מצודות על שמואל ב ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שמואל ב · ז · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בביתו" - הראוי לו לפי מעלתו 

מצודת ציון

"הניח" - מלשון מנוחה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתוך היריעה" - הוא האהל האמור למעלה ורצה לומר וכי זהו הבית הראוי לארון אלהים

"בבית ארזים" - כראוי לפי מעלתו 

מצודת ציון

"היריעה" - וילון

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל אשר בלבבך" - כאומר אם חפצך לבנות בית לה' עשה חפצך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האתה" - וכי אתה תבנה לי בית בתמיה ורצה לומר דייך בכל הטובות שעשיתי כבר לך וכאשר מסיים והולך במקראות שלאחריו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא ישבתי" - אשר לא ישבתי וגו' רצה לומר הנה עד הנה לא ישבתי וגו' ואתה תבנה לי בתמיה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכל אשר התהלכתי" - בכל המקומות אשר התהלכתי וגו' וכי דברתי להמיוחד שבהם הוא השופט אשר הוקם לרעות את עמי וכי דברתי לו למה לא תבנו לי בית במקום הזה ולא אשב עוד באהל ואם כן מזה דע לך שבנין הבית שמור הוא למי שיבנהו ולא כל הרוצה לבנות יבוא ויבנה שאם היה לכל מסור הייתי מצוה עליו מאז

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה" - רצה לומר הואיל ודבר גדול הוא אמור לדוד עבדי הלא הרבה טובה עשיתי עמך כי לקחתיך מן הנוה וגו' 

מצודת ציון

"הנוה" - גדרות הצאן כמו (ישעיהו סה י)והיה השרון לנוה צאן

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שם גדול" - להתפרסם בכל העולם ככל הגדולים אשר מעולם אנשי השם ורבותינו ז"ל אמרו (פסחים קיז ב) שזהו מה שאומרים מגן דוד

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאשר בראשונה" - רצה לומר קודם הקמת השופטים

"ולא ירגז" - לא יחרד עוד לנוע ממנה

"ושמתי מקום" - בימיך שמתי מקום מנוח וקבוע לעמי ישראל ונטעתיו על אדמתו ושכן במקומו 

מצודת ציון

"ירגז" - ענין תנועה ממקום המונחה וכן (שמואל א כח טו)למה הרגזתני

"לענותו" - מלשון עינוי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והגיד לך ה'" - עוד זאת עשה עמך ה' שהגיד לך שיעשה לך בית רצה לומר בית מלכות לך ולזרעך אחריך וכאשר אמרה אביגיל (שמואל-א כה כח) כי עשה וגו' בית נאמן ואם כן מה מאוד היטב עמך ודי לך באלה אף אם לא תבנה הבית

"והניחותי לך" - כי אניח לך מכל אויביך

"ולמן היום" - מוסב למקרא של מעלה לומר לא יענו עוד בימיך את ישראל כאשר ענו בראשונה עד לא הוקמו השופטים ובזמן השופטים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ימלאו ימיך" - אלא כאשר ימלאו ימיך וגו'

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא יבנה" - כי אליו שמורה הגדלת השם בבנין ביתי

"עד עולם" - לזרעו אחריו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהעותו" - כשיחטא לפני אייסרו בשבט ובנגעים שמייסרים להם בני אדם

"לאב" - כמו האב המייסר את בנו בשבט ואל המיתו בל ישא נפשו 

מצודת ציון

"בהעותו" - מלשון עון

"והוכחתיו" - ענין מוסר ההכאה כמו (חבקוק א יב) וצור להוכיח יסדתו

"בשבט" - בשרביט

"ובנגעי" - רצה לומר בהכאה וכפל הדבר במלות שונות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחסדי" - אבל לא אסיר חסדי ממנו למאס בו כאשר הסירותי חסדי מעם שאול אשר בעונו הסירותיו מלפניך לשתירש אתה את מלכותו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונאמן ביתך" - וקיום ביתך וממלכתך תהיה עד עולם כמו שהוא היום לפניך כן יהי כסאך נכון עד עולם 

מצודת ציון

"ונאמן" - ענין קיום כמו (ישעיהו כב כג)יתד במקום נאמן

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כן דבר נתן" - רצה לומר עם שמתחילה הסכים על ידו ואמר לו כל אשר בלבבך לך עשה לא בוש לחזור ולמחות בו בדבר ה' 

מצודת ציון

"החזיון" - ענין ראיה כמו (שמות יח כא) ואתה תחזה ורוצה לומר ראיית הנבואה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומי ביתי" - כי הלא מרות המואביה אני בא

"עד הלום" - עד המעלה שאני בה עכשיו

"לפני ה'" - לפני הארון 

מצודת ציון

"הלום" - הנה כמו (שם ג ה) אל תקרב הלום

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וזאת תורת האדם" - מה שדברת עלי היא תכונת ותואר האדם הגדול במעלה המיוחד בבני אדם ולא תכונת אדם שפל ונבזה כמוני

