משנה בכורות ב ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת בכורות · פרק ב · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

כל שקדם הקדשן את מומן, או מום עובר להקדשן, ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע [ ונפדו ], פטורין מן הבכורה ומן המתנות, ואינן יוצאין לחולין ליגזז ולהעבד, וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן, והשוחטן בחוץ חייב, ועושין תמורה, ואם מתו יקברו.

נוסח הרמב"ם

כל שקדם הקדשן את מומן או מום עובר להקדשן ולאחר מכן נולד להן מום קבוע ונפדו פטורין מן הבכורה ומן המתנות ואינן יוצאין לחולין להיגזז ולהיעבד וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן והשוחטן בחוץ פטור ועושין תמורה ואם מתו ייקברו.

פירוש הרמב"ם

כל שקדם הקדשן את מומם או מום עובר להקדשן כו': נאמר בפסולי המוקדשין ואם יהיה בו מום וגו' בשעריך תאכלנו וגו' כצבי וכאיל מה צבי ואיל פטורין מן הבכורה ומן המתנות אף פסולי המוקדשין פטורין מן הבכורה ומן המתנות וכן פסולי המוקדשין ר"ל קדשי המזבח אסורין בגיזה ועבודה אפי' לאחר פדיונן ואין מותר ליהנות מהן אלא אחר שחיטה. ומה שאמר וולדן אסור ע"מ שתתעבר קודם פדייה ותלד אחר פדיונן אבל אם נתעברה אחר פדיונה הולד תולין והשוחט בחוץ פטור לפני פדיונן לפי שאינן ראוין לפנים: ומה שאמר ועושין תמורה ואפי' לאחר שיפדו ואותה תמורה אין מקריבין אותה אבל דינה שתמות ר"ל שמניחין אותה בלא אכילה עד שתמות כמו החטאות שימותו כמו שיתבאר אבל תמורה שקנה פדיונה הרי היא נקרבת כמו שיתבאר במסכת תמורה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

' -אין פירוש למשנה זו

פירוש תוספות יום טוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

או מום עובר להקדשן ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע ונפדו פטורים:    כצ"ל:

ואינם יוצאים לחולין להגזז ולהעבד:    דאמר קרא תזבח ולא גיזה והה"נ עבודה דממעטינן מהאי קרא דשניהם שוין. תוס' חיצוניות. ואם מתו יקברו. תוס' פ' כל שעה (פסחים דף כ"ט:)

תפארת ישראל

יכין

או מום עובר להקדישן:    והרי מום עובר כליתא דמי:

ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע ונפדו פטורין מן הבכורה ומן המתנות:    משנה זו כבר שנוייה בחולין [פ"י מ"ב]. ונקט לה התם משום מתנות. והדר נקט לה הכא משום בכורה:

וולדן וחלבן אסור:    בנתעבר הקרבן קודם שנפדה:

לאחר פדיונן:    האי לאחר פדיונן אגיזה ועבודה נמי קאי:

והשוחטן בחוץ:    קודם פדיון:

חייב:    ודוקא בהומם בדוק שבעין. דבכה"ג בפנים אם עלו לא ירדו. אבל בשאר מומין דלא חזו כלל לפנים. פטור בשחטן בחוץ:

ועושין תמורה:    קודם שנפדו:

ואם מתו:    מעצמן:

יקברו:    דהרי בעו העמדה והערכה. וגם אין פודין קדשים להאכילן לכלבים:

בועז


הלכתא גבירתא

פירושים נוספים