עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף כח עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ב , סמג עשין קצ:

ב ב מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה ה:

דף כח עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ח:

ד ב מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ה:

ה ג מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה יב:


דף כט עמוד ב[עריכה]

ו א מיי' פ"ה מהל' תמידין הלכה יג:

דף ל עמוד א[עריכה]

ז א ב מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה יא , [ טור ושו"ע או"ח סי' עו סעיף ה . רב אלפס ברכות פ"ג דף יח]:

ח ג ד מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ח , [ טור ושו"ע או"ח סי' קע סעיף א . רב אלפס סוף פ"ח דברכות דף מו]:

ט ה מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה ד:

י ו מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

יא ז ח מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ג:

דף ל עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ג , ומיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה ז:

יג ב מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה א:

יד ג מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה א:

טו ד מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב:

טז ה מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה א:

דף לא עמוד א[עריכה]

יז א מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה יח:

יח ב ג ד מיי' פ"ד מהל' מקואות הלכה א , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף א:

דף לא עמוד ב[עריכה]

יט א מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

כ ב מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

כא ג מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

כב ד מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ד:

דף לב עמוד א[עריכה]

כג א מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

דף לב עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

כה ב מיי' פ"א מהל' שחיטה הלכה ט , סמג עשין כג , טור ושו"ע יו"ד סי' כא סעיף א:

כו ג מיי' פ"א מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

דף לג עמוד א[עריכה]

כז א מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה א:

כח ב מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ה:

כט ג מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ג:

ל ד מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ח:

דף לג עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה ז:

לב ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ח:

דף לד עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ג:

לד ב מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה יא:

דף לד עמוד ב[עריכה]

לה א מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ד:

לו ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף א:

לז ג מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ט , ומיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ה , סמג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף א:

לח ד מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

לט ה ו מיי' פ"ח מהל' כלי מקדש הלכה ג:


דף לה עמוד ב[עריכה]

מ א מיי' פ"ח מהל' כלי מקדש הלכה ז:

מא ב מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ח:

מב ג מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ו , ומיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

דף לו עמוד א[עריכה]

מג א מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה טז:

מד ב ג מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה יד:

דף לו עמוד ב[עריכה]

מה א מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ו , ומיי' פ"א מהל' תשובה הלכה א:

דף לז עמוד א[עריכה]

מו א מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ג:

מז ב מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב:

מח ג מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

מט ד ה מיי' פ"ג מהל' בית הבחירה הלכה יח , ומיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה יד:

נ ו מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף יז:

נא ז מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף טז:

נב ח ט מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

נג י מיי' פ"ג מהל' בית הבחירה הלכה יח:

דף לז עמוד ב[עריכה]

נד א מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה יב:

נה ב מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' רפג סעיף ב:

דף לח עמוד א[עריכה]

נו א מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' רפג סעיף ג:

נז ב מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ה: