לדלג לתוכן

מצודות על תהלים לו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נאם" - ענין מאמר הוא כמו נאם האדון ה' (ישעיהו א)

"פשע" - יצה"ר נקרא פשע כמו שנקרא חטאת וכמ"ש לפתח חטאת רובץ (בראשית ד'

מצודת דוד

"נאם פשע וגו'" - ר"ל חושב אני בקרב לבי שהיצה"ר מסית ואומר לרשע אין מי בעולם שיהיה פחד אלהים לנגד עיניו כי אין המקום משגיח בעולם השפל ולזה עשה מה שלבך חפץ

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי החליק" - כי בפתויו מחליק ומיפה לו הדבר הזה בעיניו וכל כוונתו למצוא בו עון להשניאו בעיני המקום כי אינו דורש שלום אליו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"און" - עמל ושקר 

מצודת דוד

"דברי פיו" - והרשע ניסת לו ובפיו ידבר און ומרמה ומונע עצמו להשכיל בדבר ולחקור על האמת ולהטיב דרכו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יתיצב" - עם כי מתחלה הוא נצב בדרך ובהנהגה אשר איננה טובה ולא פקר עדיין לעשות הרע אבל סוף הדבר אשר לא ימאס אף ברע כי כן דרך הניסת ליצר הרע

"על משכבו" - בעת אשר יפנה מן הטרדות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בהשמים" - ר"ל עד השמים וכן בלא יוכלו יגעו בלבושיהם (איכה ד') ור"ל עד לא יוכלו 

מצודת דוד

"אמונתך" - האמנת תשלום גמול

"בהשמים" - אבל האמת שחסדי ה' הוא גם בעולם השפל מן הארץ עד השמים ובכל ישגיח

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כהררי אל" - הרוצה להגדיל דבר מה סומכו למלת אל וכן וענפיה ארזי אל (לקמן פ')

"רבה" - גדולה 

מצודת דוד

"אדם ובהמה" - אתה ה' תושיע האדם ואף הבהמה כי על הכל תשגיח

"משפטיך" - המשפטים שאתה עושה להרשעים רבו כמו תהום רבה ובכל תשגיח לשלם כפי הגמול

"צדקתך" - הצדקות שאתה עושה להצדיקים גבהו ורמו כהררי אל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחסיון" - כי בחסדך תהיה להם למחסה

"מה יקר" - מה מאד יקר וחשוב החסד שאתה עושה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ירויון" - מלשון רויה ושביעה

"מדשן" - ענין שומן 

מצודת דוד

"ונחל" - ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע

"ירויון" - ישבעו מהטוב הבא להם מן השמים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מקור" - מעין הנובע 

מצודת דוד

"באורך" - בהאור הבא ממך בו לבד נראה הארה ר"ל מיוחדת וטובה היא מכל אור

"כי עמך" - בידך הוא מקור החיים לתת לטוב בעיניך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ליודעיך" - להיודעים אותך להאמין בך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תבואני" - אל תבוא אלי רגל אנשי גאוה להצר לי והרשעים לא ינדדו אותי ממקומי ביד חזקה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נפלו" - כמו יפלו עבר במקום עתיד 

מצודת דוד

"שם נפלו" - במקום אשר יבואו להצר לי שם נפלו ויהיו דחויים מבלי קום