עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/332

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


גביני בן חרסון

בקה"ר פ"ד-ח שהיה יחיד לאמו וסומא באחת מעיניו ואביו הניח לו עושר רב, וע"פ עדות רשב"ל שכיום שמת גביני ב"ח נולד בלשאצר (והוא לקח את כל עשרו, מתנות כהונה).

גביע בן קוסם

ערך גביהא בן פסיסא.

גדא

רב מנשיא בר גדא סוכה יג:, בזמן רב הונא.

רב גדא

היה שמעיה דרב ששת כעירובין יא: ויסופר שם שפ"א חבשוהו עבדי דריש גלותא, ורב ששת (שהיה סגי נהור) קם אבבא וקרא גדא פוק, ושבקוהו ונפיק, ובשבת קמה: אמר רב יוסף - ועוד אמר רב גדא (כן הוא גרסת דק"ס ובגמרא רב גזא) זימנא חדא איקלעית להתם ועבדית כותח דבבלאי שאילו מיניה כל בריחי מערבא.

ר' גדולה

בירושלמי יבמות פ"ה הי"א ר' זעירה בשמו, אך בל"ס צ"ל ר' גידול כגירסת קרבן העדה.

גדיא

(גדי בו סוסי, במדבר פי"ג-יא).

ר' יודן בן גדיא פסדר"כ כה:.

גדידיה

יהודה בן גדידיה (בזמן ינאי המלך) בקידושין סו. הוא אמר לינאי המלך רב לך כתר מלכות.

גדיש

ר' יהודה בן גדיש (בזמן ר' אליעזר) עירובין כז..

גדליה

(גדליה בן אחיקם, ירמיה פ"מ-ח).

ר' שמואל בן גדליה (וי"ג בר גוריא) תנחומא בהר-ב.

גוברין

ערך בית גוברין.

גובתא דאריח

בספרי בלק פכ"ה-ג מעשה בפנחס בן גובתא דאריח, ובירושלמי סנהדרין פ"י ה"ב גרס מעשה במנחם איש גופתא אריה.

גודא או גודע

ערך שמעון בן גודא.

גודגדא

ר' יוחנן בן גודגדה (תנא) חגיגה ג..

גוזלן (או גולא)

ביבי בר גוזלן ב"מ פ"ב ה"ה.

גופתא

ר' יצחק בר גופתא מעשרות פ"א סה"ד, ונראה שהוא שם עיר וכדמצינו סנהדרין פ"י ה"ב מנחם איש גופתא, ובמגילה פ"ג ה"ז ר' יונתן ספרא דגופתא.

גור אריה

איסי בן גור אריה ערך ר' אסי א).

גוריא

ר' חייא בר גוריא נדה נה:.

רב חמא בר גוריא שבת ט..

יהודה בן גוריא (תנא) עירובין סג..

רב נחמן בר גוריא שבת צה..

ר' שמואל בר גוריא תנחומא הישן בהר, ובתנחומא בובער גרס רב שמואל בר גדליה.

אבא גוריא

נזכר במשנה קידושין פ"ד מי"ד אבא גוריין איש ציידין אומר משום אבא גוריא לא ילמד אדם את בנו חמר, קדר, ספן, רועה, וחנוני שאומנתן אומנות לסטים, ר' יהודה אומר משמו (של אבא גוריא, רש"י) התמרין רובן רשעים וכו', ובירושלמי שם הגרסא אבא גוריין איש ציידין אומר משום אבא שאול.

גוריא בר חמא

בברכות נג: רבא מברך (במוצ"ש) אדבי גוריא חמא ואפשר שהוא בר רב חמא בר גוריא.