עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/333

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


גוריון

נקדימון בן גוריון תענית יט:.

שמעון בן גוריון יבמות ספ"ו.

ר' גוריון

בשבת לג: א"ר גוריון ואיתימא רב יוסף בר שמעיה בזמן שהצדיקים בדור הצדיקים נתפסים על הדור.

ובירושלמי מו"ק פ"ג ה"ה-יג: ר' יונה סלק לגבי ר' גוריין נפק לגביה לביש סנדלא (והיה אבל ושבת היה) א"ל ר' יונה מה את סביר דילפינן עובדא מינך? לא ילפינן עובדא מן בר נש זעיר, ובמע"ש פ"ב ה"ב ונזיר רפ"ח, ר' גוריין בשם ר' יוסי בר חנינא, ובגיטין פ"ה ה"V אמר בשם רשב"ל ובמגילה פ"ג ה"א ר' גוריון אמר, מונדלאי שאלין לרשב"ל.

ובפאה פ"ג ה"ט אחתיה דר' גוריין כתבה נכסה לאחוה ואזיל אחיה רבה פייסה - אתאי עובדא קומי דר' אימי, ואולי אחיו הוא ר' מנחם שנזכר ב"מ פ"ט ה"ח

אבא גוריון איש ציידין

מלבד מה שנזכר שבמשנה קידושין פ"ד מי"ד שאמר בשם אבא גוריא נראה שהוא הוא הנזכר בפתיחתא דאס"ר-ט בשם אבא אוריין איש צידן שאמר בשם רבן גמליאל חמשה דברים, מן דסגו דייני שקרא סגון סהדי שקרא וכו', ובספר רב פעלים יד: ישער שהוא אבא הדורש.

גוריון בן אסטיון

נזכר ב"מ פו: אמר משמיה דרב.

גוריון מאספורק

נזכר ב"ק סה: אמר רב יוסף תני גוריון מאספורק.

גורסק בר דרי

בעירובין כט. אמר משמיה דרב מנשיא בר שגובלי משמיה דרב.

רב גזא

ביבמות מה: אמר רבינא אמר לי רב גסא איקלע ר' יוסי בר אבין לאתרין והוה עובדא בפנויה ואכשר וכו', אמר רב ששת (ובל"ס הוא רב ששת מקטרייזא שהיה בזמן רב אשי או שצריך לומר רב אשי) לדידי אמר רב גזא לא ר"י בר אבין הוה אלא ר' יוסי בר זבידא הוה, ובשבת קמה: אמר רב יוסף - ועוד אמר רב גזא זימנא חדא איקלעית להתם (לא"י) ועבדית כותח הבבלי וכו', ובאמת גרסת דק"ס נבונה מאוד שגורס רב גדא והוא היה שמעיה דרב ששת.

גידל

רב ביבי בר גידל ב"ק קיג:.

ר' בנימין בר גידל חולין קכה..

רב גידל

(בני גדל, עזרא פ"כ-יז).

היה תלמידו דרב ואף שלא מצינו שדיבר אתו פא"פ אבל מעירובין יז. משמע שהיה בישיבתו שאמרו שם אמר רב גידל אמר רב - אמרו לו אמר רב הכי? אמר להו אורייתא נביאי ומתובי דאמר רב הכי, והלשון משמע ששמע מפיו ולא מפי אחר.

וכן מצינו רב גידל אמר רב ברכות כא: מג: מט., שבת כד. ל:, עירובין יז. כט: עב. צד., פסחים עח:, סוכה יג., מו"ק יז. יח:, יומא יח:, חגיגה ו., יבמות כ. לה. ס. צז. קי., קידושין מב., כתובות קו., נדרים ח. טז:, סוטה כט., ב"ב טו. קע., סנהדרין יד: צח:, שבועות מט., זבחים נט., מנחות ל., חולין קכז., ערכין יח: כ., נדה י. מח: סז..

וכן קיבל תורת רב ע"י רב חייא בר יוסף כשבת ז. ל., עירובין צ:, פסחים ז., יבמות צב: צד: צז. קי., כתובות קו., נדרים ח. טז:, קידושין מב., ע"ז נ., מכות יח:, מנחות מב. מז:, חולין קב..

וכן קיבל משמואל כנדרים טז:, נדה יא:, וקראו "גידל" ככתובות פ"ה ה"א.

וכן מצינו רב גידל אמר זעירי מנחות כא..