מצודות על דברי הימים ב ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על דברי הימים ב · ו · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אז" - בראות הענן אמר רואה אני כי באה השכינה כי ה' אמר לשכון בערפל כמ"ש אל הערפל אשר שם האלהים (שמות כ) וערפל הוא עב הענן

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואני בניתי" - ר"ל הואיל ובאה השכינה בניתי א"כ בית זבול לך ולא היה עמלי בחנם ואמר בדרך משל כאדם הדר בבית אחד

"ומכון" - ויהיה מכון לשבתך בה עד עולם כי מעתה לא תשרה השכינה עוד במקום אחר

מצודת ציון

"זבול" - מדור כמו מזבול קדשך (ישעיהו סג)

"ומכון" - מלשון הכנה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויסב וגו'" - אל מול העם

"ויברך" - הברכה האמורה במלכים א' אחר התפלה

"עומד" - כי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד

"ובידו מלא" - בכח ידיו השלים דברו אשר דבר לאמר

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לבנות בית" - לבנות בה בית

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הטיבות" - טוב עשית בזה ולזכות תחשב כי על ידו באה ההכנה לצוות עליו ולהכין הכל

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"רק אתה וגו'" - עם שתכין הכל

מצודת ציון

"מחלציך" - הם המתנים והוא כינוי לאבר המשגל על כי הוא סמוך להם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויקם" - קיים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואשים שם" - בהבית הזה

"אשר שם" - בזה הארון

"ברית ה'" - לוחות הברית אשר כרת ברית עם ישראל בעת שנתנם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויפרוש כפיו" - כדרך שואל החסד

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי עשה שלמה" - בא לפרש איך היה נגד כל ישראל והיאך ראוהו הרחוקים ממנו ואמר כי עשה וגו'

"ויעמוד עליו" - וראהו א"כ כולם

"השמימה" - למעלה כלפי השמים

מצודת ציון

"ויברך" - ענין כריעה ולתוספת ביאור אמר על ברכיו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שומר הברית" - הגמול שהבטיח בברית

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אשר שמרת" - ר"ל אשר נראה לכל ששמרת לו הבטחתך אשר הבטחתו שאני אבנה הבית

"ותדבר" - כמו שדברת כן מלאת בכח ידך כאשר נראה היום

מצודת ציון

"מלאת" - ענין השלמה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שמר וגו'" - ר"ל שמור גם ההבטחה ההיא אשר הבטחתו שאם זרעו יצדקו לא יופסק מהם המלוכה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יאמן דברך" - ר"ל עשה דבר לשיהא נקרא שם הבית אשר בניתי בית ה'

מצודת ציון

"יאמן" - מלשון האמנה וקיום

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי האמנם" - האם אמת הדבר שישב אלהים עם האדם בבית העשוי על הארץ בתמיה הלא שמים לא יכלכלוך ומכ"ש הבית וא"כ במה יהיה בית ה'

מצודת ציון

"האמנם" - אמנם הוא ענין אמת והיא בה"א התמיהה

"יכלכלוך" - ענין החזקה כמו שלשת אלפים יכיל (לעיל ד)

"אף כי" - הוא ענין קל וחומר וכל שכן

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ופנית" - לזאת פנה נא אל תפלתי מה שאתפלל על עיקר כוונת תועלת הבית ובמה יקרא בית ה'

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"להיות וגו'" - וזהו תפלתי להיות עיניך וגו'

"אל המקום הזה" - במקום הזה וכן ואל הארון (שמות כה) ומשפטו ובהארון

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ושמעת וגו'" - ר"ל כמו שאני מתפלל שתשמע תפלתי כן אני שואל לשמוע תפלת כל עמך

"ואתה תשמע וגו'" - ר"ל לא שתשב פה לשמוע כ"א התפלה העשויה פה ישמע אל השמים ותקבל ברחמים ותסלח לעון המתפלל

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"איש לרעהו" - בדבר ממון

"ונשא בו אלה" - ויחוייב בו חוב שבועה להשביעו

"ובא אלה" - ר"ל וישבע לפני המזבח

מצודת ציון

"ונשא" - ענין חוב כמו כאשר נושא בו (ישעיהו כד)

"אלה" - קללת השבועה כמו בשבועת האלה (במדבר ה)

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"להשיב לרשע" - כגמולו ולהשיב דרכו בראשו אם הנשבע לשקר אם המשביעו בחנם ולפי שאמר למעלה ושמעת וסלחת אמר על זה לא תסלח הואיל וחלל הבית עם השבועה

"ולהצדיק צדיק" - אם הנשבע באמת אם המשביע בצדק

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי יחטאו" - כאשר יחטאו

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"והשיבותם" - ר"ל כאשר יצאו עוד למלחמה לא יהיו עוד נגפים ללכת בשבי אבל ישובו לארצם

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי תענם" - ישובו מחטאתם למען אשר תענם בעת הצרה ולא מאהבת המקום

מצודת ציון

"בהעצר" - ענין מניעה

"תענם" - מלשון עניה והשבה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואתה תשמע" - עם שלא שבו מאהבה

"כי תורם" - בזה תלמדם דרך הטובה לעשות מאהבה בראותם חסדי המקום

"ונתתה" - ולזה מלא משאלותם ותן המטר

מצודת ציון

"תורם" - תלמדם כמו יורה דעה (ישעיהו כח)

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"רעב כי יהיה" - מסיבות אחרות לא מעצירת המטר

"שדפון וגו'" - והרעב מוכן לבוא

"כי יצר לו" - כשיבא אויב לצור עליו בארצו ובשעריו

"כל נגע" - או כל מיני נגע ומחלה אשר יבוא בו

מצודת ציון

"שדפון" - ענין לקות הזרע עד לא נגמר הבשול

"ירקון" - הכספת פני התבואה ונהפך למראה ירקון

"וחסיל" - מין ארבה

"יצר" - מלשון מצור

"מחלה" - מלשון חולי

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לכל האדם" - בין לאיש יחידי בין לכל עמך

"אשר ידעו" - אשר יכיר בנגע לבבו לדעת שבא המכאוב בעבור נגע העון

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ככל דרכיו" - כפי כל הדרכים ששאל

"אשר תדע" - וזה לאיש אשר תדע את לבבו שלם עמך

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"למען ייראוך" - בראותם שעם התפלה והתשובה הלכה לה הצרה ידעו שיד ה' עשתה

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"למען שמך" - בעבור פרסום שמך

מצודת ציון

"הנטויה" - מלשון הטיה

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אשר תשלחם" - כי אין יוצאים במלחמה טרם ישאלו בה'

"דרך העיר" - כי בהיותם בדרך לא יוכלו לבא לבית ה' להתפלל בה ולזה אמר אף כשיכוונו שתלך תפלתם השמימה דרך העיר והבית

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ועשית משפטם" - לנקום נקמתם מיד העובדי כוכבים

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי אין אדם וגו'" - ר"ל אם אין בהם אדם אשר לא יחטא בכדי להגן הוא על כולם ואז בודאי תאנף בם

מצודת ציון

"ואנפת" - ענין כעס כמו כי אנפת בי (שם יב)

"ושבום" - מלשון שביה

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"והשיבו" - מלשון השבה

"נשבו שם" - מלשון שביה

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"דרך ארצם" - כי בהיותם בארץ העובדי כוכבים תהיה הכוונה שתעבור התפלה דרך ארצם והעיר והבית

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ועשית משפטם" - לנקום מהעובדי כוכבים למען יכירו שלא טוב בעיני ה' הכבדת עולם על ישראל

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"קשובות" - ענין שמיעה כמו ואין קשב (מלכים א יח)

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"קומה ה'" - קום ממקומך להשרות השכינה במקום המנוחה והיא בית קודש הקדשים

"ילבשו תשועה" - ר"ל תשועתך יקיפם מסביב כבגד יעטה

"בטוב" - בהטובה הבאה ממך

מצודת ציון

"עזך" - ענין חוזק

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אל תשב וגו'" - ר"ל אל תשב פני ריקם לבל לקבל תפלתי

"לחסדי דוד" - למעשה החסד שעשה דוד אבי ובעבורו אל תשב פני ריקם