מצודות על יהושע יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואלה" - רצה לומר אלה הערים האמורים בסוף הענין 

מצודת ציון

"המטות" - השבטים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בגורל נחלתם" - בגורל חלק להם נחלתם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי נתן משה" - יבאר מדוע חלק יהושוע נחלה לתשעת המטות וחצי ואמר עם כי משה נתן לשני המטות וחצי וללוים לא נתן נחלה כי אין לתת להם כאשר צוה ה' ולא נשארו אם כן ראויים לנחלה כי אם שמונת המטות וחצי עם כל זה הוכרח יהושוע לחלק נחלה לתשעת המטות וחצי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשבת" - רצה לומר לבד לדור בהם ולא להיות שלהם לגמרי

"כי היו" - רצה לומר לפי שבני יוסף נחלקו לשתי מטות והיו אם כן תשעה וחצי לבד הלוים אבל ללוים לא נתנו נחלה לא משה ולא יהושוע 

מצודת ציון

"ומגרשיהם" - הם הבנינים הסמוכים להעיר מחוץ לחומה וכאלו נגרשו ממנה

"למקניהם" - הם בהמות גסות

"ולקנינם" - הם בהמות דקות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחלקו" - ביניהם חלקו ולא נתנו ממנה ללוים

"כאשר צוה ה'" - שלא לתת נחלה ללוים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עם לבבי" - כי בפיו היה בעצה אחת עם יתר המרגלים כי פחד מהם ובבואו לפני משה כחש אותם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחי" - המרגלים כולם המסו לב העם

"מלאתי" - השלמתי להחזיק דבר ה' 

מצודת ציון

"המסיו" - מלשון המסה

"מלאתי" - ענין השלמה וגמר

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר דרכה רגלך בה" - זה חברון שנאמר (במדבר יג כב) ויבא עד חברון וכלב לבד בא לחברון

"אם לא" - הוא ענין לשון שבועה כאלו אמר אם לא יהיה הדבר הזה אזי יהיה עונשו כך וכך וגזם ולא אמר וכן (איוב א יא) אם לא על פניך יברכך 

מצודת ציון

"דרכה" - צעדה והוא מלשון דרך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר הלך וגו'" - במשך השנים האלו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ככחי אז" - כמו הכח שהיה בי אז כזה הכח בי היום הן להלחם בעצמי הן לצאת ולבוא לפני העם להורותם תכסיסי המלחמה

"עודני היום חזק" - לפי שבא לשאול את חברון חשש פן ישיב יהושוע לאמר הלא זקנת ותש כחך ואיך תכבוש את חברון לזה אמר עודני חזק כמאז

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אולי ה' אותי" - אולי יהיה ה' עמי לכבשם ולגרשם כאשר דבר לתת לי

"כי ענקים שם" - ומי יעצר כח להלחם בם

"ביום ההוא" - אשר הלכנו לתור את הארץ

"ההר הזה" - זה חברון 

מצודת ציון

"בצורות" - חזקות והוא מלשון צור

"אותי" - עמי אף כי הוא בחול"ם וכן (יחזקאל ב א)ואדבר אותך

"והורשתים" - וגרשתים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את חברון" - שדה העיר וחצריה אבל העיר עצמה היתה עיר מקלט והיא ומגרשיה היו לכהנים כמו שכתוב למטה (פסוק יד)

"ויברכהו" - שיצלח בהלחמו בם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על כן" - רצה לומר לא באה לו בחלקו וגורלו בתוך בני משפחתו ושבטו כי אם בעבור זה באה לחלקו חוזר ומפרש יען אשר מלא וגו' 

מצודת ציון

"יען" - בעבור

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והארץ שקטה ממלחמה" - כאלו אמר הנה הדבר הזה עם שנכתב פה אחר כל המלחמות מכל מקום נהיה הדבר בזמן המלחמה ולאחר זה שקטה הארץ ממלחמה

"קרית ארבע" - קרית איש שהיה שמו ארבע והוא היה אדם הגדול בענקים ורצה לומר גם למול ענקים היה נחשב לגדול וגובה הקומה 

מצודת ציון

"קרית" - מלשון קריה ועיר