכים, ידיעות והסברים
גוף מוסדי או סוכן ביטוח ימסור, לפי דרישה, לממונה או למי שהממונה הסמיך לכך, מסמכים ידיעות והסברים בקשר למילוי חובותיו לפי צו זה.
שמירת זכויות
הפרת הוראה מהוראות צו זה, אין בה כדי לפגוע בזכויות הנובעות מחוזה ביטוח החיים או מהחשבון, לפי העניין.
ביטול
בטלים –
(1)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל), התשס״ב–2001;
(2)
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס״ב–2001.
תחילה ותחולה [תיקון: תשע״ח]
תחילתו של צו זה ביום כ״ח באדר התשע״ח (15 במרס 2018) (להלן – יום התחילה), והוא יחול גם לעניין חשבונות קיימים וחוזי ביטוח חיים שבתוקף ביום התחילה.
סייג לתחולה
(א)
על אף הוראות צו זה, לעניין חוזה ביטוח חיים, חשבון וקופת גמל –
(1)
סעיף 2 לא יחול על כספים לקצבה מוגבלת, ואולם חדלו להתקיים התנאים לכספים לקצבה מוגבלת, יחול סעיף 2 בשינויים המחויבים, במועד שבו חדלו להתקיים התנאים כאמור;
(2)
הוראות סעיפים 3 עד 6, 9, 10, 15, 17(א), (ב) ו־(ד) יחולו על כספים לקצבה מוגבלת, רק בעת משיכה של תשלומים שלא כדין או בעת היוון של הקצבה לסכום חד–פעמי או בעת משיכה של כספים מקופת גמל להשקעה שלא בדרך של קצבה; דיווח לפי סעיפים 11 ו־12 בנוגע לכספים לקצבה מוגבלת יכלול את הפרטים הנדרשים בסעיף 13(א) בשינויים המחויבים, אם היו מצויים בידי הגוף המוסדי או סוכן הביטוח, לפי העניין;
(3)
סעיף 10(ב) לא יחול על פעולה של העברת כספים בין גופים מוסדיים;
(4)
הוראות צו זה לא יחולו על חוזי ביטוח חיים שדמי הביטוח בהם משולמים על ידי מעסיק מכוח חוק עובדים זרים, התשנ״א–1991, ולגבי כספים אלה בלבד.
(ב)
בסעיף זה –
”היוון של הקצבה לסכום חד־פעמי“ – לפי סעיף 23 לחוק קופות גמל;
”כספים לקצבה מוגבלת“ – כספים שמיועדים לקצבה, שהופקדו בקופות גמל לקצבה של עמית או מבוטח מסוים אצל אותו גוף מוסדי, וכן כספים שהופקדו בקופת גמל להשקעה למעט כספים שהופקדו בקופת גמל להשקעה לפי תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד), התשע״ז–2016, שסכום ההפקדה השנתי בהן ובקרן חדשה מקיפה של אותו עמית או מבוטח אצל אותו גוף מוסדי, אינו עולה על 70,000 שקלים חדשים;
”קופת גמל לקצבה“ – כהגדרתה בחוק קופות גמל, ולמעט קרן חדשה מקיפה, קרן ותיקה וקופת גמל מרכזית לקצבה, כהגדרתן בחוק קופות גמל.
הוראות מעבר
(א)
על אף האמור בסעיף 21
(1)
סעיף 2 יחול, למן שנה מיום התחילה, בשינויים המחויבים, כתנאי לביצוע פעולה ראשונה בחשבונות עבר בסיכון בלבד;
(2)
סעיפים 3, 4, 15, ו־17(א) יחולו רק במועד ביצוע פעולה ראשונה באחד מחשבונות העמית בקופת גמל שבניהולו של הגוף המוסדי, או באחד מחוזי ביטוח החיים של בעל הפוליסה או המבוטח שמנוהל מול הגוף המוסדי, על –
(א)
חוזי ביטוח חיים שנכרתו או חשבונות שנפתחו לפני המועד הקובע, שהצו הקודם חל עליהם ועדיין לא בוצעה בהם פעולה;
(ב)
חוזי ביטוח חיים שנכרתו או חשבונות שנפתחו לפני יום התחילה והצו הקודם לא חל עליהם או קבע ביחס אליהם סייג לתחולת הוראותיו לפי הוראות סעיף 13 לצו הקודם;
(ב)
בסעיף זה –
”המועד הקובע“ – יום התחילה לפי הוראות הצו הקודם;
”הצו הקודם“ – כל אחד מן הצווים המתבטלים לפי סעיף 20, לפי העניין;
”חשבונות עבר בסיכון“ – חוזי ביטוח חיים שנכרתו וחשבונות שנפתחו עד 5 שנים לפני יום התחילה, שסכום ההפקדה השנתי בהם באחת מהשנים עד למועד ביצוע הפעולה עלה על 150,000 שקלים חדשים; ולעניין חוזי ביטוח חיים שלא הוצאו לפי קופת ביטוח, גם אם הסכום הצבור בהם במועד ביצוע הפעולה הוא 1,000,000 שקלים חדשים לפחות;
”פעולה“ – פעולה יזומה שאינה קבלת כל תגמולי הביטוח מכוח חוזה ביטוח החיים או משיכה או העברה של כל הכספים מהחשבון, ושאינה קבלת קצבה, ולרבות התקשרות בחוזה ביטוח חיים חדש עם אותו בעל פוליסה או מבוטח ופתיחת חשבון חדש על שם העמית.