"ותקטן" - החסד הזה עוד קטנה היא בעיניך עד שדברת על בית עבדך למרחוק רצה לומר להדורות העתידים בתת המלכות לזרעי עד עולם 

מצודת ציון

"תורת" - ענין תואר ותכונה וכן אמר בזה בדברי הימים (א יז יז) וראיתני כתור האדם המעלה וקרוב לענין זה (שיר השירים א י)נאוו לחייך בתורים ורוצה לומר הפנינים המסודרים בתואר ובתכונה יפה

"האדם" - רצה לומר האדם המיוחד והמעולה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתה" - הואיל ואתה ידעת ורחמת את עבדך לעשות לי כזאת מבלי שאלה ובקשה

"ומה יוסיף" - מעתה אין לי עוד דבר לשאול ממך לא עלי ולא על זרעי 

מצודת ציון

"ידעת" - ענין אהבה ורחמים כמו (עמוס ג ב)רק אתכם ידעתי

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעבור דברך" - רצה לומר הנה אינני ראוי לכל הגדולה הזאת אולם בעבור גזירתך ורצונך עשית לי הגדולה הזאת ואף להודיע לי את כל אלה כאלו באה לתשלום גמול על מעשי והיה מתמיה בעצמו לומר וכי לא די לי החסד עד שגם הודעתני מה שיהיה אחרי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ככל אשר שמענו" - ככל הדברים הנפלאים אשר שמענו

"כי אין כמוך" - בכדי להעריך ממנו עומק מחשבותיך

"על כן" - רצה לומר בעבור שלא נשיג לדעת עומק מחשבות חסדך על כן ידענו כי מאוד גדלת ואין בינת אדם משגת תכלית מעשיך

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גוים ואלהיו" - מגוים והם אנשי מצרים ומאלהיו ולא יכלו להחזיק בהם לא הם ולא אלהיהם

"ונוראות לארצך" - לעשות נפלאות נוראות לארצך בעת הכיבוש לגרשם מפני עמך וכו' והוא מקרא קצר

"ולשום לו שם" - לפרסם את שמו בעולם

"ולעשות לכם" - לישראל ידבר בלשון נוכח

"לפדות לו לעם" - לפדות ממצרים להיות לו לעם

"ומי כעמך" - רצה לומר הואיל ואין זולתך אם כן מי ומי מהגוים מאושר ומשובח כעמך ישראל אשר המה גוי מיוחד בארץ 

מצודת ציון

"הלכו אלהים" - לפי שבכל מקום נאמר אלהים בלשון רבים אמר גם הלכו בלשון רבים לזווג המלות וכן (שמואל א ד ח)האלהים האדירים האלה וכמוהו רבים

"ממצרים גוים ואלהיו" - המ"ם של ממצרים תשמש על גוים ועל ואלהיו וכאלו אמר ממצרים מגוים ומאלהיו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד עולם" - כי לא יחליפם ולא ימיר אותם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הקם עד עולם" - שיהיה עד עולם המלכות מזרעו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויגדל שמך" - ובזה יגדל שמך עד עולם כי יאמרו הכל שעד עולם הוא אלהי ישראל ואף בית דוד נכון לפניו למנוחה עד עולם ואין בו חלילה השתנות לחזור מדבריו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אתה וגו' גליתה" - רצה לומר הואיל והודעתני שתבנה לי בית מלכות לזה מצאתי את לבי להתפלל עליה ולולי זאת לא ערב לבי לגשת להתפלל על דבר גדול כזה 

מצודת ציון

"מצא" - ענין הזמנה וכן (ויקרא ט יג)ואת העולה המציאו

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותדבר וגו'" - גם ידעתי שאתה ה' דברת עלי הטובה הזאת כי דברי נתן הנביא דבר ה' המה

"ודבריך יהיו אמת" - גם ידעתי אשר תקיים דבריך

"אתה הוא האלהים" - אם כן בידך הכח למלאות דבריך

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להיות לעולם לפניך" - רצה לומר ברכם במתנת לב טהור ללכת בתורתך בכדי שיהיו ראוים לקבל החסד הגדול הזה

"כי אתה וגו' דברת" - ולא ישוב ריקם ואך אשאל שבית עבדיך יבורך מברכותיך לעולם להיות יראי ה' וחושבי שמו לבל תסור המלוכה בעונם

"ועתה" - רצה לומר והואיל וכן הוא אין צורך מעתה להתפלל עוד על הדבר אולם שאלתי היא הואל נא וברך וכו' 

מצודת ציון

"הואיל" - רצה וחפץ כמו (שמות ב כא)ויואל משה