עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/272

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


לנהרדעא לקמיה דרב ששת ולא אשכחיה אזל בתריה למחוזא.

וב"ב קכא. איתא ר' יוסי בר נתן והוא ר' אסי ב"נ.

ובברכות סב. חולק עם עולא ושם איסי בר נתן, ובדק"ס גורס רב אסי בר נתן מתני להא דעולא הכי.


ר' אסי בר שאול

ערך ר' יוסי בר שאול.


אסי בר שמאי

ערך איסי ב"ש.


ר' אסי דהוצל

ערך רב אסי א).


ר' אסי הארוך

ערך ר' יוסי הארוך.


ר' אסי מנהרבול

נזכר חולין פז: לענין הלכה, ושם קלו. א"ר יוסא מנהרבול אין והתניא ר' אלעאי אומר, ובדק"ס שאסי ויוסי אחד הם.


אסיא

רב (או מר) נתן בר אסיא פסחים נ..


אסיין

ר' יוסי בר אסיין עירובין נג:.


ר' אפטוריקי

שם אביו היה דוסתאי ונקרא תמיד ע"ש בנו או כסתם אבוה דר' אפטוריקי ובחולין סד: דוסתאי אבוה דר' אפטוריקי, וזה יען שאביו היה אך שונה ברייתות ובנו היה ידוע יותר, ולכן נזכר על שם בנו. ונזכר בהלכה בזבחים יב., מנחות נה:.


ר' אפטוריקי אחוי דר' דרוסאי

ערך ר' פטורוקי.


ר' אפס

הוא היה סופרו דרבינו הקדוש כב"ר פע"ה-ה שפ"א א"ל רבי כתיב חד איגרא מן שמי למרן מלכא אנטונינוס, קם וכתב מן יהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס, לקח רבי המכתב וקרעו וצוהו לכתוב מן עבדך יהודה למרן מלכא אנטונינוס. א"ל רבי! מ"מ אתה מבזה עת כבודך, א"ל מה אנא טב מן סבי לא כך אמר, עבדך יעקב.

ובכתובות קג: שבשעת פטירת רבי צוה שר' חנינא ישב בראש, אך אחרי פטירת רבי לא קיבל עליו ר' חנינא יען שר' אפס היה קשיש ממנו ב' שנים ומחצה לכן נתמנה ר' אפס לריש בישיבת ר"ג בנו של רבי, ונשא המשרה על שכמה משך כמה שנים עד שבימיו כבר נתגדל ר' יוחנן לגדול הדור כקידושין פ"ג ה"ה שאמרו שם בעון קומי ר' יוחנן - א"ל - התיב ר' פס הגע עצמך וכו' וזה, יען שנתגדל ר' יוחנן הרבה וישב גם הוא בישיבת ר"ג או ר"י נשיאה וכאשר שמע ר' אפס שר' יוחנן השיב לשואליו לכן התיב לו להעמידו על האמת.

ואע"פ שנשא המשרה הזאת להיות הריש בישיבה אבל מקומו הקבוע נראה שהיה בדרום כעירובין סה: ר"ל ותלמידי דר' חנינא איקלעו - א"ל ר"ל נשכור ולכשנגיע אצל רבותינו שבדרום נשאל להן אתו שיילו לר' אפס א"ל יפה עשיתם וכו', ומזה אנו רואין שהאריך ימים עד שגם ר"ל נעשה גדול הדור אע"פ שהיה ילד קטן כשנפטר רבי. ומקומו הקבוע דר' אפס היה בדרום וקראוהו רבותינו שבדרום.

וקשה מאוד להבין דברי רבותינו בעלי התוס' בעירובין סה: ד"ה ר"ל שכתבו שר' אפס חי אחר רבי אך שתי שנים ומחצה, ומכל המקומות שהבאנו לעיל נראה בפירוש שחי כמה שנים אחר רבי, והאריך ימים אחר רבי לערך יותר משלשים שנה כדמובא שבת נט: כשהיה רב כבר בסורא א"ל גברא רבה אריכה אתא לנהרדעא ומטלע - לוי אמר ש"מ נח נפשיה דר' אפס ויתיב ר' חנינא ברישא, וכבר בארתי בערך רב שירד