תוספת ראשונה

(סעיפים 1, 9(3), 10(ב)(2) ו־(4), 13(א)(2)(ז), 15(א)(3) והתוספת הרביעית)

רשימת המדינות והטריטוריות

מדינה או טריטוריה כפי שיחליט ראש הרשות המוסמכת מתוך רשימת המדינות או הטריטוריות שהארגון הבין־לאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור ה־FATF‏ (Financial Action Task Force), ארגון Moneyval או ארגונים בין־לאומיים אחרים פרסמו לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור; ראש הרשות המוסמכת רשאי להורות כי סעיף 10(ב)(4) לצו זה לא יחול לגבי חלק מהמדינות והטריטוריות המפורטות בפסקה זו לעיל; הוראה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת.
המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג׳יריה, אפגניסטאן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מרוקו, סודאן, סומליה, פקיסטאן, תוניס, לבנון, מצרים, סוריה, סעודיה, הממלכה של ירדן, עירק, תימן, רצועת עזה.

תוספת שנייה

(סעיף 5(ד))

טופס הצהרת בעל פוליסה/מבוטח/עמית

מס׳ הפוליסה/החשבון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם קופת הגמל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם בעל הפוליסה/המבוטח/העמית*], בעל מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצהיר בזה כי:
אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בפוליסה/חשבון זולת בעל הפוליסה והמבוטח/העמית למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי חיים והמוטבים למקרי מוות בפוליסה/בחשבון).
יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים;
הסיבה לכך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.
הנהנים בפוליסה/בחשבון הם:
שםמס׳ זהות**תאריך לידה/התאגדות***מען***
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בעלי השליטה בתאגיד הם (ימולא במקרה שבו המצהיר הוא תאגיד):
{|
שםמס׳ זהות**תאריך לידה***
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* מחק את המיותר.
** לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
*** ימולא אם חסר שם או מספר זהות.
אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.
ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000, מהווה עבירה פלילית.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה

תוספת שלישית

(סעיף 5(ד))

טופס הצהרת מוטב למקרה חיים/מוטב למקרה מוות

מס׳ הפוליסה/החשבון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם קופת הגמל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם המוטב ובתאגיד מוטב – שם התאגיד], בעל מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצהיר בזה כי:
אני פועל בשביל עצמי ולא בשביל אחר ואין נהנה זולתי מפעולת קבלת תגמולי הביטוח/משיכת הכספים מהחשבון.
הנהנים מקבלת תגמולי הביטוח/משיכת הכספים מהחשבון הם:
{|
שםמס׳ זהות*תאריך לידה/התאגדות**מען**
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בעלי השליטה בתאגיד הם (ימולא במקרה שבו המצהיר הוא תאגיד):
{|
שםמס׳ זהות*תאריך לידה/התאגדות**מען**
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
** ימולא אם חסר שם או מספר זהות.
אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.
ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000, מהווה עבירה פלילית.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה

תוספת רביעית

(סעיפים 11(ב) ו־12(ב))

רשימת פעולות שיכול שיראו כפעולות בלתי רגילות

פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובות הזיהוי;
נראה שבעל הפוליסה, המבוטח או העמית פועלים בשביל נהנה או שהמוטב פועל בשביל נהנה, בלי שהצהיר על כך;
פעילות שבעטייה החליט הגוף המוסדי שלא לכרות את חוזה הביטוח או לבטלו או שלא לפתוח את החשבון או לסגור את החשבון, ממניעים של איסור הלבנת הון או איסור מימון טרור;
פעילות שנראה כי נועדה להחליף פעילות של ארגון טרור מוכרז כהגדרתו בסעיף 2 לחוק המאבק בטרור;
פעילות הנראית חסרת היגיון עסקי או כלכלי, בנוגע לסוג חוזה הביטוח או לסוג קופת הגמל;
ביטול חוזה ביטוח חיים על ידי בעל הפוליסה או המבוטח או סגירת החשבון על ידי העמית מיד לאחר שבוצעה בו הפקדה בסכום מהותי, בלא סיבה נראית לעין;
הפעילות בחוזה ביטוח החיים או בחשבון בלתי אופיינית לבעל הפוליסה או למבוטח או לעמית, בלא סיבה נראית לעין;
היקף פעילות יוצא דופן בחוזה ביטוח חיים או בחשבון, בלא סיבה נראית לעין;
הפקדות מרובות של דמי ביטוח בחוזה ביטוח חיים או של כספים בחשבון, בלא סיבה נראית לעין, על ידי אדם שאינו בעל הפוליסה, המבוטח, העמית או מיופה כוח;
הפקדת דמי ביטוח או כספים על ידי אותו אדם או מטעם אותו אדם בנוגע למספר חוזי ביטוח חיים או חשבונות שאין ביניהם קשר נראה לעין;
ניהול מספר חוזי ביטוח חיים או חשבונות אצל גוף מוסדי, שאינו מתיישב עם מאפייני בעל הפוליסה או המבוטח או העמית;
החזר הלוואה בסכום מהותי סמוך למועד קבלתה בלא סיבה נראית לעין;
החזר הלוואה בסכום מהותי במזומן, בלא סיבה נראית לעין;
קבלת הלוואה בסכום מהותי סמוך למועד הפקדת סכום מהותי של דמי ביטוח בחוזה ביטוח חיים או כספים בחשבון;
קבלת הלוואה בסכום מהותי במזומן או בשיק שניתן להסבה;
העברות שוטפות ממדינות או טריטוריות המנויות בתוספת הראשונה וכן ממדינות או טריטוריות אשר לפי הנחיית הממונה אין בהן חקיקה לעניין מניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור, והעברות אליהן;
פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות של הארגון, ככל שידוע לגוף המוסדי;
התחמקות מהספקת מידע לצורכי זיהוי ואימות;
התקשרות בחוזה ביטוח חיים בסכום מהותי שבו המוטב למקרה חיים אינו המבוטח או קרוב ובלא סיבה נראית לעין;
בעל פוליסה, מבוטח או עמית שהפקיד את דמי הביטוח בחוזה ביטוח חיים או כספים בחשבון, לפי העניין, בהוראת קבע מפקיד הפקדה חד־פעמית בסכום מהותי בלא סיבה נראית לעין;
שימוש באמצעי תשלום של צד ג׳ לתשלום דמי ביטוח בחוזה ביטוח חיים או להפקדת כספים בחשבון, בלא סיבה נראית לעין;
קביעת מוטב בלתי חוזר שאינו מוטב קרוב או מוטב שנקבע לפי זיקה או תאגיד בנקאי או גוף מוסדי, בלא סיבה נראית לעין;
הצהרה שניתנה לפי צו זה, שנחזית להיות בלתי נכונה.
לגבי דיווח של סוכני ביטוח יבוא בנוסף
ניהול כמה פוליסות ביטוח חיים עם רכיבי חיסכון אצל מבטחים שונים או חשבונות בקופות גמל אצל חברות מנהלות שונות, בצורה שאינה אופיינית לבעל הפוליסה, המבוטח או העמית;
בקשה לעסקה בסכום מהותי, השונה מהעסקאות הרגילות שבדרך כלל מבוצעות על ידי אותו בעל פוליסה, מבוטח או עמית;
שימוש בסכום גבוה של מטבעות בעלי ערך נמוך לתשלום דמי הביטוח בחוזה ביטוח חיים או להפקדת כספים בחשבון.

תוספת חמישית

(סעיף 13(א)(1)(ה))

סימול האירוע המזכה

מספר סידוריהאירוע המזכה
(1)מוות
(2)תום תקופה
(3)פדיון מוקדם
(4)היוון קצבה
(5)אירוע מזכה אחר שנקבע בפוליסה תוך ציון האירוע


ט׳ בניסן התשע״ז (5 באפריל 2017)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.