עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/295

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


בטרים בר יטסס

בירושלמי שבת פ"ג ה"ג, ר' אחא בר יצחק עאל מיסחי עם ר' בא בר ממל בטרים בר יטסס ופי' הקרבן העדה ופני משה שהוא שם אדם, אבל בערוך ערך טר מביא הירושלמי וז"ל ר' אחא ב"י על למסחא עם ר"א בר ממל בטרים פי' מרחץ בלשון יון, והכונה שבאו למרחץ של בר יטסס (ובהחלוץ תר"ם כותב החכם יה"ש שהוא מרחץ העשוי לרפואה), ובמבוא הירושלמי כותב שבטרים בר יטסס הורה שם ושגג בזה.

בי רב

ערך אמרי בי רב.

ר' ביבא בר זבדא

נזכר איכה רבתי פ"ג פ' נחפשה, אבל הוא ט"ס וצ"ל רבי בא בר זבדא והאותיות בי נתפרדו מן ר' ונעשה מזה ביבא.

ר' ביבא בר אחא

נזכר שקלים פ"א ה"א לגרסת הבבלי, ובירושלמי ר' אבא.

ר' ביבא רבה

נזכר תענית פ"ב ה"ד ובפסיקתא דר"ב קנד. שאמר בשם ר' יוחנן, והמאמר מובא בויק"ר פ"כט-ט ושם רב ביבי בר אבא בשם ר"י.

ביבי

ר' אחא בר ביבי יבמות מ..

ר' חנניא בר ביבי פסחים קי..

ר' יוסי בר ביבי שקלים פ"ג ה"ב.

רב ביבי

היה תלמידו דרב נחמן כב"מ כג: שבעי מר"נ, וב"ב לו: הקשה לר"ג, ובחגיגה כב:, יבמות יב: תני קמיה דר"נ, וברכות ו: א"ל רב ביבי לר"נ בר יצחק צ"ל לר"נ או שצ"ל בר יעקב.

וכן מצינו רב ביבי אמר רב יהודה כעירובין כג:.

והיה חבירו ושושבינו דרב יוסף כקידושין פא. שפ"א איקלע לבי רב יוסף בתר דכריך ריפתא א"ל שקולי דרגא מתותי ביבי - שרב ביבי שישבינתיה הואי, ובמגילה יח: אמר רב יוסף נקוט דרב ביבי בידך, וחולק שם עם רב כהנא (תלמידו דרב) בדברי רב ושמואל, וביעורובין עה: אמר רב יוסף תני רבי - אמר להו רב ביבי לא תציתו ליה אנא אמריתא ניהלה ומשמיה דרב אדא בר אהבה וכו', וביקידושין עו: שאושפזיכניה דרב אדא בר אהבה ורב ביבי קמנצי אודות איזה התמנות העיר אתו לקמיה דרב יוסף - ורב יוסף רצה לפסול את האושפזיכנא דרב אדא ב"א יען שהיה גר, אך ע"י רב אדא ב"א פסק רב יוסף ואמר, רב ביבי דגברא רבה הוא ליעיין במילי דשמיא וכו'.

ובשבת פ: מצינו שהיה לו בת, טפלה אבד אבר שקל בה ד' מאה זוזי - אר"נ רב ביבי דשתי שיכדא בעיין בנתיה טפלא, ור"פ היה כמו תלמידו כנדה כז. יתיב ר"פ אחורי דרב ביבי קמיה דרב המנונא (תלמיד חבר דרב חסדא) - אחיכו עליה - אר"פ אפילו כי הא מלתא לימא אינש ולא נשתוק קמיה רביה. (ואין זה רבי ביבי הנזכר בירושלמי תלמידו דר' יוחנן ואשר נקרא בבבלי גם בשם סתם רב ביבי).

ויצחק ריש גלותא היה בר אחתיה דרב ביבי כיבמות קטו:.

רב ביבי בר אבא

ערך ר' ביבא רבה.

רבי ביבי (בר אבין או אביי)

היה בר א"י ונקרא תמיד בירושלמי