עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/271

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


קמא: א"ל רב אידי לרב אשי גרסת דק"ס רב אתי וכן הוא בכל הדפוסים הישנים.

וזה ר' אסי היה לו בן בשם רב סמא שישב לפני רב אשי ככתובות לג:, ונזכר ע"ז נ: רב סמא בר אתי לגרסת דק"ס.

וכבר האריך בזה הגאון בעל דורות הראשונים בח"ב צד רצ.

ובספר אהבת ציון וירושלים מעשרות צד 122 ישיג על דו"הר ואומר שרק לחדודא ופלפול של הבל אמר, ולא ידע שר' אתי היה מאוחר בדור רב אשי.


רב אסי בר אבא. א"ר יוחנן

נזכר יבמות לט: לגרסת הרי"ף ואפשר שזה כונת היוחסין שהביא רב אשי בר אבא אר"י ובל"ס היה גרסתו כן ביבמות שם. וגרסא שלנו רמי רב חמא א"ר יצחק, וברא"ש גורס רמי בר אבא.


אסי או איסי בר היני

גדול הדור בבבל בזמן רב ועלה לא"י כחולין קלז: כי סליק איסי בר היני אשכחיה לר' יוחנן דקא מתני לבריה, (וברש"י שם גרס אשכחיה ר' יוחנן לאיסי בר היני וכן הגיה הב"ח ונראה שכונתם יען שר' יוחנן לא היה לו בנים כברכות ה: שאמר דין גרמא דעשיראה כיד, וא"כ איך יאמר שר' יוחנן מתני לבריה. אבל אין מזה ראיה כ"כ שאפשר שבניו נתגדלו כ"כ עד שלמד עמהן ואח"כ מתו. וגם פשטות הגמרא משמע שאיסי בר היני מצא את ר"י לומד עם בנו ולא שר"י מצא את איסי בר היני שלא נזכר שהביא אתו את כ"ב) רחלים א"ל אתנייה רחלות א"ל (ר"י) כדכתיב רחלים מאתים, א"ל לשון תורה לעצמה ולשון חכמים לעצמן, ושאלו ר"י מאן ריש סדרא בבבל א"ל אבא אריכא, א"ל (ר"י) אבא אריכא קרית ליה (ולא אמרת רבינו בלשון כבוד, רש"י) ושאל לר"י ראשית הגז בכמה א"ל בששים. א"ל והאנן תנן בכל שהן א"ל ר' יוחנן א"כ מה בין לי ולך.

וכפי הנראה ירד אח"כ לבבל כדמצינו שבת קמז. עולא איקלע לבי רסי בר היני, בעו מיניה (בני הישיבה דאסי בר היני בעו מעולא מהו לעשות מרזב בשבת אמר להו הכי אר"א. ובסה"ד העתיק שלא כהוגן וכתב שעולא בעא מאסי).

ובעירובין לט: אמר רב ששת והיכי איכול דתני איסי, נראה שהוא איסי בר היני והוא היה תנא שונה ברייתות.


ר' אסי בר חייא

נזכר ע"ז נא: שאמר כל שהוא לפנים מן הקלקלין אפילו מים ומלח אסור, ולא נזכר בשום מקום אחר, וגרסת דק"ס רב שימי בר חייא.


ר' אסי בר חמא

נזכר ב"ק צג. שאמר לרבא הכי אמר רב ששת וגרסת דק"ס רב יוסף בר חמא (אבי רבא) אמר לרבה הכי אמר רב ששת.


ר' אסי בר חנינא

נזכר ב"ב נו. יתיב רב אחא בר עויא קמיה דר' אסי וקאמר משמיה דר' אסי בר חנינא חצובא מפסיק בנכסי הגר, אבל צ"ל ר' יוסי בר' חנינא וכן הוא בדק"ס. ומה שמביא בסה"ד שנזכר ב"ב קכט. קלג. ליתא שם בגמרות שלנו ובכורות לד: כבר הוגה שם שצ"ל ר' יוסי בר"ח.


ר' אסי בר ממל

חנינא בריה גיטין פ"ג ה"ח.


ר' אסי בר מתיא

נזכר בילקוט פנחס רמז תשע"ו אומר לפי שנתפרשה גויעה באהרן ולא במשה אמר כאן "גם אתה".


רב אסי בר נתן

בשבת נג. בעי מרבב חייא בר אשי - ואותיביה, א"ל ר' זירא שבקיה כרביה (רב) ס"ל, ובנדרים נג. רב אסי ב"נ אתא