משנה יבמות יג ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת יבמות · פרק יג · משנה ה | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

הממאנת באיש ונישאת לאחר וגרשה, לאחר ומאנה בו, לאחר וגרשה [לאחר ומאנה בו], כל שיצאת הימנו בגט, אסורה לחזור לו.

במאון, מותרת לחזור לו.

משנה מנוקדת

[עריכה]

הַמְּמָאֶנֶת בָּאִישׁ,

וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר וְגֵרְשָׁהּ,
לְאַחֵר וּמֵאֲנָה בּוֹ,
לְאַחֵר וְגֵרְשָׁהּ,
לְאַחֵר וּמֵאֲנָה בּוֹ,
כֹּל שֶׁיָּצָאת הֵימֶנּוּ בְּגֵט, אֲסוּרָה לַחֲזֹר לוֹ;
בְּמֵאוּן, מֻתֶּרֶת לַחֲזֹר לוֹ:

נוסח הרמב"ם

הממאנת באיש -

ונישאת לאחר - וגירשה,
לאחר - ומיאנה בו,
לאחר - וגירשה,
לאחר - ומיאנה בו,
זה הכלל -
כל שיצאת ממנו -
בגט - אסורה לחזור לו.
במיאון - מותרת לחזור לו.

פירוש הרמב"ם

( ראו משנה ג' )


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

לאחר ומיאנה בו - כלומר חזרה ונישאת לשלישי ומיאנה בו:

כל שיצתה ממנו בגט אסורה לחזור לו - אע"פ שיצתה משל אחריו במיאון לא בטליה לגיטא דידיה יב:

פירוש תוספות יום טוב

כל שיצאת הימנו בגט אסורה לחזור לו. פירש הר"ב אע"פי שיצתה משלאחריו במיאון לא בטליה לגיטא דידיה. כדמסיק בגמרא דמיאון דידיה מבטל גיטא דידיה אבל מיאון דחבריה לא מבטל גיטא דידיה. שאילו היה מבטלו חיישינן שמא יפתה אותה מתחת בעלה שתמאן בו ותחזור אליו בשכבר היתה אשתו ומכרת בקריצותיו וברמיזותיו לפיכך אמרינן שכיון שיוצאת ממנו בגט שוב לא תחזור במיאון דחבריה מה שאין כן במיאון דידיה אחר גט דידיה דמאי אמרת דאתי לפתותה אחר שיכולה לחזור אליו ויוציאנה מבעלה שהיא עכשיו תחתיו שעל ידי פתוייו תמאן בו. הא ליכא למימר דהא שבשה ולא אשתבוש כלומר שהרי אחר גירושין החזירה ולא היה יכול לפייסה שתעמוד עמו שהרי מיאנה בו הילכך ליכא למיחש לשבושא וכן כל היוצאות במיאון לא חיישינן לשבושא דמסתמא פייסה כי הוות גביה שלא תמאן ולא אפייסא אבל כי נשאת לאחר מתוך גט הולך ומפייסה ואמר מתחרט אני בגירושין והיא אוהבתו שהרי על כרחה יצאה הימנו הלכך הדרא וממאנה בשני להכי אמרו דלא אתי מיאון דחבריה ובטל גיטא דידיה. ורמינן בגמרא מרישא דקתני ברישא מיאנה בו והחזירה ונתן לה גט ונשאת לאחר נתארמלה או נתגרשה אסורה לחזור לו דמשמע הא מיאנה מותרת לחזור לו דאלמא דאתי מיאון דחבריה ובטיל גיטא דידיה. ומשני תברא מי ששנה זו לא שנה זו:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יב) (על הברטנורא) כדמסיק בגמרא. דמיאון דחבריה לא מבטל גיטא דידיה ותנא דהכא פליג אדלעיל. ועתוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו כל שיצאת הימנו בגט וכו':    כך היא הגירסא בירוש' ובהרי"ף ז"ל:

תפארת ישראל

יכין

במיאון מותרת לחזור לו:    דדוקא מיאון דידיה מבטל גיטא דידיה [כמ"ד] אבל מיאון דחבריה לא מבטל גיטא דידיה. ופליג אמשנה ד' בגרשה ונשאת לאחר וגרשה דאסורה לקמא, דמשמע דבמיאנה בבתרא מותרת לקמא, אע"ג דגרשה קמא. א"נ הכא מיירי בשילשה בגיטין דמחזי כגדולה:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים