משנה תמורה ג ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת תמורה · פרק ג · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

והלא אף הנדבה עולה היא, מה בין דברי רבי אלעזר לדברי חכמים, אלא, בזמן שהיא באה חובה, הוא סומך עליה ומביא עליה נסכין ונסכיה משלו.

ואם היה כהן, עבודתה ועורה שלו.

ובזמן שהיא באה נדבה, אינו סומך עליה, ואינו מביא עליה נסכין, ונסכיה משל צבור.

אף על פי שהוא כהן, עבודתה ועורה של אנשי משמר.

נוסח הרמב"ם

והלוא אף הנדבה עולה היא מה בין דברי רבי אלעזר לדברי חכמים אלא בזמן שהיא באה חובה הוא סומך עליה ומביא עליה נסכים ונסכיה משלו ואם היה כוהן עבודתה ועורה שלו ובזמן שהיא באה נדבה אינו סומך עליה ואינו מביא עליה נסכים ונסכיה משל ציבור ואף על פי שכוהן עבודתה ועורה של אנשי משמר.

פירוש הרמב"ם

והלא אף הנדבה עולה היא מה בין דברי ר"א לדברי חכמים כו': כל זה מבואר ואין צריך פירוש לכשתבין כל מה שהקדמנו:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

והלא אף הנדבה עולה - פירושי קמפרש מאי בינייהו:

בזמן שהיא באה חובה - שהיא מוטלת על היחיד להקריבה. סומך עליה כו':

ואם היה כהן - אותו שהפריש אשם ונתכפר באחר ונתקו לראשון ברעייה:

עבודתה ועורה - של עולה הקנויה מדמי אותו אשם, שלו היא, שהוא עצמו מקריבה ונוטל העור, ואפילו אינו מן המשמר של אותה שבת יג:

אינו סומך עליה - דנדבת צבור אין בהם סמיכה:

ואע"פ ששהוא כהן עבודתה ועורה לאנשי משמר - שהרי של צבור הוא ואין כהן של משמר אחר רשאי להקריב, דכתיב (דברים יח) לבד ממכריו על האבות, מה שמכרו האבות זה לזה, טול אתה את שבתך ואני אטול את שבתי. והלכה כדברי חכמים:

פירוש תוספות יום טוב

עבודתה ועורה שלו. כתב הר"ב ואפילו אינו מן המשמרה של אותה שבת דהכי תניא מנין לכהן שבא ומקריב קרבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה ת"ל (דברים י"ח) ובא בכל אות נפשו ושרת. בב"ק [דף ק"ט] בשלהי הגוזל קמא. רש"י:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יג) (על הברטנורא) דהכי תניא, מנין לכהן שבא ומקריב קרבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה, ת"ל ובא בכל אות נפשו ושרת. ב"ק דף ק"ט. רש"י:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

והלא אף הנדבה עולה היא:    בניחותא דפרושי קא מפרש מאי בינייהו ובת"כ פרשת ויקרא פ' ששי איכא נמי פלוגתא אחריתי בין ר' אליעזר וחכמים דומה לזו ואיתא נמי התם להאי והלא אף הנדבה וכו':

עבודתה ועורה:    בפרק הגוזל עצים (בבא קמא דף ק"ט ע"ב) פירש רש"י ז"ל אברייתא דמייתי התם עבודתה שכר עבודתה דהיינו בשרה. וביד פ"ג דהלכות מעשה הקרבנות סימן ז':

ואע"פ שכהן:    כלומר ואפילו הוא כהן רש"י ז"ל משמע מתוך פירושו ז"ל דלא הוה גריס שהוא כהן:


פירושים נוספים