עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/296

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


כשם רבי ביבי אבל בבבלי נקרא בשם רב ביבי, ואין שום סברא לומר שרב ביבי תלמידו דר"נ הוא ר' ביבי דירושלמי יען כי את רב ביבי מצינו תמיד עם ר"נ ובמקום רב יוסף ועם רב יוסף, ואת ר' ביבי מצינו לפני ר' יוחנן וקיבל מכל גדולי הראשונים וכדמצינו רבי ביבי בשם ר' חנינא כערלה פ"א ה"ג, שביעית פ"א ה"ג, קידושין פ"ג ה"יד.

וכן מצינו רב ביבי ארי"בל כברכות סב:, מנחות קג:.

ורבו המובהק היה ר' יוחנן בנדה כה: אמר רב ביבי בר אביי (וגרסת היוחסין בר אבין) א"ר יוחנן - אמר ר"ז זכה בה רב ביבי בשמעתיה דאנא והוא הוינן יתבינן קמיה דר' יוחנן כי אמר להא שמעתא, וכן מצינו רב ביבי אר"י כפסחים נג., ב"ק סא., וברכות פ"ח ה"ב ר' ביבן בשם ר"י, נראה שהוא ר' ביבי.

וכן מצינו רב ביבי אר"ל מכות יז., וכן אמר בשם ר' אלעזר כפסחים עב:, זבחים ע:, מע"ש פ"ה ה"ב, שקלים פ"ב ה"ג.

וכן מצינו ר' ביבי בשם ר' ראובן כסנהדרין פ"א ה"א.

בשם ר' יצחק בר מדיון קה"ר פ"ג"יא.

וכן כשישבו ר' אמי ור' יוסי בריש ישב לפינהם כתענית ספ"ב ר' ביבי הוה יתיב קמיה ר' יסא בעי מילף מיניה הדין עובדא.

ובשבת עד. כי אתא רב דימי אמר, שבתא דרב ביבי הואי (ופרש"י הגיע יומו להיות עומד ומשמש על התלמידים) ואיקלעו ר' אמי ור' אסי שדא קמייהו כלכלה דפידי, וכן מצינו רב ביבי אמר רב אסי כשבת יד., שבועות ו:, מכות יט: [כא: כצ"ל שם], (ואפשר שזה רב ביבי שאמר בשם רב אסי הוא רב ביבי תלמידו דר"נ ורב אסי חבירו דר"ב), אבל היה כמו הכרם כתרומות פ"ח ה"ג ר' אימי ה"ל אורחין א"ל אילוא דאיתגלי חמרא מכשלא דידי הוינא משקי לכון מיניה. א"ל ר' ביבי איתוי ואנא שתיי. ואת ר' אבהו קרא רבי כבכורים פ"א ה"ד.

וכל גדולי תלמידי דר"י היו חבריו, ר' זירא כחולין מט. כי סליק ר' זירא אשכחיה לרב ביבי (בר אביי, דק"ס) דיתיב וקאמר א"ד מלוך ארי"בל א"ל ר' זירא חיי דמר וכו' א"ל רב ביבי ואת מה בידך, וכן פסחים עב: א,ל ר"ז והאר"י, וכן מסר לר"ז הלכה בשם ר"א כמע"ש פ"ה ה"ב, ובשם ר' חנינא בקידושין פ"ג הי"ד. וכן ר' זריקן ור' יצחק בר ביסנא כמנחות קג:, ור' זריקן קראו מר, ובשקלים פ"ג ה"ב ר' ביבי יתיב מתני הדין עובדא א"ל ר' יצחק בר ביסנא, ובשבת פ"ח ה"א גורס ר' יצחק בר כהנא.

האומרים בשמו מצינו אך ר' יהודה הכהן בר אבין מד' תהלים פ"ק.

מקראיו הפרטים מצינו שהיה עני כמנחות קג: שהשיב לר' זריקן היכי אהדר ליה דאמר ר' חנין והיו חייך תלואים לך מנגד - וההוא גברא על פלטר סמיך וכו'. אבל

רב ביבי בר אביי

היה בנו של אביי חבירו דרבא ואף שלא מצינו בשום מקום שיאמר משמו או שידבר עמו, אבל מצינו ר"ה יח. שאביי היה מבית עלי וכן מצינו את רב ביבי בר אביי כמו שקראו לו רב פפי ור"ה בריה דר"י וכאשר נבאר.

רבותיו מלבד שבל"ס קיבל מאביו אביי, מצינו סנהדרין סו: שאמר לר"ה בריה דרב יהושע "מר לא אמר הכי, ומנו רב יוסף".

וכפי הנראה שאחרי פטירת אביו אביי בפומבדיתא ורבא נעשה איש מתיבתא במחוזא אעפ"כ לא נתבטלה הישיבה בפומבדיתא, ורב ביבי היה שם הריש והדיין, ורב פפי ור"ה בריה דרב יהושע