עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/270

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


יין שלא נהג אנינות. (ואפשר יען שהיה חבירו. והוא סובר מו"ק כה: שאפילו רבו שלמדו חכמה אינו יושב עליו אלא יום אחד). ולכן הורה לנעול בו ביום כמו"ק פ"ג ה"ז, ולאחר פטירתו עיילו רבנן לנקטינהו לשמעתיה כקידושין יג..


רב אסי חבירו דר' אשי

האמורא הזה נשכח כמת מלב ובכ"מ שמצאו רב אסי עם רב אשי או רבא הגיהו ואמרו שהוא רב אשי הקדמון.

ועוד יתרון עשו שנתנו לרב אשי הקדמון (מי שלא היה) גם בן בשם מר בר רב אשי כבכתובות ח. רב אסי איקלע לבי רב אשי בהילולא דמר בריה, אמרו שזה רב אשי הקדמון. ולפי דבריהם צריכין אנו לומר שג' רב אשי היו אחד בימי ר"ה וגם גדול מר"ה שבשבת ס:, ע"ז ס. מצינו איתיביה ר"ה לרב אשי, ואחד תלמיד רבא, ואחד שנולד כשמת רבא.

אבל כשנעיין בכל המקומות שנמצא רב אסי עם רב אשי הוא אך ורק רב אשי חבירו דרבינא, ואך רב אשי אחד היה שזכה עוד לקבל מרבא וכדעת הרמב"ם בהקדמתו ליד החזקה שרב אשי קיבל מרבא וגורס בגמרא יומא לח: עד שלא מת רבא נולד רב אשי.

אבל אמוראים בשם רב אסי שלשה היו, הראשון בשם רב אסי שהיה חבירו דרב כהנא, השני היה בשם רב אסי חבירו דר' אמי ועלה לא"י, והשלישי נקרא בשם ר' או רב אסי זה היה בא"י וירד עם כל הנחותי בזמן רבא כשחרבו ישיבות א"י.

וראה זה פלא ששם האמיתי דבר אסי האחרון היה ר' אתי או איתי ובכ"מ שנזכר עם רב אשי הגרסא תמיד בדקדוקי סופרים ר' אתי וכדמובא סוכה ח. בהגהות שם שבדפוס שונציני היה כהוגן ואך בדפוס ווינציא היה זר שם זה להם והחליפו על ר' אסי וזה ברור.

וזה רב אסי ישב לפני רבא כשבת צה: אמר רבא ה' מדות - אמר רב אסי שמעתי - א"ל רבא שמא לא שמעת אלא וכו', והוא רב אסי זה שהיה חבירו דרב אשי, וכן בעירובין לט: באו דברי רב אסי אחרי דברי רבא לתרץ. ואין אנו צריכין לשבש שם. וכן כתובות כב: בא ר' אסי אחר רבא לתרץ. והיטיב דיבר רבינו מהרש"א שם וז"ל ומצינו רב אסי דבתראה הוה לבתר אביי ורבא. וכן כתב הגאון בעל יפה עינים בשבת צה: והיה חבר רב אשי ולקח עמו חלק בסידור הש"ס, וזה שמצינו סוכה ח. א"ל מר קשישא בריה דר"ח לרב אשי מי סברת גברא באמתא יתיב - א"ל רב אסי (ובדק"ס רב אתי) לרב אשי לעולם גברא באמתא יתיב וכו', ובזה אנו רואין בפירוש שדיבר עם רב אשי המסדר הש"ס. וכן עירובין סד: זבחים ו. א"ל רב אסי (ובדק"ס רב אתי) לרב אשי, ובע"ז לג: חולקין רב אסי ורב אשי. וכן בכורות לו. מחלוקת רב אסי ורב אשי - א"ל רב אסי לרב אשי והא תנא דבי מנשיה, ובשבת קמה: נשתבשה הגרסא ושם ר' אמי ור' אסי אבל בדק"ס איתא גם בשבת כהוגן מחלוקת רב איתי ורב אשי - א"ל רב איתי לרב אשי. וכן הוא בדפוס שונצינו.

וזה שמצינו כתובות ח. רב אסי איקלע לבי רב אשי בהלוליה דמר בריה, ובזבחים צט. מצינו את רב אסי ורב ירמיה מדיפתי (תלמידו דרבא) ביחד, וב"מ צ: בנו קטן מאי ר' אחי אוסר ורב אשי שרי, ובזה ראינו שהיה כתוב ר' אתי כגרסת דקדוקי סופרים והמעתיק שלא ידע משם זה עשה מזה ר' אחי. וכן עירובין י. סבר רב אחי קמיה דרב יוסף למימר, גרסת דק"ס רב אתי קמיה דרב אשי. ובחולין