חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד), התשע״ז–2016


ק״ת תשע״ז, 135.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 74ב(ד)(1) ו־74ה לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), ולפי סעיפים 23, 32(ב) ו־60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005 (להלן – חוק קופות גמל), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הורה“ – ההורה המקבל את קצבת הילדים בעד הילד הזכאי, או מי שמקבלה לפי סעיף 69 לחוק;
”הרשימה“ – כמשמעותה בתקנה 3(א);
”חוק הירושה“ – חוק הירושה, התשכ״ה–1965;
”חשבון בבנק“ – חשבון על שם הילד הזכאי המנוהל בנאמנות על ידי ההורה בבנק בהתאם לאמור בסעיף 74ב(ב) לחוק;
”סכום החיסכון החודשי“ – סכום החיסכון הבסיסי וסכום החיסכון הנוסף, אם בחר ההורה לילד הזכאי להפקידו, המופקדים מדי חודש;
”תקנון קופת גמל“ – כמשמעותו בסעיף 16 לחוק קופות גמל;
”בנק“ – מי שקיבל רישיון בנק לפי סעיף 4(א)(1)(א) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981.
הפקדת החיסכון לילד וניהולו
במועד שבו משתלמת קצבת הילדים יפקיד המוסד את סכום החיסכון החודשי בקופת גמל להשקעה בחשבון על שם הילד הזכאי או בחשבון בבנק; בחשבונות אלה לא יהיה ניתן להפקיד סכומים נוספים על אלה שיופקדו על ידי המוסד.
בחירת קופת גמל או בנק
(א)
הורה לילד זכאי יהיה רשאי לבחור קופת גמל להשקעה או בנק שאליהם יופקד סכום החיסכון החודשי; בחירת קופת הגמל להשקעה או הבנק תהיה מבין רשימת הקופות או הבנקים כפי שתעודכן מזמן לזמן באתר האינטרנט של המוסד, באמצעות הודעה של ההורה לילד הזכאי למוסד.
(ב)
לא בחר ההורה קופת גמל להשקעה או בנק כאמור בתקנת משנה (א) בתוך תקופה של שישה חודשים מיום לידתו של ילד זכאי (להלן – תקופת הבחירה), החל בתום תקופת הבחירה יופקד סכום החיסכון החודשי בקופה שתיבחר מבין קופות הגמל שמופיעות ברשימה, בדרך של סבב קבוע בין כל קופות הגמל האמורות, בהתאם לסדר קבוע ושוויוני ביניהן, באופן שבו לגבי כל ילד תיקבע קופה אחרת, על פי הסדר הקבוע כאמור (להלן – קופת ברירת מחדל); לעניין זה, קביעת קופת גמל לגבי ילד זכאי לפי תקנת משנה (ג) ותקנה 14(א)(2), תיכלל בתוך הסבב האמור.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), הורה לילד זכאי שלא בחר קופת גמל להשקעה או בנק במהלך תקופת הבחירה, והוא הורה לילד זכאי נוסף אחד או יותר שמופקד בעדם סכום החיסכון החודשי, קופת הגמל או הבנק שאליהם יופקד סכום החיסכון החודשי תהיה קופת הגמל או הבנק שבה מנוהל באותה העת סכום החיסכון הצבור הכולל של הילד הצעיר ביותר שנולד לפני הילד הזכאי (להלן – הילד הקודם), ולמעט אם סכום החיסכון בעד הילד הקודם הופקד בבנק לפי תקנה 14(א)(3).
(ד)
סכום החיסכון החודשי בעד החודשים שבמהלך התקופה מיום הזכאות עד בחירת הורה כאמור בתקנת משנה (א), או עד תום תקופת הבחירה, לפי העניין, יופקד על ידי המוסד לקופת הגמל או הבנק, בהתאם לעניין, יחד עם ההפקדה הראשונה של סכום החיסכון החודשי.
(ה)
המוסד יודיע להורה זכאי על זכותו לבחירת קופת גמל או בנק לפי תקנה זו יחד עם ההודעה על זכאותו לקצבת ילדים לפי החוק.
(ו)
המוסד יפרסם פעם בשנה הודעה בשלושה אמצעי תקשורת מרכזיים בלא פחות משלוש שפות, בדבר זכות ההורה לילד זכאי לבחור קופת גמל או בנק בהתאם לתקנות אלה.
