מצודות על מלכים א ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"זיו" - ענין זוהר ונוגה כי מנוגה נגדו (שמואל ב כב יג)תרגומו מזיו יקריה וחודש אייר נקרא זיו על שם זוהר הפרחים והנצנים הנראים אז בארץ 

מצודת דוד

"ויבן" - התחיל לבנות

"למלוך שלמה" - חוזר הוא על שנה הרביעית

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והבית" - בו כלול ההיכל עם בית קדש הקדשים

"ארכו" - ממזרח למערב

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והאולם" - הוא כמו בית שער 

מצודת דוד

"על פני הבית" - נמשך כלפי המזרח

"על פני רוחב" - אורך האולם מול רוחב ההיכל עשרים מול עשרים

"על פני ההיכל" - למזרחו של ההיכל

"ארכו" - מדה המרובה נקרא אורך עם שהיא מצפון לדרום

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חלוני" - כמו חלונות

"שקופים" - ענין הבטה כמו (בראשית כו ח)וישקף אבימלך

"אטומים" - סתומים כמו (ישעיהו לג טו)אוטם אזנו 

מצודת דוד

"שקופים אטומים" - רצה לומר סתומים במחיצה בהירה כזכוכית וכיוצא להשקיף דרך שם ועם כי היו סתומים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קיר" - כותל

"יציע" - שם חדר מה ונקרא יציע וצלע יציע היה נקרא על שם שהוא מקום צנוע וצלע היה נקרא על שם שהוא בצלע בצד הבית

"ולדביר" - בית קדש הקדשים קרויה דביר על שם שהדבור יצא משם ואף המחיצה המפסקת בינה לההיכל קרויה דביר כמו בית קדש הקדשים עצמה 

מצודת דוד

"יציע סביב" - וחוזר ומפרש לקירות הבית אשר המה סביב ההיכל מצפון ומדרום ואשר המה סביב הדביר מצפון וממערב ומדרום אליהם סמך מעשה הצלעות בכל סביבם

"על קיר הבית" - רצה לומר נסמכות ונשענות אל קיר הבית

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והתיכונה" - האמצעית

"מגרעות" - מלשון גרעון 

מצודת דוד

"לבלתי אחז" - רצה לומר לבל עשות כדרך הבנאים הבונים בנין נמוך נשען לגבוה ממנו אשר דרכם לעשות חורים ונקבים בבנין הגבוה להכניס ולאחוז בו קורות תקרת בנין הנמוך

"היציע התחתונה" - היציעים ההם אשר היו סביב בשלשת הרוחות היו משולשים תחתיים ושניים ושלישיים תקרות התחתיים היו רצפות השניים ותקרות השניים היו רצפות השלישיים וכאשר בנו בנין כותלי הבית פחתו אמה מעובי הכותל בכלות חמש אמות מהארץ ועל כניסת האמה ההיא הניחו קורות תקרת התחתיים שהם רצפת השניים אם כן נתרחבו השניים אמה אחת של כניסת הכותל וכמו כן פחתו אמה בכלות עשר אמות ועל כניסת האמה ההיא הניחו קורות תקרת השניים שהם רצפת השלישיים אם כן נתרחבו השלישיים עוד אמה על השניים וכן פחתו אמה בכלות חמשה עשר אמות להניח על כניסת האמה קורות תקרת השלישיים וזה שנאמר כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה ורצה לומר לכותלי הבית מצד החוץ היה מגרע מן העובי מול כלות גבהי כל שורה משורות היציעים בכדי להניח קורות תקרת היציעים על כניסת האמה האמור

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מסע" - מלשון הסעה ועקירה

"ומקבות" - הוא הפטיש החד בראשו האחד ובו פוסלין את האבנים 

מצודת דוד

"והבית בהבנותו" - בא ליתן טעם למה עשה המגרעות ולא בנאוה כדרך הבנאים ואמר שהבית במקום שבנאוה נבנה מאבן שלמה כמו שהסיעם והביאם מההר כי לא חפץ להביא במקום הבנין דבר בלתי נשלם ולזה נחצב כל אבן בהר בשלימותה ובמדה הנרצה ולא נעשה בהם עוד מלאכה במקום הבנין ולא היה אם כן נשמע שם קול מקבות וגרזן כי לא נעשה שם דבר כי אם הנחה לבדה ואם היו בונים כדרך הבנאים לעשות נקבים היה אם כן בהכרח לעשות מלאכה במקום הבנין

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ובלולים" - הם עמודים חלולים ובהחלל עשוי מעלות סביב סביב והעולה בו מקיפו סביב והוא מלשון (פסחים לד א)לול קטן היה בין הכבש למזבח 

מצודת דוד

"ומן התיכונה" - ובדרך זה עלו מן התיכונה אל השלישים כי עמד העמוד בחלל התיכונה ובה עלו אל הפתח הפתוח מהתיכונה להשלישים

"ובלולים" - בדרך מדרגות עמוד אשר עמדה בחלל התחתונה עלו להפתח ההיא

"פתח הצלע התיכנה" - אשר עלו דרך בה אליה מן התחתונה עמדה לרוח הדרומי מהבית רצה לומר בהצלע אשר עמדה בעבר הדרומי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויכלהו" - השלימו

"ויספון" - ענין כסוי התקרה וכן (חגי א ד)לשבת בבתיכם ספונים

"גבים" - כענין גומות ובורות כמו (מלכים ב ג טז)עשה הנחל הזה גבים גבים

"ושדרות" - כמו וסדרות בסמ"ך 

מצודת דוד

"את הבית" - את קירות ההיכל

"ויספון" - כסה את הבית בתקרה חקוקה ומצוירת גבים לנוי ולפאר וממעל לה עשה עוד תקרה מארזים סדורות להיות מחוזק לדריסת רגלי העולים לראות בדקי הבית

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"על כל הבית" - סמוך ונשען לכל הבית

"את הבית" - עם הבית 

מצודת דוד

"ויאחז את הבית" - היציעים ההם אחז עם הבית בעצי ארזים והם קורות התקרות אשר הונחו על המגרעות

"קומתו" - קומת של כל אחד ואחד

"על כל הבית" - נשען אליה בכל שלש הרוחות

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והקימותי" - אז אקיים דברי שהבטחתי להשרות בה השכינה

"הבית הזה וגו'" - רצה לומר עם היותך בונה אותה בהיפה שבהבנינים מכל מקום לא אשרה בו שכינתי כי אם תלך בחוקותי וגו'

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכלהו" - למעלה אמר שכלה קירות הבית וכאן אמר שכלה התקרה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מביתה" - מבפנים

"בצלעות" - ענינו נסרים ולוחות

"קירות הספון" - תקרה המכסה 

מצודת דוד

"את קרקע הבית" - להיות לה לרצפה

"קירות הספן" - הוא התקרה העשוי גבים גבים

"ויבן את קירות וגו'" - לפי שכל הבית היה בה טוח זהב מבפנים ואי אפשר לטוח הזהב על האבנים ולזה חפה את הקירות מבפנים בצלעות ארזים ועליהם הטיח את הזהב

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מירכתי" - בסוף

"לדביר" - היא המחיצה המפסקת בין ההיכל לבין קדש הקדשים 

מצודת דוד

"ויבן לו מבית לדביר" - עכשיו בא לומר מה שהיה משמש אותו החלל ואמר שמבית לדביר רצה לומר מבפנים להמחיצה בנה להיות קודש הקדשים

"ויבן את עשרים אמה" - רצה לומר חלל העשרים אמה שהיה בסוף הבית למערבה בנה גם אותה בצלעות ארזים מהקרקע עד קירות הסיפון כמו ההיכל

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפני" - למזרחו של בית קודש הקדשים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מקלעת" - ענין ציורים וכן תרגם יונתן וגלף וכן (שמות כח יא) תפתח את שתי האבנים תרגומו תגלוף

"פקעים" - ציור פרי מה וכן (מלכים ב ד לט)פקעות שדה

"ופטורי" - ענין פתיחה כמו (שמות יג יב)פטר רחם

"צצים" - פרחים ורוצה לומר ציורי פתיחת הפרחים 

מצודת דוד

"הכל ארז" - כל הבית חפה ארז על האבנים של הכותלים

"וארז וגו'" - רצה לומר צלעות הארז אשר היו מחפים את הבית מבפנים מלאכת ציורם היה צורות פקעים ופטורי צצים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לתתן" - כמו לתת והנו"ן נוספת 

מצודת דוד

"ודביר בתוך הבית" - בחלל הבית עשה מחיצה מפסקת ומבפנים לאותה מחיצה הכין לתת שם את הארון והוא בית קודש הקדשים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"סגור" - רוצה לומר הנסגר בכור הצורף לטהרו מסיג 

מצודת דוד

"ויצפהו זהב סגור" - חזר וכתבו לומר שזהב הצפוי היה זהב סגור

"ויצף מזבח ארז" - זהו מזבח הקטורת ועשאו מאבנים וארז ממעל ועל הארז צפהו זהב והיה אם כן מעשה המזבח דומה למעשה קירות הבית ולזה סמכו כאן

"ועשרים אמה קומתו" - ולמעלה (פסוק) אמר שלשים אמה קומתו כי ההיכל לבד היתה שלשים אמה אבל עליית בית קודש הקדשים היתה נמוכה משל היכל י' אמות ורבותינו ז"ל אמרו (בבבא בתרא צח ב) שחושב כאן משפת כרובים ולמעלה שהיו קומתן י' אמות כמו שנאמר למטה (פסוק כג)

"ולפני הדביר" - החלל הפנימה לה לצד המערב

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויעבר" - הוא התרגום של בריחים

"ברתוקות" - בשלשלאות כמו (ישעיהו מ יט)ורתוקות כסף 

מצודת דוד

"ויצף שלמה וגו'" - בא לומר שזהב צפוי ההיכל הנעשה בפנים היה זהב סגור כמו של בית קודש הקדשים

"ויעבר" - עשה בריחים משלשלאות זהב לפני המחיצה

"ויצפהו" - על המחיצה יאמר

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תום" - נשלם 

מצודת דוד

"וכל המזבח" - בכל ששת השטחים

"אשר לדביר" - העומד סמוך לדביר

"ואת כל הבית" - בא לומר שהכל חפה ואף התקרה שלא הוזכר למעלה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כרובים" - צורת תינוק להם כי תנוק הוא רביא בלשון ארמי (סוכה ה ב)

"עצי שמן" - תרגם יונתן דאעי זיתא 

מצודת דוד

"ויעש בדביר" - בחלל בית קודש הקדשים

"קומתו" - קומת כל אחד והכרובים ההם עמדו בארץ (סוכה ה ב)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כנף הכרוב" - רוחב הכנף מצפון לדרום

"השנית" - מוסב על הכנף

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וקצב" - ענין חתוך וכריתה כמו (מלכים ב ו ו)ויקצב עץ ורוצה לומר שוים כאלו נחתכו כאחת 

מצודת דוד

"הכרוב השני" - רוחב כנפי כרוב השני ואם כן ארבעת הכנפים מלאו כל רוחב חלל בית קודש הקדשים

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קומת וגו'" - רצה לומר כמו שקומת הכרוב האחד היה עשר אמות כן קומת הכרוב השני

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תוך הבית" - אשר אל אויר חלל הבית

"כנף אל כנף" - כנף כרוב האחד בכנף כרוב השני

"הבית הפנימי" - זהו בית קודש הקדשים

"ויפרשו" - רצה לומר עשאום פרושים

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פתוחי" - ענין חקיקה כמו (שמות כח יא)פתוחי חותם

"ותמרות" - ציורי אילני תמר 

מצודת דוד

"מלפנים ולחיצון" - לבית קודש הקדשים ולהיכל

"קירות הבית" - הם הצלעות שבפנים

"מסב קלע" - מסובב בציורים וחוזר ומפרש מה היו הציורים ואמר שהיו פתוחי ציורי כרובים וגו'

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפנימה ולחיצון" - לבית קודש הקדשים ולהיכל

"וצפה זהב" - על רצפת צלעות הברושים

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואת פתח" - כמו ולפתח וכן (ויקרא טז טו)ועשה את דמו ומשפטו לדמו

"האיל" - עמודי המזוזות נקראים אילים כמו (יחזקאל מ ט)ואיליו שתים אמות ואמר מזוזות לתוספת ביאור בשמות נרדפים כמו (דנייאל יב ב)אדמת עפר 

