לדלג לתוכן

משנה קנים א ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת קנים · פרק א · משנה ב | >>

חטאת שנתערבה בעולה, ועולה בחטאת, אפילו אחד בריבוא, ימותו כולםו.

חטאת שנתערבה בחובה, אין כשר אלא כמנין חטאות שבחובה.

וכן עולה שנתערבה בחובה, אין כשר אלא כמנין עולות שבחובה.

בין שהחובה מרובה והנדבה מועטת, בין שהנדבה מרובה והחובה מועטת, בין ששתיהן שוות.

חַטָּאת שֶׁנִּתְעָרְבָה בְּעוֹלָה, וְעוֹלָה בְּחַטָּאת,

אֲפִלּוּ אֶחָד בְּרִבּוֹא,
יָמוּתוּ כֻּלָּם.
חַטָּאת שֶׁנִּתְעָרְבָה בְּחוֹבָה,
אֵין כָּשֵׁר
אֶלָּא כְּמִנִיַן חַטָּאוֹת שֶׁבַּחוֹבָה;
וְכֵן עוֹלָה שֶׁנִּתְעָרְבָה בְּחוֹבָה,
אֵין כָּשֵׁר
אֶלָּא כְּמִנְיַן עוֹלוֹת שֶׁבַּחוֹבָה;
בֵּין שֶׁהַחוֹבָה מְרֻבָּה וְהַנְּדָבָה מֻעֶטֶת,
בֵּין שֶׁהַנְּדָבָה מְרֻבָּה וְהַחוֹבָה מֻעֶטֶת,
בֵּין שֶׁשְּׁתֵּיהֶן שָׁווֹת:

חטאת שנתערבה בעולה, ועולה בחטאת -

אפילו אחת בריבוא - ימותו כולם.
חטאת שנתערבה בחובה -
אין כשר - אלא מנין חטאות שבחובה.
וכן עולה שנתערבה בחובה -
אין כשר - אלא מנין עולות שבחובה.
בין שהחובה מרובה ונדבה מועטת,
ובין שהנדבה מרובה וחובה מועטת,
בין ששתיהן שוות.

כבר זכרנו לך במקומו מסדר זה, שמקצת החטאת אם נתערבה עם שאר הקרבנות, שמניחין הכל עד שימותו. וכבר אמרנו שהחובה חציה חטאות וחציה עולות, והנדבה כולה עולות. ולפיכך אם נתערבה חטאת העוף בכלל עופות שכולם חובה, שמחצית האחת חטאות ומחצית האחרת עולות כמו שהקדמנו, הרי הכל אם היו מאה דרך משל, חמישים מהם כשרים דהוא מניין החטאות שבה, והאחד וחמשים הנשארים פסולים, לפי שאנו אומרים אותו העוף שהוא חטאת נתערב עם החמישים עולות. וכן אם היה המתערב יותר, כגון שיתערבו מאה עופות שכולם חטאות עם עשרה עופות חובה, הרי הכשר מהמאה ועשרה חמשה עופות בלבד והן מניין החטאות שבחובה, והמאה והחמשה הנשארים פסולין לפי שהם עולה שנתערבה בחטאת.

וההיקש הזה בעצמו הוא בעולת חובה גם כן אם נתערבה בקיני חובה, או אם נתערבו קיני נדבה שהם כולם עולות כמו שהקדמנו. ועל העניין הזה אומר וכן עולה שנתערבה בחובה, רוצה לומר קיני נדבה שהם כולם עולות, ולפיכך הוסיף על העניין הזה בין שהחובה מרובה והנדבה מועטת, בין שהנדבה מרובה וחובה מועטת, כפי המשל שהמשלנו בחטאת שנתערבו בחובה.

כל זה אם עשה חציין למעלה וחצין למטה. אבל אם היתה חובה שנים בחטאת הרי זה עושה קצת המניין למעלן וקצתו למטן, ויהיה חצי החובה כשר כמו שהקדמנו ונתבאר בסוף מסכת זו:


אפילו אחד ברבוא ימותו כולן - ולא בטלי ברובא, דבעלי חיים חשיבי ולא בטלי:

חטאת שנתערבה בחובה - בן יונה או תור של חטאת שנתערבה בשני קינין של חובה, דהיינו קינין סתמא של יולדת או של זבה, שכל קן מהן הוא אחד עולה ואחד חטאת, ונמצא עתה חמש פרידות מעורבות יחד:

אין כשר אלא מנין חטאת שבחובה - ואינו יכול להביא מאלו החמש פרידות רק שתי חטאות בלבד, שזהו מנין הכשר בשני קינין של חובה. דאי עביד שלש חטאות, שמא מן השני קינין עביד להו ולא מן המעורבת בהן, ומשני קינין אין יכולים לעשות רק שתי חטאות. ולא מצי עביד אפילו עולה אחת, דשמא יקח החטאת המעורבת:

וכן עולה - בן יונה או תור שהופרש לשם עולה:

שנתערבה בחובה - בשני קינין סתמא:

אין כשר אלא מנין עולות שבחובה - כדפרישנא לעיל גבי חטאת:

בין שהחובה מרובה והנדבה מועטת - כגון שקן אחד מפורש שהן עולות, נתערב עם כמה קינין סתמא של יולדת או של זבה שכל קן מהן אחד חטאת ואחד עולה:

בין וכו' - כגון קן אחד סתומה, שנתערב בכמה קינין של עולות. וקרינן לעולות מפורשות נדבה, משום דנדרים ונדבות כולן עולות כדתנן בריש פרקין ז:

ימותו כולם. דבכל אחד איכא לספוקי שמא עולה ופסולה למטה או שמא חטאת ופסולה למעלה. רש"י. ומ"ש ולא בטלי ברובא כו' עיין בריש פ"ח דזבחים:

חטאת שנתערבה בחובה אין כשר אלא כמנין חטאות שבחובה. ועיין בפ"ג מ"ה:

בין שהחובה מרובה והנדבה ממועטת כו'. כתב הר"ב וקרינן לעולות מפורשות נדבה וכו' ונדבה דנקט ולא נקט חטאת מועטת בחובה עולה מועטת בחובה. משום דקתני בסיפא אבל [חובה] שנתערבה זו בזו להכי נקט ברישא נדבה המפרש:

(ו) (על המשנה) ימותו כו'. דבכל אחד איכא לספוקי שמא עולה ופסולה למטה, או שמא חטאת ופסולה למעלה. רש"י:

(ז) (על הברטנורא) ונדבה דנקט, ולא נקט חטאת מועטת בחובה עולה מועטת בחובה, משום דקתני בסיפא אבל חובה שנתערבה זו בזו, להכי נקט נדבה. מפרש:

חטאת שנתערבה בעולה וכו':    זבחים פ' התערובות דף ע"ג וביד כוליה פרקין בהלכות פסולי המוקדשין פ"ח ועיין בספר החכם השלם הר"ר מנחם עזריה נ"ע בסי' כ"ג. בפי' רעז"ל בן יונה או תור של חטאת שנתערב בשני קנין של חובה וכו' לשון החכם הרב סולימאן אוחנא ז"ל צריך לידע כלל אחד שעליו סובב כל זה והוא שהקנים של אשה אחת שהביאה ללידתה ולזיבתה אם לא פירשה זו ללידתה וזו לזיבתי יש ביד הכהן להקריב כמו שירצה מחצה עולות ומחצה חטאות וכן שתי נשים שלקחו קניהן בעירוב או שנתנו דמי קניהן לכהן הרי הם כמו של אשה אחת והכהן יקריב איזו שירצה לעולה ואיזו שירצה לחטאת אמנם אם פירשו זו ללידתי וזו לזיבתי או זו ללידתי זו וזו ללידתי זו או [זו לזיבתי זו וזו] לזיבת יזו הרי הם כאלו הם של שתי נשים ואינו יכול לעשות כל הקן חטאות או כולות אלא כל קן א' לעולה ואחד לחטאת ע"כ:

יכין

ועולה בחטאת:    בעופות מיירי בכולה מכילתן:

ימותו כולם:    דאז בכל חד איכא ספיקא, שמא חטאת עוף או עולת עוף הוא, ואיך יזרק דמן, והרי בשינה בזה או בזה פסול [כמ"א]. מיהו גם ברובא לא בטל, דבעלי חיים חשיבי ולא בטלי מדרבנן:

חטאת שנתערבה בחובה:    ר"ל עוף א' חטאת שנתערב בקן חובה שלא נתפרש בהן עדיין איזה עולה ואיזה חטאת:

אין כשר אלא במנין חטאות שבחובה:    דמאותן הג' פרידות יקריב רק א' חטאת, דכשר ממה נפשך. דאם יקריב ב' חטאות, שמא הן הקן של חובה, שדינן שיהיה א' מהן עולה. וכמו כן אי אפשר שיקריב א' מהתערובות עולה, דשמא הוא החטאת שנתערב:

וכן עולה שנתערבה בחובה:    עוף א' עולה שנתערב בקן סתום שלא נתפרש בהן איזה עולה ואיזה חטאת:

אין כשר אלא כמנין עולות שבחובה:    דיקריב רק א' מהן לעולה, ולא ב' לעולה. וחטאת כלל כלל לא, וכלעיל:

בין שהחובה מרובה והנדבה ממועטת:    ה"ק בין שכשהחובה שהן הסתומין היו מרובין, והנדבה שהן העולות המפורשות, שנתערבו בהחובות, היו מועטין. כגון שהיה כאן ב' או ג' קנין של חובה סתומין, שדינן שיהיה חציין עולות וחציין חטאות, ונתערב בהן עולה א' או ב' מפורשות:

והחובה ממועטת:    ר"ל שכשהחובה שהן הסתומין היו מועטין, והנדבה שהן העולות המפורשות היו מרובין. כגון קן א' סתום שדינן שיהיו אחד לעולה ואחד לחטאת, נתערבו בד' עולות מפורשות. וה"ה בהיו המפורשות חטאות רק להכי נקט תנא שהנדבה מרובה או מועטת, דהיינו עולות, מדאיירי בסיפא בעולה שנתערבה בחובה:

בין ששתיהן שוות:    ב' עולות או ב' חטאות שהיו מפורשות, שנתערבו בקן א' סתום. בכולן אם המפורשות היו עולות, מקריב מהתערובות רק כמניין העולות שבקן הסתום, ואם המפורשות היו חטאות, מקריב רק כמנין החטאות שבקן הסתום מטעם שבסי' ט"ז:

בועז

פירושים נוספים