משתמש:Nahum/טיוטה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נחוםונגרוב

תבנית למקור ברוך[עריכה]


פרק א – סדר הדורות:     תוכן ענייני הפרק | א | ב
פרק ב – בתי תלמוד:     תוכן ענייני הפרק | א | ב | ג | ד | ה | ו

Psalm 77[עריכה]

הניגון החסידי הראשון שהלחנתי, בערך בגיל 16, למזמור ע"ז בתהילים.


\version "2.18.2"
\relative c'' {
\key f \major
\tempo "Allegro" 4 = 105
\partial 8 a8 
\repeat volta 2 {
d4 a d( a) | c8.[( bes16] a8[) g] f[( e)] d[ c] | f[ f16 f] g8[ g] a4 c8[( bes]) | } 
\alternative {
  { a2. r8 a | } 
  { a2. a4 | }
 }
a8 d~ d2 e4 | f8 e4 g8 f16( e d8) d8. a16 | a8 d~ d2 e4 | f8 e4 g8 f16( e d8) d8 a |
c4 bes8 a c4( bes8) a | d4 a g f | f8 f16 f g8 g a4 c8( bes) | a2. a4 |
a8 d~ d2 e4 | f8 e4 g8 f16( e d8) d8. a16 | a8 d~ d2 e4 | f8 e4 g8 f16( e d8) d8 a |
c4 bes8 a c4( bes8) a | d4 a g f | f4 g8. g16 a8 a c( bes) | a2 r8. a16 a8 a | d4( e) f a,8 a |
d4( e8. d32 e f4.) f16( a) | g8.( f16 e8) d g8.( f16) e8 d | g4( f e) d8( c) | e( d) d c e( d c8.) bes16 | bes8 a~a2 a4 | 
\repeat volta 2 {
d2.( e4) | f8 e4 f8 d2 | f4( d f) d | g8 f4 e8 d a a a | c4( bes16 c bes8) bes a gis a | f'4( e) d8( cis bes a) g4 a bes( a16 bes a8) | }
\alternative {
 { d2. a4 | }
 { d2. r8 a8 }
 }
d4. a8 c4( bes16 c bes8) | a2~a8 a gis a | a( d4) a8 c4 bes8 bes | a2~a8 a a a | d4( e f) a,8 a | bes4 c d g, |
\tempo "Andante" 4 = 75
g4 a bes( a16 bes a8) | d2. r4 | r2. r8 
\tempo "Allegro" 4 = 105
a |
\repeat volta 2 {
d4 a8 a a4 a8 a | c8.( bes16 a8) g f( e) d c | f4 g a8 a c bes | }
\alternative {
 { a2. r8 a | }
 { a2~a8 a a a | }
 }
d8. d16 e8. e16 f4 r8. a,16 | d4 e8. e16 f4 r8 e | g8.( f16) e8 d g( f e) d | g4( f) e8 a, a a | cis8.. cis32 d8.. d32 e8 e f d | cis8 cis bes a g4. d'8 | cis4. cis8 cis d4 e8 | f2~f8 a, a a | d8. d16 e8. e16 f4. d8 | e f4 g8 g2 | e g4.( a16 g) | f2~f8 a, a a | d8. d16 e8. e16 f4. d8 | e f4 g8 e2 | cis e4.( d8) |
d2~d8 a a a | d8. d16 e8. e16 f4. d8 | e f4 g8 g2 |
\tempo "Adagio" 4 = 60
g2 bes4.( a8) | a2.. r8 
}
\addlyrics {
A -- ta ha -- Kel o -- seh fe -- le ho -- da' -- ta va -- 'a -- mim u -- ze -- kha
A -kha
Ho -- da' -- ta va -- 'a -- mim u -- ze -- kha ho -- da' -- ta va -- 'a -- mim u -- ze -- kha ho --
da' -- ta va -- 'a -- mim u -- ze -- kha ho -- da' -- ta va -- 'a -- mim u -- ze -- kha 
Ga -- al -- ta biz -- ro -- a 'a -- me -- kha ga -- al -- ta biz -- ro -- a 'a -- me -- kha 
ga -- al -- ta biz -- ro -- a 'a -- me -- kha bnei ya' kov ve -- yo -- sef se -- lah
Ra -- 'u -- kha ma -- yim E -- lo -- kim ra -- u -- kha ma -- yim ya -- chi -- lu
af yir -- ge -- zu te -- ho -- mot 
Zor -- mu ma -- yim 'a -- vot kol nat -- nu she -- cha -- kim af cha -- tza -- tze -- kha af cha -- tza -- tze -- kha yit -- ha -- la -- khu Kol retz 
Ba -- yam dar -- ke -- kha ush -- vi -- le -- kha be -- ma -- yim ra -- bim
ve -- ik -- vo -- te -- kha ve -- ik -- vo -- te -- kha lo no -- da -- 'u
Na -- chi -- ta na -- chi -- ta kha -- tzon 'a -- me -- kha be -- yad Mo -- sheh ve -- A -- ha -- ron Na ron
Be -- yad Mo -- sheh ve -- A -- ha -- ron na -- chi -- ta kha -- tzon na -- chi -- ta kha -- tzon 'a -- me -- kha
Be -- yad Mo -- sheh ve -- A -- ha -- ron be -- yad Mo -- sheh ve -- A -- ha -- ron 'am -- kha na -- chi -- ta kha -- tzon
Be -- yad Mo -- sheh ve -- A -- ha -- ron na -- chi -- ta kha -- tzon 'a -- me -- kha
Be -- yad Mo -- sheh ve -- A -- ha -- ron na -- chi -- ta kha -- tzon 'a -- me -- kha
Be -- yad Mo -- sheh ve -- A -- ha -- ron na -- chi -- ta kha -- tzon 'a -- me -- kha
}

