חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים), התשמ״ח–1987


ק״ת תשמ״ח, 138, 518, 804; תשמ״ט, 730; תש״ן, 577; תשנ״א, 694, 758, 1042; תשנ״ב, 429; תשנ״ג, 1085; תשנ״ד, 1277; תשנ״ו, 861, 1351, 1538; תשנ״ז, 622; תשנ״ח, 390; תשס״ב, 283, 340, 764; תשס״ג, 119, 530; תשס״ד, 419; תשס״ה, 11; תשס״ח, 1189; תשס״ט, 556, 1145; תש״ע, 153; תשע״ב, 1566; תשע״ט, 1506; תשפ״א, 530.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 6ה לחוק הבזק, התשמ״ב–1982 (להלן – החוק), קובעת המועצה לשידורי כבלים שנתמנה לפי החוק (להלן – המועצה), כללים אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשנ״א־3, תשנ״ב, תשנ״ו, תשנ״ו־3, תשנ״ז, תשנ״ח, תשס״ב, תשס״ב־2, תשס״ב־3, תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ה, תשס״ח, תשס״ט־2, תשפ״א]
(א)
בכללים אלה –
”אזור“ – תחום גיאוגרפי שגבולותיו נקבעו בזכיון לשידורי כבלים;
”אפיק בתשלום לפי צפיה“ – אפיק המיועד לשידור סרטים עלילתיים או מישדרים אחרים בעדם משלם מנוי לפי צפיה (pay per view);
”אפיק משפחה“ – אפיק שידורים המיועד לכלל המשפחה;
”אפיק יעודי“ – (נמחקה);
”אפיק ילדים“ – אפיק שידורים המיועד לילדים;
”אפיק תרבות, מדע וטבע“ – אפיק המיועד בעיקרו לשידור מישדרים בתחומי התרבות, המדע והטבע;
”אפיק ספורט“ – אפיק המיועד לשידור מישדרי ספורט;
”אפיק סרטים“ – אפיק המיועד לשידור סרטים עלילתיים;
”בעל זכות שימוש“ – (נמחקה);
”גיל הפקה“ – הזמן שחלף מהמועד בו הופק מישדר עד למועד בו שודר המישדר באחד מאפיקי השידורים העצמיים של בעל זכיון;
”הפקה זרה“ – הפקה שאינה הפקה מקומית;
”הפקה מעורבת“ – הפקה הכוללת קטעים מהפקה מקומית וקטעים מהפקה זרה, לרבות מגזין ספורט;
”הפקה מקומית“ – תכנית טלויזיה בת 15 דקות לפחות, אלא אם כן אישרה המועצה אחרת מראש, שהופקה לצורך שידורה בישראל, ושרוב אנשי הצוות שנטלו חלק בהפקתה הם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, למעט חדשות, מישדרים בעניני היום, אירועי ספורט, מישדרי רצף ומילואות, קדימונים, מישדרי מידע לציבור ופרסומת;
”הפקה מקומית עצמית“ – הפקה מקומית של בעל רישיון כללי לשידורי כבלים (להלן בהגדרה זו – בעל הרישיון), של תאגיד שבעל הרישיון הוא בעל ענין בו, של מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, ב־10% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בבעל הרישיון, של חברה אחות לבעל הרישיון כמשמעותה בסעיף 6יב1 לחוק, או של מפיק מטעמו של בעל הרישיון;
”הפקה מקומית קנויה“ – הפקה מקומית שאיננה אחת מאלה –
(1)
הפקה מקומית עצמית;
(2)
הפקה של מוסד ממשלתי;
(3)
הפקה של גוף אחר המשדר לפי כל דין שידורי טלויזיה לציבור או לחלק ממנו, או הפקה של תאגיד שגוף אחר כאמור הוא בעל שליטה או בעל ענין בו, או שתאגיד כאמור הוא בעל ענין בגוף האחר, במישרין או בעקיפין;
”ועדת ייעוץ אזורית“ – ועדה אזורית מייעצת שהוקמה לפי פרק ד׳1;
”חגי ישראל“ – שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות ויום העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות, התש״ט–1949 (להלן – יום העצמאות);
”ימי זכרון“ – כל אחד מאלה:
(1)
יום הזכרון לשואה ולגבורה כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, התשי״ט–1959;
(2)
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל כמשמעותו בחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ״ג–1963;
(3)
ט׳ באב;
(4)
יום אבל לאומי שהכריזה עליו הממשלה;
”מיחזור“ – שיבוץ שידורים חוזרים בלוח מישבצים ובלוח מישדרים;
”מילואות“ (filler) – קטע קצר המשודר במרווח זמן שבין שני מישדרים;
”מישבץ“ – יחידת זמן הקבועה בלוח שעות וימים רבעוני, והמיועדת לשידור מישדרים בנושא מסויים המוגדר על פי סוג הפקה;
”מישדר“ – יחידת שידורים בעלת תוכן והיקף ידועים ובמתכונת הערוכה לשידור;
”מישדר בחסות“ – מישדר שמומן, כולו או חלקו, בכסף או בשווה־כסף, בידי גורם שאינו בעל זכיון (להלן – הגורם המממן), והמלווה הודעה בדרך של הקרנת שקופית, הנעתה על המסך או קריאת האמור בה, המציינת את עובדת השתתפותו של הגורם המממן (להלן – הודעת חסות);
”מישדר בשפה האמהרית בישראל“ – הפקה מקומית, בדיבור, בדיבוב או בכתוביות, בשפה האמהרית, הנותנת ביטוי להוויה התרבותית והחברתית של הציבור הישראלי דובר השפה האמהרית במדינת ישראל, על כל גווניו;
”מישדר בשפה הגיאורגית בישראל“ – הפקה מקומית בדיבור או בדיבוב, בשפה הגיאורגית, הנותנת ביטוי להוויה התרבותית והחברתית של הציבור הישראלי דובר השפה הגיאורגית במדינת ישראל, על כל גווניו;
”מישדר בתחום אוריינות תקשורת“ – הפקה מקומית שיש בה כדי לחנך את הציבור בהבנת אמצעי המדיה, ביכולת הגישה, השימוש, ההבנה של אמצעי זה כמשפיע על דעת הקהל, ולפיכך מעניקה לציבור את יכולת האבחון הביקורתי כלפי אותה המדיה; בין השאר, יכולת הגישה למדיה ולתוכן המדיה, גישה ביקורתית, אבחון מדיומים והבנה של אופן פעולת המדיה;
”מישדר בתחום האמנות“ – הפקה מקומית העוסקת בעיקר ביצירה המבוצעת בישראל או בידי יוצרים ישראלים, או שנוצרה בידי ישראלי, בתחומי ספרות, מחול, תאטרון, וידאו ארט, אמנות פלסטית, אופרה, מוזיקה קלאסית או ג׳אז;
”מישדר בתחום הבריאות“ – הפקה מקומית העוסקת בתחום מניעת מחלות והבראה מהן, גריאטריה וסיעוד, היריון ולידה, התפתחות הילד, חינוך וקידום בריאות ומחקר רפואי, וכמו כן הפקה מקומית העוסקת בקידום סביבה המאפשרת גישה לתזונה הולמת, ומעודדת את החברה לבחור במזון הקשור בבריאות;
”מישדר בתחום החינוך הפדגוגי“ – הפקה מקומית העוסקת בתורת ההוראה, שעניינה הקניית כלים, שיפור ועדכון יסודות החינוך ופסיכולוגיית הילד, להורים ולמורים; ובכלל זה תכניות לימודיות להורים ולמורים להקניית מיומנויות הוראה והורות ולעידוד חשיבה יצירתית ועצמאית אצל הילד, מהגיל הרך עד לתקופת הבגרות;
”מישדר בתחום מורשת“ – הפקה מקומית העוסקת במורשת ישראל, בדת היהודית, בהיסטוריה ובמסורת של העם היהודי על כל מרכיביו, זרמיו וגווניו, במדינת ישראל ובתפוצות;
”מישדר חוזר“ – (נמחקה);
”מישדר טלויזיה“ – מישדר שהופק במקור לשם שידור בטלויזיה;
”מישדר מידע לציבור“ – מישדר או שידור אחר אשר מטרתו העברת מידע לציבור בנושאי בריאות, ביטחון, איכות הסביבה, רווחה, או זכויות וחובות האזרח, ובלבד שמטרתו אינה לקדם, במישרין או בעקיפין, עניין מסחרי של גוף כלשהו או רכישה של מוצר או שירות כלשהם;
”מישדר ספורט ישראלי“ – מישדר שעיקרו תחרות ספורט הנערכת בישראל, או שספורטאים ישראלים נוטלים בה חלק משמעותי, וכן מישדר שעיקרו סיקור פעילותו הספורטיבית של ספורטאי ישראלי; על אף האמור, במישדר חדשות בענייני ספורט יהיה די בסיקור ענייני ספורט כאמור למשך חמש דקות לפחות אף אם אינם עיקר המישדר; מישדר שעיקרו תחרויות כדורגל גברים בוגרים ותחרויות אחרות שתקבע המועצה או מישדר המסקר שחקני כדורגל בוגרים וספורטאים אחרים שתקבע המועצה לא ייחשב למישדר ספורט ישראלי, והכל אלא אם כן החליטה המועצה אחרת לגופה של תחרות או של ספורטאי, או לסוג תחרויות או ספורטאים כאמור;
”מישדר רצף“ – מישדר קצר למילוי פרק הזמן שבין שני מישדרים;
”מפיק ערוץ“ – (נמחקה);
”מקבץ פרסומת“ – פרסומת, מישדר מידע לציבור או קדימון, אחד מהם או אחדים המשודרים ברצף;
”משדר ערוץ“ – (נמחקה);
”סידרת טלויזיה“ – סרט שהופק במקור לשם שידור בטלויזיה, הערוך בפרקים, שכל פרק מהם מהווה מישדר בפני עצמו;
”סוג הפקה“ (”Genre“) – (ההגדרה הוחלפה בתיקון תשנ״ז, אבל תוקנה מחדש בטעות בתיקון תשפ״א): שיוכו של מישדר לסוג הפקה מסויים, כגון דרמה, תעודה, ספורט, קומדיה וכיוצא באלה;
”סוגה“ (genre) – שיוכו של מישדר לסוג מן המוגדרים בסעיף 17;
”סרט טלוויזיה“ – תכנית במתכונת הדומה לדרמה בודדת כהגדרתה בסעיף 17, שאורכה 45 דקות לפחות ותסריטה מחייב צילומים מחוץ לאולפן;
”סרט עלילתי“ – (נמחקה);
”סרט קולנוע“ – סרט שהופק במקור לשם הקרנה בבתי קולנוע;
”סרט קולנוע ישראלי“ – סרט קולנוע שמתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא הופק לקהל יעד ראשוני ישראלי, בעברית, בערבית או בשפה אחרת שאישרה המועצה, שרוב היוצרים והמבצעים שנטלו חלק בהפקתו ורוב צוות ההפקה הם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע;
(2)
המועצה אישרה אותו כסרט קולנוע ישראלי, אף אם אין מתקיים תנאי מהתנאים האמורים בפסקה (1), אם ראתה כי האישור יביא לידי עידוד היצירה והיוצרים הישראליים;
”ערוץ ייעודי“ – ערוץ שידור בעל מאפיינים ייחודיים, כגון: שפה, תרבות או מורשת, ערוץ המיועד בעיקרו למגזר מסוים בציבור או ערוץ המוקדש בעיקר לנושא אחד;
”פרסומת“ – מישדר או חלק ממנו אשר יש בו כדי לקדם, במישרין או בעקיפין, שם, מוצר, שירות, עסק או כל ענין מסחרי אחר, ואשר בעדו נתקבלה או צפויה להתקבל תמורה כלשהי, במישרין או בעקיפין;
”קדימון“ (promo) – מישדר המוסר מידע על האפיק שבו הוא משודר או על מישדרים אחרים בו;
”קדימון צולב“ (cross promo) – מישדר המוסר מידע על אפיק אחר או מישדרים בו;
”רבעון“ – תקופה של שלושה חדשים שתחילתה ב־1 בינואר, ב־1 באפריל, ב־1 ביולי וב־1 באוקטובר, לפי הענין;
”רשות ציבורית“ –
(1)
הממשלה ומשדרי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;
(2)
לשכת נשיא המדינה;
(3)
הכנסת;
(4)
מבקר המדינה;
(5)
בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל;
(6)
תאגיד שהוקם בחוק;
”שידור חוזר“ – שידור נוסף של מישדר באחד מאפיקי השידורים העצמיים ששודר בשידור ראשוני באחד מהאפיקים האמורים במהלך השנים שקדמו לשידורו הנוסף, לרבות מישדר שנערך מחדש אך זהה בתוכנו, לדעת המועצה, למישדר ששודר בשידור ראשוני כאמור;
”שידורי לווין“ – (נמחקה);
”שידורי חובה“ – שידורי הרדיו באפנון תדר ושידורי הטלויזיה המשודרים לפי כל חוק לציבור בישראל והניתנים לקליטה מהאויר, ולרבות שידוריו של משדר ערוץ ושידורי הטלוויזיה הלימודית, לפי סעיף 6לד לחוק;
”שידורים בסיסיים“ – מיקבץ שידורים ושירותים במתכונת שנקבעה לבעל זכיון לשידורי כבלים בזכיון שניתן לו, והכולל –
(1)
שידורים עצמיים;
(2)
(נמחקה);
(3)
שידורי חובה;
”שידור ראשוני“ – שידור ראשון של טלויזיה בישראל;
”שידורים משניים“ – העברה או הפצה של שידורים שאינם שידורים עצמיים, באמצעות רשת כבלים, לרבות –
(1)
שידורי חובה;
(2)
(נמחקה);
(3)
שידורים של בעל זכות שימוש;
(4)
(נמחקה);
(5)
שידורי ערוצים שבעל זיכיון רשאי להעבירם לפי סעיף 46;
”שידורים עצמיים“ – שידורים באפיקים העצמיים של בעל הזכיון, לרבות שידורים המופקים בידי מפיק ערוץ המשודרים או מועברים על ידיו אל מוקד השידור של בעל הזכיון או נמסרים לו בדרך אחרת.
”שלישון“ – תקופה של ארבעה חודשים שתחילתה ב־1 בינואר, ב־1 במאי וב־1 בספטמבר, לפי הענין;
”שעת שידור“ – שישים דקות;
”שעות צפיית שיא“ – השעות שבין 18.00 ו־23.00, שעון ישראל, בכל יום, או שעות אחרות שתקבע המועצה לגבי ערוץ מסוים, לאחר ששוכנעה כי צפיית השיא של אותו ערוץ היא בשעות שונות;
”תקופת הקמה“ – לענין שידורי כבלים לפי חלק ג׳ של פרק ב׳ – חמש שנים שראשיתן בתום שלוש שנים מיום מתן הזכיון;
”תשדיר שירות“ – (נמחקה).
(ב)
מונחים אחרים בכללים אלה, ככל שלא הוגדרו בחוק, תהא להם המשמעות שיש להם בתקנות שהותקנו לפי פרק ב1 לחוק ושפורסמו ערב תחילתם של כללים אלה.

פרק ב׳: שידורי בעל זכיון

חלק א׳: סייגים לשידורים

שידורים אסורים
בעל זכיון לא ישדר שידורים –
(1)
שהם סרטים או מחזות שהמועצה לביקורת סרטים ומחזות, כמשמעותה בפקודת סרטי הראינוע, לא אישרה את הצגתם על־פי כל דין;
(2)
שיש בהם חומר תועבה כמשמעותו בחוק העונשין, התשל״ז–1977;
(3)
שהם תעמולה מפלגתית;
(4)
שיש בהם הסתה גזענית או לאומנית;
(5)
שיש בהם משום הפרת זכות יוצרים או זכות מבצעים על פי כל דין.
קיום הוראות דין
בקיום שידורים ימלא בעל זכיון אחר הוראות כל דין, ובלי לגרוע מכלליות האמור, ינקוט בעל זכיון בכל האמצעים הדרושים להבטיח כי בתכנם של שידורים לא יהיה משום –
(1)
השפלת אדם או קבוצת בני אדם בשל לאום, מוצא ודת;
(2)
ביזוי אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסות לו;
(3)
הסתה לאפליה מטעמים של גזע, מוצא, דת, לאום ומין.
איסור פרסומת [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז, תשס״ב־3, תשס״ג־2, תשס״ח]
(א)
בסעיף זה –
”בעל זכיון“ – לרבות כל מי שפועל בשמו, מטעמו או עבורו, ולרבות צוות המערכת או מפיק עצמאי, ובכלל זה מפיק ערוץ; לענין זה, ”צוות מערכת“ – עורכים, מפיקים, כתבים ושדרים העוסקים באיסוף מידע, צילומו, עריכתו והבאתו לשידור, בין אם הם עובדיו של בעל הזכיון ובין אם הם פועלים מטעמו או עבורו בדרך אחרת;
”מישדר“ – לרבות מקבץ פרסומת הבא מיד לפניו או מיד לאחריו;
”פרסומת בלתי־מודעת“ – העברת מסר פרסומי לצופים, בלא שהם מודעים לכך באופן מלא, לרבות בתמונות חטופות, בהבזקים או בדרך תת־ספית;
”פרסומת סמויה“ – שם מותג או סמל של מוצר, שירות, עסק או כל גורם מסחרי אחר, המשולב במישדר, בקול או בתמונה או בכל דרך אחרת, והנחזה להיות חלק ממנו באופן שצופה סביר עלול שלא לזהות שיש בו כדי לקדמם;
”קדימונים“ – לרבות קדימונים צולבים;
”שידורים עצמיים“ – לרבות שידורים אשר אינם משודרים באפיקיו העצמיים של בעל זיכיון, המיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו;
”תמורה“ – תשלום כספי או אחר ובכלל זה טובת הנאה.
(ב)
לא יכלול בעל זכיון פרסומת בשידוריו העצמיים, לרבות במישדר בחסות, במישדר מידע לציבור או בקדימון; לענין סעיף זה, לא יראו כפרסומת ציון תודות בסוף מישדר לפי סעיף 4ג, שידור קדימונים לפי סעיף 53ב והודעות חסות לפי סעיפים 33ב ו־53ד.
(ג)
לא יכלול בעל זכיון פרסומת בלתי־מודעת בשידוריו העצמיים, ובכלל זה במסגרת ציון תודות או שידור קדימונים.
(ד)
לא יכלול בעל זכיון פרסומת סמויה בשידוריו העצמיים, ובכלל זה במסגרת ציון תודות או שידור קדימונים, בין אם נתקבלה תמורה בעדה, במישרין או בעקיפין, ובין אם לא נתקבלה.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ד) רשאי בעל זכיון לשדר מישדר שאינו קדימון הכולל בדרך אגב צילום או אזכור שמו של אדם, מוצר, שירות, עסק או ענין מסחרי אחר ולרבות ציון שמם המסחרי (להלן – אזכור אגב) ובלבד שנתקיימו אלה:
(1)
אזכור האגב הוא תוצאת לוואי מצומצמת ובלתי מכוונת של תוכן המישדר ומהותו ואינו עובר את תחום הסביר מבחינת מרכזיותו והבלטתו בשידור;
(2)
החלטת בעל הזכיון לשדר מישדר כאמור והחלטותיו באשר לאופן צילומו ועריכתו לא הושפעו בכל דרך שהיא מאיזכור האגב הכלול בו;
(3)
בעל הזכיון לא קיבל כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בעד איזכור האגב או הכללתו במישדר כאמור.
(ו)
נכלל במישדר מהפקה זרה המשודר, כולו או חלקו, בשידוריו העצמיים של בעל הזכיון תשדיר פרסומת – ישמיטו בעל זכיון לפני שידור המישדר.
(ז)
שידורים שמתקיים בהם אחד או יותר מהמאפיינים האלה, חזקה כי הם שידורים המיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו:
(1)
מחציתם לפחות הם שידורים בשפה העברית, בדיבור, בדיבוב או בכתוביות (להלן – שידורים בשפה העברית);
(2)
בשעת צפיית שיא יש בהם, דרך כלל, שידורים בשפה העברית;
(3)
יש בהם, דרך כלל, פרסומת או מישדרים המציעים למכירה מוצרים או שירותים, המשודרים בשפה העברית, או המתייחסים למוצרים או לשירותים המשווקים בעיקרם בישראל, או הכוללים תנאי מכירה של מוצרים או שירותים המיוחדים לישראל; לענין פסקה זו, מישדר אשר 25% מן הפרסומות או מישדרי המכירה המשודרים בו הם פרסומות או מישדרי מכירה כאמור, חזקה שהוא שידור אשר יש בו, דרך כלל, פרסומות כאמור;
(4)
מחציתם או יותר אינם שידורים בשפה העברית, אך המועצה שוכנעה כי הם מיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו, בין השאר מבחינת מהותם, תוכנם, עריכתם, תרגומם או זמן שידורם;
(5)
הם משודרים מישראל או מופקים בישראל, במלואם או בחלקם, אלא אם כן הוכח להנחת דעת המועצה, כי על פי מהותם ותוכנם, אין השידורים מיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו;
(6)
הם אינם משודרים במדינות אחרות או משודרים בישראל במתכונת השונה מהמתכונת שבה הם משודרים במדינות אחרות, לאחר שעברו התאמה או שינוי כלשהם בעבור הציבור בישראל או בעבור חלק ממנו, בין השאר מבחינת תוכנם, עריכתם, תרגומם או זמן שידורם.
(ח)
על אף האמור בסעיף קטן (ז)(6), רשאית המועצה לקבוע כי אין בהתאמה או בשינוי אשר עברו שידורים מסוימים, כדי להפכם לשידורים המיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו.
(ט)
על אף האמור בסעיף קטן (ז), לענין שידורים הנקלטים ומשודרים בישראל ובמדינות אחרות כאחד, אשר נצפים על ידי 8,000,000 בתי אב מחוץ לישראל לפחות, ואשר לא מתקיים בהם אחד או יותר מן המאפיינים המפורטים בסעיף קטן (ז)(1), (2), (4), (5) או (6) לעיל, אך מתקיים בהם האמור בסעיף קטן (ז)(3), רשאית המועצה לקבוע כי אינם שידורים המיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו או לקבוע שיעור שונה מזה הנקוב בסעיף קטן (ז)(3).
הצגת פרס בתכנית מהפקה מקומית [תיקון: תשנ״ז, תש״ע]
(א)
במהלך תכנית מהפקה מקומית שאיננה תעודה או דרמה, יהיה בעל רישיון רשאי להציג פרס הניתן לצופים בתכנית או למשתתפים בה, בהתאם לעקרונות אלה:
(1)
לא יוצג פרס אלא אם כן היתה להענקתו הצדקה עניינית מבחינת שיקולי עריכת אותו שידור;
(2)
יהיה ניתן לאזכר רק את המוצר או את השירות הניתן כפרס, ואת שם נותן הפרס לרבות היצרן, היבואן או המשווק של המוצר או נותן השירות (להלן – נותן הפרס), אך לא ייאמרו דברי שבח וכל תיאור איכותי השוואתי אחר הנוגע אליהם;
(3)
לא תותר הצגתו של פרס בתכנית אשר לנותן הפרס יש בה עניין אישי או מסחרי, מעבר להיותו מפיק התכנית או הערוץ שבו היא משודרת;
(4)
משך כל אזכור של הפרס או נותנו, לא יעלה על 6 שניות;
(5)
פרס מסוים או נותנו, יוזכרו לא יותר משלוש פעמים במהלך מישדר ולא תהיה חשיפה נוספת של הפרס במישדר;
(6)
לא יוצגו יותר מחמישה פרסים במהלך שעת שידור.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
בעל הרישיון יהיה רשאי להציג פרסים בהתאם להוראות סעיף זה גם במהלך שידור תחרות ספורט המתקיימת בישראל, ובלבד שלא יוצגו יותר משני פרסים במהלך שידור אותה תחרות ושהצגת הפרסים תיעשה באופן שיצמצם ככל האפשר את הפגיעה בצופה ואת ההפרעה לצפייה בשידור;
(2)
בעל הרישיון יהיה רשאי להציג פרסים גם בשידורים הידודיים (interactive) בכפוף להוראות האלה:
(א)
פסקאות (1) עד (3) בסעיף קטן (א) לעיל;
(ב)
הפרס יוצג בעת טעינתו של היישום ההידודי, למשך זמן אשר לא יעלה על 10 שניות, ואולם לבקשה מפורשת של המנוי באמצעות לחיצה על ציוד הקצה יהיה ניתן להציג פרס גם במשך כל זמן השימוש ביישום ההידודי; להסרת ספק, ההוראות בדבר הדרך לבקש את הצגת הפרס כאמור, לא יכללו את הצגת הפרס עצמו.
(ג)
לא תהיה חשיפה של הפרס ושל נותן הפרס בקדימון לתכנית, ואולם בעל הרישיון יהיה רשאי לציין בו את עובדת מתן הפרס ואת סוגו.
ציון תודות בסוף מישדר [תיקון: תשנ״ז]
(א)
בעל זכיון רשאי להודות בסוף מישדר לבתי־עסק או גורמים מסחריים אחרים שתרמו להפקת המישדר בציוד או בשירותים.
(ב)
ציון התודות יהיה לפי עקרונות אלה:
(1)
תחת הכותרת ”תודות“ יוקרן ברצף נע מיקבץ כותרות תודה המציינות בכתב רק את שמות התורמים ושמות הענפים המסחריים המתאימים;
(2)
כיתוב הכותרות יהיה באותיות שגודלן, צבען והגופן שלהן אחידים;
(3)
לא יימסר כל מידע אודות הגורם התורם, הציוד או השירותים, לא יינתן אודותם תיאור כלשהו ולא ייאמרו עליהם דברי שבח כלשהם.

חלק ב׳: חובות בעל זכיון בקיום שידורים עצמיים

[תיקון: תשנ״א־3]

סימן א׳: ימי השידורים ומתכונתם בימי חג

ימי השידורים [תיקון: תשס״ח]
בעל רישיון ישדר בימים ובשעות הקבועים בתכנית השידורים ברישיונו, ובכל אישור של ערוץ או שידור שהוענק לו.
שידורים בימי חג ושבת, ובימי זכרון ואבל [תיקון: תשנ״א־3, תשנ״ו־3, תשס״ג, תשס״ח]
(א)
בעל רישיון יקיים את שידוריו העצמיים בחגי ישראל ובימי זיכרון ואבל, במתכונת ההולמת את אופיים.
(ב)
בחגי ישראל ובימי זיכרון, או בסמוך אליהם, יקצה בעל רישיון זמן שידור נאות לשידורים הנותנים ביטוי להוויה הישראלית ולמורשת ישראל בהקשר למועדים האמורים; שידורים כאמור יהיו בהיקף שלא יפחת משתי שעות שידור בכל מועד ובכל יום זיכרון, לפחות אחת מהן בשידור ראשוני, וחלקן הארי ישודר בערוצים לילדים ונוער במקבץ השידורים הבסיסי; לעניין סעיף קטן זה, יימנה כל אחד מצמדי הימים האלה כיום מועד אחד בלבד: שני ימי ראש השנה, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, וראשון ושביעי של פסח.
(ג)
בעל רישיון –
(1)
שביקש מאדם להופיע במישדר בתפקיד ראשי או משמעותי ואותו אדם התנה בכתב את הסכמתו, במועד שבו התבקש לראשונה להופיע במישדר, בכך שהמישדר לא ישודר בשבת או בחג, לא ישדר את המישדר בשבת או בחג;
(2)
המקליט ביום חול באולפן, מישדר המיועד להיות משודר בשבת או בחג, יודיע מראש למוזמנים להופיע במישדר, וכן יודיע לפני תחילת ההקלטה לנוכחים באולפן, על כך שהמישדר מיועד לשידור כאמור;
(3)
המקליט ביום חול מישדר שאינו מן האולפן, והמיועד להיות משודר בשבת או בחג, יודיע מראש למי שמופיע במישדר בתפקיד ראשי או משמעותי, על כך שהמישדר מיועד לשידור כאמור, ואולם בהקלטה של מישדר כאמור ברשות הרבים, יודיע בעל הרישיון מראש על מועד השידור כאמור, רק למי שמרואיין במישדר או שהוזמן להשתתף בו בתפקיד ראשי או משמעותי.
בסעיף קטן זה –
”בעל רישיון“ – לרבות מי שפועל בשמו, מטעמו, או בעבורו, ולרבות צוות המערכת כהגדרתו בסעיף 4(א) או מפיק עצמאי;
”חג“ – חגי ישראל, למעט יום העצמאות;
”מישדר“ – למעט שנרכש ולא הופק לצורך שידורו בישראל;
”שבת או חג“ – משעת כניסתם ועד שעת צאתם.
(ד)
ביום הכיפורים לא ישודרו שידורים עצמיים ולא יתורגמו לעברית שידורים שאינם עצמיים.
שידורים בשעת אסון כבד [תיקון: תשנ״א־3, תשנ״ב, תשנ״ו־3, תשנ״ח, תשס״ח]
אירע אסון כבד, יקיים בעל הזכיון את שידוריו העצמיים במתכונת ההולמת את אופיים של האירוע והשעה, בהתחשב בסוג הערוץ והמישדר, במידת מרכזיותם ובקהל שאליו הם מופנים.
[תיקון: תשנ״א־3, תשנ״ב]

סימן ב׳: אתיקה בשידור

אחריות בעל זכיון לגבי אתיקה בשידור [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3, תשנ״ז]
(א)
בעל זכיון אחראי לכך שמישדרים המובאים לשידור באפיקי השידורים העצמיים, יופקו וישודרו לפי הוראות כל דין ועל פי הוראות סימן זה; לענין סעיפי חלק זה להלן, ”בעל זכיון“ – לרבות כל מי שפועל בשמו ומטעמו או עבורו ולרבות צוות המערכת; לענין זה ”צוות מערכת“ – עורכים, מפיקים, כתבים ושדרים העוסקים באיסוף מידע, צילומו, עריכתו והבאתו לשידור, בין אם הם עובדיו של בעל הזכיון ובין אם הם פועלים מטעמו או עבורו בדרך אחרת.
(ב)
בשידור מישדרים מהפקה מקומית ובמהלך הפקתן, יפעל בעל זכיון, בלי לגרוע מהוראות כל דין, על פי עקרונות אלה:
(1)
לא ינהג אפליה או משוא פנים בהצגת הנושא במישדר המיועד לשידור או כלפי מי שהוא נושא הסיקור במישדר חדשות;
(2)
לא יפרסם שמות חשודים ועצורים בטרם הובאו לבית המשפט לשם הארכת מעצרם או שחרורם בערבות, אלא אם כן ראה בעל זכיון שיש ענין לציבור בפרסום שמו של חשוד או עצור;
(3)
לא ינקוט אמצעים פסולים להשגת מידע או לצילום והקלטה של ראיון כלשהו; ראה בעל הזכיון כי נושא מסויים מחייב השגת מידע בהסתר, יוודא מראש כי דרך השגת המידע תעלה בקנה אחד עם כללים אלה ועם הוראות כל דין;
(4)
לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה העלולה להשפיע על תוכנו או מתכונתו של מישדר או על בחירת המשתתפים בו;
(5)
לא ישדר מישדר או חלק ממישדר שנכללה בו פרסומת סמויה, בין שנתקבלה ובין שלא נתקבלה בעדה תמורה כלשהי; ואולם רשאי בעל הזכיון לכלול בשידוריו אזכור אגב בתנאים האמורים בסעיף 4(ה);
(6)
לא ישודר מישדר כלשהו שיש בו משום קידום יחסי ציבור למען יחיד או תאגיד אף אם לא ניתן בשלו גמול כלשהו.
(7)
מידע שהגיע לידי בעל זכיון, יהיה השימוש בו לצורך שידורו בלבד ולא ינוצל לצרכים מסחריים;
(8)
(א)
לא יעשה שימוש בסיקור פעולותיה של הבורסה לניירות ערך או דברי פרשנות על פעילותה, לשם קידום עניניו או עניניהם של אחרים, בבורסה לניירות ערך, או לשם הפקת רווחים בדרך בלתי הוגנת;
(ב)
ידאג שאדם העוסק בסיקור פעולות הבורסה לא יעסוק בעיסוקים הקשורים בשוק ניירות הערך, לרבות ניהול תיקי השקעות למען עצמו או למען אחרים, בין בשכר ובין שלא בשכר, ולרבות מתן הוראות לביצוע פעולות באולם המסחר למען עצמו או למען אחרים;
(ג)
לא ינחה בכל דרך שהיא את מי שמסקר את פעולות הבורסה לניירות ערך באופן העשוי לגרום שהסיקור ישפיע על פעולות הבורסה או על שוק ניירות הערך;
(ד)
במישדר המביא סיקור או דברי פרשנות על פעולות הבורסה לניירות ערך יצויינו שמו ותחום עיסוקו או תחום מומחיותו של האחראי לסיקור או של הפרשן כאמור;
(9)
לא יציין במישדר מוצאו של אדם, דתו, גזעו או לאומיותו וכן לא יציין את השקפתו הפוליטית, השתייכותו הארגונית או העדפותיו המיניות של אדם, אלא אם כן יש בפרטים אלה משום נגיעה ישירה וחיונית לנושא המישדר, לתוכנו ולהבנתו;
(10)
בשידור מידע הנוגע לחייו הפרטיים של אדם לא יובאו פרטים הנוגעים לו או לבני משפחתו, שאין בהם ענין לציבור או שאין להם נגיעה לנושא המישדר או שאינם חיוניים להבנת המידע, או שאינם מתיישבים עם הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, וחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו;
(11)
לא יפעל בשליחות מפלגה או גוף פוליטי־מפלגתי, במישרין או בעקיפין, ולא יאפשר שימוש במישדרים לשם קידום מטרותיהם של מפלגה או של גוף פוליטי־מפלגתי;
(12)
(א)
לא יעשה שימוש כלשהו במישדרים, במישרין או בעקיפין, לקידום עניניו הפרטיים או המסחריים של בעל זכיון; לענין זה, ”בעל זכיון“ – לרבות עובדיו ומנהליו ואם הוא תאגיד – לרבות כל מי שהוא בעל ענין בו;
(ב)
לא ישדר מישדר או חלק ממישדר, לרבות מהפקה מקומית קנויה, אשר יש בו נגיעה לענינים פרטיים או ענינים מסחריים של בעל זכיון, של קרובו, של שותפו או של בענין בו, לרבות פרטים המובאים בשידור דרך אגב, אלא אם כן הפרטים הכלולים במישדר הם בעלי ערך חדשותי (News Value) ובעל הזכיון וידא כי הפרטים שיש בהם נגיעה כאמור לא זכו להבלטה מעבר לנדרש לצורך מסירת המידע שהוא בעל ערך חדשותי כאמור;
(ג)
נכלל בשידורים מישדר שיש לו נגיעה לעניניו הפרטיים של בעל זכיון או עניניו המסחריים, יוודא כי לא תינתן העדפה בתיאור המידע או באופן שידורו לעניניו הפרטיים או עניניו המסחריים על פני עניניהם הפרטיים או עניניהם המסחריים של אחרים, לרבות מתחרים באותו תחום שהוא נושא המישדר;
(13)
בשידור מידע שמקורו בעיתון או בתחנת שידור אחרת יצויין מקור המידע ומועד פרסומו;
(14)
לא יצלם ולא יקליט בעל זכיון ברשות הפרט, אלא בהסכמה של יחיד, של קבוצה, של תאגיד, לפי הענין, וכן לא יפעיל אמצעי צילום והקלטה המוצבים ברשות הרבים לשם צילום והקלטה ברשות הפרט אלא בהסכמה כאמור; לענין זה, ”רשות הפרט“ – לרבות מוסד חינוכי או מוסד רפואי, למעט – במוסד רפואי – אם ניתנה הסכמתו של פרט המצוי במוסד.
דיוק בתוכן מישדר ואימות מידע [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3]
(א)
בשידור מידע במישדר, מהפקה מקומית, יהיה המידע מהימן, נכון ומדוייק; כלל המישדר מידע שאינו עדכני, יציין זאת בעל הזכיון במהלך המישדר או עם סיומו.
(ב)
בעל זכיון ינקוט אמצעים סבירים כדי לאמת מידע המובא בשידורים בדרך של בדיקה או השוואה עם מקור אחר; היה במידע שאומת כדי לפגוע באדם או בגוף כלשהו או כדי להסית נגד אדם או גוף כלשהו, ישודר המידע שאומת באופן שלא יעודד פגיעה או הסתה נגד נושא המידע המשודר; לא ניתן היה לאמת את המידע כאמור, יובא המידע רק בשם אומרו.
(ג)
לא תוטל על בעל זכיון אחריות בגין הפרת כללים אלה, לענין נכונותו של מידע שהובא בשם אומרו (להלן – בעל הדבר) ובלבד שנקט, לפני שידור המידע, אמצעים אלה:
(1)
אימת או וידא, ככל שניתן בנסיבות הענין, שבעל הדבר אינו בעל ענין אישי, מסחרי או מפלגתי־פוליטי בשידור המידע;
(2)
אימת, ככל שניתן בנסיבות הענין, ששידור המידע לא נועד לקדם בגלוי או בסמוי ענינו של מוסד או יחיד וכי שידורו של אותו מידע לא נועד לפגוע ואין בו כדי להסית בגלוי או בסמוי נגד מוסד או יחיד כלשהו; אולם אם המידע הוא בעל ערך חדשותי, יחולו הוראות סעיף 6(ב)(12)(ב) ו־(ג);
(3)
בתחילת שידורו של המידע צויינו שמו וזהותו של בעל הדבר ונגיעתו לנושא המידע המשודר.
(ד)
הובאו במישדר דבריו של אדם, לרבות דברים בשם אותו אדם, שענינם ביקורת או דברי פולמוס בנושא שיש בו ענין לציבור – לא תוטל אחריות לפי כללים אלה על בעל הזכיון לנכונות המידע הכלול בדבריו של אותו אדם, ובלבד שנתקיימו בשידור המידע האמור התנאים הקבועים בסעיף קטן (ג)(1) ו־(2) וכן הוראות סעיף 3.
(ה)
לא תוטל על בעל זכיון אחריות לפי כללים אלה לגבי נכונותו או עדכניותו של מידע כלשהו המובא במישדר מהפקה קנויה, שאינה הפקה מקומית, אם בתחילת המישדר או בסופו הודע שמו של מפיק המישדר, ואם ניתן הדבר – גם מועד הפקתו, ובעל הזכיון לא ידע או לא יכול היה לדעת, בנסיבות הענין, כי המידע המובא במישדר כאמור איננו נכון או אינו עדכני.
מישדר בנושא מקצועי [תיקון: תשנ״ב]
בלי לגרוע מן האמור בסעיף 7, לא יינתן ייעוץ לציבור במישדר שתכנו הוא בתחום מומחיות מקצועית, לרבות בתחום רפואה, משפט וכספים אלא אם כן הובאו הדברים מפיו או בשמו של מומחה, לפי הענין, המוסמך לעסוק באותו תחום לפי כל דין.
לוח תכניות אחיד [תיקון: תשנ״ד]
(א)
בעל זכיון רשאי לקבוע לוח תכניות אחיד לשידוריו העצמיים באזורים שיש לו זכיונות לגביהם וכן רשאי בעל זכיון לקבוע לוח תכניות זהה ללוח תכניות שקבע בעל זכיון אחר.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), בעל זכיון יקבע משבצים בלוח תכניות לגבי כל אזור זכיון, לשם שידור משדרים בעניני האזור, לרבות חדשות מקומיות, בהיקף שלא יפחת מן המתחייב מהוראות סעיפים 21(א), 22, 23, 24 ו־27.
(ג)
לענין סעיף קטן (ב), ”אזור“ – לרבות אזורים צמודים שניתן לגביהם היתר מהשר לפי תקנה 3(ב) לתקנות הבזק (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים), התשמ״ח–1988.
מידע [תיקון: תשנ״ב]
מישדר המכיל מידע עובדתי ופרשנות או ניתוח של המידע, ייערך, ככל האפשר, תוך הבחנה בין המידע לבין הפרשנות או הניתוח כאמור, באופן שצופה במישדר יוכל להבין ולהבחין על נקלה בין העובדות המובאות במישדר לבין הפרשנות או הניתוח הנלווים לעובדות אלה.
דיוק בתוכן ואימות מידע בדרמות תיעודיות [תיקון: תשנ״ז]
(א)
בשידור דרמה תיעודית יקפיד בעל זכיון על קיומם של ההוראות והתנאים שבסעיף 7 בכל שלב של הכנת הדרמה.
(ב)
בעל זכיון לא יכלול במישדר כאמור בסעיף קטן (א) קטעים שיש בהם כדי לפגוע בשמם הטוב של בני אדם שעליהם מבוססות הדמויות במישדר או כדי להסית כנגדם, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:
(1)
הוכח כי הקטעים מבוססים על עובדות אמיתיות וכי בהכללתם במישדר יש משום ענין לציבור;
(2)
אם המישדר שיחזר אירוע היסטורי – שמות הדמויות שונו באופן שלא ניתן יהיה להבין מתוכן המישדר ומדרך השיחזור על דמיון או קירבה כלשהי בין הדמויות במישדר לבין בני אדם אמיתיים.
(ג)
בסעיף זה, ”דרמה תיעודית“ – דרמה המבוססת על אירועים אמיתיים ובני אדם שהשתתפו בהם, ומוצגת כמשחזרת, בנאמנות מרבית, אירועים שאירעו לבני אדם אלה או שניתן להבין מתוכן הדרמה ומאופן הצגת הדברים בה כי קיימים קירבה, דמיון, זהות או זיקה אחרת כלשהי בין האירועים והדמויות המוצגים בה לבין אירועים אמיתיים ובני אדם שנטלו חלק בהם.
קטעי שיחזור [תיקון: תשנ״ז]
(א)
קטעי שיחזור המשולבים במישדר המכיל מידע עובדתי, לרבות חדשות מקומיות ומידע בעניני היום באזור, ילוו בכתוביות המציינות כי הקטעים הם קטעי שיחזור.
(ב)
בסעיף זה, ”קטעי שיחזור“ – קטעים המשוחקים בידי שחקנים והמשחזרים אירועים אמיתיים ובני אדם שנטלו חלק בהם.
איזון בשידורים [תיקון: תשנ״ב]
(א)
בעל זכיון יבטיח כי יינתן איזון נאות לדעות הרווחות בציבור בנושא המובא במישדר שלתוכנו יש משמעות ציבורית.
(ב)
לשם ביצוע האמור בסעיף קטן (א), יקיים בעל זכיון, בין היתר, את אלה:
(1)
בנושא שבו רווחות דעות שונות בציבור – יביא באותו מישדר לפחות שתי דעות עיקריות, ולא יתן העדפה לדעה מסויימת על פני דעה אחרת מבחינת היקף הזמן לשידורה, או מבחינת מתכונת הגשתה בשידור;
(2)
בהעדר אפשרות להביא במסגרת אותו מישדר (להלן – המישדר הראשון), דעה הדרושה לשם קיום חובת האיזון בשידורים – יודיע בעל הזכיון על כך במהלך השידור הנוגע לענין, ויתן הזדמנות הולמת להבעת דעה או למתן תגובה במישדר אחר, אשר ישודר סמוך למועד שידורו של המישדר הראשון;
(3)
האמור בפסקאות (1) ו־(2) יחול גם על מישדר אשר לגבי תוכנו, כולו או מקצתו, קיימות עמדות שונות ואף מנוגדות בין גופים שונים באזור, לרבות רשויות ממלכתיות ומקומיות, ובלבד שעמדות אלה נוגעות לנושא המישדר; ואולם אם נמנע גוף כלשהו להציג עמדה, דעה או תגובה – רשאי בעל הזכיון לקיים את המישדר, תוך ציון הימנעותו של אותו גוף מהבעת עמדה, דעה או תגובה כאמור.
מתן זכות תגובה [תיקון: תשנ״ב]
(א)
אדם המבקש לסתור מידע עובדתי ששודר לגביו, או להוסיף עליו מידע אשר עשוי להציג את העובדות באור שונה באופן מהותי, יפנה לבעל הזכיון ויבקש להציג את תגובתו; בעל הזכיון יביא לשידור את תגובתו של אותו אדם במישדר מסוג דומה אשר ישודר סמוך ככל האפשר למועד שידור המידע, ורשאי בעל הזכיון לקבוע את משך זמן שידורה של תגובה כאמור ואת מתכונתה בשידור.
(ב)
ראה בעל הזכיון כי מבקש זכות התגובה עלול לעשות שימוש לא ראוי באפשרות למתן התגובה, או שלבעל הזכיון היה יסוד ברור להניח שדברי התגובה אינם דברי אמת, רשאי הוא שלא להביא לשידור את דברי התגובה.
דעות פרטיות [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3]
לא יביע בעל זכיון בשידוריו מהפקה מקומית עצמית את דעותיו הפרטיות; לענין זה, ”בעל זכיון“ – לרבות עובדיו, ואם הוא תאגיד, לרבות מנהלי התאגיד ובעלי הענין בו.
זיהוי מישדר במקרים מסויימים [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3, תשנ״ז]
(א)
בעל הזכיון לא ישדר מישדר הכולל ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים של אלימות, מין או סבל, אלא אם כן הוא מזוהה עובר לשידור ובמהלכו, מראשיתו ועד סופו, באופן שהוריהם של קטינים יוכלו למנוע מילדיהם לצפות במישדר האמור; זיהוי המישדר יהיה, באישור המועצה, באמצעות סימול גרפי מקובל או סימול אחר.
(ב)
קיים מידע מהימן או חשש סביר כי מישדר כלשהו ישמש, כולו או חלקו, מושא של חיקוי לילדים ובני נוער וכי חיקוי כאמור עלול לגרום נזק גופני או נפשי למחקים או לבני אדם אחרים (להלן – מישדר מושא חיקוי), ישדר בעל הזכיון עובר לשידורו ובמהלכו אזהרה, קולית או חזותית, בדבר הנזק הצפוי כתוצאה מחיקויו.
סימון שידורים חוזרים [תיקון: תשנ״ח]
(א)
בעל זכיון יסמן שידור חוזר של מישדר מהפקה מקומית, עובר לשידור, בתחילתו ומדי פעם במהלכו, במקרים אלה:
(1)
המישדר הוא של חדשות מקומיות;
(2)
נמסר במישדר מידע על אירועים עתידיים או על מישדרים אחרים המתוכננים לשידור, לרבות בענין תוכנם ומועדי שידורם, כאשר בהעדר סימון כאמור עלול ציבור הצופים להיות מוטעה בקשר עם או עקב המידע כאמור.
(ב)
השידור החוזר יסומן באמצעות כתובית שתוטבע על גבי המירקע ויצוינו בה המילים ”שידור חוזר“.
[תיקון: תשנ״ב]

סימן ג׳: שידורי חדשות

מהימנות ואי תלות בשידור חדשות [תיקון: תשנ״ב, תשס״ה]
(א)
בעל רישיון ישדר חדשות ותכניות מידע בעניני היום, ובלבד שהן נוגעות לאזור ולתושביו (להלן – חדשות מקומיות).
(ב)
בעל רישיון רשאי להפיק חדשות מקומיות, המתייחסות לאזורי רישיונו וכן לאזורי רישיונות של בעלי רישיונות אחרים, בעצמו או באמצעות גוף חיצוני לו; הפקה באמצעות גוף חיצוני כפופה לאישור מוקדם של המועצה את הגוף החיצוני ולהוראות כל דין; המועצה רשאית להתנות את אישורה בתנאים; ההוראות החלות על בעל רישיון בסימן זה, יחולו אף על הגוף החיצוני.
(ג)
בשידור חדשות מקומיות יפעל בעל הרישיון כמפורט להלן:
(1)
יפיק משדרי חדשות מקומיות מהימנים ומדויקים;
(2)
יפעיל שיקול דעת עצמאי;
(3)
יבטיח כי איסוף מידע, בדיקתו, אימותו ועריכתו לשידור ייעשו באופן עצמאי ובלתי תלוי;
(4)
לא ישדר חדשות מקומיות בשיתוף עם עיתון, שבועון או ירחון (להלן – עיתון) או עם תחנת שידור אחרת או בחסותם, וכן לא ייתן חסות בשידוריו לעיתון או לתחנת שידור אחרת ואולם –
(א)
המועצה רשאית לאפשר לבעל רישיון לשדר בשיתוף עם עיתון, אם הוכח להנחת דעתה כי העיתון אינו נמנה עם שני העיתונים היומיים הנפוצים ביותר בישראל, אינו בשליטת בעל ענין בעיתונים כאמור או באחת משתי רשתות המקומונים הנפוצות ביותר, ואינו בעל שליטה בבעל הרישיון;
(ב)
בעל הרישיון רשאי לרכוש מידע מילולי, צילומי עיתונות או שידורי וידאו מסוכנויות ידיעות ומגורמים מקצועיים אחרים שעיסוקם במכירת אלה, ובלבד ששום גורם כאמור לא יהווה מקור עיקרי לחדשות המקומיות; בעל הרישיון יקפיד לציין בשידור את מקור המידע, הצילומים או השידורים הנרכשים;
(5)
יהא אחראי לכך שיחידי צוות המערכת המפיקה את החדשות המקומיות יפעלו בהפקת החדשות ובשידורן באורח עצמאי ובלתי תלוי בגורם כלשהו.
סייגים בהעסקה [תיקון: תשנ״ב]
בעל הזכיון לא יעסיק את יחידי צוות המערכת בפעילותו המסחרית, לרבות החתמת מנויים באזור, וכן לא יעסיק סוכנים מסחריים ואנשי שיווק מטעמו בסיקור חדשות.
סייגים בסיקור חדשות [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3]
(א)
בעל זכיון לא ישדר ידיעה אלא לאחר שדאג לאימותה על ידי מקור נוסף אחד לפחות, אף אם יידחה בשל כך מועד שידורה.
(ב)
בדיווח על אירוע של אסון, תאונה או פיגוע –
(1)
יתואר האירוע באופן עניני ומאופק;
(2)
היו נפגעים באירוע, תצויין עובדה זו, אך לא יפורסמו שמותיהם של נפגעים, תמונותיהם או כל פרט מזהה אחר לגביהם, לפני שבעל הזכיון בדק ואימת כי אמנם נמסרה הודעה למשפחותיהם על הפגיעה; בעל הזכיון יימנע מצילום הנפגעים ללא הסכמתם או ללא הסכמת בני משפחותיהם.
(ג)
האמור בסעיף קטן (א) יחול על כל מישדר המביא מידע לציבור, מהפקה מקומית, אולם על בעל הזכיון להקפיד שהעלמתם של קטעים או משפטים אחרים לא תשאיר מקום לפירוש מטעה ומסולף של תוכן המידע.
(ד)
בציטוט מובאות ממסמך רשאי בעל הזכיון לברור קטעים, או משפטים בודדים שיש בהם ענין לציבור, אולם עליו להקפיד שהעלמתם של קטעים או משפטים אחרים לא תשאיר מקום לפירוש מטעה ומסולף של תוכן המסמך.
(ה)
בסיקור לוויה יקפיד בעל הזכיון לכבד רצונם של האבלים להימנע מצילום טקס הקבורה או ביטויי אבלות ויכבד רצון האבלים לאופן סיקור האירוע – אם ביקשו זאת; צלם מטעמו של בעל הזכיון לא יצלם, בכל מקרה, צילומים מוגדלים (להלן – צילומי תקריב) (Close up) של פני האבלים.
(ו)
לא יצלם צלם, מטעמו או בשמו של בעל זכיון, פניהם של חולי נפש, חולים חשוכי מרפא, מפגרים ומוכי גורל וכן פניהם של ילדים מוכים, קרבנות אונס, אלכוהוליסטים ומכורים לסמים – באופן העלול לזהותם אלא אם כן ניתנה הסכמה לצילום כאמור של מי שמוסמך לתיתה על פי כל דין; בסיקור הנוגע למצבם של הנזכרים בסעיף קטן זה יקפיד הצלם על שמירת צלם אנוש.
ראיון קטינים ופרסומים אסורים [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3]
(א)
במישדר מהפקה מקומית, לרבות מישדר חדשות, לא ישותף ולא ירואיין קטין בנושא העוסק בבני משפחתו, אלא בהסכמת שני הוריו ובאופן שלא יביך אותו או את בני משפחתו.
(ב)
במישדר כאמור בסעיף קטן (א) לא ירואיין קטין ולא ישודר ראיון עימו בכל המקרים האסורים בפרסום לפי סעיף 24 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך–1960 (להלן – חוק הנוער) או בכל עניין העלול לפגוע בו או במשפחתו או להביכם.
(ג)
לא ישודר במישדר כאמור בסעיף קטן (א) כל דבר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין לגבי המקרים האסורים בפרסום לפי סעיף 24 לחוק הנוער.
כתבות [תיקון: תשנ״ב]
במסגרת חובתו לספק מידע מהימן ומדוייק לציבור רשאי בעל הזכיון, או מי מטעמו, לנהל, בכפוף להוראות כל דין, חקירה עתונאית (להלן – תחקיר), כדי לחשוף עובדות שיש בהן ענין לציבור, בתנאים אלה:
(1)
בהכנת התחקיר יקפיד בעל הזכיון שלא לשבש ביודעין את מהלך עבודתה התקין של המשטרה;
(2)
לא יבסס בעל הזכיון, בכל מקרה, תחקיר כלשהו על מקורות של צד אחד בלבד;
(3)
החליט בעל הזכיון לשדר תחקיר שהוכן על פי האמור בכללים אלה, יבטיח כי תינתן באותו מישדר אפשרות למתן תגובה או תשובה לצדדים המעורבים בנושא הנחקר.
הפקתו של ראיון ושידורו [תיקון: תשנ״ב]
בהפקת ראיון ובשידורו, בין בצילום ובהקלטה בטרם שידור ובין בשידור ישיר, בעל הזכיון –
(1)
לא ישים דברים בפי המרואיין;
(2)
יימנע מעריכה של ראיון שצולם והוקלט, באופן העלול לסלף או לתת פירוש אחר לדברי המרואיין;
(3)
לא יציג למרואיין שאלות שיש בהן משום דברי עלבון כלפי המרואיין;
(4)
לא ידגיש בצילום מום כלשהו באופן דיבורו ובהופעתו של מרואיין, למעט אם ביקש זאת המרואיין במטרה להצביע על מצוקתו או הישגיו במישדר העוסק [במקור: בתכנית העוסקת] במצוקותיהם או בהישגיהם של בני אדם שהמרואיין נמנה עמם או מייצגם לגבי נשוא המישדר;
(5)
לא יצלם ולא יקליט ראיונות ברשות הרבים בעת התקהלות, או התפרעות אלימה, אם פעילותו של צוות הפקה, הפועל מטעם בעל הזכיון במקום האירוע, גורמת ליבוי יצרים העלול לעורר ולעודד מעשי אלימות או לשבש מהלך עבודתם של כוחות הבטחון; אין באמור בפסקה זו כדי למנוע סיקור של אירוע המוני או התפרעות אלימה, אם נקט צוות ההפקה האמור אמצעי ריסון וזהירות מתאימים שיש בהם למנוע ליבוי יצרים;
(6)
לא יצלם, לא יקליט ולא ישדר ראיון המבוסס על התחזותו של מרואיין לאדם אחר;
(7)
בנוסף לאמור בחוק האזנת סתר, התשל״ט–1978, לא ישדר שיחה טלפונית שהוקלטה בלי ידיעתו ובלי הסכמתו של המשוחח מן העבר האחר של קו הטלפון, אלא אם כן יש יסוד סביר להניח שהמשוחח בקצה הקו אמור למסור לכל;
(8)
לא ישדר ראיון עם עבריין, לרבות מי שמכור לסמים, באופן העלול לעורר אהדה למניעיו או הזדהות עם מעשיו של עבריין;
(9)
במהלך שידורו של ראיון יביא בעל הזכיון בשידור את שמו המלא של המרואיין וכן את תיאור עיסוקו או תפקידו ויקפיד על כתיב והיגוי נכונים של השם, העיסוק או תיאור התפקיד.
בידוי בסיקור, צילום, עריכה ושידור [תיקון: תשנ״ב]
(א)
לא יצלם בעל הזכיון, לא יקליט ולא ישדר בהפקת חדשות מהלך של אירוע שיש בו בידוי של האירוע או חלקו, למעט שיחזור אירוע שצויין בגוף המישדר כי האירוע משוחזר, אלא אם כן ימסור בגוף השידור על דבר הבידוי.
(ב)
לא ישלב בעל הזכיון בעריכה של מישדר חדשות, צילומים או קטעים מצולמים מאירוע אחר או ממישדר כלשהו, באופן העלול לבדות אירוע או מעשה שלא היו ולהטעות בכך את הציבור; אין בהוראה זו כדי למנוע שילוב של קטעי ארכיון, שיש להם נגיעה ישירה לנושא המישדר, ובלבד שצוין כי מדובר בחומר מן הארכיון או בחומר ישן וצוין תאריך הצילום או האירוע בעת שצולם; לענין זה, ”חומר מן הארכיון“ – צילומים מתועדים שנעשו קודם לכן בידי בעל הזכיון או בידי אחר.
(ג)
בצילום ראיונות קצרים ברשות הרבים, שנועדו להביא בשידור דעות של בני אדם שונים (להלן – מישאל רחוב), יקפיד בעל הזכיון על הבאת עיקרי הדברים ויציין כי מדובר במישאל רחוב אקראי.
מראות אלימות, סבל, עבריינות ומין [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז]
(א)
בהפקת חדשות ובשידורן יימנע בעל הזכיון מביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים של אלימות, סבל, עבריינות ומין אלא במידה הדרושה לדיווח מהימן ועדכני של מידע ולהבנתו; לא יצולמו צילומי תקריב של בני אדם המעורבים באירועים שיש בהם אלימות, סבל, מעשי עבריינות או מין, למעט אם שידור כאמור דרוש לצרכי זיהוי משטרתי.
(ב)
בעל הזכיון יבטיח כי בתוך מישדר חדשות יזוהו ביטויים מסוג זה, עובר לשידורם ובמהלכו, באופן שישמש אזהרה בדבר תוכנם של הביטויים; הזיהוי יהיה באמצעות סימול גרפי מקובל או זיהוי אחר, בין בהודעה שבעל־פה ובין בכתוביות.
שמות מסחריים ודברי תעמולה מסחריים [תיקון: תשנ״ב]
(א)
בהפקת חדשות ובשידורן לא יאפשר בעל הזכיון הצגת שם מסחרי או סמל מסחרי של מוצר (להלן – לוגו), או שם של יחיד או תאגיד מסחרי כלשהו, או הבאת דבר תעמולה מסחרי כלשהו במהלך שידורו של אירוע או ראיון.
(ב)
האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על צילומים מקריים ברשות הרבים, שאינם ממוקדים, וכן לא יחול על מקרים בהם יש נגיעה ישירה וחיונית לזיהויו של מקום או מוצר או לוגו כאמור, שלא למטרת שידור פרסומת.
[תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3, תשנ״ח]

