חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), תשל״ז–1977

תקנות לביצוע אמנת האג משנת 1961 לביטול הצורך באימות מסמכי חוץ ציבוריים


ק״ת תשל״ז, 1940; תש״ם, 1140; תשמ״ב, 190; תשמ״ד, 525; תשמ״ו, 434; תשמ״ח, 822; תשנ״ג, 418; תשנ״ה, 1562; תשס״ח, 618; תשע״ב, 763; תש״ף, 2610.

עדכון סכומים: ק״ת תשס״ט, 918; תש״ע, 532; תשע״א, 476; תשע״ב, 530; תשע״ג, 720; תשע״ד, 481; תשע״ו, 738; תשע״ז, 574; תשע״ט, 1967; תשפ״א, 1232; תשפ״ב, 1375; תשפ״ג, 718; תשפ״ד, 1276.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 59 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ח–1998, לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, ולפי סעיף 59 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ב]
בתקנות אלה –
”האמנה“ – האמנה המבטלת את דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים, שנחתמה בהאג ביום 5 באוקטובר 1961;
”תעודה לפי האמנה“ – תעודה שדוגמתה בתוספת השניה;
”מדינת האמנה“ – מדינה שהיא צד לאמנה כמפורט ברשימת המדינות שהן צד לאמנה בפרסום מטעם ועידת האג למשפט בין־לאומי פרטי – Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents;
רשימת המדינות שהן צד לאמנה מתפרסמת באתר HCCH.
”מסמך ציבורי“ – תעודה ציבורית כמשמעותה בפקודה, וכן תעודה מאת מזכיר בית משפט (greffier) או מאת מוציא לפועל (huissier de justice) ותעודות נוטריוניות;
”אימות“ – אישור של מסמך ציבורי בידי נציג דיפלומטי או קונסולרי המקיים את המסמך או המאמת את החתימות או את החותמות שעליו;
מטרה ופירוש
תקנות אלה באות לביצוע האמנה ויפורשו אתה כאחד.
אימות מסמכים ציבוריים
לגבי מסמך ציבורי שנערך או שהוצא במדינת האמנה ושהאמנה חלה עליו יכול שתבוא תעודה לפי האמנה במקום אימותו.
צורת התעודה לפי האמנה
תעודה לפי האמנה תהא בגוף המסמך שיש לאמתו או בנספח למסמך.
רשות מוסמכת להוציא תעודות [תיקון: תשנ״ג, תש״ף]
(א)
משרד החוץ, רשם בית משפט שלום או עובד המדינה שמונו בידי שר המשפטים לפי סעיף 45 לחוק הנוטריונים, התשל״ו–1976, יהיו, כל אחד מהם, רשות מוסמכת להוציא בישראל תעודות לפי האמנה.
(א1)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א), רשות מוסמכת בישראל להוציא תעודות לפי האמנה תהיה כל משרד ממשרדי הממשלה או עובד מדינה ששר המשפטים הסמיך אותם לעניין זה לאחר שנוכח כי יש להם היכולות הנדרשות לכך; הודעה על הסמכה כאמור תפורסם ברשומות.
פורסמה הודעה על הסמכת רשות מוסמכת (י״פ תשפ״א, 5068), לפיה שר המפשטים הסמיך את מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים לרשות מוסמכת להוציא בישראל תעודות לפי האמנה.
(ב)
הרשות המוסמכת תנהל מירשם תעודות לפי האמנה המוצאות על ידה.
(ג)
על פי בקשת אדם הנוגע בדבר, תבדוק הרשות המוסמכת אם פרטי התעודה תואמים את הפרטים הרשומים במירשם התעודות.
אגרת תעודה [תיקון: תשס״ח, [הודעות]]
(א)
המבקש תעודה לפי האמנה ישלם בעדה אגרה בסכום של 30 שקלים חדשים (נכון לשנת 2008; בשנת 2024, 39 ש״ח) לתעודה.
(ב)
סכום האגרה הנקוב בתקנת משנה (א) יעודכן מדי שנה ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ג)
סכום שעודכן כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.
(ד)
המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את שיעור האגרה כפי שעודכן ועוגל לפי תקנות משנה (ב) ו־(ג).
(ה)
בתקנה זו –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) (תיקון), התשס״ח–2008 (ביום 17.5.2008), והמדד שפורסם בחודש ינואר 2008.
בקשה להוצאת תעודה [תיקון: תשס״ח]
בקשה לעובד המדינה שמונה בידי שר המשפטים וממלא תפקיד בבית משפט להוצאת תעודה לפי האמנה, תוגש בבית המשפט במחוז כהגדרתו בצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם), התש״ך–1960, שבו רשומה כתובת משרדו של מגיש הבקשה או מקום הוצאת התעודה, זולת אם מנהל בתי המשפט הורה אחרת.
שפות התעודה
תעודה לפי האמנה יכול שתיערך ותמולא בעברית, בערבית, באנגלית, בצרפתית או בשפה של מדינת האמנה המוציאה אותה, ובלבד שהכותרת Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)‎ תופיע בשפה הצרפתית.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום שהאמנה תיכנס לתקפה לגבי ישראל בהתאם להודעת שר המשפטים שתפורסם ברשומות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), תשל״ז–1977“.
[תיקון: תש״ם, תשע״ב]

התוספת הראשונה (בוטלה)

התוספת השניה

(תקנה 1)

תעודה בצורת ריבוע שאורך כל צד הוא 9 ס״מ לפחות ובנוסח שלהלן:

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1.
Country . . . . . . . . . .
This public document
2.
has been signed by . . . . . . . . . .
3.
acting in the capacity of . . . . . . . . . .
4.
bears the seal/stamp of . . . . . . . . . .
Certified
5.
at . . . . . . . . . .
6.
the . . . . . . . . . .
7.
by . . . . . . . . . .
8.
No . . . . . . . . . .
9.
Seal/stamp
. . . . . . . . . .
10.
Signature
. . . . . . . . . .
1.
Pays . . . . . . . . . .
Le présent acte public
2.
a été signé par . . . . . . . . . .
3.
agissant en qualité de . . . . . . . . . .
4.
est revêtu du sceau/timbre de . . . . . . . . . .
Attesté
5.
à . . . . . . . . . .
6.
le . . . . . . . . . .
7.
par . . . . . . . . . .
8.
sous No . . . . . . . . . .
9.
Sceau/timbre
. . . . . . . . . .
10.
Signature
. . . . . . . . . .
1.
המדינה . . . . . . . . . .
מסמך ציבורי זה
2.
נחתם בידי . . . . . . . . . .
3.
המכהן בתור . . . . . . . . . .
4.
נושא את החותם/החותמת של . . . . . . . . . .
אושר
5.
ב . . . . . . . . . .
6.
ביום . . . . . . . . . .
7.
על־ידי . . . . . . . . . .
8.
מס׳ . . . . . . . . . .
9.
חותם/חותמת
. . . . . . . . . .
10.
חתימה
. . . . . . . . . .


ח׳ בניסן תשל״ז (27 במרס 1977)
  • חיים י׳ צדוק
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.