עזרתי היית[עריכה]

You Were My Help
Lyrics: Psalms, 27:9 / Music: Nahum Wengrov

מילים: תהלים כז ט \ לחן: נחום ונגרוב


% Ezrati Hayita
\version "2.18.2"
\relative c'' {
\time 4/4
\key bes \major
\tempo "Allegro" 4 = 112
% A: Al Taster
\partial 8 g8^\markup {\bold A} | 
\repeat volta 2 {
d4 g8 g g4 a8 a | bes( a g a) g4. f8 | f4. bes8 bes4. d8 | d( c bes c) bes4. g8 | \break 
g4 c8. c16 4 d8 d | ees8( d c d) c4. d8 | bes8 a g4 c c | bes4.( c16 bes a4) r8 a | \break
d,4 g8 g g4 a8 a | bes( a g a) g4. f8 | f4. bes8 bes4. d8 | d( c bes c) bes4. g8 | \break 
g4 c8. c16 4 d8 d | ees8( d c d) c4. d8 | bes8 a g4 c c | }
\alternative {
  { g2. r8 g | } 
  { g2 r4. c8 | } 
} \break

% B: Ezrati Hayita
d4^\markup {\bold B} c8 8 4 4 | d4 c4 4 8. 16 | 4 bes8. 16 4 4 | 4 g8 8 4 4 | \break
bes4 g4 4 8. 16 | d'4 c8. 16 4 8. 16 | bes4 4 8( a g c) | bes2. r8 c | \break
d4 c8 8 4 4 | d4 c c c8. 16 | 4 bes8. 16 4 4 | 4 g8 8 4 4 | \break
bes4 g4 4 8. 16 | d'4 c8. 16 4 8. 16 | bes4 4 8( a g a) | g2 r4._"D.C." 
\bar "|."
}

\addlyrics {
Al tas -- ter pa -- ne -- kha mi -- me -- ni 
Al tat be -- af av -- de -- kha
Al tas -- ter pa -- ne -- kha mi -- me -- ni 
Al tat be -- af av -- de -- kha
Al tas -- ter pa -- ne -- kha mi -- me -- ni 
Al tat be -- af av -- de -- kha
Al tas -- ter pa -- ne -- kha mi -- me -- ni 
Al tat be -- af av -- de -- kha
Al -kha

Ez -- ra -- ti ha -- yi -- ta al tit -- shei -- ni
Ez -- ra -- ti ha -- yi -- ta al ta -- 'az -- vei -- ni
Al tit -- shei -- ni ve -- al ta -- 'az -- vei -- ni
E -- lo -- kei yish -- 'i
Ez -- ra -- ti ha -- yi -- ta al tit -- shei -- ni
Ez -- ra -- ti ha -- yi -- ta al ta -- 'az -- vei -- ni
Al tit -- shei -- ni ve -- al ta -- 'az -- vei -- ni
E -- lo -- kei yish -- 'i
}