בחירת מסלול השקעה בקופת גמל או בנק
(א)
בחר ההורה קופת גמל להשקעה או בנק לפי תקנות 3(א) או 14(א)(1), זכאי ההורה לבחור מסלול השקעה אחד או מסלול חיסכון אחד בחשבון הבנק, לפי העניין, שבו ינוהל סכום החיסכון הצבור הכולל באמצעות הודעה למוסד במהלך תקופת הבחירה (להלן – בחירת מסלול ראשונה).
(ב)
לא בחר ההורה בחירת מסלול ראשונה, ינוהל סכום החיסכון הצבור הכולל במסלול השקעה או מסלול חיסכון, לפי העניין, לפי תקנון קופת הגמל או הוראות הסכמי ההתקשרות עם הבנקים לפי ההליכים שמכוח סעיף 74ב(ד)(2) או (3) לחוק, לפי העניין.
(ג)
נוסף על אפשרות בחירת המסלול לראשונה כאמור בתקנת משנה (א), הורה שסכום החיסכון הצבור הכולל שנחסך לטובת הילד הזכאי שטרם הגיע לגיל הפדיון, מופקד –
(1)
בקופת גמל להשקעה – יהיה רשאי לבחור את מסלול ההשקעה שבו ינוהל סכום החיסכון הצבור הכולל לפי ההוראות הקבועות לעניין זה מכוח חוק קופות גמל;
(2)
בבנק – יהיה רשאי לבחור את מסלולי החיסכון שבו ינוהל סכום החיסכון הצבור הכולל מתוך מסלולי החיסכון שמוצעים לעניין זה על ידי הבנק, באמצעות הודעה לבנק, לפי הוראות הסכם ההתקשרות עם הבנק לפי ההליכים שמכוח סעיף 74ב(ד)(2) או (3) לחוק, למעט אם תנאי מסלול החיסכון שבו מנוהל סכום החיסכון הצבור הכולל אינם מאפשרים בחירה כאמור.
סכום החיסכון הנוסף
הורה שמבקש להעביר את סכום החיסכון הנוסף לקופת הגמל או לבנק יודיע על כך למוסד; ניתנה למוסד הודעה כאמור בחודש מסוים, יופקד סכום החיסכון הנוסף החל בחודש העוקב לחודש האמור.
השבת תשלום
המוסד יהיה רשאי להורות לקופת הגמל או לבנק להשיב לו מהחיסכון הצבור הכולל תשלומים שהופקדו על ידו בשל תשלום גמלה לפי סימן ה׳ בפרק ד׳ לחוק, בטעות או שלא כדין, לאחר שנשלחה הודעה להורה וחלפו 30 ימים מיום משלוח ההודעה כאמור, ויחול לעניין זה סעיף 315(3) לחוק.
העברת כספים בין קופות גמל להשקעה
(א)
הורה שסכום החיסכון הצבור הכולל שנחסך לטובת הילד הזכאי מופקד בקופת גמל להשקעה מסוימת (בתקנה זו – קופה מעבירה), רשאי לבחור קופת גמל להשקעה אחרת שמופיעה ברשימה (בתקנה זו – קופה מקבלת), שאליה יופקד סכום החיסכון החודשי ואליה יועבר סכום החיסכון הצבור הכולל; בחירה כאמור תיעשה באמצעות הודעה לקופה המקבלת בנוסח שעליו הורה הממונה בתוקף סמכותו לפי סעיף 39(ב) לחוק קופות גמל.
(ב)
בתוך 7 ימי עסקים ממועד ההודעה כאמור בתקנת משנה (א), חברה מנהלת של קופה מקבלת שקיבלה את ההודעה, תודיע על כך למוסד.
(ג)
הודיע ההורה כאמור בתקנת משנה (א) בחודש מסוים, יפקיד המוסד את סכום החיסכון החודשי לקופת הגמל המקבלת החל בחודש העוקב לחודש מתן ההודעה, ובלבד שהחברה המנהלת הודיעה למוסד כמפורט בתקנת משנה (ב).
(ד)
בתוך 2 ימי עסקים ממועד ההפקדה הראשונה לפי תקנת משנה (ג), תעביר חברה מנהלת של הקופה המקבלת בקשה לחברה המנהלת של הקופה המעבירה להעברת כל סכום החיסכון הצבור הכולל שנחסך לטובת הילד הזכאי בקופה המעבירה (להלן – בקשת ההעברה), באופן המפורט בהוראות הממונה לעניין זה שניתנו בתוקף סמכותו לפי סעיף 23(ד)(2) לחוק קופות גמל; החברה המנהלת של הקופה המעבירה תעביר לקופה המקבלת את סכום החיסכון הצבור הכולל כאמור בתוך 5 ימי עסקים מהיום שבו הועברה לה בקשת ההעברה.
(ה)
על העברת סכום החיסכון הצבור הכולל לפי תקנה זו לא יחולו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס״ח–2008, למעט תקנות 4(6), 6 ו־7, בשינויים המחויבים.
משיכת סכום החיסכון הצבור הכולל לילד זכאי
(א)
בקשה למשיכת סכום החיסכון הצבור הכולל כולו או חלקו, בידי ילד זכאי שהגיע לגיל הפדיון, ובכלל זה אישור ההורה הנדרש לפי סעיף 74ג(ב) לחוק, או אישור כאמור בסעיף 74ד(א) לחוק, תיעשה באמצעות הגשת בקשה לחברה המנהלת או לבנק, לפי העניין, לפי הוראות הממונה שניתנו בתוקף סמכותו לפי סעיף 39(ב) לחוק קופות גמל, או הוראות הסכמי ההתקשרות עם הבנקים לפי ההליכים שמכוח סעיף 74ב(ד)(2) או (3) לחוק, לפי העניין.
(ב)
המוסד יודיע לילד זכאי שהגיע לגיל הפדיון, וכן לילד שהגיע לגיל 21 על זכותו למשוך את סכום החיסכון הצבור הכולל כולו או חלקו ועל המענקים שיהיה זכאי להם לפי מועד המשיכה שמכוח סעיף 74ג(א) לחוק.
משיכת סכום החיסכון הצבור הכולל במקרה של פטירת ילד זכאי
(א)
נפטר ילד זכאי בטרם הגיעו לגיל 16 שנים –
(1)
והיו לילד שנפטר שני הורים בעת הפטירה – יהיה כל אחד מההורים זכאי למשוך מחצית מסכום החיסכון הצבור הכולל;
(2)
והיה לילד שנפטר הורה אחד בעת הפטירה – יהיה ההורה זכאי למשוך את כל סכום החיסכון הצבור הכולל;
(3)
ולא היה לילד הורה בעת הפטירה – יחולו הוראות תקנון קופת הגמל לגבי כספים שמופקדים בקופת גמל להשקעה, והוראות חוק הירושה לגבי כספים שמופקדים בבנק, לעניין הזכאים למשיכת הכספים;
בתקנת משנה זו, ”הורה“ – ההורה הביולוגי של הילד, ואם היה הילד מאומץ – ההורה המאמץ.
(ב)
נפטר ילד זכאי לאחר הגיעו לגיל 16, יחולו הוראות תקנון קופת הגמל לגבי כספים שמופקדים בקופת גמל להשקעה, והוראות חוק הירושה לגבי כספים שמופקדים בבנק, לעניין הזכאים למשיכת הכספים.
(ג)
ילד זכאי שהגיע לגיל הפדיון וסכום החיסכון הצבור הכולל שנחסך לטובתו מופקד בקופת גמל להשקעה, יהיה רשאי לתת הוראת מוטבים לפי הוראות הממונה שמכוח סעיף 39(ב) לחוק קופות גמל; ניתנה הוראת מוטבים כאמור, יהיו זכאים המוטבים שנקבעו לסכום החיסכון הצבור הכולל.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (א), נפטר ילד זכאי לפני תום תקופת הבחירה, יעביר המוסד להורים את סכום החיסכון הבסיסי בעד החודשים שבהם זכאים ההורים לקצבת הילדים, יחד עם תשלום קצבת הילדים.
(ה)
מועד משיכת הכספים לפי תקנות משנה (א) ו־(ב) לעניין ילד זכאי שנפטר שלא הגיע לגיל הפדיון, יהיה החל בביצוע ההפקדה האחרונה של סכום החיסכון החודשי לפי סעיף 72(ג) לחוק.
הדרך להעברת סכום החיסכון הצבור הכולל
החברה המנהלת או הבנק, לפי העניין, יעבירו את הכספים שיימשכו לפי תקנות אלה לחשבון הבנק של הזכאים לכך לפי תקנות אלה ולפי סעיף 74ד(א) לחוק.
החלת הוראות מגיל הפדיון
(א)
סכום החיסכון הצבור הכולל שלא הוצא בגיל הפדיון ימשיך להתנהל בקופת גמל או בבנק, לפי העניין.
(ב)
הגיע הילד הזכאי לגיל הפדיון, יהיה הילד הזכאי רשאי להורות על העברת כספים בין קופות גמל להשקעה או בין מסלולים בקופות גמל להשקעה לפי ההוראות הקבועות לעניין זה מכוח חוק קופות גמל, או בין מסלולי חיסכון, לפי הוראות הסכם ההתקשרות עם הבנק, לפי העניין.
עדכון סכום החיסכון הבסיסי
סכום החיסכון הבסיסי יעודכן ב־1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת.
מועד גביית דמי ניהול
חברה מנהלת אשר גובה דמי ניהול מן היתרה הצבורה בחשבונו של ילד זכאי, עד הגיעו לגיל 21, רשאית לגבותם בשיעורים שווים במועד אחד מאלה:
(1)
(2)
ביום ה־15 בחודש הראשון בכל רבעון; לעניין זה, ”רבעון“ – תקופה רצופה של שלושה חודשים שתחילתה ב־1 בינואר, ב־1 באפריל, ב־1 ביולי או ב־1 באוקטובר של כל שנת מס;
(3)
ביום ה־15 בחודש הראשון בכל חציון; לעניין זה, ”חציון“ – תקופה רצופה של שישה חודשים שתחילתה ב־1 בינואר וב־1 ביולי של כל שנת מס.
הוראות מעבר
(א)
לעניין בחירת קופת גמל להשקעה או בנק לילד זכאי שנולד לפני יום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017) (להלן – המועד הקובע), יחולו ההוראות האלה:
(1)
הורה לילד זכאי שנולד לפני המועד הקובע יהיה רשאי לבחור קופת גמל להשקעה או בנק שאליהם יופקד סכום החיסכון החודשי; בחירת קופת הגמל להשקעה או הבנק תהיה מתוך הרשימה, באמצעות הודעה למוסד;
(2)
לא בחר ההורה קופת גמל להשקעה או בנק כאמור בפסקה (1) עד יום ז׳ בסיוון התשע״ז (1 ביוני 2017) (להלן – תום תקופת הבחירה), יופקד סכום החיסכון החודשי בקופת ברירת מחדל, ואולם לעניין הורה לשני ילדים זכאים או יותר, קופת הגמל שאליה יופקד סכום החיסכון החודשי של כל ילד מילדיו, תהיה אותה קופת גמל;
(3)
על אף האמור בפסקה (2), לא בחר ההורה קופת גמל להשקעה או בנק כאמור בפסקה (1) לפני תום תקופת הבחירה, וגילו של ילד הזכאי במועד הקובע 15 שנה או יותר, יופקד סכום החיסכון החודשי בבנק שאליו משתלמת קצבת הילדים בעד הילד הזכאי, אם הופיע הבנק ברשימה; לא הופיע הבנק ברשימה, יופקד סכום החיסכון החודשי בבנק שייבחר מבין הבנקים שמופיעים ברשימה, בדרך של סבב קבוע בין כל הבנקים האמורים, בהתאם לסדר קבוע ושוויוני ביניהם, באופן שבו לגבי כל ילד ייקבע בנק אחר, על פי הסדר הקבוע כאמור, ואולם לעניין הורה לשני ילדים זכאים או יותר הבנק שאליו יופקד סכום החיסכון החודשי של כל ילד מילדיו אשר גילם 15 או יותר, יהיה אותו בנק;
(4)
סכום החיסכון החודשי בעד החודשים שבמהלך התקופה שעד לבחירת הורה כאמור בפסקה (1), או עד תום תקופת הבחירה, יופקד על ידי המוסד לקופת הגמל או הבנק, בהתאם לעניין, יחד עם ההפקדה הראשונה של סכום החיסכון החודשי;
(5)
המוסד ישלח הודעה להורה זכאי על זכותו לבחירת קופת גמל או בנק לפי תקנה זאת עד יום כ״ט בחשוון התשע״ז (15 בנובמבר 2016).
(ב)
נפטר ילד זכאי לפני המועד הקובע, והידיעה על פטירתו היתה בידי המוסד, יעביר המוסד להורים את סכום החיסכון הבסיסי שעתיד היה להשתלם לו בשל התקופה שעד מועד פטירתו, יחד עם תשלום קצבת הילדים; לעניין זה, ”הורה“ – כהגדרתו בתקנה 9(א).
(ג)
מלאו לילד זכאי 18 שנים לפני המועד הקובע, יהיה רשאי הוא לבחור קופת גמל להשקעה או בנק, ותחול תקנת משנה (א)(3), בשינויים המחויבים.


ח׳ בתשרי התשע״ז (10 באוקטובר 2016)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.