מצודת דוד

"עשה דלתות" - שתים היו האחת בהמזוזה מזה והאחת מזה וכל אחת כדי רוחב חצי חלל הפתח

"האיל מזוזות חמשית" - רצה לומר עמודי המזוזות היו בני חמש צלעות ולא מרובעות כדרך רוב המזוזות

"ואת פתח הדביר" - ולפתח העשויה בהמחיצה המפסקת בין ההיכל לבית קודש הקדשים

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וירד" - ענין רקוע ושטיחה כמו (תהלים קמד ב)הרודד עמי תחתי 

מצודת דוד

"וצפה זהב" - על הדלתות

"וירד על הכרובים וגו'" - צפוי הזהב היה מרדד על הצורות להיות שוקע במקום שקועו ובולט במקום בליטתו באופן שלא יבטל צפוי הזהב את צורות הציורים אבל יהיו נראים כשהם מצופים זהב

"ושתי דלתות וגו'" - רצה לומר אותן שתי הדלתות מעצי השמן העשויות לפתח הדביר הן היו קלע ומצויר עליהם צורת כרובים וגו'

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאת רבעית" - מרביעית וכן (ירמיהוו ב לז) מאת זה תצאי שהוא כמו מזה ורצה לומר שעשה המזוזות האלה מרובעות בני ארבעה צלעות לא כמזוזות של בית קודש הקדשים

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צלעים" - ענין צד ועבר כמו (שמות כו כ)ולצלע המשכן

"גלילים" - מלשון גלגל ואופן כמו (אסתר א ו)על גלילי כסף

"קלעים" - ציורים או הוא כמו צלעים בחלוף הקו"ף בצד"י וכן להיפך (תהלים סח יז)למה תרצדון ורוצה לומר תרקדון 

מצודת דוד

"ושני קלעים" - רצה לומר וכן שני עברי הדלת השנית היה מצויר מעשה גלילים או רצה לומר ושני ציורים היו להדלת השנית מזה ומזה והיו מעשה גלילים והכוונה יהיה לאחדים עם הפירוש הראשון

"שני צלעים הדלת האחת" - שני עברי הדלת האחת מזה ומזה היה מצוייר מעשה גלילים רצה לומר אופנים

"ושתי דלתות" - של ההיכל היו מעצי ברושים והיו בתמונת דלתות בית קודש הקדשים האחת קבועה בהמזוזה מזה והאחת מזה ובכל אחת כחצי רוחב חלל הפתח

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המחקה" - מלשון חקיקה 

מצודת דוד

"מישר על המחוקה" - היה מרדד את הזהב להיות מיושר ושוה על חקיקת הציורים אשר על הדלתות להיות שוקע במקום שקועו ובולט במקום בליטתו לבל יבטל הזהב צורות הציורים אבל יהיה נראה זהב

"וקלע כרובים" - עוד צייר עליהם כרובים וגו'

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"טורי" - שורות כמו (שמות כח יז)ארבעה טורים

"גזית" - מסותתות ביושר 

מצודת דוד

"החצר הפנימית" - זה עזרת כהנים

"שלשה טורי גזי" - שלשה שורות זה על גב זה בנה באבני גזית ועליהם שורה הרביעית בנה מארזים כרותות ומחוטבות ביותר וכסדר הזה בנה אותו עד כלות גבהי הכתלים

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בירח" - בחודש 

מצודת דוד

"יוסד" - הונח היסוד

"בשנה הרביעית" - למלכות שלמה

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בול" - הוא חשוון שבו נובלין וכומשין עלי האילנות

"כלה" - נשלם 

מצודת דוד

"לכל דבריו" - כל הדברים הנצרכים בו

"ולכל משפטיו" - היא היא וכפל הדבר במילות שונות

"ויבנהו שבע שנים" - רצה לומר שבנה כל שבעת השנים ולא הפסיק זמן מה ולא חש למנות החדשים היתרים על שבעת השנים או רצה לומר שבנה רק שבע שנים שלמות כי במשך זמן הבנין חדל לבנותו בשעור החדשים העודפים על שבעת השנים