סימן ד׳: שפת מישדרים, תרגום, שמות שירותים ומועדי שידורם

שפת מישדרים ותרגומם [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3, תשנ״ח, תשס״ב־2]
(א)
מישדר המיועד לשידור באפיקי השידורים העצמיים של בעל הזכיון, וכן בשידוריו של בעל זכות שימוש לפי סעיף 6לד לחוק, ישודר לפי הוראות אלה:
(1)
מישדר מהפקה מקומית וכן מישדר קהילתי ישודר בעברית למעט במקרים אלה:
(א)
המישדר מיועד ללימוד השפה שבה הוא משודר;
(ב)
המישדר מיועד מלכתחילה לציבור הדובר בשפת המישדר: ציבור ששפת האם שלו ערבית, או ציבור של עולים חדשים הנזקק עדיין לשפת ארץ המוצא;
(ג)
המישדר מיועד לתיירים;
(2)
הובאו דבריו של משתתף במישדר מהפקה מקומית בשפה זרה, יתורגמו דבריו לעברית באמצעות כתוביות בתחתית המירקע באופן שלא יופרע צליל שפתו המקורית של הדובר ואם הובאו הדברים בשידור ישיר יינתן להם מיד הסבר בעברית;
(3)
מישדר מהפקה זרה וקטעים מהפקה זרה המשולבים במישדר מהפקה מעורבת, יתורגמו תמליליהם לעברית באמצעות כתוביות ברורות וקריאות או באמצעות דיבוב על פי התמליל המדויק של המישדר או הקטע;
(4)
במישדרים המיועדים להשמעת שירים או מוסיקה – אין חובה לתרגם את מילות השירים, אולם יש להקפיד על זיהוי שמות היצירות או השירים ושמות המבצעים, באמצעות כתוביות על גבי המירקע;
(5)
מישדר ספורט מהפקה זרה, רשאי בעל זכיון ללוות בדברי הסבר וקריינות מן האולפן, בין בשידור ישיר ובין בהקלטה טרם שידורו; מישדר כאמור הערוך כמישדר תעודה, יתורגם תמלילו ככל מישדר מהפקה זרה באמצעות כתוביות;
(6)
במישדר מהפקה זרה, מכל סוג שהוא, יקפיד בעל הזכיון לזהות מרואיינים, מקומות, אתרים ואירועים – בהתאמה במקור – באמצעות כתוביות בעברית;
(7)
מישדר מהפקה זרה המיועד לילדים עד גיל 7 יתורגם לעברית רק באמצעות דיבוב על פי תמלילו המדויק של המישדר.
(ב)
שפת השידור בהפקה מקומית, וכן במישדר קהילתי תהיה נכונה ורהוטה.
(ג)
בכל מישדר מתורגם יהיה התרגום תקני ומדויק, בשפה נכונה ורהוטה; המועצה רשאית להורות לבעל זכיון לתרגם מישדרים לשפות נוספות פרט לעברית, אם ראתה כי יש בכך צורך מיוחד; לענין זה, ”תרגום תקני“ – תרגום הנעשה בידי גופים מקצועיים העוסקים בתרגום ועל פי המתכונת המקובלת בענפי הטלוויזיה והקולנוע או כל מתכונת אחרת שתורה עליה המועצה.
שמות מותג [תיקון: תשנ״ו־3]
(א)
שמות מותג של שירותים בסיסיים, מוספים או אחרים, של בעל הזכיון או של בעל זכות שימוש, יהיו בעברית, למעט שמות של שירותים שנועדו לתת מענה לציבור ששפת האם שלו איננה עברית.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי בעל הזכיון, באישור המועצה, לכנות שירותים כאמור בשמות מותג הכוללים מלים לועזיות, ככל שהן שגורות ומושרשות בשפה העברית.
מועדי שידור [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3, תשס״ב־2]
(א)
בעל זכיון יקבע את מועדי השידור של המישדרים באפיקי השידורים העצמיים, לפי נושאיהם או תוכנם, בהתחשב בגילם של הצופים; לא ישודר לפני השעה 22.00 מישדר הכולל ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים קשים או בוטים של אלימות, מין או סבל, או מישדרים מושאי חיקוי, ולא ישודר לפני השעה האמורה קדימון הכולל תוכן כאמור; קדימון למישדר כאמור, אף שאיננו כולל תוכן כאמור, לא ישודר באפיק הילדים.
(ב)
שידור חוזר של מישדר או קדימון ששודרו אחרי השעה 22.00 מן הטעמים המנויים בסעיף קטן (א), ישודר אף הוא רק לאחר השעה 22.00.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית המועצה להתיר לבעל זיכיון לשדר מישדרים ששידורם אסור לפני השעה 22.00, באפיקים ובתנאים אשר תורה עליהם.
[תיקון: תשנ״ב]

סימן ה׳: מתן פרסים

פרסים בשידורי בעל רישיון [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3, תשנ״ז, תשנ״ח, תש״ע]
(א)
פרס המוענק לצופים או למשתתפים יתאים לקהל שאליו מופנה השידור ולגיל הצופים בו, מבחינת מאפייניו וערכו.
(ב)
הפרסים לא יהיו מוצרים שיש בהם כדי לקדם את ענייניו הפרטיים או המסחריים של בעל הרישיון, מנהליו או עובדיו, ואם הוא תאגיד, של בעל עניין בו; ואולם רשאי בעל הרישיון להעניק פרסים המקדמים את שידוריו של בעל הרישיון, או של מפיק הערוץ או התכנית.
מישדר מוקלט עם פרס [תיקון: תשנ״ב]
אין באמור בסעיף 16ט כדי למנוע שידורו של מישדר מוקלט שנושאו הוא אירוע שבמהלכו ניתן פרס, ובלבד שנתקיימו שני אלה:
(1)
האירוע לא נערך למטרת שידור;
(2)
בעל הזכיון לא קיבל תמורה כלשהי בעד עצם שידורו של האירוע, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בכסף ובין בדרך אחרת.
[תיקון: תשס״ה]

סימן ו׳: הפניה לאתרי אינטרנט

הגדרות [תיקון: תשס״ה]
”אתר בית“ – מכלול דפי האינטרנט באותו שם תחום (DOMAIN);
”דף בית“ – דף האינטרנט אשר כתובתו מאוזכרת בשידור וכל דף אינטרנט המקושר אליו במישרין;
”הפניה לאתר אינטרנט“ – אזכור כתובת של אתר אינטרנט או שם התחום שלו באמצעי חוזי או שמע;
”ילד“ – מי שגילו אינו עולה על 12 שנים;
”תוכן מסחרי“ – תוכן באתר אינטרנט אשר הגישה אליו או הצפיה בו כרוכים בתשלום.
הפניה לאינטרנט [תיקון: תשס״ה]
(א)
בעל רישיון רשאי להפנות משידוריו לאתר אינטרנט בכפוף להוראות סימן זה.
(ב)
בהפניה לאתר אינטרנט הנעשית ממישדר יתקיימו תנאים אלה:
(1)
ההפניה מותרת אך ורק לאתר שפעילותו ותכניו קשורים במישרין לנושא המישדר שממנו בוצעה ההפניה, שהמידע המסופק בו הוא בעל ערך וענין מיוחד לצופים במישדר, ובתנאי שלא התקבלה בעד ההפניה תמורה כלשהי;
(2)
ההפניה תיעשה באופן שיצמצם, ככל האפשר, את הפגיעה בצופה ואת ההפרעה לצפיה בשידור;
(3)
סך כל ההפניות לאתר אינטרנט לא יעלה על ארבע פעמים בשעת שידור, ולמשך זמן שלא יעלה על עשר שניות בכל פעם;
(4)
הוראות פסקה (3) לא יחולו על אתר האינטרנט של בעל הרישיון, של מפיק הערוץ, של מפיק התכנית ושל התכנית, ואולם ההפניה לאתר כאמור תצומצם למינימום ההכרחי ולא תחרוג מתחום הסביר במספר ההפניות ולא תהיה בולטת בשידור.
כתובת האתר [תיקון: תשס״ה]
כתובת אתר אינטרנט המאוזכר בשידור לא תכלול סיסמה או מסר פרסומי או איכותי־השוואתי אחר.
הפניה מתכנית לילדים [תיקון: תשס״ה]
במישדר המיועד לילדים מותרת הפניה אך ורק לאתרים שתוכניהם מתאימים לילדים; אתר בית ודף בית אשר כתובתם אוזכרה במישדר המיועד בעיקר לילדים, לא יכללו מידע פרסומי או תוכן מסחרי כלשהו בעת אזכור כתובת האתר בשידור ו־24 שעות לפחות לאחר מכן.
איסור הפניה [תיקון: תשס״ה]
הפניה לדף בית הכולל תוכן כאמור בסעיף 6כה לחוק אסורה, וכן אסורה הפניה לאתר של בעל רישיון, של מפיק תכנית ושל תכנית, הכולל תוכן כאמור בסעיף 6כה לחוק, בחלק כלשהו של אתר הבית.
תחולה [תיקון: תשס״ה]
הוראות סימן זה לא יחולו על שידורי מכירה שאישרה המועצה.

חלק ג׳: תוכן השידורים העצמיים בשידורי כבלים

[תיקון: תשנ״ו־3]

סימן א׳: היקף השידורים והפקות מקומיות

הגדרות [תיקון: תשנ״א, תשנ״ו־3, תשנ״ז, תשס״ה, תשס״ח, תשפ״א]
”אירוע ספורט“ – מישדר שהוא צילום של תחרות ספורט, כולה או חלקה, לרבות קטעי מעבר וקישור המשולבים בו;
”אסופת דרמות“ – מספר דרמות בודדות שיש להן נושא או רעיון משותף, המשודרות כסדרה;
”בעל רישיון“ – מי שקיבל רישיון כללי לשידורי כבלים כהגדרתו בסעיף 6ה לחוק, או בעל רישיון לשידורי לוויין, כהגדרתו בסעיף 6מג לחוק;
”גוף קשור“ – כהגדרתו בסעיף 39א;
”הסדר הבטחת הנגישות לתוכן“ – ההסדר הקבוע בסעיף 4 להחלטת המועצה מס׳ 1-6/00 מיום 23 במרס 2000, כפי שהוארך בסעיף 2 להחלטת המועצה מס׳ 2-41/2002 מיום 19 בנובמבר 2002, אשר פורסמו לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד התקשורת;
”מגזין ספורט“ – מישדר בנושאים מתחום הספורט, המורכב מקטעים המצולמים באולפן, מכתבות חוץ או מאירוע ספורט, כולו או חלקו, בין אם אלה מהפקה מקומית ובין אם מהפקה זרה;
”דרמה רגילה“ – (נמחקה);
”דרמה בודדת“ – דרמה בהיקף של פרק אחד באורך של 22 דקות לפחות המשודרת במלואה במהלך שידור אחד, או מהווה חלק מאסופת דרמות;
”דרמה תיעודית“ (”דוקודרמה“) – דרמה העוסקת בדמויות, או באירועים השאובים מן המציאות והחותרת לשחזרם מתוך נאמנות מרבית לעדויות ולמסמכים המתארים אותם;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”מדד הבסיס“ – מדד חודש נובמבר 2002;
”המדד הקובע“ – מדד חודש נובמבר של כל שנה;
”מקבץ השידורים הבסיסי“ – חבילת הערוצים שהמנוי חייב לרכוש כתנאי לקבלת שידורים ושירותים מבעל הרישיון;
”מקבץ שידורים מצומצם“ – חבילת ערוצים המונה מספר מצומצם יותר של ערוצים ממקבץ השידורים הבסיסי, הכוללת את ערוצי החובה ואת ערוצי המקבץ המצומצם, לפחות;
”סדרת דרמה“ – סדרת דרמה שבה יותר מפרק אחד ושאורך כל פרק בה 22 דקות לפחות;
”סדרת תעודה מורכבת“ – סרט תעודה מורכב המחולק לפרקים שאורך כל אחד מהם 35 דקות לפחות;
”סדרת דרמה קצרה“ – סדרת דרמה המונה בין שניים לששה פרקים והמגוללת עלילה המשכית שאורך כל פרק בה 45 דקות רצופות לפחות;
”סוגות מורכבות“ – (נמחקה);
”סכום ההשקעה“ – הסכום השנתי המזערי שעל בעל רישיון להשקיע בהפקה או ברכישה של הפקות מקומיות לשידור ראשוני, לפי סעיף 6ה1(א1) לחוק;
”פרק מבחן לשידור“ (pilot) – (נמחקה);
”סרט תעודה“ – סרט המתעד מציאות, העוסק בעדויות, תיעוד ופרשנות של תופעות חברתיות, תרבותיות או פוליטיות, תיעוד של תופעות או תגליות בטבע או במדע מנקודת מבט חוקרת המורכבת בחלקה מצילומים בשטח או מצילומים ארכיוניים, ושלא כולו צולם באולפן או בכל מקום המשמש כאולפן ואורכו 22 דקות לפחות; תיעוד הפקתם של סרט או של תכנית לא ייחשבו סרט תעודה, אלא אם כן ניתן לכך אישור בידי יושב ראש המועצה, אם ראה כי הסרט המתעד את הפקת הסרט או התכנית הוא בעל ערך מיוחד מבחינה אמנותית או עיתונאית;
”הפקה יתרה“ – (נמחקה);
”ערוץ המופק בישראל“ – ערוץ שרכישת המישדרים שלו ועריכתם, הפקת קטעי הקישור והפעולות הכרוכות בהבאתו לשידור בוצעו כולן בישראל, במיוחד בעבור הציבור בישראל או חלק ממנו, ושכל שידוריו מתורגמים לעברית או מדובבים בה;
”ערוצי המקבץ המצומצם“ – ארבעה ערוצים לפחות המופקים בישראל ובכללם ערוץ ספורט וכן ערוץ לגיל הרך או ערוץ לילדים ולנוער, וזאת למעט ערוצי חובה;
”ערוצי חובה“ – שידורי הטלוויזיה המשודרים לפי כל חוק לציבור בישראל וכן הערוצים הייעודיים והערוץ שבו מועברים השידורים הקהילתיים;
”ערוץ שמפיק בעל רישיון“ – לרבות ערוץ שמפיק גוף קשור אליו ולרבות ערוץ המופק בשיתוף עם אחר; לענין זה יראו ערוץ שמשדר מי שקיבל רישיון כללי לשידורי כבלים לפי סעיף 6יב3 לחוק, כערוץ המופק על ידו, גם אם הופק בידי אחר שקיבל רישיון כללי לשידורי כבלים כאמור;
”ערוץ ילדים או ערוץ נוער“ – ערוץ המיועד לילדים או ערוץ המיועד לנוער, לפי העניין, כפי שתקבע המועצה מזמן לזמן;
”ערוץ לגיל הרך“ – ערוץ המיועד לגיל הרך כפי שתקבע המועצה מזמן לזמן;
”דרמה מורכבת“ – (נמחקה);
”סרט תעודה מורכב“ – סרט תעודה באורך של 48 דקות לפחות, המתעד תהליך מתמשך והמחייב עשיית צילומים רבים במשך תקופה ממושכת;
”הפקה מקומית כללית“ – (נמחקה);
”שידורים בתשלום לפי שימוש“ – שידורים המאפשרים למנוי להזמין מישדר בודד, לרבות שידורים בתשלום לפי צפיה (Pay per View או PPV) ושידורים כאמור המוצעים בתדירות (Near Video on Demand או NVOD), להבדיל מרכישת מנוי לשידוריו של ערוץ מלא בלא הגבלת זמן;
”שידורים מוספים“ – שידורים המסופקים למנוי של בעל הרישיון לפי בקשתו, נוסף על מקבץ השידורים הבסיסי, ולמעט שידורים בתשלום לפי שימוש;
”תכנית דרמה“ – תכנית בדיונית המגוללת סיפור עלילה בהשתתפות שחקנים או מקביליהם, בעלת אופי קומי, דרמטי, מלודרמטי, טרגי או כיוצא בזה, שאורכה 22 דקות לפחות, בין השאר מסוגים אלה:
(1)
דרמה בודדת;
(2)
דרמה תיעודית (דוקודרמה);
(3)
סדרה דרמה;
(4)
סרט טלוויזיה.
הקצאת סכום ההשקעה על פי סוגי ערוצים [תיקון: תשס״ה, תשס״ח, תשע״ט, תשפ״א]
(א)
סכום ההשקעה יושקע רק בהפקות מקומיות המשודרות בערוצים המופקים בישראל.
(ב)
סכום בשיעור שלא יפחת מ־50% מסכום ההשקעה (בסעיף זה – סכום ההשקעה הנקוב), יושקע כדלקמן:
(1)
בהפקות מקומיות המשודרות בערוצים שאינם מופקים על ידי בעל רישיון;
(2)
על אף האמור בפסקה (1), במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים בלבד שעולה בהם צורך לוותר על הדרישה לשידור בערוצים כאמור בפסקה (1), רשאית המועצה לאשר מראש ובכתב כי גם הפקה שתשודר בערוץ המופק על ידי בעל רישיון תוכר לצורכי סכום ההשקעה הנקוב; במקרים אלה תבחן המועצה כשיקול מרכזי אם התקיימו התנאים כאמור בפסקה (3);
(3)
לעניין בקשות לפי פסקה (2) תבחן המועצה אם התקיימו התנאים האלה:
(א)
ההפקה מומנה על ידי בעל רישיון;
(ב)
ערוץ שאינו מופק על ידי בעל רישיון הפיק את ההפקה באופן עצמאי;
(ג)
הערוץ כאמור בפסקת משנה (ב) היה אמור לשדר את ההפקה;
(4)
(פקעה).
(ג)
בעל רישיון ישקיע בהפקות מקומיות, בהפקות לגיל הרך, בהפקות לילדים ובהפקות לנוער סכום כולל בשיעור שלא יפחת מ־27.5% מסכום ההשקעה, בכפוף לכללים אלה:
(1)
סכום בשיעור שלא יעלה על 2.5% מסכום השקעה יכול שיושקע בהפקות בתחום המדע אף אם הן אינן מיועדות אך ורק לגיל הרך, לילדים או לנוער;
(2)
סכום בשיעור שלא יפחת מ־3% מסכום ההשקעה או סכום שלא יפחת מ־3.5 מיליון ש״ח בתוספת הפרשי הצמדה בין המדד בפועל בחודש דצמבר 2006 ובין המדד בפועל בחודש דצמבר בכל שנה, לפי הגבוה שבין שני הסכומים, יושקע בהפקות מקומיות בערוצים לגיל הרך;
(3)
סכום בשיעור שלא יפחת מ־7% מסכום ההשקעה יושקע בהפקות מקומיות לנוער; לעניין זה, ”הפקות מקומיות לנוער“ – הפקות מקומיות המיועדות לבני נוער בגילי 14 ומעלה.
(ד)
סכום בשיעור שלא יפחת מ־18.75% מסכום ההשקעה, יושקע בהפקות מקומיות בערוצים לגיל הרך ובערוצי הילדים או ערוצי נוער המשודרים במקבץ השידורים הבסיסי; יתרת הסכום שיש להשקיעו לפי סעיף קטן (ג), יכול שתושקע בשידורים מוספים, וכן בהפקות מקומיות לילדים או בהפקות מקומיות לנוער שישודרו בערוץ מתאים לשיבוץ ההפקה שאינו ערוץ ילדים או ערוץ נוער, לפי העניין, ושקיבל את אישור המועצה.
(ה)
סכום שהושקע בסרטי טלוויזיה יוכר לצורך סכומי ההשקעה הנקובים בסעיף קטן (ג) ובסעיף 17ג(ה), אף אם לא שודר בשידור ראשוני בערוץ לגיל הרך או בערוץ ילדים ונוער, אם היה מיועד לצופים בגיל הרך או לילדים ונוער ושודר בערוץ מתאים אחר, לרבות בערוץ סרטים; הסכום שניתן להשקיעו בסרטי טלוויזיה כאמור לעיל לא יעלה על 2% מסכום ההשקעה, מתוך הסכומים המיועדים לשידורים המוספים.
הסכום המרבי להשקעה בערוץ אחד [תיקון: תשס״ה, תשס״ח]
הסכום המרבי שניתן להשקיעו בהפקות מקומיות בערוץ אחד לא יעלה על 20% מסכום ההשקעה, ואולם אם מדובר במקבץ השידורים הבסיסי רשאי בעל רישיון להשקיע סכום בשיעור שלא יעלה על 50% מסכום ההשקעה; לעניין זה, אין מניעה שערוץ זה יהיה ערוץ לגיל הרך או ערוץ לילדים ונוער.
הסכום המזערי להשקעה בסדרות דרמה וסרטי תעודה [תיקון: תשס״ה, תשס״ח, תשע״ב, תשפ״א]
(א)
סכום בשיעור שלא יפחת מ־50% מסכום ההשקעה יושקע בהפקות מקומיות מסוגות תכנית דרמה או סרט תעודה (להלן – סכום ההשקעה בדרמה או בתעודה), ואולם –
(1)
רשאי בעל הרישיון להשקיע בפיתוח תסריטים של הפקות מקומיות כאמור שלא שודרו בידי בעל הרישיון, לרבות סרטי תעודה מורכבים, סכום בשיעור שלא יעלה על 2.5% מסכום ההשקעה בדרמה או בתעודה;
(2)
בכפוף לסעיף 17ט, רשאים בעלי הרישיונות להשקיע בהפקת סרטי קולנוע ישראליים סכום בשיעור שלא יעלה על 8% מסכום ההשקעה בדרמה או בתעודה;
(3)
סכום בשיעור שלא יעלה על 8% מסכום ההשקעה בדרמה או בתעודה יכול שיושקע בתכניות דרמה שהן תכניות מערכונים.
(ב)
(בוטל).
(ג)
סכום בשיעור שלא יפחת מ־16% מסכום ההשקעה בדרמה או בתעודה כאמור, יושקע בסרטי תעודה מורכבים, ובלבד ש־50% לפחות מהסכום האמור יושקע בערוץ שעיקר זמן השידור בו מוקדש לסרטי תעודה או למשדרים אחרים בענייני השכלה ודעת, מדע, תרבות וטבע; סכום בשיעור של 50% לפחות מהסכום שיש להשקיעו בסרטי תעודה מורכבים יושקע בסרטי תעודה בדידים; יתרת הסכום יכול שתושקע בסדרות תעודה מורכבות, ובלבד שיושקעו בערוץ שעיקר זמן השידור בו מוקדש לסרטי תעודה או למשדרים אחרים בענייני השכלה ודעת, מדע, תרבות וטבע; סכום שלא יעלה על 9.5% מתוך הסכום שיש להשקיעו בסרטי תעודה מורכבים לפי סעיף זה, יכול שיושקע בסרטי תעודה מורכבים מוכנים אשר לא הופקו במיוחד לצורך שידורם על ידי בעל הרישיון, לרבות סרטי סטודנטים.
(ד)
50% לפחות מהסכום שמשקיע בעל הרישיון בתכנית דרמה יושקעו בתכניות שעלות הפקתן בפועל עולה על 350,000 שקלים חדשים לכל שעה בת שישים דקות, בתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד הקובע; יושב ראש המועצה רשאי לאשר סטיה בשיעור של עד 10% מסכום עלות ההפקה בפועל הקבועה בסעיף זה, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים בלבד.
(ה)
לפחות 35% מסכום ההשקעה הקבוע בסעיף 17א(ג), יושקעו בהפקות מקומיות שהן מסוגות תכנית דרמה או סרט תעודה המשודרות בערוצים לגיל הרך ובערוצים לילדים או לנוער; המועצה רשאית, לבקשת בעל רישיון, לקבוע כי חלק מהסכום האמור יושקע בהפקות מקומיות, במתכונת מיוחדת שהיא תאשר, מנימוקים מיוחדים, מראש ובכתב.
(ו)
בלי לגרוע מהאמור בהגדרה תכנית דרמה או סרט תעודה בסעיף 17, הפקה מקומית שהיא בעיקרה אחת מאלה לא תוכר כהפקה מסוגת דרמה או תעודה:
(1)
תכנית בידור;
(2)
תכנית מציאות (ריאליטי) או תכנית תעודה–מציאות (דוקו–ריאליטי);
(3)
תכנית אירוח;
(4)
תכנית שמרכיב עיקרי שלה הוא תחרות או מתן פרס;
(5)
שעשועון;
(6)
חידון.
הקצאת יתרת סכום ההשקעה [תיקון: תשס״ה, תשס״ח, תשפ״א]
(א)
בסעיף זה, ”יתרת סכום ההשקעה“ – סכום ההשקעה שנותר לאחר השקעת סכום ההשקעה בדרמה או בתעודה.
(ב)
(בוטל).
(ג)
סכום בשיעור שלא יעלה על 1.5% מיתרת סכום ההשקעה, יכול שיושקע בהפקות מקומיות מוכנות, אשר לא הופקו במיוחד לצורך שידורן על ידי בעל הרישיון, לרבות סרטי סטודנטים; ואולם הסכום שיושקע בהפקות כאמור, שהפקתן הסתיימה 12 חודשים או יותר לפני תחילת השנה שסכום ההשקעה מתייחס אליה, לא יעלה על מחצית מהשיעור שנקבע בסעיף זה.
(ד)
בעל רישיון רשאי להשקיע בהפקות מקומיות בערוצי ספורט סכום בשיעור שלא יעלה על 20% מיתרת סכום ההשקעה.
(ה)
השקעה בהפקות מקומיות מסוגות או מתכונות ייחודיות או חדשניות מחייבת אישור המועצה מראש ובכתב, וכפופה לתנאים שייקבעו בו, ואולם רשאי בעל הרישיון להשקיע עד 1% מסכום ההשקעה בהפקה מקומית חדשנית שאורך הזמן שלה קצר מהקבוע בהגדרה ”הפקה מקומית“ או קצר מאורך הזמן הקבוע לסוגות דרמה או תעודה אם ההפקה הייתה מסוגת דרמה או תעודה, ובלבד שאם הייתה ההפקה מסוג תעודה – בכל מקרה לא תוכר כסרט או כסדרת תעודה מורכבים.
הקצאת סכום ההשקעה על פי מפיקי התכנים [תיקון: תשס״ה]
הושקע בערוץ סכום בשיעור העולה על 10% מסכום ההשקעה, יושקע סכום בשיעור שלא יפחת ממחציתו בהפקות מקומיות קנויות.
הקצאת סכום ההשקעה על פי מקבצים [תיקון: תשס״ה, תשס״ח]
(א)
סכום בשיעור שלא יפחת מ־50% מסכום ההשקעה יושקע במקבץ השידורים הבסיסי של בעל הרישיון.
(ב)
סכום נוסף בשיעור שלא יפחת מ־25% מסכום ההשקעה יושקע כדלקמן, בנפרד או במצטבר:
(1)
בהפקות מקומיות המשודרות במקבץ השידורים הבסיסי של בעל הרישיון;
(2)
בהפקות מקומיות המשודרות בשידורים מוספים המתקבלים אצל לכל הפחות 70% מהמנויים לשידורים בשיטה הספרתית של בעל הרישיון.
(ג)
יתרת סכום ההשקעה יכול שתושקע בשידורים המוספים של בעל הרישיון.
בלעדיות בהפקות מקומיות [תיקון: תשס״ה, תשס״ח, תשפ״א]
בעל הרישיון רשאי לשדר הפקות מקומיות בבלעדיות.
הפקות מקומיות הכלולות בערוץ המשודר בו־זמנית על ידי כמה בעלי רישיונות [תיקון: תשס״ה]
(א)
בעל רישיון רשאי לבקש הכרה בהפקות מקומיות הכלולות בערוץ המשודר בו־זמנית בשידורי בעל רישיון אחר, לצורך חובות ההשקעה שלו בהפקות מקומיות, ובלבד שסכום ההכרה המצטבר לכל בעלי הרשיונות המשדרים את הערוץ לא יעלה על הסכום שהושקע בפועל בהפקות המקומיות ששודרו בערוץ; הסכום המוכר לבעל הרישיון בגין השקעתו בערוץ כאמור יחושב באופן שעליו תורה המועצה.
(ב)
בעל רישיון לא יהיה רשאי לבקש הכרה בהפקות מקומיות הכלולות בערוץ כאמור בסעיף קטן (א), אם זכויות השידור באותו ערוץ הועמדו לשימושו של בעל הרישיון מכוח הסדר הבטחת הנגישות לתוכן.
השקעה בסרטי קולנוע ישראליים [תיקון: תשס״ה, תשס״ח]
(א)
בעל רישיון רשאי להשתתף בהפקת סרטי קולנוע ישראליים בסכום שלא יעלה על סך של 1.3 מיליון שקלים חדשים, בתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד הקובע, לכל סרט; חזקה כי סרט שסכום הפקתו הכולל עולה על 3 מיליון שקלים חדשים בתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד הקובע, הוא סרט קולנוע ולא סרט טלוויזיה, אלא אם כן שוכנעה המועצה אחרת.
(ב)
שידורם הראשוני של סרטי הקולנוע הישראליים שבעל רישיון השתתף בהפקתם יחושב, לצורך שעות ההפקה המקומית שבעל רישיון חייב בשידורן, כמפורט להלן:
(1)
השקיע בעל רישיון בהפקתו של סרט קולנוע ישראלי סכום השווה ל־30% מהסכום ששימש למימון הפקתו המלאה של הסרט, ייכלל כל משך הסרט במנין השעות;
(2)
השקיע בעל רישיון בהפקתו של סרט קולנוע ישראלי סכום הנמוך מ־30% מהסכום ששימש למימון הפקתו המלאה של הסרט, יוכר החלק היחסי ממשך הסרט במנין השעות, בהתאם לחלק היחסי של הסכום שהשקיע בעל הרישיון מתוך הסכום ששימש להפקתו המלאה של הסרט.
(ג)
סרטי הקולנוע הישראליים שהופקו בהשתתפות בעל רישיון ישודרו על ידו בשידור ראשוני לכל המאוחר בחודש הראשון שלאחר תום 18 חודשים ממועד הקרנתם הראשונה בבתי הקולנוע.
(ד)
בעל רישיון רשאי לשדר את סרטי הקולנוע הישראליים במסגרת שידורים בתשלום לפי שימוש, ובלבד שיתקיים האמור בסעיף קטן (ג); שידור במסגרת שידורים בתשלום לפי שימוש לא ייחשב כשידור ראשוני לצורך סעיף זה.
(ה)
השקעה של בעל רישיון בסרט קולנוע ישראלי תוכר במועד ביצועה, בכפוף להמצאת כל המסמכים המעידים עליה; לא שודר סרט שהשקעה בו הוכרה כאמור, בתוך המועד הקבוע בסעיף קטן (ג), תהיה ההכרה בהשקעה בו בטלה.
הכרה בטקסים כהפקה מקומית [תיקון: תשס״ה, תשס״ח]
טקס שמשדר בעל רישיון יוכר כהפקה מקומית, לצורך מחויבויותיו בתחום ההפקות המקומיות, בכפוף להוראות כללים אלה ולאמור להלן:
(1)
רוב אנשי הצוות שנטלו חלק בהפקת הטקס ובשידורו הם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע;
(2)
הטקס, נושאו ותחום ענינו, מתאים לאפיון הערוץ שבו הוא משודר;
(3)
הטקס יוכר כהפקה מקומית שאינה מסוגה מורכבת;
(4)
ההיקף המרבי והכולל של הכרה בטקסים כהפקה מקומית של בעל הרישיון הוא שתי שעות שידור לשנה בגין הערוץ שבו משודרים הטקסים;
(5)
סכומי הכסף המוכרים לצורך קיום חובת ההפקה המקומית לא יעלו על סכום שנתי של 750,000 שקלים חדשים, בתוספת הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס למדד הקובע, בעבור הערוץ שבו משודרים הטקסים; ההכרה בסכומי הכסף שהושקעו בהפקת הטקסים ושידורם, לצורך קיום חובות ההפקה מקומית, תהיה בסכומי ההשקעה הישירה בלבד.
דיווח ופיקוח [תיקון: תשס״ה, תשפ״א]
(א)
בעלי הרישיונות יעבירו למועצה או למי מטעמה דוח ביצוע לשנה החולפת בתוך 45 ימים מתחילת כל שנה, בדבר ההשקעה שבוצעה בהפקות מקומיות, לרבות דרך חלוקת סכום ההשקעה, לפי החוק, ולפי כללי המועצה והחלטותיה כפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן, בין הסוגות ובין הערוצים שהם משדרים, וכן דיווח בדבר השידורים שבוצעו בשנה החולפת, הכול לפי הנחיות פרטניות של המועצה או מי מטעמה.
(ב)
אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותה של המועצה לדרוש מסמכים או הבהרות בכל עת.
מקבץ שידורים מצומצם [תיקון: תשפ״א]
(א)
בעל רישיון רשאי להציע לכלל מנוייו מקבץ שידורים מצומצם לפי סעיף זה, ובלי לגרוע מהוראות החוק, מהכללים ומההחלטות של המועצה שעניינן מקבץ השידורים הבסיסי; במקבץ שידורים מצומצם יחולו ההוראות האלה:
(1)
סכום בשיעור שלא יפחת מ־30% מסכום ההשקעה יושקע בהפקות מקומיות שישודרו בערוצי המקבץ המצומצם;
(2)
סכום בשיעור שלא יפחת מ־15% מסכום ההשקעה יושקע בהפקות מקומיות מסוג תכנית דרמה או תעודה מסוגים שונים שישודרו בערוצי המקבץ המצומצם;
(3)
סכום בשיעור שלא יפחת מ־8% ולא יעלה על 15% מסכום ההשקעה יושקע בהפקות מקומיות שישודרו בערוצי המקבץ המצומצם המיועדים לגיל הרך או לילדים ולנוער;
(4)
היקף שעות השידור הראשוניות בערוצי המקבץ המצומצם לא יפחת מ־2,400 שעות בשנה, והן יחולקו בין שלושה מערוצי המקבץ המצומצם לפחות;
(5)
שעות השידור בכל אחד מערוצי המקבץ המצומצם יעמדו על 20 שעות ביממה לפחות, וזאת למעט אם קבעה המועצה במפורש אחרת לגבי ערוץ מסוים;
(6)
בעל הרישיון ישדר במקבץ שידורים מצומצם ערוץ שיוחד לשידורי ספורט ושתכניו ומאפייניו יהיו כפי שתורה לו המועצה; הוראת המועצה תימסר לבעל הרישיון מזמן לזמן.
(ב)
למנויים על מקבץ השידורים המצומצם שרכשו מקבץ זה עד ליום כ׳ באדר א׳ התשע״ד (20 בפברואר 2014) בעל הרישיון יספק מקבץ שידורים מצומצם כאמור בסעיף 17יב(א).
היקף השידורים העצמיים [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3, תשס״ה]
(א)
(בוטל).
(ב)
(בוטל).
(ג)
המועצה רשאית לקבוע את ההיקף ואת גיל ההפקה של שעות השידור הראשוניות שישדר בעל הזיכיון בכל אחד מאפיקי שידוריו העצמיים.
(ד)
(בוטל).
מיכסות מזעריות להפקה מקומית [תיקון: תשנ״ו־3, תשנ״ז, תשנ״ח, תשס״ה]
(א)
(בוטל).
(ב)
במסגרת ההפקות המקומיות שבסעיף קטן (א) ייכללו לפחות אלה:
(1)
(נמחקה);
(2)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה);
(5)
(נמחקה);
(6)
(נמחקה);
(7)
(נמחקה);
(8)
בלי לגרוע מן האמור בסעיף 18ה, מישדר שהוא מגזין ספורט יבוא, כולו או חלקו, במנין ההפקות המקומיות, לפי העקרונות כלהלן:
(א)
נכללו בו קטעים שהם אירועי ספורט בהיקף של עד 25% ממשכו – יבוא בחשבון כל זמן השידור של המישדר;
(ב)
נכללו בו קטעים שהם אירועי ספורט בהיקף העולה על 25% ועד 75% ממשכו – יבוא בחשבון זמן השידור של המישדר לאחר שנוכה זמן השידור המצטבר של הקטעים כאמור;
(ג)
נכללו בו קטעים שהם אירועי ספורט בהיקף העולה על 75% ממשכו – לא יבוא המישדר כולו בחשבון.
(ב1)
ההפקות המקומיות יופקו ברמה ובאיכות הולמים, אשר ייבחנו בין השאר על פי אלה:
(1)
נאותות התנאים שבהם הופקה התכנית בהתחשב בסוגה, לרבות הזמן שהוקצה להכנתה, הזמן והמקום שהוקצו לצילומה ולהקלטתה והזמן שהוקצה לביצוע גמר הפקתה (post production);
(2)
נאותות האמצעים שבהם הופקה התכנית, בהתחשב בסוגה, לרבות האמצעים הכספיים.
(ב2)
מצאה המועצה כי מישדר מהפקה מקומית איננו מן הסוגה שעליה דיווח בעל רישיון והחליטה כי בשל כך לא עמד בעל הרישיון במחויבויותיו לענין המכסות המזעריות, רשאית המועצה, לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפניה, להורות לו להוסיפן על מחויבויותיו בשנה העוקבת.
(ג)
(בוטל).
(ד)
(בוטל).
(ה)
(בוטל).
(ו)
(בוטל).
(ז)
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ו־3, תשס״ה]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ו־3, תשנ״ז, תשס״ה]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז, תשס״ה]
(בוטל).
הפקה מעורבת [תיקון: תשנ״ז]
הפקה מעורבת תבוא במנין ההפקות המקומיות, לפי עקרונות אלה:
(1)
נכללו בה קטעים מהפקת חוץ בהיקף שאינו עולה על 25% ממשכה – יובא במנין כל זמן השידור;
(2)
נכללו בה קטעים מהפקת חוץ בהיקף העולה על 25% ואינו עולה על 75% ממשכה – יובא במנין זמן השידור המצטבר של הקטעים מהפקה מקומית בלבד;
(3)
נכללו בה קטעים מהפקת חוץ בהיקף העולה על 75% ממשכה – לא תובא במנין ההפקה כולה.
[תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3, תשס״ה]
(בוטל).
הפקה מקומית קנויה [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3, תשס״ה]
(א)
(בוטל).
(ב)
המועצה רשאית, מתוך מגמה להביא לריבוי הגורמים העוסקים בהפקת תכניות המשודרות לציבור, להורות לבעל הרישיון לנקוט צעדים למניעת ריכוז הביצוע של רוב ההפקות המקומיות הקנויות בידי מספר קטן של מפיקים או למניעת ריכוז רכישתן ממספר קטן של מפיקים.
מישדרים במימון כספי ציבור [תיקון: תשנ״ז, תשס״ה]
(א)
(בוטל).
(ב)
מישדר שהפקתו מומנה בכספי ציבור, יופחת מזמן שידורו החלק היחסי של המימון שיחושב לפי מכפלת זמן השידור של המישדר בסכום המימון מכספי הציבור, מחולקת בעלות הכוללת של הפקת המישדר.
(ג)
בסעיף זה –
”הפקה“ – תהליך היצירה והביצוע של מישדר, החל בשלב כתיבת התסריט וכלה בביצוע גמר ההפקה (post-production), ולרבות ההכנה לצילום, הצילום, ההקלטה והעריכה התכנית והטכנית לכל שלביה;
”כספי ציבור“ – כספים שמקורם בתקציב המדינה, המוענקים למפיק במישרין או בעקיפין, לצורך הפקה של מישדר טלויזיה או סרט קולנוע.
[תיקון: תשנ״ב]

סימן ב׳: מישדרי השידורים

מיגוון המישדרים [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז, תשס״ה, תשפ״א]
(א)
בעל זכיון לשידורי כבלים ישדר מיגוון סרטים ומישדרים [במקור: ותכניות], בין היתר בתחומי הבידור, המוסיקה, האמנות, החינוך, החברה, המדע, התרבות והספורט.
(א1)
(בוטל).
(ב)
(בוטל).
(ג)
(בוטל).
(ד)
(בוטל).
(ה)
(בוטל).
חדשות מקומיות [תיקון: תשס״ה]
(א)
בעל רישיון לשידורי כבלים ישדר מדי יום מישדרי חדשות מקומיות, באזורים כפי שתקבע המועצה מזמן לזמן; ואולם המועצה רשאית לקבוע אחרת לענין מישדרי חדשות מקומיות בימי שישי, שבת, חג ומועד.
(ב)
משך זמן מהדורת חדשות מקומיות יומית, לא יפחת מ־25 דקות, בממוצע לשבוע.
ביטוי צרכי האזור [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז, תשס״ה, תשפ״א]
(א)
בעל רישיון ישדר תכניות בעלות ענין מיוחד לקהילה ומישדרים בעניני האזור כמשמעותם בסעיף 6כ לחוק, בין השאר בנושאי אמנות חינוך ותרבות, ספורט פנאי ותחביבים, אזרחים ותיקים, בית ומשפחה, איכות הסביבה ושירותים מוניציפליים.
(ב)
מישדרים בנושאים המפורטים בסעיף קטן (א) ישודרו חמש פעמים בחודש לפחות, ומשכו של כל מישדר לא יפחת מ־30 דקות.
(ג)
בעל הרישיון פטור מהחובות הקבועות בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), כל עוד קיים ערוץ קהילתי המשדר, בין השאר, תכנים כאמור בסעיף קטן (א).
מישדרי ספורט [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז, תשס״ה]
בעל זיכיון ישדר מישדרים המסקרים אירועי ספורט נשים וספורט אנשים עם מוגבלויות.
תכניות [צ״ל: משדרים] בערבית [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז, תשס״ה, תשפ״א]
(א)
בעל רישיון ישדר מישדרי חדשות מקומיות בשפה הערבית, מישדרים בשפה הערבית מהפקה מקומית, או מישדרים אחרים מהפקה עצמית בעלי ענין מיוחד למנויים דוברי השפה הערבית, והכל בהתאם להוראות הדין והחלטות המועצה.
(ב)
בעל הרישיון פטור מהחובה הקבועה בסעיף קטן (א), כל עוד קיים ערוץ ייעודי בשפה הערבית המשדר שידורים בשפה הערבית לפי רישיונו.
מישדרי מוסיקה [תיקון: תשנ״ב, תשס״ה, תשפ״א]
(א)
בעל רישיון ישדר מדי חודש לפחות שלושה מישדרי מוסיקה, שניים מביניהם של שירים ופזמונים עבריים, אלא אם כן קבעה המועצה כי תכניות כאמור שודרו בשידורים אחרים המוצעים למנויים.
(ב)
בעל הרישיון פטור מהחובה הקבועה בסעיף קטן (א), כל עוד קיים ערוץ ייעודי למוסיקה ישראלית וים תיכונית המשדר לפי רישיונו.
[תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״ח־2, תשנ״ב, תשנ״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א]

סימן ג׳: שידורים קהילתיים (בוטל)

[תיקון: תשנ״א, תשנ״ב, תשנ״ו, תשס״ג־2, תשס״ט]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ב, תשנ״ו, תשס״ג־2, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ב, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ב, תשנ״ו, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ו, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ב, תשס״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ב, תשס״ט]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ב, תשס״ג־2]

סימן ג׳1: שידור חסות בשידורים קהילתיים (בוטל)

[תיקון: תשס״ג־2]

סימן ד׳: מישדרי חסות קהילתיים

מימון מישדרים קהילתיים [תיקון: תשנ״ב, תשס״ג־2]
(א)
בכפוף להוראות סימן זה, רשאי מוסד קהילתי לקבל מימון למישדר קהילתי, בעד שידורן של הודעות חסות.
(ב)
מוסד קהילתי רשאי להזמין הצעות מימון למישדרים גם בדרך של הקרנת שקופית בתחילת מישדר קהילתי ובסיומו.
תחולת חלק ב׳1 [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו, תשס״ג־2]
הוראות חלק ב׳1 בפרק ד׳, למעט סעיפים 53ד ו־53ז(ה) בו, יחולו על שידור מישדר חסות קהילתי והודעת חסות לפי סימן זה, בשינויים אלה:
(1)
בכל מקום שבו נאמר ”בעל רישיון לשידורים“, למעט בסעיף 53ז(ד), קרי ”מוסד קהילתי“;
(2)
(א)
פסקה (1) תיקרא כאילו נאמר בסופה ”, או שיש לו ענין כאמור במוסד הקהילתי המפיק את המישדר או בחברי הנהלתו;“;
(ב)
פסקה (3) תיקרא כאילו המילים ”בערוץ שעיקרו מישדרי ספורט“ – נמחקו.
סייגים לחסות [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו, תשס״ג־2]
לא תינתן חסות למישדר קהילתי שהוא תכנית חדשות, תכנית בעניני היום, תכנית בנושא צרכנות, מישדר המסקר דיון של גוף הפועל על פי דין כגון הכנסת או רשות מקומית, אלא אם כן קבעה המועצה אחרת לענין תכנית מסוימת או סוג של תכניות.
הודעת החסות [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו, תשס״ג־2]
משך השידור הכולל של הודעות חסות בגין כל חמש עשרה דקות של שידורים קהילתיים לא יעלה על 18 שניות, ומשך שידורה של כל הודעת חסות בגין מממן אחד לאותו מישדר קהילתי לא יעלה על 6 שניות.
ניהול כספי המימון [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו, תשס״ג־2, תשס״ד]
(א)
(נמחק).
(ב)
הכספים שיתקבלו מן המממן בתמורה להודעת החסות ישמשו אך ורק לצורך הפקתו ושידורו של המישדר הקהילתי שבגינו ניתנו; נותרה יתרה מהסכום שהתקבל למטרת ההפקה והשידור של מישדר החסות שבעבורו ניתן המימון, רשאי המוסד הקהילתי, בהסכמת המממן, להשתמש ביתרה לצורך הפקתם ושידורם של מישדרים קהילתיים נוספים; לא הסכים המממן כאמור, יחזיר לו המוסד את היתרה.
(ג)
(נמחק).
(ד)
אחת לארבעה חודשים יגיש המוסד הקהילתי למועצה דוח כספי בדבר השימוש בכספי המימון ופרטים נוספים שתורה המועצה, והכל בלי לגרוע מסמכות המועצה להורות למוסד להגיש דוח כאמור במועדים נוספים.
חסויות למישדרים של מוסד קהילתי ממונה [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו, תשס״ג־2]
מינה בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין מוסד קהילתי לצורך ביצוע חובותיו על פי סימן ג׳, כולן או חלקן, יהיה המוסד האמור רשאי לקבל הצעות מימון למישדרים קהילתיים בעד שידורן של הודעות חסות, והכל במתכונת שתאשר המועצה; בסעיף זה, ”מישדרים“ – לרבות רצועת מישדרים, יום שידורים או ערוץ שנועד לשידורם של מישדרים קהילתיים.
[תיקון: תשס״ה]

סימן ה׳: מסרים חיצוניים

הגדרות [תיקון: תשנ״ב, תשס״ג־2, תשס״ה]
”אופי השידור“ – מאפייני השידור שנקבעו באישור שנתנה המועצה לשידור, לרבות זהות וגיל הקהל שלו מיועד או מופנה השידור;
”בעל רישיון“ – בעל רישיון לשידורי כבלים כמשמעותו בחוק ובעל רישיון לשידורי לוויין כמשמעותו בסעיף 6מג לחוק;
”מסר חיצוני“ או ”מסר“ – תוכן הנכלל, לבדו או יחד עם תכנים אחרים, בשידוריו של בעל רישיון ואינו ממוען למנויים מסוימים בלבד, המועבר אליו מאת הצופים בכל דרך, לרבות בשיחת טלפון, בהודעת SMS, בטקסט כתוב או בתקשורת נתונים, ואינו מטעם בעל הרישיון במישרין או בעקיפין, ובעל הרישיון אינו יוזם אותו, משנה אותו, או קובע את זהות מי שמסרו לבעל הרישיון;
”צופה“ – לרבות משתמש בשידורים;
”תנאי שימוש“ – תנאי שימוש בשידור הכולל מסרים חיצוניים, כמפורט בסעיף 33יד.
חופש ביטוי והיעדר אפליה [תיקון: תשנ״ב, תשס״ג־2, תשס״ה]
(א)
בעל רישיון יכלול בשידור את כל המסרים החיצוניים שקיבל לפי זמן קבלתם ועל בסיס מקום פנוי בשידור מסוים, ולא יפלה בין מסרים או בין המבקשים לשדר באמצעותו מסרים, בדרך של מתן עדיפות טכנולוגית, מסחרית או אחרת, לרבות אופן הצגת המסר על המרקע ומשך זמן הצגתו; בעל רישיון לא יימנע משידורו של מסר, לא יתערב בתוכנו ולא יערוך אותו.
(ב)
בעל רישיון רשאי לשדר מסר חיצוני, אף אם נושאו שנוי במחלוקת ערכית, ציבורית או פוליטית.
אחריות בעל רישיון [תיקון: תשנ״ב, תשס״ג־2, תשס״ה]
(א)
לא ישדר בעל רישיון מסר חיצוני שיש בו דבר המנוגד להוראות כל דין, לתנאי הרישיון ולהחלטות המועצה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יחולו על תוכנו של מסר חיצוני הוראות כללים אלה, למעט סעיפים 2 עד 4, 6(ב)(2), (8)(א), (9), (10), 13, 16(ב)(2), 16ג(7), 16ה, 16ו ו־16ח.
מניעה והתערבות בשידור [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו, תשס״ג־2, תשס״ה]
על אף האמור בסעיף 33ט, רשאי בעל רישיון להימנע משידור מסר, להתערב בתוכנו או לערוך אותו במקרים אלה בלבד:
(1)
המסר מנוגד להוראות סעיף 33י;
(2)
הימנעות, התערבות או עריכה כאמור נדרשו כדי להתאים את המסר לדרישות הטכנולוגיות של המערכת המשדרת, לסכל שיבוש, הפרעה או נזק, קבוע או ארעי, למערכת או לפעולתה התקינה, למנוע סיכול אפשרות שידורם של מסרים חיצוניים מאת משתתפים אחרים בשידור;
(3)
המסר חרג בעליל מאופיו של השידור;
(4)
במסר אין ערך חדשותי, תרבותי או בידורי, אין בתוכנו ענין ממשי אחר לצופים, ובהתאם לשיקולי העריכה הקבועים של בעל הרישיון לא נהוג לשדר מסרים מסוגו.
הגנה על ילדים [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו, תשס״ג־2, תשס״ה]
(א)
בעל רישיון לא יפנה משידור המיועד לילדים אל שידור הכולל מסרים חיצוניים שיש בהם ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים קשים או בוטים של אלימות, מין או סבל, או מסרים אשר אינם מתאימים לילדים מטעם אחר, ולא יקדם שידור הכולל מסרים כאמור בשידור המיועד לילדים.
(ב)
לא ישודר מסר חיצוני יחד עם תכנים אחרים באותו מסך, אלא אם כן התאים לגיל קהל היעד שאליו מופנים התכנים האחרים.
הסרת מסר פוגעני [תיקון: תשס״ה]
כל אדם הסבור כי יש במסר המוצג משום פגיעה בו או בזכות המוקנית לו על פי דין, רשאי לפנות לבעל הרישיון בבקשו להסירו; הראה הפונה כי תוכנו של המסר הפוגע בו מנוגד לכאורה להוראות כל דין, יסירו בעל הרישיון מן השירות ויחדל משידורו לאלתר.
קביעת תנאי שימוש [תיקון: תשס״ה]
בעל הרישיון יקבע תנאי שימוש לשידור הכולל מסרים חיצוניים, ובלבד שינוסחו בשפה פשוטה וברורה ויכללו לפחות ענינים אלה:
(1)
אפיונו של השידור וקהל היעד שאליו השידור מופנה;
(2)
אזהרה או הגבלות ככל הנדרש על שימוש של קטינים בשידור;
(3)
הבהרה כי המידע בשידור אינו מטעם בעל הרישיון או על דעתו;
(4)
הגבלות וסייגים על תוכן המידע היכול להיכלל במסגרת השידור, לרבות עיקר הוראות סעיף 6כה לחוק וסעיף 3 לכללים אלה, וכן האיסור על שידור פרסומת מסחרית, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, וכל מידע אשר פרסומו נאסר בהוראת בית משפט או רשות מוסמכת;
(5)
הודעה על זכותו של בעל הרישיון לסרב לשדר מסר חיצוני, להתערב בתוכנו או לערוך אותו, במקרים המפורטים בסעיף 33יא;
(6)
הודעה על זכותו של אדם לבקש הסרת מסר חיצוני הפוגע בו ודרך ההתקשרות לשם כך;
(7)
כל ענין אחר שהורתה עליו המועצה.
הבהרה ומידע [תיקון: תשס״ה]
(א)
בכל שידור הכולל מסרים חיצוניים, יציג בעל רישיון הבהרה כי המסרים הם מטעם הצופים ויפנה את המנויים, בתדירות סבירה, לעיון בתנאי השימוש; בשידור בשיטה הספרתית תתאפשר צפיה בתנאי השימוש על המרקע, באמצעות הקשה על ציוד הקצה בעת שידור המסרים; בשידור בשיטה האנלוגית, ניתן יהיה להציג את תנאי השימוש בדרך אחרת, ובלבד שתהיה נוחה וזמינה לעיון הצופים.
(ב)
בעל רישיון המשדר מסרים חיצוניים יחד עם תכנים אחרים בו זמנית באותו מסך, יבדיל ביניהם בבירור, באופן שצופה סביר יוכל להבחין בנקל בין המסרים החיצוניים לבין שאר התכנים.
משלוח מסרים חיצוניים [תיקון: תשס״ה]
אופן הזמנת צופים למשלוח מסרים חיצוניים אל בעל רישיון, ואופן העברתם אל בעל רישיון יהיו כמפורט להלן:
(1)
הציע בעל הרישיון לצופים לשלוח אליו מסרים חיצוניים, באמצעות קו הטלפון או ציוד קצה המחויב בתשלום נפרד, יציג על המרקע את עלות ההתקשרות לצופה, בכל פעם שבה יוצגו מספר הטלפון או ההצעה לשימוש בציוד הקצה, ובאותה מתכונת ובאותו גודל אות שבהם יוצגו;
(2)
הציע בעל הרישיון לצופים לשלוח אליו מסרים חיצוניים, יבהיר בעל הרישיון את השימוש הצפוי להיעשות בהם, לרבות שידורם לציבור הרחב;
(3)
משלוח מסרים חיצוניים לבעל הרישיון לא יותנה בחשיפת הצופה לפרסומת או לכל מידע אחר, אשר אינו חיוני לפעולת המשלוח.
[תיקון: תשס״ב־2]

חלק ד׳: תוכן השידורים העצמיים בשידורי הלווין (בוטל)

[תיקון: תשס״ב־2]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ב־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ב, תשס״ב־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ב, תשס״ב־2]
(בוטל).
-2 [תיקון: תשנ״ב, תשס״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשס״ב־2]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ו־2, תשס״ב]

פרק ב׳1: ערוצים משותפים

הגדרות [תיקון: תשנ״ו־2, תשס״ב, תשס״ה, תשפ״א]
”בעל זיכיון“ – כמשמעו בסעיף 6יב1 לחוק, לרבות בעל רישיון כללי לשידורי כבלים שקיבל את הרישיון לפי סעיף 6יב3 לחוק;
”בעל זיכיון ברשות השניה“ – בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה כמשמעו בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, התש״ן–1990;
”בעל ענין“ – לרבות מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי;
”בעל רישיון“ – בעל רישיון לשידורים, למעט בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים ולמעט בעל זיכיון;
”גוף קשור“ לאחר – כל אחד מהמפורטים להלן, לרבות מספר גופים שהחזקתם במצטבר עולה לכדי המפורט להלן:
(1)
מי שהאחר הוא בעל ענין בו, בעל השפעה ניכרת בו או בעל שליטה בו;
(2)
מי שהוא בעל ענין, בעל השפעה ניכרת או בעל שליטה באחר;
(3)
מי שבעל ענין בו, בעל השפעה ניכרת בו או בעל שליטה בו הוא גם בעל השפעה ניכרת או בעל שליטה באחר;
(4)
מי שבעל השפעה ניכרת בו או בעל שליטה בו, הוא בעל ענין באחר;
”החזקה“ – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, אך בכפוף לכך ששיעור החזקות בעקיפין ייקבע על פי המפורט להלן:
(1)
לבעל שליטה בתאגיד, תיוחס החזקת אמצעי שליטה שבידי התאגיד, במלואה;
(2)
למחזיק אמצעי שליטה בתאגיד שאינו בעל שליטה בתאגיד, תיוחס החזקת אמצעי השליטה שבידי התאגיד לפי שיעור החזקותיו בתאגיד של בעל הזכות;
”הפקה“, ”ערוץ משותף“ ו”ערוץ עצמי“ – כהגדרתם בסעיף 6כ1(ה) לחוק;
”השפעה ניכרת“ – כהגדרתה בסעיף 6יב1 לחוק;
”מקבץ שידורים בסיסי“ – (נמחקה);
”נגזרת טכנולוגית“ – שידור מקביל וזהה של ערוץ קיים, בידי בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בידי בעל רישיון לשידורי לוויין, של ערוץ קיים, באמצעות טכנולוגיה שונה כגון ברזולוציה גבוהה, תלת־מימד וכיוצא באלה;
”ערוץ המופק בידי בעלי זיכיונות“ – ערוץ המופק בידי בעלי זיכיונות, כולם או מי מהם, או גוף הקשור אליהם, לרבות ערוץ המופק בשיתוף עם אחר;
”שיטת מקבצי ערוצים“ – שיטה המאפשרת למנוי לבחור בערוצים או חבילות שונים, שמציע בעל זיכיון או בעל רישיון בכפוף לתנאי החלטות המועצה.
מפיק ערוץ משותף [תיקון: תשס״ב, תשס״ה, תשס״ח, תשפ״א]
(א)
המועצה או מי שהסמיכה לכך לא יאשרו ערוץ משותף לשידור, ולא ישודר ערוץ משותף שלפי החלטת המועצה אינו טעון אישור מראש וכן לא יבוטל אישור לשידורו של ערוץ ולא יפסיק בעל רישיון שידורו של ערוץ, אם בעקבות השינוי לא יתקיימו האמור בסעיף זה ובסעיף 39א2.
(ב)
מספר הערוצים המשותפים המופקים בידי בעלי זיכיונות, כאמור בסעיף 6כ1(א)(2) לחוק, לא יעלה בכל עת על 20% ממספר הערוצים העצמיים של כל בעל זיכיון או בעל רישיון; ואולם בעלי הזיכיונות יהיו רשאים להחזיק אמצעי שליטה בערוצים משותפים נוספים שמספרם לא יעלה על 4% ממספר הערוצים העצמיים של בעלי הזיכיונות, ובלבד שבעלי הזיכיונות לא יהיו בעלי שליטה בערוצים המשותפים כאמור.
(ג)
מספר הערוצים המשותפים המופקים בידי בעל רישיון או גוף הקשור אליו, כאמור בסעיף 6כ1(א)(2) לחוק, לא יעלה בכל עת על 40% ממספר הערוצים העצמיים של כל בעל זיכיון או בעל רישיון.
(ג1)
סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) לא יחולו על נגזרת טכנולוגית.
(ד)
המועצה רשאית לדחות בקשה לשידור ערוץ משותף או נגזרת טכנולוגית של ערוץ משותף לפי סעיף 6כ1(א)(2) לחוק, או להתנות אישורה בתנאים, או לאסור על העלאת ערוץ שקבעה כי אינו טעון אישור מראש, אף אם אין באישור הבקשה או בשידור הערוץ כדי להביא לחריגה מהמכסה הקבועה בסעיף קטן (ב) או (ג), וזאת מטעמים מיוחדים הקשורים למדיניות המועצה בתחומים שבסמכותה, ובשים לב, בין השאר, לאלה:
(1)
נגישות ערוצים לציבור;
(2)
שיעורי צפיה בערוצים;
(3)
תקציבי ערוצים;
(4)
השפעת ערוצים על הצופים והחברה בישראל;
(5)
קיומם של ערוצים נוספים מאותה סוגה של הערוץ המבוקש;
(6)
סוגי ערוצים;
(7)
היותו של הערוץ ששידורו מבוקש ערוץ חדש או ערוץ קיים.
(ה)
המועצה לא תאשר שידור ערוץ משותף בשידורי בעל זיכיון, ששידורו התבקש לפי סעיף 6כ1(א)(1) לחוק, אם מפיק הערוץ הוא בעל זיכיון או גוף הקשור אליו.
(ו)
המועצה לא תאשר ערוץ משותף בשידורי בעל רישיון, ששידורו התבקש לפי סעיף 6כ1(א)(1) לחוק, אם מפיק הערוץ הוא בעל הרישיון או גוף הקשור אליו.
(ז)
מספר הערוצים המשותפים המופקים –
(1)
מספר הערוצים המשותפים המופקים בידי בעל זיכיון ברשות השנייה או גוף קשור אליו בעל השפעה ניכרת, לא יעלה על 5% ממספר הערוצים העצמיים המשודרים על ידי כל בעל זיכיון או בעל רישיון, בנפרד; מספר הערוצים המשותפים המופקים בידי גוף קשור לבעל זיכיון ברשות השנייה שאינו בעל השפעה ניכרת או בעל שליטה בבעל הזיכיון ברשות השנייה לא יעלה על 20% ממספר הערוצים העצמיים, ובלבד שסך כל הערוצים המופקים בידי בעל זיכיון ברשות השנייה, גוף קשור אליו, גוף קשור אשר אינו בעל השפעה ניכרת או בעל שליטה בבעל הזיכיון לא יעלה על 20% ממספר הערוצים העצמיים המשודרים על ידי כל בעל זיכיון או בעל רישיון, בנפרד;
(2)
בידי אדם, למעט בידי בעל זיכיון, בעל רישיון, בעל זיכיון ברשות השניה, או גוף קשור אליהם, ולרבות גוף קשור לאותו אדם, לא יעלה בכל עת על 30% ממספר הערוצים העצמיים המשודרים על ידי כל בעל זיכיון או בעל רישיון, בנפרד;
(3)
בידי אדם או בידי מי שאותו אדם בעל ענין בו, בעל השפעה ניכרת בו, או בעל שליטה בו, לא יעלה על 50% ממספר הערוצים העצמיים המשודרים על ידי כל בעל זיכיון או בעל רישיון, בנפרד;
(4)
האמור בפסקאות (1) עד (3) לא יחול על נגזרת טכנולוגית של ערוץ.
(ח)
הוראות סעיף זה יחולו בנפרד –
(1)
בשידור בשיטת מקבצי ערוצים, הן על הערוצים המשודרים במקבץ השידורים הבסיסי של בעל זיכיון או בעל רישיון, והן על כלל הערוצים המשודרים על ידי בעל זיכיון או בעל רישיון; ערוץ המסופק ליותר מ־90% ממנויי בעל זיכיון או בעל רישיון יראו כמשודר במקבץ השידורים הבסיסי שלו, לצורכי החישוב בפסקה זו, וזאת אף אם אינו נכלל במקבץ השידורים הבסיסי כאמור;
(2)
על כלל הערוצים המשודרים על ידי בעל זיכיון בשיטה האנלוגית, ועל כלל הערוצים המשודרים על ידי בעל זיכיון בשיטה הדיגיטלית שאינם נגזרת טכנולוגית.
(ט)
בכל מקרה ששיעור הנקוב בסעיף זה יניב מספר בלתי שלם של ערוצים, יעוגל מספר הערוצים נושא השיעור למספר הערוצים השלם הקרוב, ומחצית תעוגל כלפי מעלה.
(ט1)
ירד מספר הערוצים העצמיים המשודרים בידי בעל זיכיון או בעל רישיון לאחר מתן אישור לשידורו של ערוץ או לאחר העלאה של ערוץ ששידורו אינו טעון אישור מראש, רשאית המועצה להתיר לאדם להמשיך ולהפיק את אותו ערוץ, אף אם כתוצאה מכך עלה מספר הערוצים שהוא מפיק על השיעור המרבי המותר לפי הוראות סעיף זה, אם ראתה המועצה כי לא היתה לאותו אדם שליטה על השינוי האמור במספר הערוצים העצמיים, ואם אין בדבר כדי לפגוע בתחרות בתחום השידורים ובגיוונם.
(י)
המועצה רשאית לקבוע כי ערוץ משותף המשודר פחות משישה ימים בשבוע או פחות מ־8 שעות בממוצע ביום, או שאינו משדר בשעות צפיית שיא, יימנה באופן חלקי לצורכי חישוב שיעורי הערוצים על פי סעיף זה, על פי שיעור שתקבע המועצה.
(יא)
לענין סעיף זה יראו כערוץ אחד הצעה של עד 16 אפשרויות צפיה במקביל, בכל נקודת זמן, בשיטת הצפיה בתשלום בעד צפיה (Pay Per View ו־Near Video on Demand)
(יב)
המועצה רשאית לדחות בקשה לשידור ערוץ במשותף, או להתנות אישורה בתנאים, או להורות כי לא ישודר ערוץ משותף ששידורו אינו טעון אישור מראש, בין השאר, בכל אחד מהמקרים האלה:
(1)
אין למפיק הערוץ נציג רשמי בישראל;
(2)
לדעת המועצה, אין בידי מפיק הערוץ ידע, מיומנות מקצועית וניסיון בתחומי ההפקה והעריכה של מישדרים וערוצים;
(3)
מפיק הערוץ, מנהלו של מפיק הערוץ, בעל ענין בו, בעל השפעה ניכרת בו או בעל שליטה בו, הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי שהערוץ שבו הוא קשור כאמור יאושר לשידור;
(4)
לדעת המועצה, שידור הערוץ עלול להיות נוגד את טובת הציבור או להוות סיכון לביטחון המדינה או לשלום הציבור.
בעל הרישיון לשידורי לוויין [תיקון: תשס״ח, תשפ״א]
(א)
מספר הערוצים העצמיים המופקים בידי בעל הרישיון לשידורי לוויין כמשמעותו בסעיף 6מג לחוק (להלן – בעל הרישיון לשידורי לוויין), או גוף הקשור אליו, לא יעלה בכל עת על 30% ממספר הערוצים העצמיים של בעל הרישיון האמור; סעיף זה לא יחול על נגזרת טכנולוגית של ערוץ.
(ב)
הוראות סעיפים 39א1 (ט) עד (יב) וסעיף 39ד יחולו על בקשה לשידור ערוץ עצמי בידי בעל הרישיון לשידורי לוויין, בשינויים המחויבים.
בקשה להפקה בידי מפיק ערוץ [תיקון: תשנ״ו־2, תשס״ב, תשפ״א]
(א)
בעלי זיכיון או בעלי רישיון המבקשים לשדר במשותף ערוץ שיופק בידי מפיק הערוץ, יפעלו לפי פרק זה, לפי הרישיון ולפי החלטות המועצה לגבי ערוצים משותפים, שיימסרו להם.
(ב)
המועצה רשאית לבקש פרטים נוספים מבעלי הזכיונות הדרושים, לדעתה, לשם בחינת הבקשה, לרבות מסמכים המאמתים את הנתונים הנדרשים לפי סעיף קטן (א).
(ג)
המועצה רשאית, אם נוכחה כי ישופרו טיב הקליטה ואיכותה אצל המנויים וכי זמינות דרכי ההעברה וגיבוי בין־מוקדי מאפשרים זאת להתנות את אישורה לפי סעיף זה בכך ששידוריו של מפיק ערוץ ממוקד השידור שלו אל כל בעל זכיון ייעשו באמצעות המערכת הבין־מוקדית שהוקמה בהתאם לפרק ז1 לתקנות הבזק (זכיונות), התשמ״ח–1987, באישור השר לפי הוראת תקנה 51ז(ג) שבתקנות האמורות, בהתאם ללוח זמנים שתקבע המועצה ובכפוף להוראות טכניות של המנהל בדבר שיפור האיכות הטכנית של השידור ודרכי ביצוע.
(ד)
המועצה תבחן את הבקשה שהוגשה לה כאמור בסעיף קטן (א) ותודיע החלטתה למבקשים; המועצה רשאית להתנות את אישורה בתנאים שיש לקיימם לרבות האמור בסעיף קטן (ג), וכן רשאית היא להגביל את תוקפו של האישור בזמן.
הפקות ערוץ בידי בעל זכיון [תיקון: תשנ״ו־2, תשס״ב, תשפ״א]
(א)
בעלי זיכיון או בעלי רישיון המבקשים לשדר במשותף או לרכוש ערוץ שיופק בידי מפיק ערוץ ולשדרו במתכונת של ערוץ משותף לפי סעיף 6כ1(א)(2) לחוק, יפעלו לפי פרק זה, לפי הרישיון ולפי החלטות המועצה לגבי ערוצים משותפים, שיימסרו להם.
(ב)
המועצה רשאית לבקש פרטים נוספים מבעלי הזכיונות הדרושים, לדעתה, לשם בחינת הבקשה, לרבות מסמכים המאמתים את הנתונים הנדרשים לפי סעיף קטן (א).
(ג)
המועצה תבחן את הבקשה שהוגשה לה כאמור בסעיף קטן (א) ותודיע החלטתה למבקשים; המועצה, בהחלטתה לאשר את הבקשה, רשאית להתנות את אישורה בתנאים שיש לקיימם לרבות כאמור בסעיף 39ב(ג), בשינויים המחויבים, וכן רשאית היא להגביל את תוקפו בזמן.
ביטול אישור או שינוי [תיקון: תשנ״ו־2, תשנ״ח, תשס״ב]
(א)
המועצה רשאית לשקול שינוי או ביטול האישור האמור בסעיפים 39א1, 39ב ו־39ג אם נתקיים אחד מאלה:
(1)
בעל הזכיון או מפיק הערוץ לא עמד בתנאים שקבעה המועצה;
(2)
בעל הזכיון ביקש ביטול או שינוי האישור;
(3)
המועצה מצאה, לאחר שנתנה לבעל הזכיון הזדמנות סבירה להביא טענותיו לפניה, כי הוא או מפיק הערוץ לא קיים את האמור בכללים אלה.
(ב)
אושרה פרסומת בשידורים העצמיים של בעלי הזכיון לפי סעיף 6כד לחוק, רשאית המועצה לשקול שינוי האישור, לרבות צמצום מספר הערוצים שיופקו בידי מפיק ערוץ אחד לפי סעיף 39ב או בידי בעלי זכיונות לפי סעיף 39ג.
(ג)
בכל מקרה שבו משודרים ערוצים בשיעור העולה על המותר לפי סעיף 39א, רשאית המועצה לקבוע מהם הערוצים אשר יבוטל האישור לשידורם.
(ד)
למועצה יימסר דיווח –
(1)
בידי בעל זיכיון ובעל רישיון על כל שינוי שיחול בקשר עם ערוצים משותפים שהמועצה אישרה את שידורם, הנוגע להוראות סעיף 39א, וזאת מיד עם היוודע לו דבר השינוי האמור;
(2)
בידי בעל זיכיון ובעל רישיון ב־1 בכל חודש, על מספר המנויים שכל ערוץ עצמי מסופק להם באותו מועד.
הארכת אישור [תיקון: תשנ״ח, תשס״ב]
(א)
בעל זכיון המבקש להאריך תוקפו של אישור האמור בסעיפים 39א1 עד 39ג יגיש למועצה בקשה להארכתו (להלן – בקשת ההארכה) לא יאוחר מ־150 ימים לפני תום תוקפו של האישור.
(ב)
בבקשתו יפרט בעל הזכיון, בנוסף לאמור בסעיפים 39ב(א) או 39ג(א), לפי הענין, את אלה:
(1)
נימוקים המצדיקים את ההארכה, לרבות לענין האמור בפסקאות (4) ו־(5) בסעיף קטן (ה);
(2)
תלונות שהועלו, אם הועלו, כלפי הערוץ, פעילותו ושידוריו;
(3)
סקרים המוכיחים את מידת שביעות הרצון של הציבור משידורי הערוץ.
(ג)
המועצה רשאית לבקש מבעל הזכיון פרטים נוספים הדרושים, לדעתה, לשם בחינת בקשת ההארכה, לרבות מסמכים המאמתים את הנתונים הנדרשים לפי סעיף קטן (א).
(ד)
המועצה רשאית, זמן סביר לפני תום תוקפו של האישור או לאחר שקיבלה את בקשת ההארכה מבעל הזכיון, לפנות לציבור לשם קבלת תגובותיו, הערותיו והשגותיו על הערוץ.
(ה)
המועצה תבחן את בקשת ההארכה ותשקול, בנוסף לנתונים שנמסרו לה לפי סעיפים קטנים (ב) ו־(ג), גם את אלה:
(1)
מידת עמידתו של בעל הזכיון או מפיק הערוץ בתנאים שקבעה המועצה לפי סעיפים 39ב(ג) ו־(ד) ו־39ג(ג), לפי הענין;
(2)
מידת קיום כללים אלה ואופן קיומם בידי בעל הזכיון או מפיק הערוץ;
(3)
תגובות, הערות, השגות ותלונות על הערוץ שקיבלה המועצה מהציבור;
(4)
התרומה הייחודית הצפויה של הערוץ לשידורים העצמיים, לרבות לסוגיהם, היקפם, נושאיהם, תוכנם ורמתם;
(5)
האופן שבו יתרום הערוץ למגמה להביא לריבוי הגורמים המעורבים בשידורים לציבור ולביזורם.
(ו)
המועצה תודיע את החלטתה למבקש תוך זמן סביר, ובכל מקרה לא יאוחר מ־60 ימים לפני תום תוקפו של האישור, באופן שיאפשר למבקש להיערך כיאות להמשך שידורי הערוץ או להפסקתם, ככל האפשר מבלי לפגוע בשידורים העצמיים, לרבות בסוגיהם, היקפם, נושאיהם, תוכנם ורמתם.
(ז)
המועצה, בהחלטתה לאשר את בקשת ההארכה, רשאית להתנות את אישורה בתנאים שיש לקיימם, לרבות כאמור בסעיף 39ב(ג), בשינויים המחויבים, וכן רשאית היא להגביל את תוקפו של האישור בזמן.
אחריות בעל זכיון [תיקון: תשנ״ו־2]
הוראות פרק ב׳ בדבר מחויבויותיו ואחריותו של בעל זכיון לתוכן השידורים, יחולו על שידורים לפי פרק זה.
[תיקון: תשס״ב־2]

פרק ג׳: שידור ערוצים

[תיקון: תשס״ב־2]

חלק א׳: שידורי חובה

העברת שידורי חובה
(א)
בעל זכיון לשידורי כבלים יעביר, העברה מלאה, בזמן אמיתי, ללא כל קטיעה או עריכה את שידורי החובה.
(ב)
בעל זכיון לשידורי כבלים יהיה פטור מחובת העברתם של שידורי החובה כאמור בסעיף קטן (א) אם ראה מנהל השירות לשידורי טלויזיה בכבלים ולמנויים שבמשרד התקשורת (להלן – המנהל) כי רמת אות הקליטה של השידורים במוקד התפעול נמוכה מרמת האות שקבע לכך.
(ג)
בעל זכיון לשידורי כבלים אינו חייב, בשל העברה כאמור בסעיף קטן (א), בתשלום כלשהו למי שמשדר את השידור המקורי ולבעלי זכויות היוצרים וזכויות המבצעים בשידורים.
[תיקון: תשס״ב־2]
(בוטל).
הפצת שידוריו של בעל זכות שימוש [תיקון: תשנ״ח]
(א)
הורה השר לבעל זכיון לשידורי כבלים, בהתאם לסמכותו בסעיף 6לד(א) לחוק, כי יאפשר שימוש, בתשלום, באפיק של רשת הכבלים שלו – יקצה בעל הזכיון אפיק כאמור לצורך הפצת שידוריו או מתן שירותיו של משדר ערוץ.
(ב)
בעד שימוש באפיק כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בעל הזכיון לדרוש מן המשתמש מחיר סביר, ובאין הסכמה ביניהם – תקבע המועצה את המחיר על בסיס העלות הכוללת של השימוש בתוספת רווח סביר.
הפצת שידורי הטלוויזיה הלימודית [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז, תשס״ב־2]
בעל זכיון לשידורי כבלים יקצה ללא תמורה את אפיק 23 מאפיקי רשת הכבלים שלו לשידורי הטלויזיה הלימודית, אלא אם כן תחליט המועצה על אפיק אשר מספרו אחר, מטעמים שיירשמו.
אחריות לענין תוכן השידורים [תיקון: תשנ״ז, תשס״ב־2]
(א)
בעל זכיון לשידורי כבלים המפיץ שידורים או שירותים של אחר לפי סעיפים 42 ו־43 באמצעות רשת הכבלים שלו, אינו רשאי לעשות בהם כל שינוי, עריכה, קטיעה או הוספה.
(ב)
בעל זכיון לשידורי כבלים לא יהא אחראי על תכנם של שידורים משניים לפי חלק זה.
(ג)
לענין תוכנם של שידורים לפי חלק זה יחולו הוראות פרק ב׳ חלקים א׳ ו־ב׳
(1)
למעט סעיפים 4, ו־4ב – על בעל זכות שימוש;
(2)
למעט סעיפים 5 ו־14 – על הטלוויזיה הלימודית.
[תיקון: תשס״ב־2]

חלק ב׳: שידור ערוצים שאינם שידורי חובה

הגדרה [תיקון: תשס״ב־2]
בחלק זה, ”ערוץ“ – למעט ערוץ שנכלל בגדר שידורי חובה.
אישור שידור ערוצים [תיקון: תשמ״ט, תש״ן, תשנ״ב, תשנ״ג, תשנ״ד, תשנ״ח, תשס״ב־2, תשפ״א]
(א)
בעל זיכיון או בעל רישיון המבקש להוסיף ערוץ שידור לטבלת ניצול האפיקים שבזיכיון או ברישיון או לבטל ערוץ הנכלל בה, יפעל לפי הרישיון.
(ב)
(נמחק).
(ג)
(נמחק).
(ד)
(נמחק).
(ה)
בעל זיכיון או בעל רישיון יעמיד לעיון הציבור, בכל עת, את הרשימה העדכנית של ערוצי השידור שלו; בלי לגרוע מחובת בעל הזיכיון או בעל הרישיון כאמור, רשאית המועצה לפרסם את רשימת ערוצי השידור האמורים בכל דרך שתראה לנכון.
שידורים מוקלטים [תיקון: תשנ״ח, תשס״ב־2]
בעל זכיון לשידורי כבלים רשאי להקליט שידורים מערוצים ולשדרם, ובלבד שווידא, לפני העברתם, כי אין בתוכנם של השידורים כאמור משום הפרה של הוראות חלקים א׳ ו־ב׳ בפרק ב׳.
סייג לשידור ערוצים [תיקון: תשנ״ב, תשס״ב־2, תשפ״א]
בכפוף לאמור בסעיפים 46 ו־47, ולהוראות כל דין, לא יועברו שידורים מערוצים ולא ישודרו מישדרים [במקור: תכניות] מערוצים, אלא אם כן קיבל בעל הזיכיון או בעל הרישיון את הסכמת המשדר המקורי לצורך שידור או הפצה של המשדרים [במקור: התכניות] באמצעותו.
[תיקון: תשנ״ב]

פרק ד׳: לוח מישדרים

חלק א׳: לוחות תקופתיים

[תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז, תשפ״א]
(בוטל).
עריכת לוח שבועי [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ח, תשפ״א]
(א)
(בוטל).
(ב)
בעל הרישיון יעביר למועצה או למי מטעמה את לוח המישדרים השבועי, ארבעה ימים לפחות לפני תחילת שבוע השידורים.
(ב1)
בעל הרישיון יפרט בלוח המישדרים השבועי, לגבי כל ערוץ ומישדר, את אלה:
(1)
שם המישדר ושם הפרק;
(2)
מספר האפיק ושם הערוץ שבו משודר המישדר;
(3)
מועד השידור של המישדר, בציון יום, שעה ומשך השידור;
(4)
נושא המישדר ותוכנו, לרבות תקציר המישדר;
(5)
הסוגה של כל מישדר;
(6)
(ב2)
נבצר מבעל רישיון להגיש את לוח המישדרים השבועי, כולו או חלקו, במועד האמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך למועצה או למי מטעמה, בהודעה מנומקת, לא יאוחר ממועד ההגשה הקבוע בסעיף האמור; המועצה או מי מטעמה ידחו את מועד ההגשה למועד שיחליטו אם שוכנעו כי קיים טעם סביר לדחייה.
(ג)
(נמחק).
(ד)
(נמחק).
[תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3]

חלק ב׳: מידע לציבור, פרסום לוחות מישדרים ושידור קדימונים

[תיקון: תשנ״ב, תשנ״ח, תשס״ב־2]
(בוטל).
תוכן הפרסומים [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ח, תשס״ב־2, תשס״ה]
(א)
פרסם בעל זיכיון לוח מישדרים שבועי, יפורטו בו שמות המישדרים המשודרים במסגרת השידורים העצמיים, נושאיהם, מועדי שידורם והאפיקים שבהם ישודרו; בעל זכיון רשאי לכלול בלוח מישדרים כאמור גם מידע בדבר שידורים משניים.
(ב)
שידר בעל זיכיון לוח מישדרים יומי, יפרט בו את אלה:
(1)
לגבי מישדרים המשודרים במסגרת השידורים העצמיים – שמותיהם, נושאיהם, מועדיהם ואפיקי שידורם;
(2)
לגבי מישדרים המשודרים במסגרת השידורים המשניים – שמותיהם, מועדי שידורם ואפיקי שידורם.
(ג)
בעל זכיון יציין באופן ברור בכל פרסום או שידור של לוח מישדרים, שבועי או יומי, מישדרים המשודרים במסגרת השידורים העצמיים הכוללים ביטויים קשים או בוטים של אלימות, מין או סבל או מישדרים מושאי חיקוי, כאמור בסעיף 16ח.
(ד)
בעל זכיון יציין באופן ברור בכל פרסום או שידור של לוח מישדרים, שבועי או יומי, לרבות בלוח השידורים האלקטרוני (EPG), את השידורים החוזרים של מישדרים המשודרים במסגרת השידורים העצמיים; ואולם במקום ציון שידורים חוזרים באפיקי סרטים המשודרים במסגרת השידורים העצמיים, ניתן לציין סרטים המשודרים בשידור ראשון באפיק.
[תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו־3, תשפ״א]
(בוטל).
שידור קדימונים וקדימונים צולבים [תיקון: תשנ״ו־3, תשנ״ז, תשס״ח]
(א)
בעל זיכיון ישדר בכל אחד מאפיקי שידוריו העצמיים קדימונים וקדימונים צולבים בהיקף כולל שלא יעלה על 5 דקות בכל שעה; האמור לא יחול על אפיק המשודר בשידורים המוספים, ובלבד שאינו מיועד לגיל הרך, לילדים ונוער; שידור של קדימון ישובץ רק לפני תחילתו של מישדר ובסופו, ובכל מקרה אין לקטוע מישדר לשם שידורי קדימון; על אף האמור לעיל, רשאי בעל זיכיון למסור לצופים במהלך מישדר מידע עובדתי קצר על מישדר אחר באותו אפיק (להלן – המידע) בדרכים אלה בלבד:
(1)
המידע יופיע בחלקו העליון או התחתון של המסך באופן שלא יגרע מהותית משלמות התמונה המשודרת, וישודר לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש לשם קריאתו בצורה סבירה;
(2)
המידע יצוין על ידי מנחה המישדר בחלקו האחרון של המישדר; מקום שהמידע מתייחס למישדר בעל זיקה תכניתית למישדר שבו הוא נמסר, ניתן לציינו גם במהלך המישדר.
(ב)
מתוך ההיקף האמור בסעיף קטן (א), ישדר בעל זיכיון קדימונים צולבים בכפוף לאלה:
(1)
קדימונים לשידורי אפיק של בעל זכות שימוש ישודרו במשך חצי שנה בלבד מיום תחילת שידוריו של האפיק; אורך כל אחד מהקדימונים כאמור 20 שניות לפחות ומספרם לא יפחת משני קדימונים לכל אפיק של בעל זכות שימוש, בכל יום, בשני אפיקים של השידורים העצמיים ובלבד שאחד מהם הוא אפיק מתאים שהופק בידי בעל זיכיון והמשודר במיקבץ השידורים הבסיסי, כשלפחות אחד מתוכם בזמן צפיית שיא; בתום שנה מיום תחילת שידוריו של האפיק, רשאי בעל הזיכיון להמשיך בשידור קדימונים כאמור, ובלבד שיחולו עליהם ההוראות האמורות בסעיף זה;
(2)
בעל זיכיון ישדר בערוצים העצמיים קדימונים צולבים למישדרים קהילתיים או לאפיק קהילתי, שלא יפחתו מקדימון אחד לפחות בזמן צפיית שיא באחד מאפיקי השידורים העצמיים בכל יום;
(3)
בלי לגרוע מן האמור בסעיף 16ח(א), לא ישודרו באפיק המיועד לילדים ולנוער לפני השעה 21:00 קדימונים צולבים לאפיקים מעודדי צרכנות, לרבות לאפיקים ולתכנים בתשלום לפי צפייה, אשר אינם מיועדים לילדים ולנוער; אפיק לא ייחשב כמעודד צרכנות רק בשל היותו אפיק המשודר בשידורים המוספים;
(4)
קדימונים צולבים באפיק הילדים שנועדו לקידום שידוריו של מי שקיבל רישיון למישדר ערוץ לפי סעיף 6לד1 לחוק, ישודרו רק למישדרים המיועדים לילדים ולנוער, ובהעדרם לא ישודרו באפיק הילדים קדימונים צולבים לאפיק כאמור.
(ג)
במכסת הזמן הקבועה בסעיף קטן (א) לא ייכללו קדימונים וקדימונים צולבים לשידורים האלה:
(1)
שידורי אפיק של בעל זכות שימוש וזאת בכפוף להוראות סעיף קטן (ב)(2);
(2)
מישדרים קהילתיים;
(3)
תכניות מהפקה מקומית שהן דרמה מורכבת או סרט תעודה מורכב.
[תיקון: תשס״ג־2]

חלק ב׳1: מישדרי חסות

הגדרות [תיקון: תשס״ג־2]
”ילד“ – מי שגילו פחות מ־12 שנה;
”קטין“ – מי שגילו פחות מ־18 שנה.
מימון מישדרים [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ח, תשפ״א]
בכפוף להוראות חלק זה, ניתן לקבל מימון בעד שידורן של הודעות חסות בצמוד למישדרים האלה:
(1)
מישדר ספורט ישראלי;
(2)
מישדר בתחום האמנות;
(3)
מישדר בשפה האמהרית בישראל;
(4)
מישדר בתחום מורשת;
(5)
מישדר בשפה הגיאורגית בישראל;
(6)
מישדר בתחום הבריאות;
(7)
מישדר בתחום החינוך הפדגוגי;
(8)
מישדר בתחום אוריינות תקשורת.
סייגים לחסות [תיקון: תשס״ג־2, תשפ״א]
לא תינתן חסות למישדר בכל אחד ממקרים אלה:
(1)
למממן יש ענין אישי, מסחרי או מפלגתי־פוליטי בתוכנו של המישדר, כולו או חלקו;
(2)
המממן הוא גוף מפלגתי או פוליטי, בין במישרין ובין בעקיפין;
(3)
בערוץ שעיקרו מישדרי ספורט, המימון המוצע הוא למישדרים בחודש שידורים, במספר הגדול מ־40% מסך כל המישדרים שבהם ניתן לשדר הודעות חסות באותו חודש באותו ערוץ, בין אם שודרו בהם הודעות חסות בפועל ובין אם לאו;
(4)
המימון המוצע מותנה בהתערבות או השפעה של המממן, בדרך כלשהי, על המישדר, לרבות בתהליך הרכישה, ההפקה, העריכה והשידור; ואולם נותן החסות רשאי להתנות את מתן החסות בכך שמישדר החסות לא ישודר או יצולם בימי מנוחה כמשמעם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח–1948;
(5)
משך המישדר אינו עולה על 5 דקות;
(6)
הצעת המימון היא בלתי חוקית, בלתי מוסרית, או סותרת את תקנת הציבור;
(7)
למישדר בתחום הבריאות, שאינו משובץ בערוצים המשודרים למנויים על מקבץ השידורים הבסיסי בלא תשלום נוסף.
מוצרים ושירותים האסורים בחסות [תיקון: תשס״ג־2]
לא תשודר הודעת חסות המציינת מוצרים, שירותים או גופים בנושאים כמפורט להלן:
(1)
טבק ועישון;
(2)
מיסטיקה, תורת הנסתר, העל טבעי וכיוצא באלה;
(3)
נשק, תחמושת ומועדוני ירי או מועדונים לנשק;
(4)
תועבה, שירותי ליווי, מוצרי מין ושירותי מין;
(5)
התחמקות או סיוע להתחמקות מקיום הוראת חוק או הפרעה לביצועה בכל דרך אחרת.
הודעת החסות [תיקון: תשס״ג־2, תשס״ד]
(א)
הפרטים המנויים בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג) להלן, יוקרנו או ייקראו בידי קריין, או יוקרנו וייקראו כאחד, בתחילת המישדר ובסיומו, בנוסח: ”המישדר שודר/הופק בעזרת/בסיוע/במימון/בחסות של חברה או . . . . . . . . . . . . . .“, ובלבד שלא יכלול שם המממן תיאור איכותי־השוואתי של מוצר או שירות.
(ב)
ניתן לציין בשקופית רק את שם נותן החסות או צירוף אותיות או מילים המשמשים לזיהויו, וכן את סוגו ומהותו של המוצר או השירות שנותן החסות מייצר או מספק, בלא ציון שמם המסחרי של המוצר או השירות, בלא תיאור איכותי–השוואתי שלהם, ובלא כל תמונה, סימן גרפי, ציור או סמל אחר, למעט סימן או סמל המשמשים לזיהוי נותן החסות.
(ג)
ניתן לכלול בהודעת החסות כיתוב שמו של נותן החסות באמצעות שרטוט של אותיות המקובל עליו.
(ד)
לא תיקרא הודעת החסות בידי אדם שנטל חלק במישדר החסות שאליו ההודעה מתייחסת, ולא יהיה בהודעה דבר הזהה, או דומה להטעות, לשם של מישדר המשודר בידי בעל רישיון לשידורים, או לשמה של דמות המופיעה בו.
(ה)
משך השידור הכולל של הודעות חסות בגין כל שעת שידור לא יעלה על 30 שניות, ומשך שידורה של כל הודעת חסות בגין מממן אחד לאותו מישדר לא יעלה על 6 שניות.
(ו)
הודעת החסות לא תכלול דבר הנוגד הוראות כל דין.
(ז)
על אף האמור בסעיף קטן (א), ניתן להקרין או לקרוא הודעת חסות גם במהלך שידור חי של תחרות ספורט הנמשכת למעלה משעה, בהפסקות טבעיות של מהלך המשחק לפי חוקי התחרות, ובלבד שתכיפות שידורן של הודעות חסות במהלך תחרויות כאמור, לא תעלה על אחת לשלושים דקות.
שיבוץ הולם של הודעות חסות [תיקון: תשס״ג־2]
בעל רישיון לשידורים יפעיל שיקול דעת ואחריות בשיבוץ הודעות החסות וינקוט אמצעים סבירים למניעת שיבוץ בלתי הולם העלול לפגוע ברגשות הציבור.
הפרדה בתכניות לילדים [תיקון: תשס״ג־2, תשפ״א]
(א)
בסמוך למישדר המיועד לילדים או מישדר שילדים נוהגים לצפות בו, ולפני השעה 22:00, לא ישודרו הודעות חסות הנוגעות למוצרים או לשירותים שאינם מתאימים לילדים, לרבות אלה:
(1)
זיקוקים, גפרורים, מציתים או אמצעים אחרים המשמשים להבערת אש או המתלקחים בקלות;
(2)
תרופות, תוספי ויטמינים, מינרלים או תוספות דיאטטיות המיועדים לילדים או המוצגים כמתאימים לילדים;
(3)
קונדומים ואמצעי מניעה אחרים;
(4)
התייחסות מפורשת לנושאי מין;
(5)
משקאות אלכוהוליים.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), יהיה ניתן לשדר לפני השעה 22:00 הודעות חסות הנוגעות למשקאות אלכוהוליים בסמוך לתחרות ספורט המשודרת בשידור ישיר או בסמוך למגזין ספורט.
הפרדה בתכניות לקטינים [תיקון: תשס״ח]
(א)
בסמוך למישדר המיועד לקטינים או מישדר אשר קטינים נוהגים לצפות בו, ולפני השעה 22:00, לא ישודרו הודעות חסות הנוגעות למוצרים או לשירותים אלה:
(1)
משקאות אלכוהוליים;
(2)
דיאטות;
(3)
טיפולים רפואיים המיועדים לשינוי המראה הגופני.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), יהיה ניתן לשדר לפני השעה 22:00 הודעות חסות הנוגעות למשקאות אלכוהוליים בסמוך לתחרות ספורט המשודרת בשידור ישיר או בסמוך למגזין ספורט מיוחד.
סמכויות [תיקון: תשס״ג־2]
(א)
המועצה רשאית ליתן לבעל רישיון לשידורים הוראות כלליות או מיוחדות, לרבות בדבר הסרת הודעת חסות או בדבר שידורה בתנאים, וזאת ככל הנדרש כדי להבטיח את קיומן של הוראות כל דין ובפרט הוראות חלק זה, וכן למנוע הטעיית הציבור או פגיעה אחרת בו.
(ב)
המועצה רשאית לקבוע כי בעל רישיון לשידורים לא יורשה לשדר מישדרי חסות, לתקופה או לתמיד או להתנות המשך שידורם של מישדרי חסות בתנאים, אם ראתה כי לא קיים הוראות חלק זה או הנחיות שנתנה המועצה מכוחו, ובלבד שנתנה לבעל הרישיון קודם לכן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.
(ג)
מזמן לזמן תשוב המועצה ותבחן את הצורך בתיקון הוראות חלק זה, בהוספה עליהן או בביטולן.
דיווח למועצה [תיקון: תשס״ג־2, תשפ״א]
(א)
לדרישת המועצה, יגיש בעל רישיון לשידורים למועצה דוח בדבר החסויות שניתנו במשך התקופה שתקבע המועצה בדרישתה; בדוח יפורטו שם המשדר, שם המממן, תאריך השידור, אורך המישדר, תוכן המישדר, משך הודעת החסות, מספר הודעות החסות, וכל מידע נוסף שתדרוש המועצה.
(ב)
המועצה תקבע את אופן הגשת הדוח ומתכונתו, ורשאית היא לקבוע כי יוגש באמצעי ספרתי.
[תיקון: תשס״ח]

חלק ב׳2: מישדר מידע לציבור

מישדר מידע לציבור [תיקון: תשס״ח]
(א)
בעל רישיון יהיה רשאי לשדר מישדר מידע לציבור בכפוף להוראות סעיף זה.
(ב)
שידורם של אלה תלוי אישור יושב ראש המועצה, מראש ובכתב:
(1)
מישדר מידע לציבור שאינו מטעם רשות ציבורית;
(2)
מישדר שמטרתו העברת מידע לציבור בנושא ציבורי אשר אינו נזכר בהגדרה ”מישדר מידע לציבור“;
(3)
מישדר מידע לציבור הכולל קריאה לתרומה; יושב ראש המועצה ידווח למועצה על אישור שנתן לפי סעיף קטן זה.
(ג)
משכו של מישדר מידע לציבור לא יעלה על 30 שניות, ולא ישודר מישדר מידע לציבור באותו נושא או מטעם אותו גורם למעלה משש פעמים ביממה באותו ערוץ, אלא באישור יושב ראש המועצה, מראש ובכתב.
(ד)
זמן שידורם של מישדרי מידע לציבור לא יעלה על שתי דקות לכל שעת שידור.
(ה)
מישדר מידע לציבור ישובץ לפני תחילתו של מישדר או לאחר סיומו; לא ייקטע מישדר לשם שידור מישדר מידע לציבור; על אף האמור, יהיה ניתן לשדר מישדר מידע לציבור גם במהלך שידור חי של תחרות ספורט הנמשך למעלה משעה, בהפסקות טבעיות שבהן לפי חוקי התחרות עוצר מהלך המשחק, וכן במהלך שידור חי של מופעים או אירועים אחרים, בהפסקות טבעיות של אירוע או מופע כאמור.
(ו)
בעל רישיון יוודא את פרסומם של תעריפים למישדר מידע לציבור לכל ערוץ; אפשר שתעריפים כאמור יהיו אחידים או מדורגים, לרבות לפי סוג המישדר או מועדי שידורו; אין באמור לעיל כדי למנוע שידור של מישדר מידע לציבור בלא תמורה.
(ז)
בעל רישיון לא ישדר מישדר מידע לציבור שיש בו העברת מסר בנושא פוליטי, חברתי, ציבורי או כלכלי השנוי במחלוקת.
[תיקון: תשנ״ח]

חלק ג׳: חובת שידור לפי לוחות מישדרים

[תיקון: תשנ״ח, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א]

פרק ד׳1: ועדת ייעוץ אזורית (בוטל)

[תיקון: תשנ״א, תשנ״ו, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א, תשנ״א־2, תשנ״ב, תשנ״ו, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ו, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ו, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ב, תשפ״א]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ב, תשנ״ו, תשפ״א]
(בוטל).

פרק ה׳: שונות

שיתוף פעולה [תיקון: תשנ״ח, תשס״ב־2, תשפ״א]
(א)
בעל זכיון ישתף פעולה עם המועצה בכל הנוגע לביצוע הפיקוח על אופן קיום כללים אלה וביצוע הזכיון בכל הקשור לענינים שלגביהם עליה לקבוע מדיניות לפי סעיף 6ה לחוק.
(ב)
בעל זכיון ימסור למועצה, לפי דרישתה, כל מידע ומסמך שברשותו או בשליטתו, הדרוש לה לשם ביצוע האמור בסעיף קטן (א).
(ג)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), לשם בחינת רמתן של ההפקות המקומיות ולצורך ביצוע הפיקוח על אופן קיום סעיף 18א(ב1), ימסור בעל זכיון למועצה, לפי דרישתה, במתכונת ובמועדים שתורה עליהם, עלויות הפקתם או רכישתם, לפי הענין, של מישדרים מהפקה מקומית, עצמית או קנויה, של בעל זכיון, מפיק ערוץ או מהפקה משותפת של בעלי זכיון.
אישור מוקדם של מישדר [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ח]
(א)
בעל זכיון רשאי לפנות אל המועצה בבקשה לקבלת אישורה המוקדם לשידור מישדר שיש לו לגביו ספק אם תכנו מתיישב עם הוראות פרק ב׳ לכללים אלה; לבקשה יצורף עותק מוקלט של המישדר.
(ב)
היה למועצה חשש כי שידור מישדר מסוים שנכלל בלוח מישדרים, לרבות בשידור חוזר, עלול להוות הפרה של הוראות החוק או כללים אלה, רשאית היא להורות לבעל הזכיון למסור לה, במועד שתקבע, עותק מוקלט של המישדר, וזאת לשם מתן אישורה המוקדם לשידורו.
(ג)
המועצה תחליט בדבר מתן אישורה, לפי האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), ותודיע לבעל הזכיון על החלטתה בתוך זמן סביר, ובכל מקרה כך שבעל הזכיון יוכל להיערך להחלפת המישדר, אם ייאסר שידורו, זמן סביר לפני המועד המתוכנן לשידורו על פי לוח המישדרים.
איסור שידורו של מישדר [תיקון: תשנ״ב]
בלי לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בכללים אלה לענין אישור שידורם של מישדרים, לא ישדר בעל זכיון מישדר שעותק מוקלט שלו נמסר למועצה לפי סעיף 55, אם החליטה לאסור את שידורו או בטרם הודיעה לו את החלטתה.
תלונות מנויים [תיקון: תשנ״ב]
(א)
בעל זכיון יודיע למנוייו את מענו לצורך קבלת תלונותיהם לענין תכנם של שידורים.
(ב)
בעל זכיון יברר כל תלונה שהוגשה לו, וישיב למתלונן בכתב, תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת תלונתו.
(ג)
הוראת סעיף קטן (ב) לא תחול לגבי תלונה שנמסרה בעילום שם או שענינה מישדר ששודר למעלה משלושה חדשים לפני מועד הגשת התלונה.
(ד)
המועצה רשאית לברר כל תלונה שהגיש לה מנוי על בעל זכיון; המועצה תודיע למנוי על מימצאי הבירור, ובלבד שנתנה לבעל הזכיון שעליו הוגשה התלונה הזדמנות להגיב עליה.
(ה)
מצאה המועצה כי התלונה מוצדקת, רשאית היא להורות לבעל הזכיון הנוגע בדבר על תיקון ליקויים שהעלתה התלונה וכן רשאית היא לדרוש מבעל הזכיון לשדר הודעה בדבר תוצאות התלונה, בנוסח, במועד ובאפיקי השידור שקבעה בדרישתה.
[תיקון: תשמ״ח, תשנ״א]
(בוטל).
שמירת עותקים מוקלטים ומסירתם [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ח, תשס״ב־2]
(א)
בעל זכיון יחזיק ברשותו עותקים מוקלטים של מישדרים ששודרו במסגרת השידורים העצמיים –
(1)
מישדרים מהפקה עצמית – למשך שישים ימים מיום ששודרו;
(2)
מישדרים מהפקה קנויה – למשך שלושים ימים מיום ששודרו;
(3)
מישדרים מהפקה זרה – למשך שלושים ימים מיום ששודרו.
(ב)
בעל זכיון ימסור למועצה, לפי דרישתה ובמועד שתקבע, עותק של מישדר שחל לגביו חובת החזקה כאמור בסעיף קטן (א).
פניה באמצעות יושב ראש המועצה
פניה של בעל זכיון אל המועצה לפי כללים אלה תימסר באמצעות יושב ראש המועצה.
תחולת הוראות [תיקון: תשס״ב־2, תשס״ג־2, תשס״ה]
על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין כמשמעותו בפרק ב׳2 לחוק, יחולו, בשינויים המחויבים, ההוראות בכללים אלה כמפורט להלן:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
[תיקון: תשנ״ח, תשס״ב־2]

תוספת (בוטלה)


כ״ב באלול התשמ״ז (16 בספטמבר 1987)
  • אברהם פורז
    יושב ראש המועצה לשידורי כבלים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.