משנה בכורות ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הלוקח עובר פרתו של נוכרי והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי והמשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה שנאמר בישראל (במדבר ג יג) אבל לא באחרים הכהנים והלויים חייבין לא נפטרו מבכור בהמה טהורה לא נפטרו אלא מפדיון הבן ומפטר חמור.

(ב) כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו חייבין בבכורה ובמתנות ויוצאין לחולין להיגזז ולהיעבד וולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן והשוחטן בחוץ פטור ואינן עושין תמורה ואם מתו ייפדו חוץ מן הבכור ומן המעשר.

(ג) כל שקדם הקדשן את מומן או מום עובר להקדשן ולאחר מכן נולד להן מום קבוע ונפדו פטורין מן הבכורה ומן המתנות ואינן יוצאין לחולין להיגזז ולהיעבד וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן והשוחטן בחוץ פטור ועושין תמורה ואם מתו ייקברו.

(ד) המקבל צאן ברזל מן הגוי ולדות פטורין ולדי ולדות חייבין העמידו ולדות תחת אימותיהן ולדות פטורין ולדי ולדות חייבין רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו עד עשרה דורות פטורין שאחריותן לנוכרי.

(ה) רחל שילדה כמין עז ועז שילדה כמין רחל פטור מן הבכורה ואם יש בו מקצת סימנין חייב.

(ו) רחלו שלא ביכרה וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהם כאחת רבי יוסי הגלילי אומר שניהם לכוהן שנאמר הזכרים לה' (שמות יג יב) וחכמים אומרין אי אפשר אלא אחד לו ואחד לכוהן רבי טרפון אומר כוהן בורר לו את היפה רבי עקיבה אומר משמנין ביניהן והשני ירעה עד שיסתאב וחייב במתנות רבי יוסי פוטר מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו רבי עקיבה אומר המוציא מחברו עליו הראיה זכר ונקבה אין כאן לכוהן כלום.

(ז) שתי רחליו שלא ביכרו וילדו שני זכרים שניהם לכוהן זכר ונקבה הזכר לכוהן שני זכרים ונקבה אחד לו ואחד לכוהן רבי טרפון אומר כוהן בורר לו את היפה רבי עקיבה אומר משמנין ביניהן והשני ירעה עד שיסתאב וחייב במתנות רבי יוסי פוטר מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו רבי עקיבה אומר המוציא מחברו עליו הראיה שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכוהן כלום.

(ח) אחת ביכרה ואחת שלא ביכרה וילדו שני זכרים אחד לו ואחד לכוהן רבי טרפון אומר כוהן בורר לו את היפה רבי עקיבה אומר משמנין ביניהן והשני ירעה עד שיסתאב וחייב במתנות רבי יוסי פוטר שהיה רבי יוסי אומר כל שחליפיו ביד כוהן פטור מן המתנות רבי מאיר מחייב מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו רבי עקיבה אומר המוציא מחברו עליו הראיה זכר ונקבה אין כאן לכוהן כלום.

(ט) יוצא דופן והבא אחריו רבי טרפון אומר ירעו עד שיסתאבו ויאכלו במומן לבעלים רבי עקיבה אומר שניהן אינן בכור הראשון מפני שאינו פטר רחם והשני משום שקדמו אחר.

הדף הראשי של משנה בכורות ב