עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/294

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


בוטא ‬

בבא בן בוטא (תנא) ביצה כ..

לוי בר בוטי (בזמן ר"ה) מגילה לא:.


‫ר׳ בוטא

נזכר בזהר חדש פ' נעשה אדם א"ר יצחק הנח לר' בוטא דעם מארי מתניתא שוי מדוריה וכו'.‬


‫ר׳ בון

הוא בירושלמי כמו ר' אבין או רבין בבבלי.


בונא

שמואל בר בונא סנהדרין פ"י ה"ב.


בוני

(שמעיה בן בוני, נחמיה פי"א-טו)

ר' יהודה בר בוני תרומות פי"א סה"א.


‫בוני בר שילא

ערך רבינא בר שילא.


בוני זעירא

ערך ר' אבונה זעירא.


בונייס בן בונייס

בעירובין פה: שאתא לקמיה דרבי אמר להו פנו מקום לבן מאה שנה - א"ל ריבר"י רבי, אביו של זה יש לו אלף ספינות בים וכנגדם אלף עיירות ביבשה א"ל רבי לכשתגיע אצל אביו של זה אמור לו אל תשגרהו בכלים הללו לפני, ובערוך ערך סבן גורס בן ננס, וברש"י כתב יש גורסין שהיה תלמידו דרבי, ובעירובין פג. כי אתא רב דימי אמר, שיגר בוניוס לרבי מודיא דקונדיס דמן נאוסא וגרסת דק"ס בן בוניס, ובגיטין נט. בונייס בן בונייס שלח לרבי כלי פשתן יקרים, ופירש"י ישראל עשיר היה.


ר' בורקי או בורקיי

היה תלמידו דר' מנא הראשון כירושלמי קידושין שהתיב קומי ר' מנא, ובע"ז פ"ג ה"ו תני קומי ר' מנא, וכן אמר בשם ר' יוחנן ביומא פ"ה ה"ו, ור' יצחק בן אלעזר היה קורא לר' יהושע בר' טימי ולר' בורקי עדה קדושה, ובמבוא הירושלמי כתב שהיה תלמידו דר' מנא בנו של ר' יונה בדור החמישי ושגגה היא כי ר' יצחק בן אלעזר היה בזמן ר"י.


ר' בזירה

נזכר בירושלמי ברכות פ"ח ה"ה ר' לוי בשמו, אך הוא ט"ס וצ"ל בשם ר' נזירה כבדפוס אמשטרדאם וכן מובא המאמר ב"ר פי"ב-ו וסוף פפ"ב ר' לוי בשם ר' נזירא.


בטי (או באטי) בר טוביה

בקידושין ע: הכריז רב יהודה בטי בר טוביא ברמות רוחא לא שקיל גיטא דחירותא, ובסוף ע"ז יסופר שמר יהודה (וגרסת רש"י ותוס' רב יהודה) ובאטי בר טובי הוו יתבי קמיה דשבור מלכא והביאו לפניהם אתרוגא פסק אכל, פסק ויהיב לבאטי בר טובי, הדר דצה (הסכין) עשר זימני בארעא ויהיב למר יהודה, א"ל באטי ואנא לא בר ישראל? א"ל אידכר מאי עבדת באורתא (ופרש"י דרך פרסים למסור נשים לאכסנאים ור"י לא קבלן, ובאטי קבלן, ובתוס' שם מפרש שלא חטא בזה שעדיין היה עבד קצת שמעוכב גט שחרור).


בטיח

ערך בן בטיח.


בטיטיי

נזכר בירושלמי ברכות פ"ה ה"ג שעבר לפני התיבה ונשתתק כשהגיע להאופנים ושאלו לר' אבין.


בטנית

אבא שאול בן בטנית פאה פ"ח מ"ה, וגם בן בנו היה נקרא בטנית ובנדרים כג. בטנית בן אבא שאול בן בטנית מצא פתח לנדר של ר' שמעון ברבי, וצ"ל לר' שמעון כבירושלמי נדרים רפ"ט שא"א לומר שיהיה ב"ב של בטנית בזמן ר"ש בר רבי, או שצ"ל מבני בניו של אבא שאול בן בטנית.