משנה סנהדרין ו רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) נגמר הדין מוציאין אותו לסקלו ובית הסקילה היה חוץ לבית דין שנאמר הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה (ויקרא כד יד) אחד עומד על פתח בית דין והסודרין בידו והסוס רחוק הימנו כדי שיהא רואהו אמר אחד יש לי ללמד עליו זכות הלה מניף בסודרין והסוס רץ ומעמידו אפילו אמר יש לי ללמד לעצמי זכות מחזירין אותו אפילו ארבעה וחמישה פעמים ובלבד שיהא ממש בדבריו אם מצאו לו זכות פטרוהו ואם לאו יוצא להיסקל והכרוז יוצא לפניו איש פלוני בן איש פלוני יוצא להיסקל על שעבר עבירה פלונית ופלוני ופלוני עדיו כל מי שהוא יודע לו זכות יבוא וילמד.

(ב) רחוק מבית הסקילה עשר אמות אומרין לו התוודה שכן דרך כל המומתים מתוודים שכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא שכן מצינו בעכן שאמר לו יהושע בני שים נא כבוד לה' אלוהי ישראל ויען עכן ויאמר אומנה . (יהושע ז יט-כ) ומנין שכיפר לו וידוייו שנאמר ויאמר יהושע מה עכרתנו יעכורך ה' ביום הזה (יהושע ז כה) היום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעתיד לבוא אם אינו יודע להתוודות אומרין לו אמור תהא מיתתי כפרה על כל עוונותיי רבי יהודה אומר אם יודע שהוא מזומם יאמר תהא מיתתי כפרה על כל עוונותיי חוץ מהעוון הזה אמרו לו אם כן יהו כל אדם אומרין כן כדי לנקות את עצמן.

(ג) רחוק מבית הסקילה ארבע אמות היו מפשיטין אותו בגדיו האיש מכסין אותו מלפניו והאישה מלפניה ומאחריה דברי רבי יהודה וחכמים אומרין האיש נסקל ערום ואין האישה נסקלת ערומה.

(ד) בית הסקילה היה גבוה שתי קומות אחד מן העדים דוחפו על מותניו ונהפך על לבו אם מת בה יצא ואם לאו העד השני נוטל את האבן ונותנה על לבו אם מת בה יצא ואם לאו רגימתו בכל ישראל שנאמר יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה (דברים יז ז).

כל הנסקלין נתלין דברי רבי אליעזר וחכמים אומרין אינו נתלה אלא המגדף והעובד עבודה זרה האיש תולין אותו פניו כלפי העם והאישה פניה כלפי העץ דברי רבי אליעזר וחכמים אומרין האיש נתלה ואין האישה נתלית אמר להם רבי אליעזר מעשה בשמעון בן שטח שתלה נשים באשקלון אמרו לו שמונים אישה תלה ואין דנין שנים ביום אחד.

כיצד תולין אותו היו משקעין את הקורה בארץ והעץ יוצא ממנה ומקיף שתי ידיו זו לזו ותולה אותו רבי יוסי אומר קורה מטה על הכותל ותולה בה כדרך שהטבחים תולין ומתירין אותו מיד ואם לן עוברין עליו בלא תעשה שנאמר לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא (דברים כא כג) כלומר מפני מה זה תלוי מפני שקילל את השם ונמצא שם שמיים מתחלל.

(ה) אמר רבי מאיר: בזמן שאדם מצטער, מה הלשון אומרת? "קל אני מראשי, קל אני מזרועי".

אם כך אמר הכתוב מצטער אני על דמן של רשעים, קל וחומר על דמן של צדיקים שנשפך.

ולא זו בלבד, אלא כל המלין את מתו עובר עליו בלא תעשה.

הלינו לכבודו, להביא לו ארון ותכריכין, אינו עובר עליו.

ולא היו קוברין אותם בקברות אבותיהם, אלא שתי קבורות היו מתקנין לבית דין, אחד לנסקלין ולנשרפין ואחד לנהרגין ולנחנקין.

(ו) נתאכל הבשר היו מלקטין את העצמות וקוברים אותם במקום והקרובים באים ושואלים את שלום העדים ואת שלום הדיינין כלומר שאין בליבנו עליכם כלום שדין אמת דנתם ולא היו מתאבלים אלא אוננים שאין אנינה אלא בלב.

הדף הראשי של משנה סנהדרין ו