עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף צ עמוד ב[עריכה]

א ד ה מיי' שם הלכה כ כא:

דף צא עמוד א[עריכה]

ב א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כו:

ג ב מיי' שם:

ד ג מיי' שם:

ה ד מיי' שם הל' כז:

ו ה מיי' שם:

דף צא עמוד ב[עריכה]

ז א ב מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה יד:

ח ג ד מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה יא:

ט ה מיי' פ"ג מהל' גניבה הל' ב , טוש"ע ח"מ סי' שנא:

י ו מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה יא:

דף צב עמוד א[עריכה]

יא א ב מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ו:

יב ג מיי' פי"ב שם הלכה יב:

יג ד שם הלכה יג:

יד ה שם הלכה יד:

דף צב עמוד ב[עריכה]

טו א ב מיי' פ"א מהל' שבת הל' יב , סמג לאוין סה:

טז ג מיי' שם הל' יג:

יז ד מיי' שם הל' טו:

יח ה ו שם הל' טז:

דף צג עמוד א[עריכה]

יט א ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה טז:

כ ג מיי' פ"ז מהל' משכב ומושב הלכה ה:

כא ד שם הלכה ו:

כב ה שם הלכה ד:

דף צג עמוד ב[עריכה]

כג א ב מיי' פ"ה מהל' ביאת המקדש הל' יח:

כד ג מיי' פ"א מהל' שבת הלכה טז:

כה ד מיי' פ"ב מהל' גניבה הל' יד , סמג עשין עא:

כו ה מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כח:

כז ו מיי' שם הל' יח:

דף צד עמוד א[עריכה]

כח א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה טז:

כט ב מיי' פ"כ שם הלכה ד:

ל ג מיי' פי"ח שם הלכ' טז:

דף צד עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה כב ופכ"ו הלכה כג , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שי"א סעיף ב:

לב ב ג מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמג לאוין שסג:

לג ד ה ו ז ח מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ח ט , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שמ סעיף א:

לד ט מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה י , סמג לאוין ס , טוש"ע שם וטוש"ע י"ד סי' קפב סעיף ו:

לה י כ מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ט , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שכח סעיף לא:

דף צה עמוד א[עריכה]

לו א מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כג [צ"ל פכ"ג הל' יב כתב כוחלת משום כותבת וכתב הש"ג בשם ריא"ז ולא ידעתי לו ישוב אם לא שנאמר שבגרסת מיימוני היה כתוב גם בלישנא בתרא דכוחלת הוי משום כותבת ע"ש ולדעתי צריכים אנו לומר כן גם בסמג לאוין סה שכתב כוחלת משום כותבת וה' האיר עיני בערוך ערך גדל כתב הגרסא במסקנא כוחלת משום כותבת גודלת ופוקסת משום בונה מעתה זכינו שגם הרמב"ם והסמג ואחריהם הרב מברטנורה היה גרסתם כך ושוב אין מקום לתמיהות התי"ט ע"ש] , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שג סעיף כה:

לז ב מיי' שם הלכה כו , סמג שם , טוש"ע שם סעיף כו:

לז (ב) [מיי' פכ"ב שם הלכה כב כג , טוש"ע שם סעיף כה]:

לז (ג) [מיי' פ"ז שם הלכה ו ופ"ה הל' ז ברי"ף פרק כלל גדול ד' לד. וברא"ש שם סי' ב]:

לח ג ד מיי' פכ"א מהל' שבת הל' ג וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' שכא סעיף יג וסי' שלז סעי' ב:

לט ה מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ז , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שה סעיף כ:

מ ו מיי' שם הלכה יא ופכ"א הלכה יז , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שיט סעיף יז:

מא ז מיי' פ"י מהלכות שבת הלכה יג:

מב ח מיי' פכ"א שם הלכה ג , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שלז סעיף ב:

מג ט מיי' וסמג שם , טוש"ע שם סעיף א:

מד י מיי' פ"ח מהל' שבת הל' ג , טוש"ע א"ח סי' שלו סעיף ז:

דף צה עמוד ב[עריכה]

מה א מיי' פי"ט מהל' כלים הלכה ב:

דף צו עמוד א[עריכה]

מו א מיי' פי"ט מהל' כלים הלכה א: