מפרשי רש"י על דברים ב ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


| מפרשי רש"י על דבריםפרק ב' • פסוק ג' |
א • ג • ה • ח • ט • י • יב • טו • יח • כה • כו • כט • ל • לג • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


דברים ב', ג':

רַב־לָכֶ֕ם סֹ֖ב אֶת־הָהָ֣ר הַזֶּ֑ה פְּנ֥וּ לָכֶ֖ם צָפֹֽנָה׃


רש"י

"פנו לכם צפנה" - סובו לכם לרוח מזרחית מן הדרום לצפון פניכם לצפון נמצאו הולכין את רוח מזרחית וזהו שנא' (שופטים יא) ויבואו ממזרח שמש לארץ מואב


רש"י מנוקד ומעוצב

עריכה

פְּנוּ לָכֶם צָפֹנָה – סֹבּוּ לָכֶם לְרוּחַ מִזְרָחִית מִן הַדָּרוֹם לַצָּפוֹן, פְּנֵיכֶם לַצָּפוֹן, נִמְצְאוּ הוֹלְכִים אֶת רוּחַ הַמִּזְרָחִית; וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיָּבֹא מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ לְאֶרֶץ מוֹאָב" (שופטים יא,יח):

מפרשי רש"י

גור אריה

לפירוש "גור אריה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

[ג] פנו לכם צפונה סובו לכם כו'. וקשה, דמהכא משמע שמיד שהלכו כל ארץ אדום הלכו לצד צפון, ואילו בפרשת מסעי (רש"י במדבר לד, ג) משמע שלא הפכו פניהם לילך לצד (מזרח) [צפון] עד שעברו כל צד דרומה של ארץ מואב, שארץ מואב בצד ארץ אדום היה. ותירץ הרא"ם, דכאן מגיד הכתוב "סובו לכם צפונה", שהיה להם לילך צפונה, ומכל מקום כאשר שלחו אל אדום, ולא נתן אותם בגבולם לעבור (במדבר כ', י"ד-כ"א), הוצרכו לילך כל דרומה של ארץ מואב גם כן, עד שבאו ממזרח שמש של ארץ מואב. ולפי זה יהיה דבר ה' אשר אמר "סובו לכם צפונה" - דמשמע עתה סובו צפונה - בחינם, שהרי לא הניח אותם אדום עבור בגבולו:

ונראה לומר, כי מה שכתוב כאן "פנו לכם צפונה" לא לגמרי שהפכו פניהם לילך לצד צפון, אלא מתחלה היו מסבבין את הר שעיר, והוא משוך הרבה לצד דרומה מן ארץ מואב, וכשכלו את צד דרום מן ארץ אדום, לא היו הולכים כמו שהיו הולכים בתחלה, שבתחלה היו הולכים למזרח, אלא עתה היו הולכים לצד צפון, כי מפני שהיה הר שעיר משוך הרבה נגד דרום, כשגמרו דרומו של אדום נמצא שהיו הופכים פניהם לצד צפון. ומכל מקום לא היו לגמרי הולכים לצד צפון עד שגמרו דרומו של מואב, ובאו ממזרח שמש של מואב, אז הלכו לגמרי מצד מזרח. והוצרך רש"י לומר כי גם ארץ מואב בצד דרומו של ארץ כנען, דכתיב ביפתח (ר' שופטים יא, יח) "ויסוב את ארץ אדום ואת ארץ מואב ובא ממזרח שמש לארץ מואב", נמצא כי סבבו את ארץ מואב בצד דרום, עד שבאו ממזרח שמש. והשתא נכון הכל, דאם לא כן, לא שייך לומר "ונסב את הר שעיר" (פסוק א) אם מואב והר שעיר היו לגמרי זה אצל זה, אבל צריך לומר כי הר שעיר משוך הרבה לצד דרום של עולם, והוצרכו לסבב אותו, וכאשר סבבו את הר שעיר - התחילו להפוך פניהם לצד צפון יותר מבראשונה: