מצודות על תהלים לז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · לז · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעושי עולה" - בהצלחת עושי עולה

"אל תתחר" - אל תתערב במריעים לעשות כמעשיהם

מצודת ציון

"תתחר" - ענין הדמוע וההתערב כמו ואיך תתחרה את הסוסים (ירמיהו י"ב)

"במרעים" - ברשעים

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכירק דשא" - ירק של דשא והוא הצומח ממעל על הארץ הירוק והלח שבו הממהר לכמוש מן השורש

"כי כחציר" - לא יתמידו בהצלחה כי מהר יכרתו כעשב הזה הנכרת במהרה

מצודת ציון

"ימלו" - ענין כריתה כמו כי אמילם (לקמן קי"ח)

"יבולון" - מלשון בליה ורקבון

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ורעה אמונה" - תהיה רועה וניזון מן האמונה שהאמנת בה' ולא עשית כמעשה הרשעים לגזול ולעשוק

"בטח בה'" - לזאת אל תתערב עמהם אלא בטח בה' ועשה הטוב ואז תשכון בארץ לאורך ימים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והתענג על ה'" - תהיה מעונג בתפנוקים על משענת ה' והוא יתן לך מה שישאל לבך ר"ל יספיק לך מחסורך אף בדבר התפנוקים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גול על ה'" - גלגל צרכך על ה' ובטח עליו והוא יעשה צורכך

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומשפטיך" - מה שהלכת בדרך משפט יראה כצהרים

"והוציא" - צדקך יראה כאור כי תקבל גמול

מצודת ציון

"כצהרים" - מלשון צוהר ואורה והיא עת עמידת השמש בחצי השמים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"דום לה'" - קוה לה' ותוחיל לו ולך בתמימות ואל תתערב עם הרשע המצליח ובאיש העושה מחשבות רשע לאסוף הון

מצודת ציון

"דום" - קוה כמו לאלהים דומי נפשי (לקמן ס"ב)

"והתחולל" - מלשון תוחלת ותקוה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הרף מאף" - התרפה מלהתחבר עם בעל אף ועזוב איש חמה ואל תתערב במי שכל מחשבתו אך לעשות הרע

מצודת ציון

"הרף" - מלשון רפיון

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי וגו'" - סוף הדבר יכרתו הרשעים אבל המקוים לה' יירשו הארץ לאורך ימים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועוד מעט" - אף כי הרשע מצליח לא יהיה לזמן רב כי כשיהיה עוד זמן מעט ואין הרשע וכאשר תתבונן להסתכל על מקומו תראה שאיננו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וענוים" - אבל ענוים יירשו ארץ לאורך ימים ויהיו מעונגים ברוב שלום

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זומם" - הרשע חושב רעה על הצדיק ובקצפו חורק עליו שניו

מצודת ציון

"זומם" - ענין מחשבה

"וחורק" - ענין שחיקת השנים בהתקצף

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ה'" - אבל ה' ישחק על הרשע כי ראה שבא יום מיתתו טרם יעשה הרעה ולא יספיק לעשותה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"להפיל" - להפילו מת

"פתחו" - ר"ל הוציאוה מתערה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תשברנה" - לבל יוכלו לירות בהם החצים

"חרבם" - אבל חרבם תבוא בלב הרשעים ההם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"טוב" - המעט שיש להצדיק יותר טוב מעושר רב שביד הרשעים

מצודת ציון

"מהמון" - ענין רבוי

"רבים" - גדולים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי זרועות" - לפי שיושבר חוזק הרשע ולא ישאר עשרו בידו אבל את הצדיקים סומך ה' ומה שיש בידם תתקיים

מצודת ציון

"זרועות" - ענין חוזק

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ימי תמימים" - כמה שנים יחיו

"ונחלתם" - מעט מהטובה שהנחיל להם המקום יהיה שמור אצלם לעולם כל ימי חייהם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ישבעו" - כי ה' יזמין להם די סיפוקם

"בעת רעה" - כי לא עליהם תהיה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כלו" - כי אחר המיתה יכלו בעשן הגיהנם ויהיו כלים

"כיקר כרים" - כהיקר הנעשה לכבשים אשר יפטמו אותם להשמינם למהר עת שחיטתם כן טובות הרשעים בעוה"ז לטרדם לגיהנם

מצודת ציון

"כיקר" - מלשון יקר

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לוה רשע" - כשלא מצא ידו לגזול לוקח בהלואה ואינו משלם והצדיק המלוה אותו חוננו ונותנו לו במתנה לבל יענש בעבורו

מצודת ציון

"חונן" - חומל

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי מבורכיו" - כי בעבור כשרון המעשה הזה יגזור אומר ויקם ואת אשר יברכם יירשו הארץ ואת אשר יקללם יכרתו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ודרכו" - ה' חפץ דרכו ומצליחו בו

"מה' מצעדי גבר" - מצעדי הגבר בתורה המה כוננו מה' ר"ל ה' מכונן ומיישר צעדיו

מצודת ציון

"מצעדי" - דרכיו ופסיעותיו

"כוננו" - מלשון הכנה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי יפול" - אף אם הוא יהיה נוטה לא יושלך לארץ

מצודת ציון

"יפול" - ענין נטייה כמו ותפול מעל הגמל (בראשית כ"ד)

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נער וגו'" - ר"ל בנערותי ובזקנותי הסתכלתי לראות הנעשה בצדיק ולא ראיתיו להיות נעזב מכל וכל וזרעו ישאלו לחם

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל היום" - לפי שכל הימים היה חונן עניים ומלוה להם ולזה מהראוי שיהיו זרעו לברכה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"סור מרע" - לכן סור מרע ועשה טוב ותשכון במנוחה לעולם

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אוהב משפט" - לשלם לאיש כגמולו לזה לא יעזוב את חסידיו ויהיו נשמרים לעולם אבל זרע רשעים נכרתו כל אחד לפי גמולו

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"יהגה" - ידבר

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא תמעד" - לזה לא תמעד אשוריו

מצודת ציון

"תמעד" - ענין החלקה והשמטה

"אשוריו" - רגליו שפוסע בהם

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"צופה" - מביט לארוב על הצדיק

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בהשפטו" - כאשר יהיה הרשע נשפט עם הצדיק בדבר העלילה ששם עליו לא ירשיענו המקום כי יוציא לאור משפטו ויצא זכאי

"בידו" - ביד הרשע

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומתערה" - והוא נשרש כאילן הנטוע מזמן רב והוא רטוב ומלוחלח ור"ל שהיה ממולא בכל טוב

"רשע עריץ" - החזק ברשע

מצודת ציון

"ומתערה" - נשרש ומעורה וכן ערות על יאור (ישעיהו י"ט)

"אזרח" - ענין אילן הנטוע מזמן רב והוא שאול מלשון כגר כאזרח (ויקרא כ"ד) אשר יאמר על תושב הארץ

"רענן" - רטוב כמו והיה עלהו רענן (ירמיהו י"ז)

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעבור" - פתאום עבר מן העולם והנה איננו

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שמר תם" - שמר דרך תם וראה דרך ישר ללכת בו כי יש אחרית טוב לאיש המבקש שלום כל אדם להתנהג עם כל בישרות ובתמימות

מצודת ציון

"אחרית" - סוף

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יחדיו" - כולם כאחד

"אחרית וגו'" - סופם לכריתה

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותשועת" - אבל תשועת צדיקים הוא מה' והוא מעוזם בעת צרה והוא דבר המתקיים

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי חסו בו" - ודרך ה' להושיע את החוסים בו

מצודת ציון

"ויפלטם" - ויצילם